32009D0934[1]

A Tanács 2009/934/IB határozata ( 2009. november 30. ) az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról

A TANÁCS 2009/934/IB HATÁROZATA

(2009. november 30.)

az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló, 2009. április 6-i 2009/371/IB tanácsi határozatra (1) (az Europol-határozat) és különösen annak 26. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 59. cikke (1) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel az igazgatótanács által benyújtott és a közös ellenőrző szerv által véleményezett szabálytervezetre,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel az Europol-határozat értelmében a Tanács feladata, hogy az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel elfogadja az Europolnak a partnerekkel fennálló kapcsolataira, többek közt a személyes adatok és minősített adatok cseréjére vonatkozó végrehajtási szabályokat (a továbbiakban "a szabályok"),

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Fogalommeghatározások

E szabályzat alkalmazásában:

a) "harmadik államok": az Europol-határozat 23. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett olyan államok, amelyek nem az Európai Unió tagállamai;

b) "szervezetek": az Europol-határozat 23. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett szervezetek, mint például nemzetközi szervezetek vagy azok alárendelt közjogi szervei vagy olyan egyéb közjogi szervek, amelyeket két vagy több állam közötti megállapodás hozott létre vagy ilyen megállapodáson alapulnak;

c) "harmadik felek": harmadik államok és szervezetek;

d) "uniós szervek": az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösségeket létrehozó szerződések által vagy azok alapján létrehozott, az Europol-határozat 22. cikkének (1) bekezdésében említett intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek;

e) "személyes adat": egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy a személy fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;

f) "minősített adat": bármely olyan adat vagy anyag bármely formában, amelynek engedély nélküli hozzáférhetővé tétele különböző mértékben sértheti az Europol, egy vagy több tagállam vagy az Europol együttműködő partnereinek alapvető érdekeit, és amely megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását teszi szükségessé;

g) "stratégiai megállapodás": olyan megállapodás, amely a személyes adatok kivételével lehetővé teszi az információcserét;

h) "operatív megállapodás": olyan megállapodás, amely lehetővé teszi az információcserét, a személyes adatokat is beleértve;

i) "együttműködési megállapodás": stratégiai vagy operatív megállapodás;

j) "együttműködési szabályozás": az Europol és egy uniós szerv közötti együttműködésre vonatkozó szabályozás, amely lehetővé teszi az információcserét, a személyes adatokat is beleértve;

k) "a személyes adatok feldolgozása" vagy "feldolgozás": a személyes adatokkal automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés;

l) "illetékes hatóságok": a tagállamok vagy harmadik államok mindazon állami szervei, amelyek a nemzeti jog szerint a bűncselekmények megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemmel kapcsolatos hatáskörrel rendelkeznek.

2. cikk

Hatály

Ezek a szabályok az Europolnak az uniós szervekkel és harmadik felekkel fennálló kapcsolataira alkalmazandók, beleértve a személyes adatok és minősített adatok cseréjét is, és megállapítják az együttműködési megállapodások és együttműködési szabályozások megtárgyalására és megkötésére vonatkozó eljárásokat.

II. CÍM

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK ÉS AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZABÁLYOZÁSOK MEGKÖTÉSE

3. cikk

Kapcsolatok létrehozása az uniós szervekkel

Az Europol-határozat 22. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Europol a feladatainak ellátásához szükséges mértékben együttműködési kapcsolatokat hozhat létre és tarthat fenn az uniós szervekkel.

Az Europol az igazgatótanács véleményét kéri, ha egy, az Europol-határozat 22. cikke (1) bekezdésének a)-f) pontjában nem kifejezetten felsorolt uniós szervvel kíván tárgyalásokat kezdeni egy együttműködési megállapodásról vagy együttműködési szabályozásról.

4. cikk

Az uniós szervekkel való együttműködési megállapodás vagy együttműködési szabályozás megkötésére alkalmazandó eljárás

(1) Az Europol-határozat 22. cikkének (2) bekezdésével összhangban, együttműködési kapcsolatok létrehozása érdekében az Europol együttműködési megállapodásokat vagy együttműködési szabályozásokat köt az uniós szervekkel. E megállapodások vagy együttműködési szabályozások az operatív, stratégiai vagy műszaki információk cseréjére vonatkozhatnak, beleértve a személyes adatok és a minősített adatok cseréjét is.

(2) Az Europol csak abban az esetben továbbíthat minősített adatokat, ha az Europol és az adott uniós szerv között titokvédelmi megállapodás van hatályban. A titokvédelmi megállapodásról a Biztonsági Bizottságot tájékoztatni kell, és a titokvédelmi megállapodást ezt követően illesztik az együttműködési megállapodásba vagy együttműködési szabályozásba.

(3) Az ilyen együttműködési megállapodások vagy együttműködési szabályozások csak az igazgatótanács jóváhagyását követően köthetők meg.

(4) Ha az együttműködési megállapodás vagy együttműködési szabályozás a személyes adatok cseréjére is kiterjed, az igazgatótanács a (3) bekezdésben említett jóváhagyást megelőzően kikéri a közös ellenőrző szerv véleményét.

5. cikk

Kapcsolatok létrehozása a harmadik felekkel

(1) Az Europol-határozat 23. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Europol a feladatainak ellátásához szükséges mértékben együttműködési kapcsolatokat hozhat létre és tarthat fenn harmadik felekkel.

(2) Az Europol-határozat 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban az Europol megállapodásokat köt a harmadik államoknak és szervezeteknek az Europol-határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékben szereplő harmadik felekkel. Az ilyen megállapodások vonatkozhatnak az operatív, stratégiai vagy műszaki információk cseréjére, beleértve a személyes adatok és a minősített adatok cseréjét is. Harmadik állammal kötött megállapodás esetén az ilyen adatok a megállapodásban meghatározott kijelölt kapcsolattartón keresztül kerülnek továbbításra.

(3) Amint a (2) bekezdésben említett jegyzékbe a harmadik felet felvették, az Europol kezdeményezheti a megállapodás megkötésére irányuló eljárást.

(4) Ha egy harmadik féllel operatív megállapodás megkötését irányozzák elő, az Europol értékeli, hogy az adott harmadik fél megfelelő szintű adatvédelmet biztosít-e. Az értékelés eredményét továbbítja az igazgatótanácsnak, amely kikérte a közös ellenőrző szerv előzetes véleményét. Az értékelés során figyelembe veszi az érintett harmadik félnek az adatvédelemre vonatkozó szabályozási keretét és közigazgatási gyakorlatát, beleértve az adatvédelmi ügyek felügyeletéért felelős, esetlegesen meglévő független hatóságokat is.

6. cikk

A harmadik felekkel való együttműködési megállapodások megkötésére vonatkozó eljárás

(1) Az igazgatótanács az 5. cikk (4) bekezdésében említett értékelés alapján és a közös ellenőrző szerv véleményét figyelembe véve dönt arról, hogy az igazgató tárgyalásokat kezdjen-e az adott harmadik féllel egy operatív megállapodás megkötéséről. Az igazgatótanács előzetes kedvező döntésének kézhezvétele után az igazgató tárgyalásokat kezd az adott harmadik féllel az ilyen megállapodás megkötéséről. Elutasító döntés esetén az igazgatótanács fontolóra veheti stratégiai megállapodás megkötését az érintett harmadik féllel.

(2) Az Europol csak abban az esetben továbbíthat minősített adatokat, ha az Europol és az adott harmadik fél között titokvédelmi megállapodás van hatályban. A titokvédelmi megállapodásról a Biztonsági Bizottságot tájékoztatni kell, és a titokvédelmi megállapodást ezt követően illesztik az együttműködési megállapodásba.

(3) A megállapodásra vonatkozó tárgyalások lezárulását követően az igazgató benyújtja a megállapodástervezetet az igazgatótanácsnak. Az operatív megállapodások megkötéséről az igazgatótanács a közös ellenőrző szerv véleményét kéri. Az igazgatótanácsnak a megállapodástervezetet annak a Tanács részére jóváhagyás céljából történő benyújtását megelőzően jóvá kell hagynia.

Az operatív megállapodás jóváhagyása esetén a megállapodástervezetet és a közös ellenőrző szerv véleményét benyújtják a Tanácsnak.

