31970L0524[1]

A Tanács irányelve (1970. november 23.) a takarmány-adalékanyagokról

A Tanács irányelve

(1970. november 23.)

a takarmány-adalékanyagokról

(70/524/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

mivel az állattenyésztés nagyon fontos szerepet tölt be az Európai Gazdasági Közösség mezőgazdaságában; mivel a kielégítő eredmények nagymértékben függnek a megfelelő, jó minőségű takarmányok használatától;

mivel a takarmányokra vonatkozó szabályozás lényeges a mezőgazdasági termelékenység növekedéséhez;

mivel a takarmányozásban egyre több adalékanyagot használnak;

mivel amennyiben a takarmányokban lévő adalékanyagokra vonatkozóan a tagállamokban törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések léteznek, amelyek alapelveiket illetően különböznek; mivel ebből következően ezek közvetlenül érintik a közös piac létrehozását és működését, és ezért ezeket össze kell hangolni;

mivel általános szabályként az "adalékanyagok" olyan anyagokat jelentenek, amelyek mind az azokat tartalmazó takarmányokat, mind az állattenyésztés eredményeit javítják; mivel emiatt az antibiotikumokat is adalékanyagokként kell kezelni; mivel amikor kis mennyiségben használják azokat, táplálkozás-élettani hatásuk van, bár nagy mennyiségben történő használatuk gyógyhatású;

mivel ezeket az anyagokat nem szabad használni a takarmányokban elsődlegesen betegségek diagnosztizálása, kezelése vagy megelőzése céljából; mivel azonban ezeket csak táplálkozási hiányosságok megelőzése céljából, takarmányok minőségének javítására szabad engedélyezni;

mivel továbbá bizonyos, tisztán gyógyhatású anyagokat, mint például a kokcidiosztatikumokat - első közelítésben - a takarmányok vonatkozásában adalékanyagokként kell figyelembe venni; mivel a legtöbb tagállam csoportos betegségmegelőzés céljából alkalmazza ezeket elsősorban a baromfitenyésztésben; mivel azonban ha a gyógyszeres takarmányokra vonatkozóan irányelv születik, akkor ezeket tovább vizsgálják;

mivel az e területen született szabályozás mögöttes alapelve az kell legyen, hogy a takarmányok csak az ezen irányelvben megnevezett adalékanyagokat tartalmazhatják, és csak az itt meghatározott előírásoknak megfelelően, és hogy ezeket az adalékanyagokat - a meghatározott kivételekkel - semmilyen más formában nem lehet takarmányozási célra felhasználni;

mivel az adalékanyagok engedélyezésekor meg kell arról győződni, hogy kedvező hatásúak az azokat tartalmazó takarmányok tulajdonságaira vagy az állattenyésztés eredményeire; mivel nem veszélyeztethetik az állatok vagy az emberek egészségét és az állati termékek fogyasztóit; mivel - a meghatározott kivételekkel - tanácsos megvizsgálni azt, hogy az ilyen adalékanyagok használhatók-e jelenleg betegségek kezelésére vagy megelőzésére, vagy továbbra is megalapozott indokok alapján korlátozni kell humán- vagy állatgyógyászati célokra való alkalmazását;

mivel egyes tagállamok különleges helyzete, és különösen különböző takarmányozási rendszere miatt egyes esetekben eltérést szükséges engedélyezni a fent említett elvektől, az állatok és emberek egészsége szempontjából elfogadható mértékben;

mivel a tagállamok fenntartják a jogot, hogy bizonyos adalékanyagok használatát felfüggesszék, vagy csökkentsék a legnagyobb megengedhető tartalmukat, ha azok az állati vagy emberi egészséget veszélyeztetik; mivel azonban a tagállamok nem élhetnek vissza hatalmukkal oly módon, hogy a különböző termékek szabad mozgását akadályozzák;

mivel rendelkezéseket kell hozni az adalékanyagokat tartalmazó takarmányok különleges címkézéséről, hogy a felhasználó ismerhesse az adalékanyag jellegét és védve legyen a megtévesztésekkel szemben; mivel ez a rendelkezés különösen azokra a kiegészítő takarmányokra vonatkozik, amelyek bizonyos adalékanyagok koncentrátumait tartalmazzák;

mivel a közösségi szabályokat nem kell a harmadik országokba irányuló takarmánykivitelre alkalmazni, mivel azok általában más szabályokat alkalmaznak;

mivel annak érdekében, hogy az adalékanyagra vonatkozóan megállapított követelményeknek megfeleljenek a forgalmazás során, a tagállamoknak rendelkezniük kell a megfelelő ellenőrző intézkedésekről;

mivel az ezen követelményeknek megfelelő takarmányokra csak az ezen irányelvben megállapított forgalmazási korlátozások vonatkozhatnak;

mivel ezen irányelv alkalmazásának megkönnyítése érdekében, olyan eljárást kell alkalmazni, amely szoros együttműködést tesz lehetővé a tagállamok és a Bizottság között a Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv a takarmányokban lévő adalékanyagokra vonatkozik.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) adalékanyagok: olyan anyagok, amelyeket ha takarmányokba kevernek, valószínűleg befolyásolják azok jellemzőit vagy az állattenyésztés eredményeit;

b) takarmányok: állatok etetésére szolgáló szerves vagy szervetlen anyagok, önmagukban vagy keverékekben, adalékanyagokkal vagy azok nélkül;

c) napi adag: takarmányok 12 %-os nedvességtartalommal számított átlagos mennyisége, amely egy meghatározott fajú, korú és hasznosítási irányú állat napi táplálóanyag-szükségletét teljes mértékben biztosítja;

d) teljes értékű takarmányok: takarmányok keverékei, amelyek összetételüknél fogva elegendőek napi adagként;

e) kiegészítő takarmányok: takarmányok keverékei, amelyek bizonyos anyagokat nagy mennyiségben tartalmaznak, és összetételüknél fogva kizárólag más takarmányokkal együtt etetve elegendőek napi takarmányadagként;

f) előkeverékek: adalékanyagok koncentrátumai, amelyeket összetett takarmányok ipari előállítására szánnak.

3. cikk

(1) A tagállamok a takarmányozás keretén belül előírják, hogy csak az I. mellékletben felsorolt adalékanyagokat tartalmazhatják a takarmányok, és csak az ott meghatározott követelményeknek megfelelően. Ezeket az adalékanyagokat semmilyen más módon nem lehet takarmányozási célokra használni.

(2) Az I. mellékletben felsorolt legnagyobb és legkisebb megengedhető tartalom teljes értékű takarmányokra vonatkozik.

(3) Az ezen irányelvben említett adalékanyagok keverékei csak akkor engedélyezhetőek a takarmányokban, ha a kívánt hatásokra figyelemmel a keverék alkotóelemei között fizikai és kémiai összeférhetőség van.

(4) Antibiotikum (I. melléklet A. rész és II. melléklet A. rész) csak egyetlen másik antibiotikummal keverhető, kivéve ha az előállítandó keverék szerepel ezekben a mellékletekben. Az alkotóelemek nem tartozhatnak ugyanabba a kémiai csoportba. Az egyes alkotóelemek legnagyobb engedélyezett szintjét ez az irányelv határozza meg, melyet az alkotóelemnek a keverékben jelen lévő százalékára arányosan kell csökkenteni.

(5) A kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok (I. melléklet D. rész és II. melléklet B. rész) nem keverhetők össze egymással, kivéve ha az előállítandó keverék szerepel ezekben a mellékletekben.

(6) A tagállamok kísérleti vagy tudományos célból engedélyezhetik az (1), (3), (4) és (5) bekezdés rendelkezéseitől való eltérést azzal a feltétellel, hogy megfelelő hatósági felügyelet áll fenn.

(7) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok a saját területükön az ezen irányelvről szóló értesítést követő ötéves időtartam alatt megemelhetik, az E 709, E 711 és E 712 anyagok eseteit kivéve, az antibiotikumok legnagyobb engedélyezett szintjét (I. melléklet A. rész) az alábbiak szerint:

A. Oleandomycin a teljes értékű takarmány 25 ppm szintjéig:

a) baromfi esetében, kivéve a kacsákat és libákat, a keltetéstől a negyedik hét végéig;

b) sertés esetében születéstől a nyolcadik hét végéig.

B. Az összes többi antibiotikum a teljes értékű takarmány 50 ppm szintjéig:

a) baromfi esetében, kivéve a kacsákat és libákat, keltetéstől a negyedik hét végéig;

b) borjak, bárányok és kecskegidák esetében a születéstől a tizenhatodik hét végéig;

c) sertés esetében születéstől a nyolcadik hét végéig;

d) prémes állatok esetében.

4. cikk

(1) A 3. cikk (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok saját területükön engedélyezhetik az alábbiak használatát:

a) az ezen irányelvről szóló értesítést követő ötéves időtartam alatt az I. mellékletben felsoroltakon kívül más csoportokhoz tartozó anyagok, feltéve hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy a 6. cikk (2) bekezdésének A. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek. Ez az eltérés nem vonatkozik a hormon- vagy antihormon hatású anyagokra;

b) az ezen irányelvről szóló értesítést követő ötéves időtartam alatt a II. mellékletben felsorolt anyagok, feltéve hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy a 6. cikk (2) bekezdésének A. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek;

c) karbamid felnőtt kérődzők számára, feltéve hogy a vizsgálatok azt mutatják, hogy a 6. cikk (2) bekezdésének A. pontjában meghatározott feltételek teljesülnek;

d) molibdén a teljes értékű takarmány 2,5 ppm szintjéig;

e) szelén a teljes értékű takarmány 0,5 ppm szintjéig;

f) szacharin.

(2) A tagállamok két hónapon belül tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az összes, az (1) bekezdés értelmében tett intézkedésről, és mellékelik mindazokat a dokumentumokat, amelyek véleményük szerint az engedélyezéseiket igazolják.

5. cikk

Valamely adalékanyagnak egy tagállam által a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján történt engedélyezését követő ésszerű időn belül a Bizottság mérlegeli, hogy a 6. cikk rendelkezéseinek értelmében az adalékanyag felvehető-e az I. mellékletbe, vagy az engedélyt vissza kell vonni. A Bizottság megteszi a megfelelő javaslatokat a Tanács számára, amely a 6. cikkben előírtak szerint jár el.

6. cikk

(1) A Tanács a Bizottság javaslatára és a tudományos és műszaki ismeretekre figyelemmel:

- rögzíti az ezen irányelvben megnevezett adalékanyagok tisztaságára vonatkozó kritériumokat,

- elfogadja az I. mellékletre vonatkozó módosításokat.

(2) Az I. melléklet módosítása esetén a Tanács az alábbi elveket alkalmazza:

A. Egy anyag csak akkor kerülhet be az I. mellékletbe, ha:

a) kedvező hatású a takarmányok tulajdonságaira vagy az állattenyésztés eredményeire, ha tartalmazzák a takarmányok;

b) a takarmányokban engedélyezett szinten nem veszélyes az emberi és állati egészségre és nem károsítja a fogyasztót az állati termékek jellemzőinek megváltoztatásával;

c) jellege és szintje ellenőrizhető a takarmányokban;

d) a takarmányokban engedélyezett szinten állatbetegség kezelése vagy megelőzése kizárt; ez a feltétel nem vonatkozik az I. melléklet D. részében felsorolt típusú anyagokra;

e) az emberi és állati egészségre vonatkozó komoly okok miatt használata nem korlátozható humán- és állatgyógyászati célokra.

B. Az anyag törlendő az I. mellékletből, ha az A. pont alatt felsorolt feltételek bármelyikének nem felel meg.

7. cikk

(1) Ha az I. mellékletben felsorolt bármely adalékanyag takarmányban való használata vagy az illető adalékanyag rögzített legnagyobb szintje veszélyeztetheti az állati vagy emberi egészséget, a tagállam legfeljebb négy hónapos időtartamra felfüggesztheti az adalékanyag használatának engedélyezését, vagy csökkentheti a rögzített legnagyobb szintet. Erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot, amely konzultál a tagállamokkal az 1970. július 20-i tanácsi határozattal [2] létrehozott Takarmányok Állandó Bizottságának keretén belül.

(2) A Tanács haladéktalanul egyhangúlag határoz a Bizottság javaslatára, hogy az I. mellékletet módosítani kell-e, és amennyiben igen, irányelvet fogad el a szükséges módosításokról. Szükség esetén a Tanács, a Bizottság javaslatára minősített többséggel, az (1) bekezdésben meghatározott időtartamot legfeljebb egyéves időtartamra meghosszabbíthatja.

8. cikk

A tagállamok előírják, hogy a kiegészítő takarmányok - az előírás szerinti hígításban - nem tartalmazhatják az ezen irányelvben megnevezett adalékanyagoknak azt a szintjét, amely meghaladja a teljes értékű takarmányok esetében rögzített szinteket.

9. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az antibiotikumok (I. melléklet A. rész), az antioxidánsok (I. melléklet B. rész), a kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok (I. melléklet D. rész), a D-vitaminok (I. melléklet H. rész) és a nyomelemek (I. melléklet I. rész) szintje a kiegészítő takarmányokban és előkeverékekben meghaladhatja a teljes értékű takarmányokra vonatkozóan rögzített legnagyobb szinteket az alábbi esetekben:

a) összetett takarmányok előállítóihoz vagy azok ellátóihoz szállított anyagok;

b) kiegészítő takarmányok, amelyeket egy tagállam engedélyezett, hogy minden felhasználó számára rendelkezésre álljon azzal a feltétellel, hogy az ebben található antibiotikumok, D-vitaminok és nyomelemek szintje nem haladja meg a rögzített legnagyobb szint ötszörösét;

c) egyes állatfajoknak szánt kiegészítő takarmányok, amelyeket a különleges takarmányozási rendszerek miatt a tagállam a területén belül valamennyi felhasználó számára engedélyezhet azzal a feltétellel, hogy a szintjük nem haladja meg az alábbi értékeket:

- antibiotikumok esetében 1000 ppm,

- antioxidánsok, kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok esetében a rögzített szint ötszöröse,

- D-vitaminok esetében 200000 NE/kg.

Ez a rendelkezés a b) pont szerint megadott engedélyezés esetén nem alkalmazandó.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti engedély csak akkor adható meg, ha a takarmány olyan összetételi jellemzőkkel rendelkezik (például a fehérjékre vagy ásványi anyagokra vonatkozóan), amelyek a gyakorlatban biztosítják, hogy a teljes értékű takarmányok esetében rögzített adalékanyagszintet nem haladják meg, és a takarmányt nem használják az engedélyezettől eltérő állatfajoknál. Az ilyen takarmányok engedélyezéséről a Takarmányok Állandó Bizottságán belül a tagállamok és a Bizottság közötti konzultáció után születik döntés.

10. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy az alább felsorolt anyagok bármelyikét tartalmazó takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha ezt az anyagot közvetlenül a csomagoláson, vagy a címkén az alábbi részleteket megadva feltüntetik:

a) antibiotikumok: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje;

b) antioxidáns hatású anyagok: jelleg;

c) kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok (I. melléklet D. rész): jelleg, szint és a mellékletben meghatározott felhasználási feltételek;

d) színezőanyagok, beleértve a pigmenteket, amelyek az I. melléklet F. részének 2. pontja alatt találhatók: jelleg;

e) A-, D- és E-vitaminok: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje;

f) réz: a Cu-ban kifejezett érték, ha meghaladja az 50 ppm-et;

g) a 4. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint engedélyezett adalékanyagok: jelleg, szint.

Ezen anyagokra a felhasználói terminológiának megfelelően kell hivatkozni.

(2) Ömlesztett áruk esetében az (1) bekezdésben említett részleteket árukat kísérő dokumentumon lehet megadni.

(3) Nyomelemek, az A-, D- és E-vitaminokon kívüli vitaminok, provitaminok és más hasonló hatóanyagok jelenlétét feltüntethetik, ha ezen jelen lévő anyagok mennyiségét hivatalos analitikai módszerekkel meg lehet határozni. Ilyen esetekben az alábbi részleteket kell megadni:

a) nyomelemek esetén: jelleg és szint;

b) egyéb anyagok esetén: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje.

(4) Tilos az adalékanyagokra vonatkozó minden az ezen irányelvben meghatározott formától eltérő hivatkozás.

11. cikk

(1) A tagállamok előírják, hogy azokat a kiegészítő takarmányokat, amelyek a teljes értékű takarmányokra vonatkozóan rögzített legnagyobb szinteket meghaladó mértékben tartalmaznak adalékanyagokat, csak akkor lehet forgalmazni, ha a csomagoláson az alábbiakat feltüntetik:

a) a "kiegészítő takarmány" szavak és a takarmány jellege;

b) használati utasítás az alábbi kiegészítő előírással:

"Ezt a takarmányt csak ... (állatfaj és korcsoport) etetésére lehet felhasználni legfeljebb ... g/kg napi adagban."

Ezen részleteknek összhangban kell lennie az I. mellékletben meghatározott rendelkezésekkel. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azokra az anyagokra, amelyeket az összetett takarmányok előállítóihoz vagy azok ellátóihoz szállítanak.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett nyilatkozatot úgy kell megfogalmazni, hogy - amennyiben pontosan követik - az adalékanyag részhányada ne haladja meg a teljes értékű takarmányok esetében rögzített legnagyobb szintet.

12. cikk

Amikor a takarmányokat más tagállamokban hozzák forgalomba, a 10. és 11. cikkben említett részleteket a rendeltetési ország legalább egy hivatalos nyelvén meg kell adni.

13. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az ezen irányelvben szereplő rendelkezéseknek megfelelő takarmányokra, az adalékanyagok jelenlétére vagy hiányára, illetve a jelölésre vonatkozóan, nem alkalmaznak az ezen irányelvben meghatározottakon túl más forgalmazási korlátozásokat.

14. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az állati termékek ne essenek forgalmazási korlátozás alá ezen irányelv alkalmazásából kifolyólag.

15. cikk

A tagállamok minden szükséges rendelkezést meghoznak annak biztosítása érdekében, hogy a forgalomba hozott takarmányokat hivatalosan ellenőrizzék, legalább mintavétel útján, hogy az ezen irányelvben megállapított feltételeknek megfelelnek.

16. cikk

Ez az irányelv nem vonatkozik azokra a takarmányokra, amelyeken legalább egy megfelelő jelöléssel feltüntetik, hogy azokat harmadik országba irányuló kivitelre szánják.

17. cikk

A tagállamok az ezen irányelvről szóló értesítést követő két éven belül hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

18. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1970. november 23-án.

a Tanács részéről

az elnök

W. Scheel

[1] HL C 135., 1968.12.14., 20. o.

[2] HL L 170., 1970.8.3., 1. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

EGK-sorszám | Adalékanyagok | Vegyi képlet, leírás | Állatfaj | Maximális életkor | Legkisebb megengedhető tartalom | Legnagyobb megengedhető tartalom | Egyéb rendelkezések |

| | ppm a teljes értékű takarmányban | ppm a teljes értékű takarmányban |

A.Antibiotikumok

E 700 | Cink-bacitracin | C66H103O16N17SZn 12-20 % cinket tartalmazó antibiotikus polipeptidek | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

Borjak | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Bárányok és kecskegidák | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 5 | 20 |

E 701 | Tetraciklin (hidrokloridként kifejezve) | C22H24O8N2 x HCl | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

Borjak | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

E 702 | Klórtetraciklin (hidrokloridként kifejezve) | C22H23O8N2Cl x HCl | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

Borjak | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Bárányok és kecskegidák | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 5 | 20 |

E 703 | Oxitetraciklin (hidrokloridként kifejezve) | C22H24O9N2 x HCl | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

Borjak | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Bárányok és kecskegidák | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 5 | 20 |

E 704 | Oleandomicin | C35H61O12N (alap) makrolid antibiotikum | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 2 | 10 |

Sertés | 6 hónap | 2 | 10 |

E 705 | Penicillin-G-kálium [1] | C16H18KN2O4S | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

E 706 | Penicillin-G-nátrium | C16H18NaN2O4S |

E 707 | Penicillin-G-prokain [1] | C29H38N4O6S x H2O |

E 708 | Penicillin-G-benzatin [1] | C48H56N6O8S2 | Bárányok és kecskegidák | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 5 | 20 |

E 709 | Penicillin-G-(nátrium, prokain)-sztreptomicin (keverék: 3 rész a) penicillin-G-(nátrium, prokain) 7 rész b) sztreptomicinhez | a)C16H18NaN2O4S | Borjak | 6 hónap | 5 | 20 |

C29H38N4O6S x H2O | - | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

b)C21H39O12N7 | Bárányok és kecskegidák | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 5 | 20 |

E 710 | Spiramicin | I.C45H78O15N2 | (alap) | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

II.C47H80O16N2 |

III.C48H82O16N2 |

Makrolid antibiotikumok | Borjak | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Bárányok és kecskegidák | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

- | 5 | 80 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 5 | 20 |

E 711 | Virginiamicin | I.C28H35N3O7 | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 5 | 20 |

II.C43H49N7O10 |

Sertés | 6 hónap | 5 | 20 |

E 712 | Flavofoszfolipol | C70H124N6O40P | Baromfi (kivéve kacsák, libák, tojótyúkok) | 10 hét | 0,5 | 20 |

Borjak | 6 hónap | 6 | 16 |

- | 8 | 16 | Csak tejpótló takarmány |

Sertés | 6 hónap | 1 | 20 |

- | 10 | 25 | Csak tejpótló takarmány |

Prémes állatok | - | 2 | 4 |

B.Antioxidánsok

1.Minden olyan anyag, amelyet a közösségi szabályok az élelmiszerek oxidáció elleni védelmére engedélyeznek: | | |

E 321 | a)Butilált hidroxi-toluol (BHT) | 2,6-di-terc-butil-p-krezol | - | - | 150 | A közösségi jogszabályokban az ezekre az anyagokra vonatkozó feltételek kielégítése |

b)egyéb | | | 100 |

E 322 | 2.Etoxiquin | 1,2-dihidro-6-etoxi-2,2,4-trimetilquinolin | - | - | 150 |

C.Ízjavító és étvágyfokozó anyagok

Minden természetesen előforduló termék és az azoknak megfelelő szintetikus termékek | | | - | - | - |

D.Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok

E 750 | Amprólium | 1-(4-amino-2-propilpirimidin-5-il-metil)-2-metil-piridinium klorid hidroklorid | Baromfi | - | 62,5 | 125 | Tilos használni tojásrakó kortól és legalább 3 nappal vágás előtt |

E 751 | Amprólium etopabát (keverék: 25 rész a) amprólium 1,6 rész b) etopabáthoz) | a)1-(4-amino-2-propilpirimidin-5-il-metil)-2-metil-piridinium klorid | Tyúkok, pulykák és gyöngytyúkok | - | 66,5 | 133 | Tilos használni tojásrakó kortól és legalább 3 nappal vágás előtt |

b)metiles 4-acetamido-etoxibenzoát |

E 752 | Dinitolmid | 3,5-dinitro-o-toluamid | Baromfi | - | 62,5 | 125 | Tilos használni tojásrakó kortól és legalább 3 nappal vágás előtt |

E 753 | Buquinolát | Etil 6,7-di izobutoxi-4-hidroxiquinolin-3-karboxilát | Brojlercsirkék | - | 82,5 | 82,5 | Tilos használni tojásrakó kortól és legalább 3 nappal vágás előtt |

E.Emulgeátorok

| Minden olyan anyag, amelyet az élelmiszerekre vonatkozó közösségi jogszabályok engedélyeznek | | | | - | - | - | A közösségi jogszabályokban az ezekre az anyagokra vonatkozó feltételek kielégítése |

F.Színezőanyagok, beleértve a pigmenteket

| 1.Karotinoidok és xantofillek | | | Baromfi | - | - | 80 (összesen) | A közösségi jogszabályokban az élelmiszerek színezékeire vonatkozó feltételek kielégítése |

E 160c | Kapszantin | C40H58O3 | | |

E 160e | Béta-apo-8-karotinol | C30H40O | | |

E 160f | Béta-apo-8-karoténsav etilésztere | C32H44O2 | | |

E 161b | Lutein | C40H56O2 | | |

E 161c | Kriptoxantin | C40H56O | | |

E 161e | Violaxantin | C40H56O4 | | |

E 161g | Kantaxantin | H40H52O2 | | |

E 161h | Zeaxantin | C40H56O2 | | |

| 2.Minden egyéb színezék, amelyet a közösségi jogszabályok engedélyeznek | | | | - | - | - | Csak azon takarmányokban megengedett: a)amelyeket az alábbi anyagok feldolgozása során nyertek:i.élelmiszer- hulladékok, élelmiszerek hulladékai;ii.engedélyezett vörös színezőanyagokkal denaturált gabonafélék- vagy maniókaliszt engedélyezett vörös színezőanyagokkal, denaturált gabona- vagy maniókaliszt;iii.más alapanyagok, amelyeket engedélyezett ágensekkel denaturáltak vagy a gyártás során szükséges azonosítás érdekében a technikai előkészítés fázisában színeztek; ésb)az ezekre az anyagokra vonatkozó közösségi jogszabályokban megállapított feltételeknek megfelelnek. |

| G.Stabilizátorok | | | | - | - | - | |

E 400 | Alginsav | | | | |

E 401 | Nátrium-alginát | | | | |

E 404 | Kalcium-alginát | | | | |

E 410 | Agar-agar | | | | |

E 411 | Karragén Karragénius Karragénátok Karragénánok | | | | |

E 412 | Karobmagliszt | | | | |

E 415 | Gumi tragakant | | | | |

E 416 | G.Gumiarábikum | | | | |

E 440 | Pektines anyagok | | | | |

EGK-sorszám | Adalékanyagok | Vegyi képlet, leírás | Állatfaj | Maximális életkor | Legnagyobb megengedhető NE/kg tartalom a teljes értékű takarmá- nyokban vagy a napi adagban | Egyéb rendelkezések |

| |

H.Vitaminok, provitaminok és olyan hasonló hatású anyagok, amelyek kémiailag egyértelműen leírhatók

E 670 | 1.D2-vitamin | Sertés | - | 2000 | |

| Malacok | - | 10000 | Csak tejpótló takarmányok | Egyidejű D3-vitamin adagolás tilos |

| Szarvasmarhák | - | 4000 | |

| Juhok és bárányok | - | 4000 | |

| Borjak | - | 10000 | Csak tejpótló takarmányok |

| Lovak | - | 4000 | |

| Egyéb állatfajok (kivéve baromfi) | - | 2000 | |

E 671 | D3-vitamin | | Sertés | - | 2000 | |

| Malacok | - | 10000 | Csak tejpótló takarmányok | Egyidejű D2-vitamin adagolás tilos |

| Szarvasmarhák | - | 4000 | |

| Juhok és bárányok | - | 4000 | |

| Borjak | - | 10000 | Csak tejpótló takarmányok |

| Lovak | - | 4000 | | |

| Tojótyúkok | - | 3000 | | |

| Egyéb baromfi | - | 2000 | | |

| Egyéb állatfajok | - | 2000 | | Egyidejű D2-vitamin adagolás tilos |

2.Minden, a csoportba tartozó hatóanyag, kivéve a D-vitamint | | | | | | |

EGK-sorszám | Alkotóelem | Adalékanyagok | Vegyi képlet | Legnagyobb megengedhető elemtartalom ppm-ben a teljes értékű takarmányban |

