32001R1050[1]

A Tanács 1050/2001/EK rendelete (2001. május 22.) a Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyvvel bevezetett, a gyapotra vonatkozó támogatási rendszer hatodik alkalommal történő kiigazításáról

A Tanács 1050/2001/EK rendelete

(2001. május 22.)

a Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyvvel bevezetett, a gyapotra vonatkozó támogatási rendszer hatodik alkalommal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Görögország csatlakozási okmányához csatolt, a gyapotról szóló 4. jegyzőkönyvre [1] és különösen annak (11) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [3],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [4],

mivel:

(1) A támogatási rendszer, valamint a Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyv (11) bekezdésében előírt, a szántóföldi növények támogatási rendszere működésének vizsgálata feltárta a gyapotra vonatkozó rendszer kiigazításának szükségességét.

(2) A gyapotra vonatkozó intézkedéseket a 4. jegyzőkönyvben, a gyapotra vonatkozó támogatási rendszer megállapításáról és a 2169/81/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 1995. június 29-i 1554/95/EK tanácsi rendeletben [5], valamint a Görögország csatlakozási okmányához csatolt jegyzőkönyvvel bevezetett, a gyapotra vonatkozó támogatási rendszer kiigazításáról szóló, 1987. július 2-i 1964/87/EGK tanácsi rendeletben [6] határozták meg. A 4. jegyzőkönyvben előírt rendszert fenn kell tartani, különös tekintettel a Tanács részére biztosított lehetőségre a rendszer kiigazítása tekintetében, továbbá az egyszerűsítés érdekében a gyapotra vonatkozó termelési támogatással kapcsolatos végrehajtási intézkedéseket egy tanácsi rendeletbe kell összevonni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Görögország csatlakozási okmányához csatolt 4. jegyzőkönyv a következőképpen módosul:

1. A (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A (2) bekezdésben említett rendszernek tartalmaznia kell a termelési támogatás nyújtását."

2. A (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel eljárva kell döntést hoznia az e jegyzőkönyvnek megfelelően bevezetett rendszer szükséges kiigazításairól, valamint el kell fogadnia az e jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtásához szükséges általános szabályokat."

3. A (7), (8), (8a), (9), (10), (11) és (12) bekezdést el kell hagyni.

4. A (13) bekezdés számozása (7) bekezdésre változik.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2001. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. május 22-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. Winberg

[1] HL L 291., 1979.11.19., 174. o. A legutóbb az 1553/95/EGK rendelettel (HL L 148., 1995.6.30., 45. o.) módosított jegyzőkönyv.

[2] Az 1999. december 13-i javaslat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] A 2001. február 15-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] A 2001. március 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] HL L 148., 1995.6.30., 48. o. A legutóbb az 1419/98/EK rendelettel (HL L 190., 1998.7.4., 4. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 184., 1987.7.3., 14. o. A legutóbb az 1553/95/EK rendelettel módosított rendelet.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001R1050 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001R1050&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére