4/2010. Polgári jogegységi határozat

a közhasznú társadalmi szervezet legfőbb szervéről

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Polgári Jogegységi Tanácsa a Legfőbb Ügyész által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következő

jogegységi határozatot:

A közhasznú társadalmi szervezet legfőbb szerve nem minősül vezető szervnek. Ebből következően a legfőbb szerv tagjaira nem vonatkozik a vezető szerv elnöke vagy tagja és a felügyelő szerv elnöke vagy tagja között fennálló tisztségbeli összeférhetetlenség szabálya.

A vezető szerv elnöke és tagja, valamint a felügyelő szerv elnöke és tagja csak a társadalmi szervezet tagja lehet. A társadalmi szervezet könyvvizsgálója olyan személy is lehet, aki nem tagja a társadalmi szervezetnek.

Indokolás:

I. A legfőbb ügyész az 1997. évi LXVI. törvény (Bsz.) 29. § (1) bekezdésének a) pontja és 31. §-ának (2) bekezdése alapján - figyelemmel az 1972. évi V. törvény 5. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltakra - jogegységi eljárást indítványozott abban a kérdésben, hogy lehet-e a közhasznú társadalmi szervezet felügyelő szervének elnöke, tagja vagy könyvvizsgálója a társadalmi szervezet - tagok összessége által alkotott - legfőbb szervének a tagja.

Az indítványra az adott okot, hogy ebben a kérdésben nem egységes a bírói gyakorlat: a Debreceni Ítélőtábla (Pkf.II.20.484/2007.) és a Szegedi Ítélőtábla (Pkf.III.20.006/2009.) egységes álláspontjától eltér a Győri Ítélőtábla több ügyben (Pkf.III.25.344/2009., Pkf.III.25.375/2009., Pkf.III.25.372/2009.) kifejtett jogértelmezése.

A legfőbb ügyész az indítványában az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kszt.) vonatkozó rendelkezéseinek az egybevetése alapján kifejtette, hogy a közhasznú társadalmi szervezet vezető szervének csak az ügyintéző és képviseleti szerv minősül, a legfőbb szerv nem. Ebből következően a Kszt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában megfogalmazott összeférhetetlenségi szabály a közgyűlés elnökére és tagjaira nem, hanem kizárólag csak az ügyintéző és képviseleti szerv elnökére, illetve tagjaira vonatkozik.

II. Az Etv. 11. §-ának (1) bekezdése szerint a társadalmi szervezet legfelsőbb szerve a tagok összessége vagy a tagok által - az alapszabályban meghatározottak szerint - közvetlenül vagy közvetett úton választott testület. A Kszt. - az. Etv.-től eltérő szóhasználattal - a társadalmi szervezet alapszabály szerinti "legfőbb szervéről" beszél [Kszt. 26. § f)]. A Kszt. 7. §-ának (1) bekezdése értelmében a több tagból (személyből) álló legfőbb szerv, valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv (a továbbiakban együtt: vezető szerv) ülései nyilvánosak. E jogszabályhely alapján kérdés, hogy a közhasznú társadalmi szervezetek esetében a legfőbb szerv vezető szervnek minősül-e, avagy a vezető szerv fogalma alatt csak a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv értendő. E kérdés mikénti megválaszolásától függ ugyanis az, hogy a Kszt. 8. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály - amely szerint nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki a vezető szerv elnöke vagy tagja - vonatkozik-e a legfőbb szerv tagjaira is.

Az Etv. nem használja ugyan a "vezető szerv" fogalmát, a társadalmi szervezet szervezeti rendjéről rendelkező 11. és 12. §-ok rendelkezései alapján azonban egyértelmű, hogy a legfelsőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szervek a társadalmi szervezetnek egymástól különböző szervei. (E rendelkezésekből megállapíthatóan ugyanis a legfelsőbb szerv választja az ügyintéző és képviseleti szerveket; továbbá a legfelsőbb szerv hatáskörébe tartozik az ügyintéző szerv beszámolójának az elfogadása.)

