31981R1208[1]

A Tanács 1208/81/EGK rendelete (1981. április 28.) a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról

A TANÁCS 1208/81/EGK RENDELETE

(1981. április 28.)

a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerének meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb az 1979-es csatlakozási okmánnyal módosított, a marha- és borjúhús piacának közös szervezéséről szóló, 1968. június 27-i 805/68/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ),

tekintettel az 1980/81-es piaci évre a kifejlett szarvasmarhák irányárának és intervenciós árának meghatározásáról és a kifejlett szarvasmarhák közösségi osztályozási rendszerének bevezetéséről szóló, 1980. június 5-i 1358/80/EGK tanácsi rendeletre ( 2 ) és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az 1358/80/EGK rendelet rendelkezett arról, hogy a hasított kifejlett marhák közösségi osztályozási rendszerét kell alkalmazni az árak jegyzésére, illetve a marha- és borjúhúságazaton belüli intervencióra;

mivel az osztályozásnak a húsosságon és a faggyússágon kell alapulnia; mivel e két feltétel együttes figyelembevétele lehetővé teszi a kifejlett marhák hasított testeinek osztályozását; mivel az ily módon minősített hasított testeket azonosítani kell;

mivel annak érdekében, hogy ezt a rendeletet a Közösségen belül mindenütt egységesen lehessen alkalmazni, rendelkezni kell a helyszíni ellenőrző vizsgálatokról, amelyeket egy közösségi ellenőrző bizottság végez;

mivel figyelembe véve azokat a gyakorlati problémákat, amelyek a közösségi osztályozási rendszer tagállamokban történő bevezetésével járnak, rendelkezni kell annak fokozatos alkalmazásáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a kifejlett marhák hasított testére vonatkozó közösségi osztályozási rendszert határozza meg.

2. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

- fej és lábvégek nélkül; a fejet a tarkóizületnél kell a hasított testről leválasztani, míg a lábvégeket kéztő-kézközép, illetve lábtő-lábközép csontok közötti izületeknél leválasztva kell eltávolítani,

- a mellüregi és hasüregi szervek nélkül, vesével, vesefaggyúval, illetve medencei zsírszövettel együtt vagy azok nélkül,

- a nemi szervek és a hozzájuk tartozó izmok nélkül, valamint - nőivarú állatok esetében - a tőgy, illetve a tőgy zsírszövete nélkül;

b) hasított féltest: az a) pontban hivatkozott hasított testnek a gerincoszlop mentén, a nyak-, hát-, ágyéki, illetve keresztcsonti csigolyák, valamint a szegycsont és a szeméremcsonti összenövés közepén végzett szimmetrikus szétválasztásával nyert termék.

(2) A piaci árak meghatározásának érdekében a hasított marhát a külső faggyú eltávolítása nélkül kell előkészíteni:

- vese, vesezsír, illetve medencei zsírszövet nélkül,

- vékony, illetve vastag dagadó nélkül,

- farok nélkül,

- gerincoszlop nélkül,

- a herezacskó faggyúja nélkül,

- a lágyhús belső részének faggyúja nélkül,

- a torkolati véna és a körülötte található zsír nélkül,

a nyakat az állatorvosi követelményeknek megfelelően kell vágni.

A tagállamok ugyanakkor engedélyt kapnak, hogy ettől eltérő előkészítési módokat is elfogadjanak, ha ezt a referencia előkészítési mintát nem alkalmazzák.

Ilyen esetekben az eltérő előkészítéstől a referencia előkészítés eléréséhez szükséges kiigazításokat a 805/68/EGK rendelet 27. cikkében szabályozott eljárás alapján kell meghatározni.

3. cikk

(1) A kifejlett hasított szarvasmarhákat az alábbi kategóriákba kell sorolni:

A. nem ivartalanított és két évesnél fiatalabb növendék bikák hasított teste;

B. egyéb nem ivartalanított hím állatok hasított teste;

C. ivartalanított hím állatok hasított teste;

D. olyan nőivarú szarvasmarhák hasított teste, amelyek már ellettek;

E. egyéb nőivarú állatok hasított teste.

A vonatkozó intervenciós szabályok sérelme nélkül a hasított testek azonosítására az A, B, C, D és E betűket 1992. január 1-jétől kell használni.

A hasított testek kategóriáinak elkülönítésére alkalmazott szempontokat a 805/68/EGK rendelet 27. cikkében szabályozott eljárás alapján kell meghatározni.

(2) A kifejlett szarvasmarhák hasított testének minősítését a következő tulajdonságok egymást követő felmérése alapján kell elvégezni:

a) húsosság;

b) faggyússág

az I., illetve a II. mellékletben meghatározottak szerint.