(4) Az Europol-határozat 23. cikkének (2) bekezdésével összhangban ilyen megállapodások csak akkor köthetők, ha a Tanács az igazgatótanáccsal folytatott konzultációt követően, és amennyiben a megállapodások személyes adatok cseréjét is érintik, a közös ellenőrző szervnek az igazgatótanácson keresztül beszerzett véleményét követően jóváhagyta azokat.

7. cikk

Az igazgatótanács tájékoztatása

Az igazgató rendszeresen tájékoztatja az igazgatótanácsot az uniós szervekkel és harmadik felekkel folyamatban lévő tárgyalások helyzetéről.

III. CÍM

INFORMÁCIÓCSERE

I. FEJEZET

Az információ beérkezése

8. cikk

Az információ beérkezése a megállapodás hatálybalépése előtt

Egy uniós szervvel vagy harmadik féllel kötött megállapodás vagy együttműködési szabályozás hatálybalépését megelőzően az Europol - az Europol-határozat 22. cikkének (3) bekezdésével és 23. cikkének (3) bekezdésével összhangban - közvetlenül is kaphat és használhat fel információkat - beleértve a személyes adatokat és a minősített adatokat is - amennyiben az az Europol-határozat 5. cikkében felsorolt feladatainak jogszerű ellátásához szükséges.

II. FEJEZET

Az információ továbbítása

9. cikk

Az uniós szervek és harmadik felek felé történő információtovábbítás feltételei

Az Europol csak az alábbi feltételekkel továbbíthat információkat uniós szervnek vagy harmadik félnek:

1. A 11-14. cikktől eltérően az Europol csak azt követően továbbíthat információt, hogy a II. cím rendelkezéseinek megfelelően megállapodást vagy együttműködési szabályozást kötött az adott uniós szervvel vagy harmadik féllel.

2. Ha a szóban forgó adatokat egy tagállam továbbította az Europolnak, az Europol csak az adott tagállam beleegyezésével továbbíthatja ezen adatokat az uniós szerveknek vagy harmadik feleknek. Az érintett tagállam az ilyen továbbításhoz általános, vagy meghatározott feltételekhez kötött előzetes hozzájárulását adhatja. Az ilyen hozzájárulás bármikor visszavonható.

3. Ha az adatokat nem valamely tagállam továbbította, az Europolnak meg kell győződnie arról, hogy azok továbbítása:

a) nem veszélyezteti a tagállamok valamelyikének hatáskörébe tartozó feladatok megfelelő ellátását;

b) nem veszélyezteti valamely tagállam biztonságát és közrendjét, vagy nem okoz neki más módon hátrányt.

4. A személyes adatok harmadik feleknek történő továbbítása csak akkor megengedett, ha:

a) ez egyedi esetekben az Europol hatáskörébe tartozó bűncselekmények megelőzése vagy az ezek elleni küzdelem céljából szükséges; és

b) az Europol az érintett harmadik felekkel operatív megállapodást kötött, amely a harmadik felek által biztosított megfelelő szintű adatvédelem fennállásának - az 5. cikk (4) bekezdésében előírt - megerősítése alapján lehetővé teszi ilyen adatok továbbítását.

5. Az Europol csak abban az esetben továbbíthat minősített adatokat, ha:

a) a 4. cikk (2) bekezdésének és a 6. cikk (2) bekezdésének megfelelően az Europol és az uniós szerv vagy az adott harmadik fél titokvédelmi megállapodást kötöttek; és

b) a harmadik feleknek történő adattovábbítás esetében ez egyedi esetekben olyan bűncselekmények megelőzése vagy azok elleni küzdelem céljából szükséges, amelyek vonatkozásában az Europol hatáskörrel rendelkezik.

10. cikk

Felelősség az adatok továbbításáért

Az Europol felelős az adatok továbbításának jogszerűségéért. Az Europol nyilvántartást vezet az e szabályzat szerint történt összes adattovábbításról és e továbbítások indokairól. Az adattovábbításra csak abban az esetben kerül sor, ha a címzett kötelezettséget vállal arra, hogy az adatokat kizárólag azokra a célokra használja fel, amelyekre azokat továbbították.