A Kszt. 7. § (1) bekezdés rendelkezéséből sem vonható le olyan következtetés, hogy a jogalkotó azonosítani akarta volna a legfőbb szervet és a vezető szervet. A Kszt. rendelkezéseiből (7. §, 8. §, 10. §, 11. §-ok) az következik, hogy a jogalkotó a közhasznú társadalmi szervezet esetében három egymástól elkülönülő szervet kívánt meghatározni: a legfőbb szervet, a vezető szervet (legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv) és a felügyelő szervet (vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv). A Kszt. értelmező rendelkezéseinél is ez az elkülönülés észlelhető: a 26. § f) pontja határozza meg a legfőbb szerv fogalmát, míg a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti, illetve felügyelő szervének elnökét és tagjait a 26. § m) pontja minősíti vezető tisztségviselőnek.

Mivel a kifejtettek szerint a közhasznú társadalmi szervezet legfőbb szerve nem minősül vezető szervnek, a Kszt. 8. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi szabály sem vonatkoztatható a legfőbb szerv tagjaira. Ebből következően a legfőbb ügyész által a jogegységi indítványban megfogalmazott kérdésre a válasz az, hogy a közhasznú társadalmi szervezet felügyelő szervének elnöke, tagja lehet a társadalmi szervezet legfőbb szervének a tagja. Sőt, nem csak, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn a legfőbb szervi és a felügyelő szervi tagság között, hanem az Etv. rendelkezéseiből az is megállapítható, hogy a felügyelő szerv elnöke és tagja, valamint a vezető szerv elnöke és tagja csak a társadalmi szervezet tagja lehet. Az Etv. 9. § b) pontja szerint a társadalmi szervezet tagja választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe. A 3. § (4) bekezdése szerint pedig a társadalmi szervezet tagjai választják az ügyintéző és képviseleti szerveket. Az Etv. 2. § (1) bekezdéséből is az következik, hogy a társadalmi szervezetet csak az azt létrehozó tagok működtethetik. Mindezen rendelkezések alapján a Legfelsőbb Bíróság már több döntésében (Kny.VI.37.352/2001., Kny.III.37.387/2001.) is kifejtette, hogy a társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szerve, valamint felügyeleti szerve csak a tagok által a tagok közül megválasztott személyekből állhat.

III. Az Etv. egyáltalán nem rendelkezik a társadalmi szervezet könyvvizsgálójáról, a Kszt. pedig csak a 8. § (2) bekezdésében a vezető szervi tagsággal való összeférhetetlenség szempontjából említi a könyvvizsgálót. A könyvvizsgáló tehát nem része a társadalmi szervezet szervezeti rendéjének, nem minősül vezető tisztségviselőnek. Így értelemszerűen nincs olyan törvényi előírás sem, hogy csak a társadalmi szervezet tagja lehetne könyvvizsgáló. A speciális szaktudást igénylő feladatot ellátó könyvvizsgáló tipikusan nem tagja a társadalmi szervezetnek. Ugyanakkor az előbbiekben kifejtettek értelmében a könyvvizsgáló tekintetében fennálló összeférhetetlenség sem vonatkozik a legfőbb szervre, nem kizárt tehát, hogy a közhasznú társadalmi szervezet tagja - ha egyébként megfelel a könyvvizsgáló személyére vonatkozó jogszabályi követelményeknek - egyben a szervezet könyvvizsgálója legyen.

IV. A kifejtettekre figyelemmel a jogegységi tanács a Bsz. 27. §-a, 29. § (1) bekezdés a) pontja és 32. § (4) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2010. december 8.

Dr. Wellmann György s. k.,

a tanács elnöke

Dr. Bodor Mária s. k.,

előadó bíró

Dr. Pethőné dr. Kovács Ágnes s. k.,

bíró

Dr. Török Judit s. k.,

bíró

Tamáné dr. Nagy Erzsébet s. k.,

bíró

Tartalomjegyzék