Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992R2235[1]

A Bizottság 2235/92/EGK rendelete (1992. július 31.) a Kanári-szigeteken megtermelt friss tejtermékek fogyasztásához nyújtott támogatás részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

A BIZOTTSÁG 2235/92/EGK RENDELETE

(1992. július 31.)

a Kanári-szigeteken megtermelt friss tejtermékek fogyasztásához nyújtott támogatás részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes mezőgazdasági termékek tekintetében a Kanári-szigetek javára egyedi intézkedések bevezetéséről szóló, 1992. június 15-i 1601/92/EGK tanácsi rendeletre1 ( 1 ) és különösen annak 11. cikkére,

tekintettel a legutóbb a 2205/90/EGK rendelettel ( 2 ) módosított, a közös agrárpolitika céljaira alkalmazandó elszámolási egység értékéről és átváltási arányokról szóló, 1985. június 11-i 1676/85/EGK tanácsi rendeletre ( 3 ) és különösen annak 12. cikkére,

mivel az említett rendelet rendelkezik arról, hogy a Kanári-szigeteken megtermelt friss tehéntejtermékek emberi fogyasztása a Kanári-szigetek fogyasztási szükségleteinek korlátain belül támogatásban részesüljön; mivel a támogatás kifizetésére akkor kerül sor, ha a belőle fakadó előnyök ténylegesen jelentkeznek a fogyasztónál úgy, hogy megakadályozzák e termékek fogyasztói árának emelkedését;

mivel a helyben gyártott friss tejtermékek fogyasztásának előmozdítása érdekében a szóban forgó intézkedés alkalmazásának egyes részletes szabályait - a támogatásra jogosult tejtermékek mennyiségét is beleértve - meg kell határozni;

mivel a közigazgatási hatóságokat megfelelő jogosítványokkal kell felruházni annak érdekében, hogy megakadályozzák a szóban forgó támogatás eredeti céljaitól történő eltérítését, amely célok a helyileg előállított friss tehéntejtermékek rendszeres elhelyezése a helyi piacon, valamint a támogatásból fakadó előnyöknek a végső fogyasztónál történő jelentkezése;

mivel a nemzeti hatóságoknak ellenőrzési intézkedéseket kell hozniuk a támogatási program megfelelő működésének biztosítása érdekében; mivel rendelkezni kell a Bizottsághoz történő időszaki jelentésről;

mivel az 1601/92/EGK rendeletben meghatározott intézkedések 1992. július 1-jén léptek hatályba; mivel alkalmazásuk részletes szabályainak ugyanebben az időpontban kell hatályba lépniük;

mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Kanári-szigeteken megtermelt friss tehéntejtermékek emberi fogyasztásának az 1601/92/EGK tanácsi rendelet 11. cikkében előírt támogatását a teljes tej 50 000 tonnás mennyiségi határáig 12 hónapon át fizetik.

(2) A támogatás összege 8,344 ECU az e rendelet mellékletében felsorolt különféle termékek előállítása során felhasznált teljes tej minden 100 kilogrammja után. -----

(3) E rendelet alkalmazásában a "teljes tej" az az egy vagy több tehén lefejése után nyert termék, amelynek összetételét a fejést követően nem változtatják meg.

2. cikk

(1) A támogatás kifizetésére a tejfeldolgozók írásban benyújtott kérelme alapján kerül sor, amelyben vállalják, hogy:

a) nyilvántartást vezetnek, amelyben részletesen feltüntetik minden egyes tejtermék mennyiségét és az e termékekben felhasznált tej mennyiségét;

b) alávetik magukat az érintett tagállam által meghatározott valamennyi ellenőrzési intézkedésnek, különös tekintettel a nyilvántartások ellenőrzésére és a szóban forgó termékek minőségének vizsgálatára.

(2) A támogatás fizetése iránti kérelmet a tagállam illetékes hatósága által előírt formanyomtatványon kell benyújtani, amelynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- az egyes termékekben felhasznált tej mennyisége termékkategóriánként,

- a tejfeldolgozó neve és címe,

- a megfelelő támogatás összege.

3. cikk

(1) Az ellenőrzésre való különös tekintettel Spanyolország minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy:

a) támogatásban csak a Kanári-szigeteken közvetlen emberi fogyasztásra szánt, az 1. cikkben hivatkozott tejtermékek részesüljenek;

b) a támogatásból származó előny a fogyasztónál a végső kiskereskedelmi árra gyakorolt tényleges hatásként jelentkezzen.

(2) Spanyolország az e rendelet hatálybalépését követő három hónapon belül értesíti a Bizottságot az (1) bekezdésben említett intézkedésekről.

4. cikk

(1) A 2. cikk (1) bekezdése szerint végrehajtott ellenőrzésekről olyan jelentést kell készíteni, amely a következőket tartalmazza:

- az ellenőrzés időpontja,

- az ellenőrzés helyszíne,

- a kapott eredmények.

(2) Az illetékes hatóságok négy héten belül értesítik a Bizottságot a szabálytalanságokról.

5. cikk

Amennyiben a támogatásból származó előny nem jelentkezik a végső fogyasztónál, az illetékes spanyol hatóságok:

- teljes egészében vagy részlegesen visszavonják a támogatást,

- a kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos mulasztás súlyossága alapján ideiglenesen vagy tartósan korlátozhatják, vagy felfüggeszthetik a támogatásra való jogosultságot.

6. cikk

Spanyolország legkésőbb minden hónap utolsó napján elküldi a Bizottságnak a megelőző hónapra vonatkozó következő adatokat:

- a támogatás iránti kérelmekben szereplő mennyiségek,

- azok a mennyiségek, amelyekre a támogatást jóváhagyták.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A rendeletet 1992. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az 1601/92/EK rendelet 11. cikkének (1) bekezdésében említett közösségi támogatásra jogosult termékek jegyzéke:

1. fogyasztói tej;

2. tejszín;

3. joghurt;

4. friss sajt a szárazanyag súlyára vetített legkevesebb 40 %-os zsírtartalommal.

( 1 ) HL L 173., 1992.6.27., 13. o.

( 2 ) HL L 201., 1990.7.31., 9. o.

( 3 ) HL L 164., 1985.6.24., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R2235 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R2235&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992R2235-20041015 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992R2235-20041015&locale=hu

Tartalomjegyzék