11. cikk

Információ továbbítása uniós szerveknek az együttműködési megállapodás vagy együttműködési szabályozás megkötése előtt

(1) Egy uniós szervvel kötött operatív megállapodás vagy együttműködési szabályozás hatálybalépését megelőzően az Europol - az Europol-határozat 22. cikkének (3) bekezdésével összhangban és az ezen szabályzat 9. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel - közvetlenül továbbíthat információkat ezen uniós szerveknek, beleértve a személyes adatokat is, amennyiben az a címzett feladatainak jogszerű ellátásához szükséges.

(2) Az Europol csak abban az esetben továbbíthat minősített adatokat, ha az Europol és az adott uniós szerv között a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően titokvédelmi megállapodás van hatályban.

12. cikk

Információ továbbítása harmadik feleknek a megállapodás hatálybalépése előtt

Egy harmadik féllel kötött megállapodás hatálybalépését megelőzően az Europol - az Europol-határozat 23. cikkének (4) bekezdésével összhangban és az ezen szabályzat 9. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel - a személyes adatok és minősített adatok kivételével közvetlenül továbbíthat információkat e félnek, amennyiben az a címzett feladatainak jogszerű ellátásához szükséges.

13. cikk

Információ továbbítása a tanácsi jegyzékben nem szereplő harmadik feleknek

Az Europol - az Europol-határozat 23. cikkének (5) bekezdésével összhangban és a 9. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételek mellett - a személyes adatok és minősített adatok kivételével közvetlenül továbbíthat információkat az Europol-határozat 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett jegyzékben nem szereplő harmadik feleknek, amennyiben ez olyan bűncselekmények megelőzése vagy az azok elleni küzdelem céljából, amelyek vonatkozásában az Europol hatáskörrel rendelkezik, egyedi esetekben feltétlenül szükséges.

III. FEJEZET

Információ továbbítása kivételes esetekben

14. cikk

Személyes adatok és minősített adatok továbbítása kivételes esetekben

(1) Az Europol - az Europol-határozat 23. cikkének (8) és (9) bekezdésével összhangban és a 9. cikk (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételek mellett - személyes adatokat és minősített adatokat harmadik feleknek akkor továbbíthat, amennyiben az igazgató úgy véli, hogy azok továbbítása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Europol célkitűzéseinek körén belül megvédjék az érintett tagállamok alapvető érdekeit, illetve bűncselekményekkel vagy terrorcselekményekkel kapcsolatos, közvetlen veszélyt előzzenek meg.

(2) Minősített adatok továbbítása esetén az igazgató döntéséről a lehető legkorábban tájékoztatja az igazgatótanácsot és a Biztonsági Bizottságot.

(3) Személyes adatok továbbítása esetén az igazgató minden körülmények között mérlegeli a kérdéses harmadik félre alkalmazandó adatvédelem szintjét, hogy egyensúlyt találjon ezen adatvédelmi szint és az említett érdekek között. Ennek során az igazgató minden releváns elemet figyelembe vesz, például az akkor bekövetkező lehetséges veszélyt, ha az Europol nem továbbítja az érintett személyes adatokat. Az igazgató a lehető legkorábban tájékoztatja az igazgatótanácsot és a közös ellenőrző szervet döntéséről, valamint arról, hogy mi alapján értékelte az érintett harmadik fél által biztosított adatvédelmi szint megfelelőségét.

(4) A személyes adatoknak az (1) bekezdéssel összhangban történő továbbítását megelőzően az igazgató értékeli az érintett harmadik felek által biztosított adatvédelmi szint megfelelőségét, figyelembe véve a személyes adatok továbbításának valamennyi lényeges körülményét és különösen a következőket:

a) az adatok jellege;

b) az adattovábbítás célja;

c) a tervezett feldolgozás időtartama;

d) a harmadik felekre alkalmazandó általános és különös adatvédelmi rendelkezések;

e) a harmadik felek egyetértettek-e az adatokkal kapcsolatban az Europol által kért különös feltételekkel.

IV. FEJEZET

A személyes adatok továbbítására vonatkozó különös feltételek

15. cikk

A személyes adatok továbbításának célja

(1) Ha a kérés nem tartalmazza az adattovábbítás célját és okát, a személyes adatok nem továbbíthatók.

