31986R2930[1]

A Tanács 2930/86/EGK rendelete (1986. szeptember 22.) a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról

A TANÁCS 2930/86/EGK RENDELETE

(1986. szeptember 22.)

a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

mivel a közös halászati politika keretében utalás történt a halászhajók jellemzőire, mint például hosszúság, szélesség, űrtartalom, az üzembe helyezés időpontja és a motorerő;

mivel azonos szabályokat kell alkalmazni a halászhajók jellemzőinek meghatározására annak érdekében, hogy egységesek legyenek a Közösségben a tevékenység gyakorlására vonatkozó feltételek;

mivel a véglegesen kiválasztott meghatározásoknak a lehető legjobban tükröznie kell az egyes tagállamok által a halászhajók jellemzőire jelenleg használt meghatározásokat; mivel e területen a közösségi fellépést a már meglévő szakosított nemzetközi szervezetek kezdeményezéseire kell alapozni;

mivel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet védnöksége alatt kidolgozott, a halászhajók biztonságáról szóló torremolinoszi nemzetközi egyezményt (1977) számos tagállam ratifikálta, valamint a 80/907/EGK ( 3 ) ajánlás alapján mindegyiknek ratifikálnia kell;

mivel az említett szervezet égisze alatt 1969-ben Londonban kidolgozott, a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezményt a Luxemburgi Nagyhercegség és a Portugál Köztársaság kivételével már valamennyi tagállam ratifikálta;

mivel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által felállított, a belsőégésű motorokra vonatkozó szabványokat a tagállamok széles körben alkalmazzák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános rendelkezések

A halászhajók jellemzőiről szóló, e rendeletben elfogadott meghatározásokat valamennyi halászattal kapcsolatos közösségi szabályra alkalmazni kell.

2. cikk

Hosszúság

(1) A hajó hossza az a teljes hosszúság, amely egy egyenes vonal mentén mérve a hajóorr legelső és a tat leghátsó pontja közötti távolság.

E meghatározás céljára:

a) a hajóorr magába foglalja a vízzáró hajótestet, a mellső felépítményt, a rögzített tat és elülső mellvédet, de nem tartozik bele az orrárbóc és a fedélzeti korlát;

b) a hajó tatja magába foglalja a vízzáró hajótest szerkezetét, a tükröt, a farfedélzetet, vonóhálórámpát és mellvédet, de nem tartozik bele a fedélzeti korlát, a hátsó kitámasztó rúd, a főgép, a kormány és kormánymeghajtás, sem a búvárlétra és -dobogó.

A hajó teljes hosszát méterben, két tizedesjegynyi pontossággal kell meghatározni.

(2) Amikor a közösségi jogszabályok a függélyek közötti hosszúságot említik, akkor ez a halászhajók biztonságáról szóló torremolinoszi nemzetközi egyezmény által meghatározottak szerint az elülső és a hátsó függélyek között mért távolságot jelenti.

A függélyek közötti hosszúságot méterben, két tizedesjegynyi pontossággal kell meghatározni.

3. cikk

Szélesség

Valamely hajó szélessége a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezmény, a továbbiakban az "1969-es egyezmény", I. mellékletében meghatározott legnagyobb szélesség.

A hajó teljes szélességét méterben, két tizedesjegynyi pontossággal kell meghatározni.

4. cikk

Űrtartalom

(1)

a) Valamely halászhajó űrtartalma az 1969-es egyezmény I. mellékletében meghatározott bruttó űrtartalom.

b) Minden legalább 15 méter teljes hosszúságú új halászhajónak, melynek gerincfektetése 1994. július 18-án vagy azután történt, bruttó űrtartalmát az 1969-es egyezmény I. mellékletében előírt módon kell meghatározni.

c) A 15 méternél kisebb teljes hosszúságú új és meglévő halászhajók bruttó űrtartalmát e rendelet I. mellékletében foglalt képlettel kell meghatározni.

d) A függélyek között legalább 24 méter hosszúságú minden meglévő hajó bruttó űrtartalmát az 1969-es egyezmény I. melléklete szerint 1994. július 18. előtt újra meg kell határozni.

Az e kategóriába tartozó olyan hajók esetében, amelyek az 1969-es egyezmény értelmében nem vesznek részt a nemzetközi forgalomban, következésképpen mentesülnek ezen egyezmény rendelkezéseinek hatálya alól, ez a határidő 1994. december 31-ig kitolódik.

e) A (2) és (3) bekezdésre is figyelemmel a függélyek között legalább 15 méter, de 24 méternél kisebb teljes hosszúságú meglévő hajók bruttó űrtartalma e rendelet mellékletében foglalt módszerrel becsülhető meg olyan körülmények között, amikor a Bizottság úgy ítéli meg, hogy ezen értékek pontossága megfelelő.

A tagállamok azonban az 1969-es egyezmény I. melléklete szerint mérik az ebbe a kategóriába tartozó hajók űrtartalmát az alábbi körülmények között:

- a hajótulajdonos kérésére,

- ha egy hajótulajdonos a hajójával kapcsolatos kérelmet nyújt be bármely olyan rendszerben való részvételre, ahol a hajó űrtartalmától függő közösségi pénzügyi támogatás fizethető ki. A halászati és akvakultúra ágazat termékeinek feldolgozásához és forgalmazásához nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó feltételek és szabályok megállapításáról szóló, 1993. december 21-i 3699/93/EK tanácsi rendelet ( 4 ) alapján nyújtott közösségi támogatást azonban annak a rendeletnek a hatályban lévő rendelkezései szerint fogják végrehajtani. 2004. január 1-jéig fenntartható a BRT-ben megadott űrtartalom-mértékegységre való utalás a 3699/93/EK rendelet 8. és 9. cikkére vonatkozó támogatási rendszerek végrehajtásában, feltéve hogy az ebben a mértékegységben megadott adatokat 1994. július 18-ig bejelentették a Bizottságnak a közösségi halászhajó-nyilvántartásról szóló, 1994. január 19-i 109/94/EK bizottsági rendeletben ( 5 ) meghatározott eljárások szerint,

- amennyiben a hajók jellemzőinek változtatásai vagy módosításai a tagállam illetékes hatóságának megítélése szerint lényegesen megváltoztatják a meglévő űrtartalmat.

A tagállamok biztosítani fogják, hogy 2004. január 1. előtt minden ebbe a kategóriába tartozó további hajót újraköböznek az 1969-es egyezmény I. melléklete szerint.

(2) Amikor a közösségi szabályok nettó űrtartalmat említenek, akkor azt az említett I. melléklet szerint kell meghatározni.

5. cikk

A motorerő

(1) Az egyes motorok lendkerekénél leadott maximális állandó teljesítmény a motorerő, amely mechanikai, elektromos, hidraulikus vagy egyéb módon a hajó meghajtására használható. Amennyiben csökkentő áttétel van a motorba építve, a teljesítményt a csökkentő áttétel kimenő tengelyén kell mérni.

A motor által meghajtott segédgépek vonatkozásában nem lehet levonni az összteljesítményből.

A motor teljesítményét kilowattban (kW) kell kifejezni.

(2) Az állandó motorerőt a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 1981. októberi ISO 3046/1 sz. nemzetközi szabvány második kiadásának ajánlásában elfogadott követelményeikkel összhangban kell meghatározni.

(3) A 2. bekezdésben előírt műszaki fejlődéshez szükséges módosításokat a 170/83/EGK rendelet ( 6 ) 14. cikkében előírt eljárás szerint kell elvégezni.

6. cikk

Üzembe helyezés időpontja

Az üzembe helyezés időpontja a hivatalos biztonsági bizonyítvány első kiadásának ideje.

Amennyiben hivatalos biztonsági bizonyítványt nem állítottak ki, akkor a hajónak a halászhajók hivatalos nyilvántartásában szereplő első bejegyzését kell az üzembe helyezés időpontjának tekinteni.

Abban az esetben, ha a halászhajó e rendelet hatálybalépése előtt már üzemben volt, akkor a hajónak a halászhajók hivatalos nyilvántartásában szereplő első bejegyzését kell az üzembe helyezés időpontjának tekinteni.

7. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(2) Azoknak a halászhajóknak a jellemzőire, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt már üzemben voltak, a 2., 3., 4. és 5. cikk rendelkezéseit csak 1994. július 18-től kell alkalmazni, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket a hajókat a rendelet hatálybalépése és 1994. július 18-a között átépítik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Új hajók < 15 méter teljes hosszúság

A 15 méternél kisebb teljes hosszúságú új halászhajók bruttó űrtartalmát a következő képlet határozza meg:

ahol: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

és V a térfogat, amelyet az alábbi összefüggés ad meg:

ahol:

Loa

=

teljes hosszúság (a 2930/86/EGK rendelet 2. cikke)

B1

=

hajószélesség méterben az 1969-es egyezménynek megfelelően

T1

=

oldalmagasság méterben az 1969-es egyezménynek megfelelően

a1

=

az Loa függvénye

Meglévő hajók < 15 méter teljes hosszúság

A 15 métert el nem érő teljes hosszúságú meglévő halászhajók bruttó űrtartalmát a következő határozza meg:

ahol V a térfogat, amelyet az alábbi összefüggés ad meg:

ahol:

B1

=

hajószélesség méterben

T1

=

oldalmagasság méterben

a2

=

az Loa függvénye

15 méter teljes hosszúságú - függélyek között 24 méter hosszúságú hajók

A legalább 15 méter teljes hosszúságú, és a 24 méter függélyek közötti hosszúságot el nem érő hajók bruttó űrtartalmát a következő képlet határozza meg:

ahol V a teljes belső térfogat az 1969-es egyezményben meghatározottak szerint.

Meglévő hajók esetében V átmenetileg a következő képlettel becsülhető meg:

ahol:

a3

=

az Loa, B1, T1 és az építés évének függvénye.

Az a1, a2 és a3 függvényt a tagállamok flottái összegyűjtött reprezentatív mintáinak statisztikai elemzései alapján fogják meghatározni. Ezeket, a B1 és T1 méretek meghatározásait és a képletek alkalmazásának részletes szabályait egy bizottsági határozat fogja megadni.

( 1 ) HL C 356., 1985.12.31., 64. o.

( 2 ) HL C 88., 1986.4.14., 103. o.

( 3 ) HL L 259., 1980.10.2., 29. o.

( 4 ) HL L 346., 1993.12.31., 1. o.

( 5 ) HL L 19., 1994.1.22, 5. o.

( 6 ) HL L 24., 1983. 1. 27., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986R2930 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986R2930&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01986R2930-19941229 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01986R2930-19941229&locale=hu

Tartalomjegyzék