32008L0031[1]

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/31/EK irányelve ( 2008. március 11. ) a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/31/EK IRÁNYELVE

(2008. március 11.)

a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK irányelvnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlása tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1) A 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) előírja, hogy egyes intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (4) összhangban kell elfogadni.

(2) Az 1999/468/EK határozatot módosító 2006/512/EK határozat bevezette az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárást azon általános hatályú intézkedések elfogadására vonatkozóan, amelyek a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott alap jogi aktusok nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve néhány ilyen elem törlését vagy a jogi aktus új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését.

(3) Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2006/512/EK határozatról szóló nyilatkozatának (5) megfelelően, az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásnak a Szerződés 251. cikkében említett eljárással összhangban elfogadott, már hatályban lévő jogi aktusokra történő alkalmazása érdekében ezen jogi aktusokat az alkalmazandó eljárásoknak megfelelően ki kell igazítani.

(4) A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy közös feltételeket fogadjon el a kutatás és fejlesztés terén, módosítsa a mellékleteket és elfogadja a felülvizsgálati programot. Mivel a fenti intézkedések általános hatályúak és a 98/8/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, beleértve annak új, nem alapvető fontosságú elemekkel történő kiegészítését, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(5) A 98/8/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6) Mivel az ezen irányelv által a 98/8/EK irányelven tett módosítások technikai jellegűek, és csak a bizottsági eljárást érintik, azokat a tagállamoknak nem kell átültetniük. Ezért e célból nem kell rendelkezéseket megállapítani,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Módosítások

A 98/8/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 10. cikk (5) bekezdése a következőképpen módosul:

a) az i. pont harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"Az értékelést a 11. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően köröztetni kell a 27. cikkben foglalt döntéshozatal céljából. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló határozatot a 28. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.";

b) a ii. pont 5. pontja helyébe a következő szöveg lép:

"5. az I., IA. és IB. mellékletbe történő felvétel alapjaként szolgált vagy szolgáló értékelés adatainak teljes dokumentációját a 28. cikk (1) bekezdésében említett bizottság rendelkezésére bocsátják."

2. A 11. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(4) Az értékelés kézhezvételekor a Bizottság a 27. cikkben foglalt eljárásnak megfelelően indokolatlan késedelem nélkül javaslatot tesz a (2) bekezdésben meghatározott értékelés kézhez vétele után legkésőbb 12 hónapon belül meghozandó döntésre vonatkozóan. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányuló határozatot a 28. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

3. A 16. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Ezen irányelv elfogadását követően a Bizottság egy tízéves munkaprogramot indít valamennyi olyan hatóanyag vizsgálatára, amely a 34. cikk (1) bekezdésében említett időpontban a 2. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározottaktól eltérő rendeltetésű biocid termék hatóanyagaként már forgalomban volt. Külön rendelkezések fogják meghatározni a program létrehozását és végrehajtását, beleértve a különféle hatóanyagok értékelésének elsőbbségi sorrendjét és az ütemezést. A fenti rendelkezéseket, amelyek ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányulnak, a 28. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A munkaprogram befejezése előtt legkésőbb két évvel a Bizottság jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Bizottság elé a programmal elért előrehaladásáról.

A tízéves időszak alatt és a 34. cikk (1) bekezdésében említett időponttól kezdve lehet dönteni arról, hogy valamely hatóanyagot felvegyenek-e és milyen feltételek mellett az I., IA. vagy IB. mellékletbe, vagy olyan esetekben, ahol a 10. cikk feltételei nem teljesülnek, vagy a szükséges tájékoztatást és adatokat nem nyújtották be az előírt határidőn belül arról, hogy e hatóanyagokat ne vegyék fel az I., IA. vagy IB. mellékletbe. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló fenti intézkedéseket, a 28. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

4. A 17. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"(5) A cikk alkalmazásának közös feltételeit, különösen a hatóanyagnak vagy a biocid terméknek a vizsgálatok során a kijuttatható maximális mennyiségét és a (2) bekezdésnek megfelelően a meghatározás érdekében minimálisan benyújtandó adatokat el kell fogadni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 28. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

5. A 27. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép: "(2) Az észrevételek benyújtására rendelkezésre álló időszak végén a Bizottság

a) a tagállamtól érkezett dokumentációt értékelő dokumentumok;

b) a tudományos tanácsadó bizottságtól beszerzett összes tanulmány;

c) a tagállamoktól és a kérelmezőktől kapott észrevételek; és

d) minden egyéb lényeges információ alapján határozattervezetet készít a 28. cikk (2) vagy (4) bekezdésében meghatározott vonatkozó eljárással összhangban."

6. A 28. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A Bizottságot a biocid termékekkel foglalkozó állandó bizottság segíti.";

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.";

c) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott határidő három hónap.";

d) a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"(4) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)-(4) bekezdését, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel."

7. A 29. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"29. cikk

A műszaki fejlődéshez való igazítás

Azokat a módosításokat, amelyek a IIA., IIB., IIIA., IIIB., IVA. és IVB. melléklet, valamint az V. mellékletben lévő egyes terméktípusok leírásainak a műszaki fejlődéshez való igazításához és az egyes ilyen terméktípusok adataira vonatkozó követelmények meghatározásához szükségesek, el kell fogadni. Az ezen irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek többek között kiegészítéssel történő módosítására irányuló intézkedéseket a 28. cikk (4) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni."

2. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. március 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ

(1) HL C 161., 2007.7.13., 45. o.

(2) Az Európai Parlament 2007. november 14-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. március 3-i határozata.

(3) HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/16/EK bizottsági irányelvvel (HL L 42., 2008.2.16., 48. o.) módosított irányelv.

(4) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(5) HL C 255., 2006.10.21., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32008L0031 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32008L0031&locale=hu