(2) A faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra vonatkozó személyes adatok, valamint a személy egészségi állapotára vagy a szexuális életére vonatkozó adatok nem továbbíthatók, kivéve, ha azok továbbítása feltétlenül szükséges.

16. cikk

A személyes adatok helyesbítése és törlése

(1) Ha az Europol személyes adatokat továbbít egy uniós szervnek vagy harmadik félnek, biztosítja, hogy a címzett uniós szerv vagy harmadik fél kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatokat helyesbíti vagy törli akkor, ha tévesnek, pontatlannak, már nem naprakésznek bizonyulnak, vagy azokat nem kellett volna továbbítani. Ha az Europol tudomására jut, hogy a személyes adatok tévesek, pontatlanok, már nem naprakészek vagy azokat nem kellett volna továbbítani, haladéktalanul értesíti erről a címzett uniós szervet vagy harmadik felet, amely köteles értesíteni az Europolt az adatok helyesbítéséről vagy törléséről. Az igazgató haladéktalanul tájékoztatja az igazgatótanácsot és a közös ellenőrző szervet az Europol e területen folytatott tevékenységéről.

(2) A megkötött megállapodásoknak tartalmazniuk kell az adatok helyesbítésére vagy törlésére vonatkozó kötelezettséget, az (1) bekezdésben említett eljárásnak megfelelően.

(3) Ha az Europol személyes adatokat továbbít, biztosítja, hogy a címzett uniós szerv vagy harmadik fél kötelezettséget vállal arra, hogy ha az adatok már nem szükségesek azokra a célokra, amelyekre továbbították őket, azokat helyesbíti vagy törli.

V. FEJEZET

Adatok újbóli továbbítása uniós szerveknek és harmadik feleknek

17. cikk

Illetékes hatóságok és az adatok újbóli továbbítása

(1) A személyes adatoknak az Europol által harmadik államok részére történő továbbítását és az adott államon belüli továbbítást a megkötött megállapodásban kifejezetten megemlített illetékes hatóságokra kell korlátozni.

(2) A megállapodások megtárgyalása során az Europol mindent megtesz annak biztosítására, hogy - ha lehetséges - a harmadik állam jelöljön ki egy illetékes hatóságot, amely az Europol és az adott harmadik állam más illetékes hatóságai közötti nemzeti kapcsolattartó pontként működik.

(3) A személyes adatok továbbítása során az Europol biztosítja, hogy a címzett uniós szerv vagy harmadik fél kötelezettséget vállal arra, hogy az ilyen adatok újbóli továbbítása az illetékes hatóságokra korlátozódik, és az eredeti továbbítással megegyező feltételek mellett történik.

(4) Ha a harmadik állam nem tud kijelölni egy nemzeti kapcsolattartó pontként működő illetékes hatóságot, a megállapodások kivételesen előírhatják, hogy az információkat az Europol az adott államon belüli egy vagy több illetékes hatóságnak közvetlenül továbbítja.

18. cikk

Az újbóli továbbítás feltételei

(1) A (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállásának kivételével az Europol csak akkor továbbíthat személyes adatokat egy harmadik állam illetékes hatóságának vagy egy szervezetnek vagy uniós szervnek, ha az adott hatóság, szervezet vagy szerv beleegyezik, hogy e személyes adatokat más uniós szervvel vagy harmadik felekkel nem közli.

(2) A személyes adatoknak egy olyan harmadik állam illetékes hatósága, egy olyan szervezet vagy egy olyan uniós szerv általi újbóli továbbítása, amellyel az Europol operatív megállapodást kötött, csak az alábbi feltételekkel történhet:

a) az Europol előzetes beleegyezésével akkor, ha az adatokat átvevő uniós szerv vagy harmadik fél operatív megállapodást kötött az Europollal; vagy

b) kivételes esetben az igazgatónak az uniós szervre vagy harmadik félre alkalmazandó adatvédelem szintjét figyelembevevő felhatalmazását követően, ha az igazgató úgy véli, hogy a személyes adatoknak az uniós szerv vagy harmadik fél általi újbóli továbbítása feltétlenül szükséges:

i. ahhoz, hogy megvédjék az érintett tagállamok azon alapvető érdekeit, amelyek az Europol célkitűzéseinek hatókörén belül vannak; vagy

ii. ahhoz, hogy bűncselekményekkel vagy terrorcselekményekkel kapcsolatos közvetlen veszélyt előzzenek meg.