I.Nyomelemek

E 1 | Vas - Fe | | | 1250 (összesen) |

Vas(II)fumarát | FeC4H2O4 | |

Vas(II)citrát | Fe3(C6H5O7)2 x 6 H2O | |

Vas(II)karbonát | FeCO3 | |

Vas(II)klorid | FeCl2 x 4 H2O | |

Vas(III)klorid | FeCl3 x 6 H2O | |

Vas(III)oxid | Fe2O3 | |

Vas(II)szulfát | FeSO4 x 7 H2O | |

E 2 | Jód - I | | | 40 (összesen) |

Kalciumjodát | Ca(JO3)2 x 6 H2O | |

Kalciumjodát, vízmentes | Ca(JO3)2 | |

Nátriumjodid | Na J | |

Káliumjodid | K J | |

E 3 | Kobalt - Co | | | 10 (összesen) |

Kobalt(II)acetát | Co(CH3COO)2 x 4 H2O | |

Bázikus kobalt(II)karbonát | 2 CoCO3 x 3 Co(OH)2 x H2O | |

Kobalt(II)klorid | CoCl2 x 6 H2O | |

Kobalt(II)szulfát | CoSO4 x 7 H2O | |

Kobalt(II)szulfát monohidrát | CoSO4 x H2O | |

Kobalt(II)nitrát | Co(NO3)2 x 6 H2O | |

E 4 | Réz - Cu | | | Sertés: 125 (összesen) Egyéb állatfajok: 50 (összesen) |

Réz(II)acetát | Cu(CH3COO)2 x H2O | |

Bázikus réz(II)karbonát, monohidrát | CuCO3 x Cu(OH)2 x H2O | |

Réz(II)klorid | CuCl2 x 2 H2O | |

Réz(II)oxid | CuO | |

Réz(II)szulfát | CuSO4 x 5 H2O | |

E 5 | Mangán - Mn | | | 250 (összesen) |

Mangán(II)karbonát | MnCO3 | |

Mangán(II)klord | MnCl2 x 4 H2O | |

Mangán(II)-foszfát szekunder | MnHPO4 x 3 H2O | |

Mangán(II)oxid | MnO | |

Mangán(III)oxid | Mn2O3 | |

Mangán(II)szulfát | MnSO4 x 4 H2O | |

Mangán(II)szulfát, monohidrát | MnSO4 x H2O | |

E 6 | Cink - Zn | | | 250 (összesen) |

Cinklaktát | Zn(C3H5O3)2 x 3 H2O | |

Cinkacetát | Zn(CH3 x COO)2 x 2 H2O | |

Cinkkarbonát | ZnCO3 | |

Cinkklorid, monohidrát | ZnCl2 x H2O | |

Cinkoxid | ZnO | |

Cinkszulfát | ZnSO4 x 7 H2O | |

Cinkszulfát, monohidrát | ZnSO4 x H2O | |

[1] Az arányok megegyeznek a penicillin-G-nátriumra vonatkozóakkal; 1 ppm penicillin-G-Na vagy -K = 1,66 ppm penicillin-G-prokain = 1,66 NE/kg.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Sorszám | Adalékanyagok | Vegyi képlet, leírás |

A.Antibiotikumok

1. | Mangán bacitracin | C66H103O16N17SMn, polipeptidek mangánkomplexei |

2. | Eritromicin | C37H67O13N (alap), makrolidok |

3. | Higromicin B | C13H28O10N2 |

4. | Neomicin | C23H46O12N6 |

5. | Soframicin | Molekulatömeg kb. 1400-1500 |

6. | Tilozin | C45H79O17N (alap), makrolidok |

B.Kokcidiosztatikumok és egyéb gyógyászati anyagok

1. | Dekoquinát | C24H35O5N Etil 6-decikloxi-7-etoxi-4-hidroxiquinolin-3-karboxilát |

2. | Dimitridazol | 1,2-dimetil-5-nitroimidazol |

3. | Acinitrazol (acetilénheptin) | 2-acetilamino-5-nitrotiazol |

4. | Furazolidon | 3-(5-nitrofurfurilidénamino)-oxazolidin-2-on |

5. | Klopidol | 3,5-dikloro-2,6-dimetil-4-piridinol |

6. | Nikarbazin | 4,4-dinitrokarbanilid+2-hidroxi-4,6-dimetil-pirimidin |

7. | Nitrofurazon | 5-nitro-2-furfurilidén szemikarbazon |

8. | Sulfaquinoxalin | 2-p-aminobenzénszulfonamido-quinoxalin |

9. | "Whitsyn" (szulfaquinoxalin + piri-metamin) | 2-p-aminobenzénszulfonamido-quinoxalin+2,4-diamino-5(4-kolorofenil)-6-etilpirimidin |

10. | (Szulfaquinoxalin + diaveridin) | 2-p-aminobenzénszulfonamido-quinoxalin+2,4-diamino-5(3,4 dimetoxi-benzil)-pirimidin |

11. | (Szulfadimetoxin+ diaveridin) | 2,4-dimetoxi-6 szulfanilamido1,3-diazin+2,4-diamino-5(3,4 dimetoxi-benzil)-pirimidin |

12. | Ronidazol | 1-metil-2-karbamoiloximetil-5-nitroimidazol |

13. | Bifuran (nitrofurazon + furazolidon) | 5-nitro-2-furfurilidén szemikarbazon+3-(5-nitrofurfurilidén-amino)-oxazolidin-2-on |

14. | Metilbenzokvát | C22H23O4N |

15. | Piperazin | |

16. | Nitrovin | 1,5-di(5-nitro-2-furil)-1,4-pentadién-3-on-amidinohidrazon-hidroklorid |

C.Emulgeátorok

1. | Polietilén glikol észterei | |

2. | "Tween 80" | Polioxietilén-szorbitán-monooleát |

D.Stabilizátorok

1. | Karboximetil-cellulóz | C4H7O2OHxOCH2COONayn x = 2,00 - 2,40; y = 1,00 - 0,60; x + y = 3,00 |

2. | Cellulózészterek | |

3. | Zselatin | |

E.Egyéb adalékanyagok

1. | Ligninszulfonátok Kaolin (takarmányok granulálása során kötőanyagként alkalmazottak) | |

2. | Szilícium-dioxid és szilikátok (diszpergátorok és anti-agglutinátok) | |

3. | Propionsav és sói | C3H6O2 |

4. | Citránxantin | C33H44O |

5. | Mixoxantofil | C40H56O7 vagy C40H58O7 |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31970L0524 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31970L0524&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Tartalomjegyzék