31985R3117[1]

A Tanács 3117/85/EGK rendelete (1985. november 4.) a szardínia után járó kompenzációs támogatás odaítélésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról

A Tanács 3117/85/EGK rendelete

(1985. november 4.)

a szardínia után járó kompenzációs támogatás odaítélésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányára és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére, valamint az okmányhoz mellékelt okmányra és különösen annak 171. és 358. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya rendelkezik az új tagállamokban és az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamokban jegyzett szardíniaáraknak a földközi-tengeri árakhoz történő közelítését célzó különleges rendszerről; mivel a rendszert kiegészítendő, a csatlakozás időpontjától létrejön egy, az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamok szardíniatermelőit érintő kompenzációs támogatási rendszer, amelynek részletes alkalmazási szabályait legkésőbb 1985. december 31-ig kell kidolgozni;

mivel ez az árak összehangolását célzó, különleges rendszer közvetlen befolyással van az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamok atlantiszardíniatermelőinek jövedelmére, és mivel ez a rendszer módosítja a Közösség szardíniatermelésében eddig fennálló egyensúlyt;

mivel ez az új helyzet az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamok piacain kialakult verseny feltételeinek módosításával a földközi-tengeri térség tagállamaiban tevékenykedő szardínia-termelők jövedelmét is befolyásolja;

mivel ennek megfelelően meg kell alkotni a támogatás nyújtásának általános szabályait; mivel az árak összehangolása érdekében megalkotott részletes szabályok sajátosságaiból adódóan a támogatás nyújtásának feltételeit illetően különbséget kell tenni az atlanti és földközi-tengeri termelők között;

mivel a földközi-tengeri szardíniára nyújtott támogatást az árkiegyenlítési folyamat alatt fokozatosan eltörlik; mivel a fokozatos csökkentés aránya a Tanács által évente meghatározott árszínvonal függvénye;

mivel a földközi-tengeri szardíniára járó támogatás feltételeinek meghatározása során figyelembe kell venni egyrészt a versenyfeltételekben végbement változásoknak az érintett termelők jövedelemére gyakorolt hatásait, másrészt a földközi-tengeri és az atlanti térség meghatározó termékei közötti árkülönbség kiegyenlítésének szükségességét, de oly módon, hogy ez a kiegyenlítés ne torzítsa a kibővült Közösség feldolgozói közötti verseny feltételeit,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányában foglaltaknak megfelelően meghatározza az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamok szardíniatermelőinek a szardíniaárak összehangolási folyamata idején adható kompenzációs támogatás nyújtásának általános szabályait.

2. cikk

(1) Kompenzációs támogatás az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamokban termelt olyan atlanti szardínia után adható,

- amely E, illetve A minőségű, ahogy azt a legutóbb a 3166/82/EGK rendelettel [1] módosított 103/76/EGK rendelet [2] meghatározta,

- amelyet a 3796/81/EGK rendelet [3] 5. cikke (1) bekezdésének értelmezésében a termelői szervezetek kínálnak emberi fogyasztásra történő eladásra évente legfeljebb 2000 tonna mennyiségben, a már említett rendelet 12. cikkének (1) bekezdésében meghatározott közösségi kivonási árnál magasabb, de a garantált minimálárnál alacsonyabb áron, valamint

- amelyet feldolgozásra szánnak.

(2) A támogatás a termelői szervezeteket illeti meg, feltéve, hogy

- ezeket a szervezeteket a csatlakozás előtt a 3796/81/EGK rendelet alapján hozták létre és ismerték el, valamint

- a csatlakozást megelőző két éven keresztül ezek a szervezetek olyan szardíniára vonatkozó kivonási árakat érvényesítettek, amelyek megfeleltek a 3796/81/EGK rendelet 13. cikkében megfogalmazott feltételeknek.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott garantált minimálár a csatlakozás előtti utolsó évben alkalmazott, az elkövetkező halászati évre irányadó árra vonatkozó költséggel korrigált kivonási ár.

(4) A támogatás összege megegyezik a termelő által kapott eladási ár és a garantált minimálár közötti különbséggel.

(5) A 3796/81/EGK rendelet 13. cikkében meghatározott pénzügyi támogatás összegét a (3) bekezdésben meghatározott garantált minimálár alapján kell kiszámítani.

3. cikk

(1) Kompenzációs támogatás az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamokban termelt olyan földközi-tengeri szardíniára adható,

- amelynek mérete 3. vagy 4., minősége E, illetve A, a 103/76/EGK rendelet meghatározásának megfelelően,

- amelyet az évi 43000 tonnás korlátozás keretén belül értékesítenek és szállítanak a közös vámtarifában 16.04 vámtarifaszám alá tartozó tartósított hal vagy légmentesen lezárt tartályokban a piacra kerülő, sózott termék előállítása céljából, valamint

- amelynek az eladási ára az első értékesítési fázisban legalább a közösségi kivonási árral megegyező. Ezt az árat a szóban forgó termékek minden egyes kategóriájánál legalább az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamokban az atlanti és a földközi-tengeri szardíniára érvényes kivonási ár közötti különbséggel kell növelni.

(2) A támogatásra jogosult mennyiségeket minden termelői szervezet vagy minden egyes termelő esetében az 1982 és 1984 között feldolgozásra átadott, az (1) bekezdésben meghatározott mennyiségek alapján határozzák meg.

(3) A támogatás összege egyenlő a szóban forgó méretű atlanti szardíniának az 1986. január 1. előtti közösségi tagállamokban hatályos kivonási ára és az új tagállamokban a 2. méretű atlanti szardínia kivonási ára közötti különbséggel.

(4) A támogatást a feldolgozóknak fizetik ki.

(5) A 3796/81/EGK rendelet 14. cikkének (3) bekezdésében meghatározott támogatás nem vonható össze az e cikkben előírt támogatással.

4. cikk

Az ennek a rendeletnek az alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 3796/81/EGK rendelet 33. cikkében megállapított eljárással összhangban kell bevezetni.

5. cikk

Ez a rendelet Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányának hatálybalépésére figyelemmel 1986. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1986. március 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1985. november 4-én.

a Bizottság részéről

az elnök

R. Steichen

[1] HL L 332., 1982.11.27., 4. o.

[2] HL L 20., 1976.1.28., 29. o.

[3] HL L 379., 1981.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985R3117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985R3117&locale=hu