(3) A valamely tagállam által az Europollal közölt adatok az érintett tagállam előzetes beleegyezése nélkül újból nem továbbíthatók. Az igazgató tájékoztatja az érintett tagállamot az adatoknak a közvetlen továbbítás helyett egy uniós szerven vagy harmadik félen keresztül történő továbbításának okairól.

VI. FEJEZET

A harmadik felek által az Europolnak továbbított információk beérkezésére vonatkozó különös feltételek

19. cikk

A forrás és az információ értékelése

(1) Annak érdekében, hogy értékelni tudja az általa átvett információ és az információforrás megbízhatóságát, az Europol felkéri az uniós szervet vagy harmadik felet arra, hogy az Europol elemzési munkafájljaira vonatkozó végrehajtási szabályok elfogadásáról szóló, 2009. november 30-i 2009/936/IB tanácsi határozat (2) ("az Europol elemzési munkafájl szabályai") 12. cikkével összhangban - amennyire lehetséges, értékelje az információt és forrását.

(2) Ha az értékelés nem áll rendelkezésre, az Europolnak törekednie kell arra, hogy amennyire lehetséges, a már birtokában lévő információk alapján - az Europol elemzési munkafájljaira vonatkozó szabályok 12. cikkével összhangban - értékelje az információforrás vagy az információ megbízhatóságát.

(3) Az Europol és egy uniós szerv vagy harmadik fél általánosságban megállapodhat meghatározott típusú információk és források - az Europol elemzési munkafájljaira vonatkozó szabályok 12. cikkével összhangban történő - értékeléséről.

20. cikk

Az Europol által átvett információk helyesbítése és törlése

(1) A megállapodások úgy rendelkeznek, hogy az uniós szerv vagy harmadik fél tájékoztatja az Europolt az Europolnak továbbított információk helyesbítéséről vagy törléséről.

(2) Ha egy uniós szerv vagy harmadik fél arról tájékoztatja az Europolt, hogy helyesbítette vagy törölte az Europolnak továbbított információt, az Europol ennek megfelelően helyesbíti vagy törli az információt. Az Europol nem törli az információt, ha az érintett elemzési munkafájl céljából történő feldolgozáshoz továbbra is szüksége van az adott információra, vagy - ha az információt egy másik Europol adatfájlban tárolják - az Europolnak további érdeke fűződik hozzá olyan bűnüldözési operatív információk alapján, amelyek átfogóbbak, mint az információt továbbító uniós szerv vagy harmadik fél birtokában lévő információk. Az Europol tájékoztatja az érintett uniós szervet vagy harmadik felet arról, ha továbbra is tárolja ezen információkat.

(3) Ha az Europol okkal feltételezi, hogy a közölt információ pontatlan vagy már nem naprakész, tájékoztatja erről az információt közlő uniós szervet vagy harmadik felet, és felkéri az adott uniós szervet vagy harmadik felet, hogy nyújtson tájékoztatást az Europol részére az üggyel kapcsolatos álláspontjáról. Ha az Europol-határozat 31. cikkének (1) bekezdésével összhangban az Europol helyesbíti vagy törli az információt, erről tájékoztatja az információt közlő uniós szervet vagy harmadik felet.

(4) Az Europol-határozat 31. cikkének sérelme nélkül, a harmadik államok által nyilvánvalóan az emberi jogok egyértelmű megsértésével megszerzett információk nem dolgozhatók fel.

(5) A megállapodások úgy rendelkeznek, hogy az uniós szerv vagy harmadik fél lehetőség szerint tájékoztatja az Europolt az olyan esetekről, amikor az uniós szerv vagy az adott harmadik fél okkal feltételezi, hogy a közölt információ pontatlan vagy már nem naprakész.

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. cikk

Hatálybalépés

Ezek a szabályok 2010. január 1-jén lépnek hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2009. november 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

B. ASK

(1) HL L 121., 2009.5.15., 37. o.

(2) Lásd e Hivatalos Lap 14. oldalát.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009D0934 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009D0934&locale=hu