31992L0077[1]

A Tanács 92/77/EGK irányelve (1992. október 19.) a közös hozzáadottértékadó-rendszer kiegészítéséről és a 77/388/EGK irányelv módosításáról (hozzáadottértékadó-mértékek közelítése)

A Tanács 92/77/EGK irányelve

(1992. október 19.)

a közös hozzáadottértékadó-rendszer kiegészítéséről és a 77/388/EGK irányelv módosításáról (hozzáadottértékadó-mértékek közelítése)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 99. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a belső piac létrehozása, amely a Közösség legalapvetőbb céljainak egyike, első lépésként szükségessé teszi a határokon történő pénzügyi ellenőrzés eltörlését;

mivel az aránytalanságok elkerülése érdekében a határokon történő pénzügyi ellenőrzés megszüntetése a hozzáadottérték-adó esetében magával vonja azt, hogy ne csak egységes adóalap legyen, hanem hogy az adómértékek száma és szintje megfelelően kis eltérést mutasson a tagállamok között; mivel ezért szükségessé vált a 77/388/EGK irányelv [4] módosítása;

mivel az átmeneti időszak alatt szükség lehet az adómértékek számát és szintjét illetően bizonyos eltérések engedélyezésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 77/388/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 12. cikk (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) a) 1993. január 1-jétől a tagállamok általános adómértéket alkalmaznak, amely 1996. december 31-ig legalább 15 %.

A 28l. cikk értelmében a Bizottság által benyújtott, az átmeneti intézkedésekről készített beszámoló, illetve a végleges intézkedésekre tett javaslatok alapján a Tanács 1995. december 31-ig egyhangú döntést hoz az 1996. december 31. után alkalmazandó kedvezményes adómértékről, tekintettel az általános adómértékre.

A tagállamok emellett alkalmazhatnak egy vagy két kedvezményes adómértéket is. A kedvezményes adómértékek nem lehetnek kisebbek 5 %-nál, és azokat csak a H. mellékletben felsorolt termék- és szolgáltatáscsoportokban lehet alkalmazni.

b) A tagállamok kedvezményes adómértéket alkalmazhatnak a földgáz és elektromosáram-szolgáltatás terén, azzal a feltétellel, hogy ez nem jár együtt a verseny torzulásának veszélyével. Az ilyen adómértéket alkalmazni kívánó tagállam ennek bevezetése előtt köteles a Bizottságot tájékoztatni. A Bizottság határoz arról, hogy fennáll-e a verseny torzulásának veszélye. Ha a Bizottság a tájékoztatás kézhezvételétől számított három hónapon belül nem hozza meg az említett határozatot, akkor úgy kell tekinteni, hogy a verseny torzulásának veszélye nem áll fenn.

c) A művészeti tárgyakra, régiségekre és gyűjteménydarabokra vonatkozó adómértékek szabályait a használt cikkekre, művészeti tárgyakra, régiségekre és gyűjteménydarabokra vonatkozó irányelv külön rendelkezései határozzák meg. A Tanács 1992. december 31-ig fogadja el ezen irányelvet.

d) A H. melléklet 1. kategóriáján kívül eső mezőgazdasági termékek adóztatásának szabályairól a Bizottság javaslata alapján a Tanács 1994. december 21-ig hoz egyhangú határozatot.

1994. december 31-ig azon tagállamok, amelyek jelenleg kedvezményes adómértéket alkalmaznak, továbbra is alkalmazhatják ezeket; a jelenleg általános adómértéket alkalmazó tagállamok nem alkalmazhatnak kedvezményes adómértéket. Ez az intézkedés lehetővé teszi, hogy az általános adómérték két évvel később kerüljön bevezetésre.

e) Az arannyal kapcsolatos adózás rendjére és mértékére vonatkozó szabályokat az aranyra vonatkozó különleges rendelkezésekről szóló irányelv állapítja meg. A Bizottság időben elkészíti az erre vonatkozó javaslatát ahhoz, hogy a Tanács azt 1992. december 31-ig egyhangúlag el tudja fogadni.

A tagállamok minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, hogy 1993. január 1-jétől megakadályozzák az e területen előforduló adócsalásokat. Az ilyen intézkedések között szerepelhet egy olyan hozzáadottérték-adó elszámolási rendszer bevezetése az ugyanazon tagállamban élő adóalanyok közötti aranyértékesítésre, amely előírja, hogy a vevő az eladó nevében fizesse meg az adót, és egyidejűleg jogot biztosít a vevő számára, hogy ezen adót előzetesen felszámított adóként levonja."

2. A 12. cikk (4) bekezdésének első mondatát el kell hagyni.

3. A 12. cikk (4) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

"A Tanács, a Bizottság beszámolója alapján, 1994-től kezdődően kétévente köteles a kedvezményes adómértékek alkalmazási területét felülvizsgálni. A Bizottság javaslata alapján a Tanács egyhangú döntéssel módosíthatja a H. mellékletben található listát."

4. A 28. cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(2) A 12. cikk (3) bekezdése ellenére, a 28l. cikkben említett átmeneti időszakban a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a) Fenn lehet tartani azon előzetesen felszámított adó visszatérítésével járó mentességeket, valamint a 12. cikk (3) bekezdése szerinti kedvezményes adómértéket meg nem haladó mértékű kedvezményes mértékeket, amelyek 1991. január 1-jén hatályban voltak, és amelyek összhangban vannak a közösségi joggal, továbbá eleget tesznek a 1967. április 11-i második tanácsi irányelv 17. cikkének utolsó bekezdésében foglaltaknak.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az e műveletekhez kapcsolódó saját források meghatározásának biztosítására.

Azon esetben, ha az e bekezdés rendelkezései Írországban a fűtési és villamosenergia-szolgáltatás terén fennálló verseny torzulásához vezetnek, Írországnak jogában áll, külön kérelemre, a Bizottság engedélyével a 12. cikk (3) bekezdésének megfelelően kedvezményes adómértéket alkalmaznia e szolgáltatásokra. Ez esetben Írország a kérelmét az összes szükséges információval együtt a Bizottság elé terjeszti. Ha a Bizottság a kérelem benyújtásától számított három hónapon belül nem hoz döntést, úgy kell tekinteni, hogy Írország engedélyt kapott a javasolt kedvezményes adómértékek alkalmazására.

b) Azon tagállamok, amelyek a Közösség jogszabályaival összhangban 1991. január 1-jén az előzetesen felszámított adó visszatérítésével járó mentességeket, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében előírt kedvezményes adómértéknél kisebb mértékű kedvezményes adómértékeket alkalmaztak olyan termékek és szolgáltatások tekintetében, amelyek nem szerepelnek a H. mellékletben, e kedvezményes adómértéket, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében előírt két kedvezményes adómérték egyikét alkalmazhatják az ilyen termékekre és szolgáltatásokra.

c) Azon tagállamok, amelyek a 12. cikk (3) bekezdése értelmében az 1991. január 1-jén alkalmazott általános adómértékük több mint 2 %-kal történő emelésére kötelesek, a 12. cikk (3) bekezdésében megállapított kedvezményes adómértéknél alacsonyabb mértékű kedvezményes adómértékeket alkalmazhatnak a H. mellékletben szereplő termék- és szolgáltatáskategóriák tekintetében. E tagállamok ezen adómértéket alkalmazhatják az éttermi szolgáltatásokra, a gyermekruházatra, a gyermekcipőre és a lakásépítésre vonatkozóan is. A tagállamok nem vezethetnek be e bekezdés alapján az előzetesen felszámított adó visszatérítésével járó mentességeket.

d) Azon tagállamok, amelyek az éttermi szolgáltatások, gyermekruházat, gyermekcipő és lakásépítés vonatkozásában kedvezményes adómértéket alkalmaztak 1991. január 1-jén, e termékekre és szolgáltatásokra továbbra is alkalmazhatják azt.

e) Azon tagállamok, amelyek 1991. január 1-jén kedvezményes adómértéket alkalmaztak a H. mellékletben felsorolt szolgáltatások és termékek között nem szereplő termékekre és szolgáltatásokra, a kedvezményes adómértéket, illetve a 12. cikk (3) bekezdésében ilyen termékekre és szolgáltatásokra előírt két kedvezményes adómérték egyikét alkalmazhatják, azzal a feltétellel, hogy az legalább 12 %.

f) A Görög Köztársaság a görög szárazföldön alkalmazottnál legfeljebb 30 %-kal alacsonyabb hozzáadottértékadó-mértékeket alkalmazhat Leszbosz, Kiosz, Számosz, Dodekanészosz és a Kikládok tartományokban, illetve a következő Égei-tengeri szigeteken: Thaszosz, Északi Szporádok, Szamothraké és Szkürosz.

g) A Bizottság beszámolója alapján, a Tanács 1994. december 31. előtt újból megvizsgálja a fenti a)-f) pontokat, főként a belső piac megfelelő működésével kapcsolatban. Abban az esetben, ha a verseny jelentősen torzul, a Tanács a Bizottság javaslata alapján egyhangú határozattal megfelelő intézkedéseket fogad el."

