32005D0051[1]

2005/51/EK: A Bizottság határozata (2005. január 21.) dekontaminálás céljára peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj behozatala tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérés megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről (az értesítés a B(2005) 92. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. január 21.)

dekontaminálás céljára peszticidek és a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj behozatala tekintetében a 2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől való átmeneti eltérés megállapításának a tagállamok számára történő engedélyezéséről

(az értesítés a B(2005) 92. számú dokumentummal történt)

(2005/51/EK)

1. cikk

A tagállamok számára engedélyezett a 2000/29/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésétől való eltérés megállapítása az irányelv III. melléklete A. része 14. pontjában említett tilalmak tekintetében, valamint a 2000/29/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésétől való eltérés az irányelv IV. melléklete A. része I. szakasza 34. pontjában említett különleges követelmények tekintetében az egyes harmadik országokból származó talaj vonatkozásában.

Az első bekezdésben említett, eltérés megállapítására vonatkozó engedély a mellékletben meghatározott különleges feltételekhez kapcsolódik, és csak olyan talaj vonatkozásában alkalmazható, amelyet 2005. március 1. és 2019. december 31-ig közötti időszakban hoznak be a Közösség területére azzal a céllal, hogy azt megfelelő, veszélyes hulladékok égetését végző égetőműben kezeljék.

Az engedély nem zár ki további engedélyt vagy eljárásokat, amelyek más jogszabályok értelmében megkövetelhetők.

2. cikk

A tagállamok ezen határozat értelmében minden behozatali év december 31. előtt minden ezen dátum előtt behozott talajszállítmány esetében a melléklet 7. pontjában megkövetelt információkat tartalmazó jelentést bocsátanak a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére.

3. cikk

A tagállamok haladéktalanul értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot minden, az e határozat értelmében területükre érkezett szállítmányról, amelyről azt követően bebizonyosodott, hogy nem felel meg e határozatnak.

4. cikk

Ezt a határozatot vissza lehet vonni, amennyiben a mellékletben rögzített feltételek elégtelennek bizonyulnak a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe való behurcolásának megakadályozása szempontjából.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Az e határozat 1. cikkében megállapított eltérés hatálya alá tartozó harmadik országokból származó talajra alkalmazandó különleges feltételek

1. A talaj:

a) olyan peszticidekkel szennyezett talaj, amelyek az elavult és nem kívánatos peszticidek megelőzésével és hasznosításával kapcsolatos FAO-programba vagy hasonló többoldalú programok körébe tartoznak, illetve olyan, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok által szennyezett talaj, amelyek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezményben vagy a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezménynek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló jegyzőkönyvében kerültek felsorolásra;

b) az IMDG-kódexnek megfelelően zárt hordókba vagy zsákokba csomagolt talaj, a származási országban található csomagolási telepről zárt szállítótartályokban szállítva a Közösségben található kezelő létesítményekbe a 259/93 rendeletnek megfelelően;

c) a Közösség területén levő, a 2000/76/EK irányelvnek megfelelő, veszélyes hulladékok égetését végző égetőművekben történő kezelésre szánt talaj.

2. A talajt a származási országban a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdése ii. pontjának megfelelően kiállított növény-egészségügyi bizonyítvány kíséri. A bizonyítványban a "Kiegészítő nyilatkozat" rovatban jelezni kell: "Ez a szállítmány megfelel a 2005/51/EK bizottsági határozatban rögzített feltételeknek".

3. A szállítmánynak a Közösség területére történő behozatalát megelőzően az importőrt hivatalosan tájékoztatni kell az ezen melléklet 1. és 7. pontjában rögzített feltételekről. A fent említett importőr minden egyes behozatalról részletesen és kellő időben előre értesíti az importáló tagállam felelős hatósági szervét, valamint jelzi a következőket:

a) a talaj mennyisége és eredete;

b) a behozatal bejelentett dátuma és a Közösségbe való belépés helyének megerősítése;

c) azoknak az 5. pontban említett létesítményeknek a neve, címe és helye, ahol a talajt kezelik.

Az importőr a fenti adatokban bekövetkező bárminemű változásról azonnali hatállyal értesíti a felelős hatósági szervet.

4. A talaj valamely tagállam területén található belépési helyen keresztül kerül behozatalra, amelyet az adott tagállam jelöl ki ezen eltérés alkalmazása céljából; a tagállamok kellő időben előre értesítik a Bizottságot ezekről a belépési helyekről, valamint a 2000/29/EK irányelvben említett, az egyes belépési helyekért felelős hatósági szerv nevéről és címéről, és kérésre ezeket az adatokat a többi tagállam rendelkezésére bocsátják. A belépési hely és a kezelő hely között biztosítani kell a közvetlen szállítás lehetőségét. Amennyiben a közösségi belépési hely az ezen eltéréssel élő tagállamon kívüli tagállamban található, az importáló tagállam említett felelős hatósági szerve megfelelő tájékoztatás mellett együttműködik az ezen eltéréssel élő tagállam említett felelős hatósági szervével az e határozat rendelkezései betartásának biztosítása céljából.

5. A talaj kezelésére csak olyan létesítményekben kerülhet sor:

a) amelyek nevéről, címéről és helyéről a 3. ponttal megegyezően tájékoztatták a vonatkozó felelős hatósági szervet; és

b) amelyeket a vonatkozó felelős hatósági szerv ezen eltérés alkalmazása céljából hivatalosan bejegyzett és elfogadott.

Amennyiben a létesítmények az ezen eltéréssel élő tagállamon kívüli tagállamban találhatók, az ezen eltéréssel élő tagállam említett felelős hatósági szerve az importőrtől származó fent említett előzetes értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul tájékoztatja azon tagállam említett felelős hatósági szervét, ahol a talaj kezelésre kerül, megadva azon létesítmények nevét, címét és helyét, ahol a talajt kezelik.

6. Az 5. pontban említett létesítményekben a talajt:

a) veszélyes hulladékként és az összes biztonsági intézkedés alkalmazásával; és

b) a 2000/76/EK irányelvnek megfelelő, veszélyes hulladékok égetését végző égetőművekben kezelik.

7. Az ezen eltéréssel élő tagállam a 3. pontban említett adatokat minden behozatalra vonatkozóan évenként jelenti a Bizottságnak és a többi tagállamnak.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0051 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0051&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02005D0051-20170321 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02005D0051-20170321&locale=hu

Tartalomjegyzék