1002/2012. (III. 7.) AB Tü. határozat

az Alkotmánybíróság döntéseinek megjelöléséről és közzétételéről

Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 44. §-a és az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 56. § (7) bekezdése alapján - tekintettel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 28/A-28/C. §-ára is - az Alkotmánybíróság döntései megjelölésének és közzétételének egyes szabályait az alábbiakban állapítja meg:

I. FEJEZET

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁSKÖREINEK GYAKORLÁSA SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK ÉS VÉGZÉSEK MEGJELÖLÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE

1. A Magyar Közlönyben közzétett határozatok és az eljárást lezáró végzések

1. § (1) Az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 23-38. §-ában megállapított hatáskörei gyakorlása során hozott határozatait az Abtv. 44. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben közzé kell tenni a Magyar Közlönyben. Az Alkotmánybíróság elrendelheti az Abtv. 23-38. §-ában megállapított hatáskörei gyakorlása során hozott határozatainak a Magyar Közlönyben való közzétételét akkor is, ha a közzététel az Abtv. 44. § (1) bekezdése alapján nem kötelező.

(2) Az Alkotmánybíróság - az Abtv. 55. § (5) bekezdésében megállapított egyesbírói visszautasító végzést kivéve - elrendelheti az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat (a továbbiakban: Ügyrend) 59. §-ában meghatározott, az Abtv. 23-38. §-aiban megállapított hatáskörei gyakorlása során lefolytatott eljárást lezáró végzésének a közzétételét a Magyar Közlönyben.

(3) Ha az Abtv. alapján nem kötelező a közzététel, a Magyar Közlönyben történő közzététel elrendeléséről a határozat, illetve a végzés rendelkező részében kell rendelkezni.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott határozat megjelölése a Magyar Közlönyben történő közzététel esetén - a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló miniszteri rendelet alapján - az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság" megnevezést,

b) a határozat sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) a határozat közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben a határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság nevének "AB" rövidítését,

g) a "határozata" kifejezést és

h) a határozat címét.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott végzés megjelölése a Magyar Közlönyben történő közzététel esetén - a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló miniszteri rendelet alapján - az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság" megnevezést,

b) a végzés sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) a végzés közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben a végzés közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság nevének "AB" rövidítését,

g) a "végzése" kifejezést és

h) a végzés címét.

(6) Az e §-ban meghatározott határozatokat és végzéseket a közzététel során - közös folyamban a döntés típusától függetlenül - évenként egytől kezdődően, a közzététel időpontja szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell megjelölni.

(7) A Magyar Közlönyben történő közzététel során közzé kell tenni a döntésnek az Alkotmánybíróság irattári terve szerint meghatározott ügyszámát (a továbbiakban: alkotmánybírósági ügyszám) is.

(8) Az e §-ban meghatározott döntéseket az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban is közzé kell tenni, és ennek során a Magyar Közlönyben való közzététel szerinti megjelöléssel kell megjelölni.

2. A Magyar Közlönyben közzé nem tett határozatok és az eljárást lezáró végzések

2. § (1) Az Alkotmánybíróság az 1. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott hatásköreiben hozott döntéseit - ha azok közzétételére a Magyar Közlönyben nem kerül sor - az Ügyrend 56. § (5) bekezdése alapján az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban teszi közzé.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntések közül a határozat megjelölése az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzététel során az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság" megnevezést,

b) a határozat sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) a határozat közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben a határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság nevének "AB" rövidítését,

g) a "határozata" kifejezést és

h) a határozat címét.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott döntések közül a végzés megjelölése az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzététel során az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság" megnevezést,

b) a végzés sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) a végzés közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben a végzés közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság nevének "AB" rövidítését,

g) a "végzése" kifejezést és

h) a végzés címét.

(4) Az e §-ban meghatározott határozatokat és végzéseket - közös folyamban a döntés típusától függetlenül - évenként háromezer-egytől kezdődően, a közzététel időpontja szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell megjelölni.

(5) Az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzététel során közzé kell tenni a döntés alkotmánybírósági ügyszámát is.

3. A határozatok és végzések hozzáférhetővé tétele az Alkotmánybíróság honlapján

3. § (1) Az Alkotmánybíróság az 1. §-ban és 2. §-ban meghatározott határozatokat és végzéseket elektronikus formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetővé teszi az Alkotmánybíróság honlapján (a továbbiakban: hozzáférhetővé tétel).

(2) A hozzáférhetővé tétel során biztosítani kell a szövegben történő keresés lehetőségét a vizsgált jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve jogegységi határozat, az ügyben érintett, Alaptörvényben biztosított jog vagy nemzetközi szerződés rendelkezése, a vizsgált bírói döntés, az előadó alkotmánybíró neve, valamint azoknak az indítványozóknak a neve alapján, akiknek személyes adatai közérdekből vagy hozzájárulásuk alapján nyilvánosak.

(3) Az Alkotmánybíróság a határozatokat és végzéseket tájékoztató jelleggel hozzáférhetővé teszi a honlapján azt megelőzően is, hogy a döntés közzététele megtörtént a Magyar Közlönyben, illetve az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban. Ilyen esetben a döntést átmenetileg az alkotmánybírósági ügyszámmal kell megjelölni, és utalni kell rá, hogy a hozzáférhetővé tétel a hivatalos közzétételt megelőzően történik, tájékoztató jelleggel.

4. Az eljárás során hozott végzések

4. § (1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 23-38. §-ában megállapított hatáskörei gyakorlása során, az eljárás során hozott végzését (Ügyrend 58. §), valamint az Abtv. 55. § (5) bekezdésében megállapított egyesbírói visszautasító végzést nem teszi közzé, illetve hozzáférhetővé. Ezeket a végzéseket az ügyviteli szabályoknak megfelelően alkotmánybírósági ügyszámmal kell megjelölni.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott végzésekbe történő betekintésre, illetve e végzések nyilvánosságra hozatalára az Ügyrend 51. § (2) bekezdése vonatkozik.

5. Tájékoztatás a folyamatban lévő ügyekről és az indítványok hozzáférhetővé tétele az Alkotmánybíróság honlapján

5. § (1) Az Alkotmánybíróság Hivatala az Ügyrend 51. §-ának megfelelően az Alkotmánybíróság honlapján is megfelelő tájékoztatást nyújt a folyamatban lévő ügyekről. A tájékoztatás kiterjed az indítvány lényegének hozzáférhetővé tételére, valamint arra, ha az ügy testületi ülés napirendjére kerül.

(2) A folyamatban lévő ügyekről történő tájékoztatás során biztosítani kell a szövegben történő keresés lehetőségét a vizsgált jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, illetve jogegységi határozat, az ügyben érintett alaptörvényi rendelkezés vagy nemzetközi szerződés rendelkezése, a vizsgált bírói döntés, az előadó alkotmánybíró neve, valamint azoknak az indítványozóknak a neve alapján, akiknek személyes adatai közérdekből vagy hozzájárulásuk alapján nyilvánosak.

6. Egyéb rendelkezések

6. § (1) Az 1. §-ban és a 2. §-ban meghatározott döntéseknek a közzététele és hozzáférhetővé tétele során az Ügyrend 51. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

(2) Az 1-5. §-ok rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Alkotmánybíróságnak a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 156. § (2) bekezdése alapján hozott határozataira és végzéseire is.

(3)[1] Az 1-2. §-okban meghatározott határozatoknak és végzéseknek a közzététele és hozzáférhetővé tétele során a határozatok és végzések indokolását, valamint a különvélemények és párhuzamos indokolások egyes bekezdéseit sorszámozással kell ellátni.

II. FEJEZET

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG TELJES ÜLÉSI ÁLLÁSFOGLALÁSAINAK MEGJELÖLÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE

7. § (1) Az Alkotmánybíróság az Abtv. 70. § (2) bekezdése alapján hozott teljes ülési állásfoglalását közzéteszi a Magyar Közlönyben.

(2) A teljes ülési állásfoglalás megjelölése a Magyar Közlönyben történő közzététel során az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság" megnevezést,

b) az állásfoglalás sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) az állásfoglalás közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben az állásfoglalás közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság teljes ülése "AB Tü." rövidítését,

g) a "állásfoglalása" kifejezést és

h) az állásfoglalás címét.

(3) A teljes ülési állásfoglalásokat a Magyar Közlönyben történő közzététel során évenként egytől kezdődően, a közzététel időpontja szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell megjelölni.

(4) A Magyar Közlönyben történő közzététel során közzé kell tenni a teljes ülési állásfoglalás alkotmánybírósági ügyszámát is.

(5) A teljes ülési állásfoglalásokat az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban is közzé kell tenni, és ennek során a Magyar Közlönyben való közzététel szerinti megjelöléssel kell azokat megjelölni.

(6) A teljes ülési állásfoglalásoknak az Alkotmánybíróság honlapján történő hozzáférhetővé tételére a 3. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

III. FEJEZET

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG NORMATÍV HATÁROZATAINAK, VALAMINT AZ EGYÉB SZERVEZETI, MŰKÖDÉSI ÉS SZEMÉLYI ÜGYEKBEN HOZOTT HATÁROZATAINAK MEGJELÖLÉSE ÉS KÖZZÉTÉTELE

7. A Magyar Közlönyben közzétett határozatok

8. § (1) Az Alkotmánybíróság normatív határozatait közzé kell tenni a Magyar Közlönyben.

(2) Az Alkotmánybíróság elrendelheti az (1) bekezdés körébe nem tartozó, a szervezetére és működésre vonatkozó, valamint a személyi ügyekben hozott határozatainak közzétételét is a Magyar Közlönyben. Az Alkotmánybíróság minden esetben elrendeli az Abtv. 50. § (2) bekezdés d) pontja alapján hozott, valamint a tanácsok összetételéről és a tanácsvezetők személyéről szóló határozatainak közzétételét a Magyar Közlönyben.

(3) Ha a Magyar Közlönyben történő közzététel nem kötelező, annak elrendeléséről a határozatban kell rendelkezni.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott határozat megjelölése a Magyar Közlönyben történő közzététel esetén - a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló miniszteri rendelet alapján -az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság teljes ülésének" megnevezést,

b) a határozat sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) a határozat közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben a határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság teljes ülése "AB Tü." rövidítését,

g) a "határozata" kifejezést és

h) a határozat címét.

(5) Az e §-ban meghatározott határozatok sorszáma a Magyar Közlönyben történő közzététel során minden évben ezeregytől kezdődik.

(6) A Magyar Közlönyben történő közzététel során közzé kell tenni a határozat alkotmánybírósági ügyszámát is.

(7) Az e §-ban meghatározott határozatokat az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban is közzé kell tenni, és ennek során a Magyar Közlönyben való közzététel szerinti megjelöléssel kell megjelölni.

8. A Magyar Közlönyben közzé nem tett határozatok

9. § (1) Az Alkotmánybíróságnak a 8. § (2) bekezdésében meghatározott körben hozott határozatait - ha azok közzétételére a Magyar Közlönyben nem kerül sor - az Alkotmánybíróság az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban teszi közzé.

(2) A határozat megjelölése az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzététel során az alábbiakat tartalmazza:

a) az "Az Alkotmánybíróság teljes ülésének" megnevezést,

b) a határozat sorszámát arab számmal,

c) a "/" jelet,

d) a határozat közzétételének évszámát arab számmal,

e) zárójelben a határozat közzétételének hónapját római számmal és napját arab számmal,

f) az Alkotmánybíróság teljes ülése "AB Tü." rövidítését,

g) a "határozat" kifejezést és

h) a határozat címét.

(3) Az e §-ban meghatározott határozatokat az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzététel során egységesen, évenként kétezer-eggyel kezdődően, a közzététel időpontja szerint folyamatosan, növekvő sorrendben kell megjelölni.

(4) Az Alkotmánybíróság Határozatai hivatalos lapban történő közzététel során közzé kell tenni a döntés alkotmánybírósági ügyszámát is.

10. § Az Alkotmánybíróság normatív határozatainak, valamint az egyéb működési és személyi ügyekben hozott határozatoknak az Alkotmánybíróság honlapján történő hozzáférhetővé tételére a 3. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

IV. FEJEZET

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI HIVATALOS LAP

11. § (1) Az Alkotmánybíróság Határozatai az Alkotmánybíróság hivatalos lapja, mely elektronikus formában, időszakosan jelenik meg. Az Alkotmánybíróság Határozatainak egyes számai az Alkotmánybíróság honlapján bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetőek.

(2) Az Alkotmánybíróság Határozatai címrendje a következő:

I. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett határozatai és végzései

II. Az Alkotmánybíróság tanácsainak a Magyar Közlönyben közzétett határozatai és végzései

III. Az Alkotmánybíróságnak a Magyar Közlönyben közzé nem tett határozatai és végzései

IV. Az Alkotmánybíróság tanácsainak a Magyar Közlönyben közzé nem tett határozatai és végzései

V. Az Alkotmánybíróság teljes ülési állásfoglalásai

VI. Az Alkotmánybíróság normatív határozatai, valamint az egyéb szervezeti, működési és személyi ügyekben hozott határozatai

VII. Egyéb dokumentumok, közlemények

(3) Az Alkotmánybíróság Határozatai szerkesztéséért az Alkotmánybíróság főtitkára felel.

V.FEJEZET

A DÖNTÉSEK KÖZZÉTÉTELÉVEL ÉS HOZZÁFÉRHETŐVÉ TÉTELÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA

12. § Az Alkotmánybíróság döntéseinek közzétételével és hozzáférhetővé tételével kapcsolatos feladatokat az Alkotmánybíróság főtitkára látja el.

VI. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. § E határozat a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2012. február 28.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/2304/2012.

Lábjegyzetek:

[1] Beiktatta az 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat 71. § (5) bekezdése. Hatályos 2013.03.01.

Tartalomjegyzék