5. Az ezen irányelv mellékletében található H. mellékletet csatolni kell.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1992. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 1992. október 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Cope

[1] HL C 176., 1990.7.17., 8. o.

[2] HL C 324., 1990.12.24., 104. o.

[3] HL C 332., 1990.12.31., 1. o.

[4] HL L 145., 1977.6.13., 1. o. A legutóbb a 91/680/EGK irányelvvel (HL L 376., 1991.12.31., 1. o.) módosított irányelv.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

H. MELLÉKLET

AZ OLYAN TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK JEGYZÉKE, AMELYEK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE KEDVEZMÉNYES HOZZÁADOTTÉRTÉKADÓ-MÉRTÉKET LEHET ALKALMAZNI

A termékekre vonatkozó következő kategóriák nemzeti jogszabályokba történő átvételekor a tagállamok az egyes kategóriák pontos terjedelmének megállapítása érdekében a Kombinált Nómenklatúrát alkalmazhatják.

Kategória | Leírás |

1 | Emberi és állati fogyasztásra szolgáló élelmiszerek (beleértve az italokat is, de az alkoholos italok kivételével); általában élelmiszer-készítésre szolgáló élő állatok, magvak, növények és összetevők; általában élelmiszer kiegészítésére vagy helyettesítésére szolgáló termékek. |

2 | Vízszolgáltatás. |

3 | Általában az egészségügyben, a betegségek megelőzésére, gyógykezelésre és az állatgyógyászatban használt gyógyszerészeti termékek, beleértve a fogamzásgátló és egészségügyi védekezésre használt termékeket. |

4 | Általában a fogyatékosság kezelésére, illetve enyhítésére szolgáló gyógyászati berendezések, segédeszközök és más felszerelések, amelyek kizárólag a fogyatékossággal élők személyes használatára szolgálnak, beleértve az ilyen termékek javítását is, továbbá a gépkocsiban használatos gyermeküléseket. |

5 | Utasok és útipoggyászuk szállítása. |

6 | Könyvek, beleértve a könyvtári kölcsönzést is (ideértve a brosúrákat, röplapokat, és más nyomtatott anyagokat, gyermekfilmeket, rajzoló, illetve kifestőkönyveket, nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket, vízrajzi vagy hasonló ábrákat), újságok és folyóiratok értékesítése, kivéve a nagyrészt vagy teljes egészében reklámcélú anyagokat. |

7 | Show-műsorokra, színházakba, cirkuszokba vagy vásárokba, vidámparkokba, koncertekre, múzeumokba, állatkertbe, moziba, kiállításokra vagy más kulturális eseményre és létesítménybe szóló belépőjegyek. |

Műsorszóró szolgáltatások vétele. |

8 | Szerzők, zeneszerzők és előadóművészek által nyújtott szolgáltatások, illetve a nekik járó jogdíjak. |

9 | A szociálpolitika keretében nyújtott lakás, lakásépítés, felújítás és átalakítás. |

10 | Olyan típusú termékek és szolgáltatások, amelyek általában a mezőgazdasági termelésben történő felhasználásra szolgálnak, kivéve az olyan beruházási javakat, mint a gépek és épületek. |

11 | Szállodák vagy más hasonló létesítmények által nyújtott szállásadás, beleértve az üdülőhelyi szállásbiztosítást, továbbá a kempingek és lakókocsiparkok férőhelyeinek bérbeadását is. |

12 | Sporteseményekre szóló belépők. |

13 | Sportlétesítmények használata. |

14 | A tagállamban jótékonysági szervezetként elismert, jóléti, illetve társadalombiztosítási munkát végző szervezetek szolgáltatásai és termékei, amennyiben ezek a 13. cikk alapján nem élveznek mentességet. |

15 | Temetkezési vállalkozók és hamvasztási szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, beleértve az ezzel kapcsolatos termékeket is. |

16 | Orvosi és fogászati ellátás, valamint gyógyfürdői kezelés, amennyiben ezek a 13. cikk alapján nem élveznek mentességet. |

17 | Közterületek tisztántartásával, szemételszállítással és hulladékfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatások, kivéve a 4. cikk (5) bekezdésében említett szervek szolgáltatásait. |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992L0077 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992L0077&locale=hu

Tartalomjegyzék