Az I. mellékletben S betűvel jelölt húsossági osztályt a tagállamok - a már meglévő osztályoknál jobb minőségű húsossági osztály szabadon választható bevezetése révén (dupla izmú hasított testek) - egy bizonyos termelési forma jellemzőinek, illetve várt fejlődésének figyelembe vételére használhatják.

Azok a tagállamok, amelyek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, erről értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot.

(3) A tagállamok jogosultak az I., illetve a II. mellékletben előirányzott minden osztályt legfeljebb három további alosztályra felosztani.

4. cikk

(1) A hasított testeket és féltesteket a vágást követően a lehető leghamarabb osztályozni kell, és az ilyen osztályozást magán a vágóhídon kell elvégezni.

(2) Az osztályozott hasított testeket, illetve féltesteket azonosítani kell.

(3) A jelöléssel való azonosítást megelőzően a tagállamoknak lehetőségük van a hasított testekről, illetve féltestekről a külső fagygyú eltávolítására, ha ezt a faggyússág indokolja.

A külső fagyú eltávolítási feltételeinek alkalmazását a 805/68/EGK rendelet 27. cikkében szabályozott eljárás alapján kell meghatározni.

5. cikk

A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat egy közösségi ellenőrző bizottság végzi, amely a Bizottság szakértőiből és a tagállamok által kinevezett szakértőkből áll. Ez a bizottság jelentést tesz a Bizottságnak az elvégzett ellenőrzésekről.

A Bizottság adott esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a minősítést egyforma módon végezzék.

Ezeket az ellenőrző vizsgálatokat a Közösség nevében végzik, amely egyúttal azok költségeit is viseli.

Az e cikk alkalmazásáról szóló részletes szabályokat a 805/68/EGK rendelet 27. cikkében szabályozott eljárás alapján kell meghatározni.

6. cikk

A húsossági és faggyússági osztályok meghatározására vonatkozó kiegészítő rendelkezéseket a 805/68/EGK rendelet 27. cikkében szabályozott eljárás alapján kell meghatározni 1981. június 30-ig.

A Bizottság 1981. december 31-ig megküldi a Tanácsnak a közösségi osztályozási rendszernek az egyes tagállamokban való bevezetéséből eredő problémákat tárgyaló jelentést, különösen ami a 3. cikk (2) bekezdés második albekezdése rendelkezéseinek alkalmazását illeti.

Tekintettel a fent említett jelentésre a Tanács a Bizottság javaslata alapján 1982. március 31-ig dönt arról, hogy a piaci árak meghatározása és az intervenciós intézkedések alkalmazása mely időponttól kezdve hajtható végre a közösségi osztályozási rendszer alapján.

A piaci árak meghatározásának alkalmazására kijelölt dátumig párhuzamos alapon állítanak fel ártáblákat, először is a jelenleg érvényes közösségi, illetve országos rendelkezések alapján, másrészt olyan közigazgatási módszerek szerint, amelyeket fokozatosan állítanak fel e rendelet rendelkezései alapján.

7. cikk

Ez a rendelet az 1981/82-es gazdasági év elején lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

HÚSOSSÁG

A hasított marha húsvonalainak fejlettsége, különösen a lényeges részeken (fartő, hát, lapocka)

Húsossági osztályLeírás
S
kiváló
Minden húsvonal rendkívül domború; kivételesen jó izmoltság (dupla izmú hasított test)
E
kitűnő
Minden húsvonal domború vagy erősen domború; kivételesen jó izmoltság
U
nagyon jó
A húsvonalak egészében domborúak; igen jó izmoltság
R
A húsvonalak egészében egyenesek; jó izmoltság
O
közepes
A húsvonalak egyenesek vagy homorúak; átlagos izmoltság
P
gyenge
Minden húsvonal homorú vagy egészen homorú; gyenge izmoltság

II. MELLÉKLET

A FAGGYÚSSÁG MÉRTÉKE

A hasított test külsején és a mellüregben található faggyú mennyisége

Faggyússági osztályLeírás
1
nagyon csekély
Faggyúval borítottság nincs vagy csekély
2
csekély
Enyhe faggyúsodás, a hús majdnem mindenütt látható
3
közepes
A hús a fartő és lapocka kivételével majdnem mindenütt faggyúval borított, a mellüregben kevés faggyúlerakódás
4
erős
A hús mindenütt faggyúval borított, a fartő és lapocka részben még mindig látható, a mellüregben kifejezett faggyúlerakódás
5
nagyon erős
A teljes hasított test faggyúval borított, a mellüregben is vastag faggyúlerakódás

( 1 ) HL L 148., 1968.6.28., 24. o.

( 2 ) HL L 140., 1980.6.5., 4. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31981R1208 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31981R1208&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01981R1208-19910429 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01981R1208-19910429&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére