31986R2930[1]

A Tanács 2930/86/EGK rendelete (1986. szeptember 22.) a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról

A Tanács 2930/86/EGK rendelete

(1986. szeptember 22.)

a halászhajók jellemzőinek meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel a közös halászati politika keretében utalás történt a halászhajók jellemzőire, mint például hosszúság, szélesség, űrtartalom, az üzembe helyezés időpontja és a motorerő;

mivel azonos szabályokat kell alkalmazni a halászhajók jellemzőinek meghatározására annak érdekében, hogy egységesek legyenek a Közösségben a tevékenység gyakorlására vonatkozó feltételek;

mivel a véglegesen kiválasztott meghatározásoknak a lehető legjobban tükröznie kell az egyes tagállamok által a halászhajók jellemzőire jelenleg használt meghatározásokat; mivel e területen a közösségi fellépést a már meglévő szakosított nemzetközi szervezetek kezdeményezéseire kell alapozni;

mivel a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet védnöksége alatt kidolgozott, a halászhajók biztonságáról szóló torremolinoszi nemzetközi egyezményt (1977) számos tagállam ratifikálta, valamint a 80/907/EGK [3] ajánlás alapján mindegyiknek ratifikálnia kell;

mivel az említett szervezet égisze alatt 1969-ben Londonban kidolgozott, a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezményt a Luxemburgi Nagyhercegség és a Portugál Köztársaság kivételével már valamennyi tagállam ratifikálta;

mivel a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által felállított, a belsőégésű motorokra vonatkozó szabványokat a tagállamok széles körben alkalmazzák,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Általános rendelkezések

A halászhajók jellemzőiről szóló, e rendeletben elfogadott meghatározásokat valamennyi halászattal kapcsolatos közösségi szabályra alkalmazni kell.

2. cikk

Hosszúság

(1) A hajó hossza az a teljes hosszúság, amely egy egyenes vonal mentén mérve a hajóorr legelső és a tat leghátsó pontja közötti távolság.

E meghatározás céljára:

a) a hajóorr magába foglalja a vízzáró hajótestet, a mellső felépítményt, a rögzített tat és elülső mellvédet, de nem tartozik bele az orrárbóc és a fedélzeti korlát;

b) a hajó tatja magába foglalja a vízzáró hajótest szerkezetét, a tükröt, a farfedélzetet, vonóhálórámpát és mellvédet, de nem tartozik bele a fedélzeti korlát, a hátsó kitámasztó rúd, a főgép, a kormány és kormánymeghajtás, sem a búvárlétra és -dobogó.

A hajó teljes hosszát méterben, két tizedesjegynyi pontossággal kell meghatározni.

(2) Amikor a közösségi jogszabályok a függélyek közötti hosszúságot említik, akkor ez a halászhajók biztonságáról szóló torremolinoszi nemzetközi egyezmény által meghatározottak szerint az elülső és a hátsó függélyek között mért távolságot jelenti.

A függélyek közötti hosszúságot méterben, két tizedesjegynyi pontossággal kell meghatározni.

3. cikk

Szélesség

A hajó szélessége a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezmény I. mellékletében meghatározott maximális szélességet jelenti.

A hajó teljes szélességét méterben, két tizedesjegynyi pontossággal kell meghatározni.

4. cikk

Űrtartalom

(1) A hajó űrtartalma bruttó űrtartalom, a hajók köbözésére vonatkozó nemzetközi egyezmény I. mellékletében meghatározottak szerint.

(2) Amikor a közösségi szabályok nettó űrtartalmat említenek, akkor azt az említett I. melléklet szerint kell meghatározni.

5. cikk

A motorerő

(1) Az egyes motorok lendkerekénél leadott maximális állandó teljesítmény a motorerő, amely mechanikai, elektromos, hidraulikus vagy egyéb módon a hajó meghajtására használható. Amennyiben csökkentő áttétel van a motorba építve, a teljesítményt a csökkentő áttétel kimenő tengelyén kell mérni.

A motor által meghajtott segédgépek vonatkozásában nem lehet levonni az összteljesítményből.

A motor teljesítményét kilowattban (kW) kell kifejezni.

(2) Az állandó motorerőt a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 1981. októberi ISO 3046/1 sz. nemzetközi szabvány második kiadásának ajánlásában elfogadott követelményeikkel összhangban kell meghatározni.

(3) A 2. bekezdésben előírt műszaki fejlődéshez szükséges módosításokat a 170/83/EGK rendelet [4] 14. cikkében előírt eljárás szerint kell elvégezni.

6. cikk

Üzembe helyezés időpontja

Az üzembe helyezés időpontja a hivatalos biztonsági bizonyítvány első kiadásának ideje.

Amennyiben hivatalos biztonsági bizonyítványt nem állítottak ki, akkor a hajónak a halászhajók hivatalos nyilvántartásában szereplő első bejegyzését kell az üzembe helyezés időpontjának tekinteni.

Abban az esetben, ha a halászhajó e rendelet hatálybalépése előtt már üzemben volt, akkor a hajónak a halászhajók hivatalos nyilvántartásában szereplő első bejegyzését kell az üzembe helyezés időpontjának tekinteni.

7. cikk

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.

(2) Azoknak a halászhajóknak a jellemzőire, amelyek e rendelet hatálybalépése előtt már üzemben voltak, a 2., 3., 4. és 5. cikk rendelkezéseit csak 1994. július 18-től kell alkalmazni, kivéve azokat az eseteket, amikor ezeket a hajókat a rendelet hatálybalépése és 1994. július 18-a között átépítik.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1986. szeptember 22-én

a Tanács részéről

az elnök

M. Jopling

[1] HL C 356., 1985.12.31., 64. o.

[2] HL C 88., 1986.4.14., 103. o.

[3] HL L 259., 1980.10.2., 29. o.

[4] HL L 24., 1983. 1. 27., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986R2930 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986R2930&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére