32009R0272[1]

A Bizottság 272/2009/EK rendelete ( 2009. április 2. ) a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről

A BIZOTTSÁG 272/2009/EK RENDELETE

(2009. április 2.)

a polgári légi közlekedés védelméről szóló 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelmények kiegészítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári légi közlekedés védelmének közös szabályairól és a 2320/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. március 11-i 300/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 4. cikke (2) bekezdésére,

(1)

A Bizottság a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése értelmében a nevezett rendelet mellékletében rögzített, a polgári légi közlekedés védelmének közös alapkövetelményeire vonatkozó, nem alapvető fontosságú elemeket általános intézkedések elfogadásával, kiegészítés útján köteles módosítani.

(2)

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése emellett úgy rendelkezik, hogy a Bizottságnak a rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján elfogadott általános intézkedések révén végzett kiegészítésnek megfelelően részletes intézkedéseket kell elfogadnia a nevezett rendelet mellékletében rögzített, a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelmények végrehajtására vonatkozóan.

(3)

Ennek megfelelően a polgári légi közlekedés védelmére irányuló közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket kell elfogadni az átvizsgálás, a belépési ellenőrzés és egyéb védelmi ellenőrzések, a tiltott tárgyak, a munkaerő-felvétel és képzés, a különleges védelmi eljárások és a védelmi ellenőrzés alóli mentesség terén, valamint harmadik országok védelmi követelményeinek elismerésével kapcsolatban.

(4)

A légi közlekedés védelméről az Európai Unión belül a 2320/2002/EK rendelet ( 2 ), illetve az azt hatályon kívül helyező 300/2008/EK rendelet előírásainak megfelelő szinten csak ezen általános intézkedések révén lehet gondoskodni.

(5)

A 300/2008/EK rendelet 24. cikkével összhangban a nevezett rendelet mellékletében foglaltakat a végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb a 300/2008/EK rendelet hatálybalépését követően 24 hónappal kell alkalmazni. Ebből következően a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban elfogadott általános intézkedéseket a 4. cikk (3) bekezdése szerinti végrehajtási szabályok elfogadása után, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

(6)

Az Európai Unió repülőterein a lehető legrövidebb időn belül, legkésőbb 2010. április 29-ig a folyékony robbanóanyagokat felderítő módszereket, illetve technológiákat kell bevezetni annak érdekében, hogy az utasok kézipoggyászaikban korlátozás nélkül szállíthassanak biztonsági kockázatot nem jelentő folyadékokat. Amennyiben a megszabott határidőre nem lehetséges az Európai Unió egészén belül a folyékony robbanóanyagokat felderítő módszereket, illetve technológiákat érvénybe léptetni, a Bizottság javaslatot tesz a betiltható tárgyak listájának (a melléklet B. része) további tételekkel való kiegészítésére. Ha bizonyos repülőterek objektív okokból nem tudnak módszereket, illetve technológiákat bevezetni a folyékony robbanóanyagok felderítésére, a Bizottság a folyadékok kézipoggyászként való szállítását engedélyező, de a védelem szintjét nem veszélyeztető szabályokat állapít meg végrehajtási intézkedések formájában.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a polgári légi közlekedés védelmével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet a 300/2008/EK rendelet mellékletében foglalt közös alapkövetelményeket kiegészítő általános intézkedéseket rögzíti, az alábbiak meghatározása céljából:

a) engedélyezett átvizsgálási módszerek a melléklet "A." részében foglaltak szerint;

b) betiltható tárgyak kategóriái a melléklet "B." részében foglaltak szerint;

c) a légi oldalra és a szigorított védelmi területekre való beléptetés feltételei a melléklet "C." részében foglaltak szerint;

d) a járművek átvizsgálásának, a légi járművek védelmi ellenőrzésének és védelmi átvizsgálásának engedélyezett módszerei a melléklet "D." részében foglaltak szerint;

e) az egyenértékűség elismerési feltételei harmadik országok védelmi követelményeire vonatkozóan, a melléklet "E." részében foglaltak szerint;

f) az áruk és a postai küldemények átvizsgálásának vagy egyéb védelmi ellenőrzésének feltételei, valamint a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók és listás szállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárás a melléklet "F." részében foglaltak szerint;

g) a légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyag átvizsgálásának vagy egyéb védelmi ellenőrzésének feltételei a melléklet "G." részében foglaltak szerint;

h) a fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készletek átvizsgálásának vagy egyéb védelmi ellenőrzésének feltételei, valamint a meghatalmazott beszállítók és ismert beszállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárás a melléklet "H." részében foglaltak szerint;

i) a szigorított védelmi területek kritikus részeinek meghatározásához alkalmazott ismérvek a melléklet "I." részében foglaltak szerint;

j) az átvizsgálásért, a belépési ellenőrzésért vagy egyéb védelmi ellenőrzésért felelős személyek, illetve az ilyen tevékenységeket végző vagy oktató személyek felvételére vonatkozó feltételek, valamint ezen személyeknek és a repülőtéri vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyák leendő tulajdonosainak biztosított képzés módszerei a melléklet "J." részében foglaltak szerint; és

k) a különleges védelmi eljárások vagy a védelmi ellenőrzés alóli mentesség alkalmazásának feltételei a melléklet "K." részében foglaltak szerint.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások érvényesek:

1.

"repülőtéri készletek" : repülőterek szigorított védelmi területein belüli értékesítésre vagy használatra szánt, illetve rendelkezésre bocsátott minden cikk;

2. "fedélzeti ellátmány" :

minden olyan cikk, amelyet fedélzeti használatra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánnak az utasok vagy a személyzet számára a repülés tartama alatt, az alábbiak kivételével:

a) kézipoggyász;

b) a nem utasként a légi járművön tartózkodó személyek tárgyai; és

c) a légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok;

3.

"fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítói" : azok a beszállítók, akiknek eljárásai olyan mértékben megfelelnek a közös védelmi szabályoknak és követelményeknek, hogy a fedélzeti ellátmányt közvetlenül a légi járműhöz szállíthatják;

4.

"fedélzeti ellátmány ismert beszállítói" : azok a beszállítók, akiknek eljárásai olyan mértékben felelnek meg a közös védelmi szabályoknak és követelményeknek, hogy a fedélzeti ellátmányt a légi járműhöz közvetlenül nem, csak légi fuvarozó vagy meghatalmazott beszállító közvetítésével szállíthatják;

5.

"repülőtéri készletek ismert beszállítói" : azok a beszállítók, akiknek eljárásai olyan mértékben megfelelnek a közös védelmi szabályoknak és követelményeknek, hogy a repülőtéri készleteket szigorított védelmi területre szállíthatják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadott végrehajtási szabályokban meghatározott időponttól kezdődően, de legkésőbb 2010. április 29-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

A. RÉSZ:

Az átvizsgálás engedélyezett módszerei

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok meghatározott feltételek mellett feljogosíthatnak az átvizsgálás alábbi módszereinek elsődleges vagy másodlagos eszközként való önálló vagy együttes alkalmazására:

1. Személyek átvizsgálása:

a) motozás;

b) fémérzékelő kapuk (WTMD);

c) kézi fémérzékelő eszközök (HHMD);

d) robbanóanyag-felderítő kutyák; és

e) robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD);

f) ionizáló sugárzást nem alkalmazó biztonsági szkennerek.

2. Kézipoggyász, légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok, valamint a légi járművön nem utasként tartózkodó személyek tárgyainak átvizsgálása a légi jármű poggyászterében szállítandó tárgyak, a fedélzeti ellátmány, illetve a repülőtéri készlet részét alkotó cikkek kivételével:

a) kézi vizsgálat;

b) szemrevételezés;

c) röntgensugaras berendezés;

d) robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

e) robbanóanyag-felderítő kutyák;

f) robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD); és

g) folyékony robbanóanyagok felderítésére szolgáló berendezés (LEDS).

3. A légi jármű poggyászterében szállítandó poggyász, áru és postai küldemény, valamint a légifuvarozói posta és légifuvarozói anyagok átvizsgálása:

a) kézi vizsgálat;

b) szemrevételezés;

c) röntgensugaras berendezés;

d) robbanóanyag-felderítő eszközök (EDS);

e) robbanóanyag-felderítő kutyák;

f) robbanóanyagnyom-felderítő eszközök (ETD);

g) szimulációs kamra; és

h) fémérzékelő eszközök.

A jelen rendelet elfogadásakor még nem ismert, új technológiákon alapuló átvizsgálási módszerek értékelése érdekében a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok kísérleti jelleggel és korlátozott ideig engedélyezhetik egyéb módszerek alkalmazását is, azzal a feltétellel, hogy azok nem veszélyeztetik a védelem általános szintjét.

B. RÉSZ:

A betiltható tárgyak kategóriái

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok meghatározott feltételek mellett, kivétel nélkül megtilthatják az alábbi kategóriákba sorolt termékek bevitelét a szigorított védelmi területre vagy a légi jármű fedélzetére:

a) fegyverek, lőfegyverek és lövedék kilövésére alkalmas egyéb eszközök - bármely eszköz, amely vélhetően vagy ténylegesen lövedék kilövésére képes, s ezzel súlyos sérülést okozhat;

b) kábító eszközök - kifejezetten kábításra vagy bénításra szolgáló eszközök;

c) hegyes vagy éles tárgyak - szúrásra vagy vágásra alkalmas tárgyak, amelyek súlyos sérülést okozhatnak;

d) kéziszerszámok - súlyos sérülés okozására, illetve a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére potenciálisan alkalmas szerszámok;

e) tompa eszközök - bármilyen tárgy, amellyel ütve súlyos sérülést lehet okozni; és

f) robbanó- és gyúlékony anyagok, robbanószerkezetek - bármely robbanó- és gyúlékony anyag vagy eszköz, amely vélhetően vagy ténylegesen súlyos sérülés okozására vagy a légi jármű biztonságának veszélyeztetésére alkalmas.

B1. RÉSZ:

Folyadékok, aeroszolok és gélek

Folyadékok, aeroszolok és gélek bevihetők a szigorított védelmi területekre, feltéve, hogy a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási szabályokban foglalt követelményekkel összhangban átvizsgálták őket, vagy mentesülnek az átvizsgálás alól.

C. RÉSZ:

Belépési ellenőrzés: a légi oldalra és a szigorított védelmi területekre való beléptetés feltételei

A légi oldalra és a szigorított védelmi területre való belépés engedélyezése az alábbi feltételekhez kötött:

1. A légi oldalra csak akkor engedélyezhető a belépés a személyek és járművek számára, ha azok jelenléte indokolt.

A légi oldalra kizárólag engedéllyel rendelkező személy léphet.

A légi oldalra kizárólag behajtási engedéllyel rendelkező gépjármű hajthat.

2. A szigorított védelmi területre csak akkor engedélyezhető a belépés a személyek és járművek számára, ha azok jelenléte indokolt.

A szigorított védelmi területre kizárólag engedély bemutatása ellenében lehet belépni.

A szigorított védelmi területre kizárólag behajtási engedéllyel rendelkező gépjármű hajthat.

D. RÉSZ:

A járművek átvizsgálásának, a légi járművek védelmi ellenőrzésének és védelmi átvizsgálásának engedélyezett módszerei

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok meghatározott feltételek mellett feljogosíthatnak a járművek átvizsgálására, a légi járművek védelmi ellenőrzésére és védelmi átvizsgálására irányuló alábbi módszerek elsődleges vagy másodlagos eszközként való önálló vagy együttes alkalmazására:

a) kézi vizsgálat;

b) szemrevételezés;

c) robbanóanyag-felderítő kutyák; és

d) robbanóanyag-nyomfelderítő eszközök (ETD).

A jelen rendelet elfogadásakor még nem ismert, új technológiákon alapuló vizsgálati módszerek értékelése érdekében a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok kísérleti jelleggel és korlátozott ideig engedélyezhetik egyéb módszerek alkalmazását is, azzal a feltétellel, hogy azok nem veszélyeztetik a védelem általános szintjét.

E. RÉSZ:

Az egyenértékűség elismerésének feltételei harmadik országok védelmi követelményeire vonatkozóan

A Bizottság az alábbi feltételek teljesülése esetén ismeri el egyenértékűnek harmadik országok védelmi követelményeit:

a) a kérdéses harmadik ország és a Közösség és tagállamai közötti eddigi együttműködés jó volt;

b) a Bizottság megbizonyosodott róla, hogy az adott harmadik ország megfelelő szintű védelmi követelményeket alkalmaz a légi közlekedésben, amelyek a minőségbiztosításra is kiterjednek; és

c) a Bizottság megbizonyosodott az alábbiakról:

- az adott harmadik ország az utasok és a kézipoggyász vonatkozásában a 300/2008/EK rendelet mellékletének 4.1. és 4.2. pontjában és 1., 3., 11. és 12. részében, illetve a kapcsolódó jogi aktusokban foglaltakkal egyenértékű védelmi intézkedéseket alkalmaz,

- az adott harmadik ország a feladott poggyász vonatkozásában a 300/2008/EK rendelet mellékletének 1., 3., 5., 11. és 12. részében, illetve a kapcsolódó jogi aktusokban foglaltakkal egyenértékű védelmi intézkedéseket alkalmaz,

- az adott harmadik ország az áruk és postai küldemények vonatkozásában a 300/2008/EK rendelet mellékletének 1., 3., 6., 11. és 12. részében, illetve a kapcsolódó jogi aktusokban foglaltakkal egyenértékű védelmi intézkedéseket alkalmaz, és/vagy

- az adott harmadik ország a légi jármű védelmével kapcsolatban a 300/2008/EK rendelet mellékletének 4.1. és 4.2. pontjában és 1., 3., 11. és 12. részében, illetve a kapcsolódó jogi aktusokban foglaltakkal egyenértékű követelményeket alkalmaz.

F. RÉSZ:

Áruk és postai küldemények

1. Áruk és postai küldemények: az átvizsgálás vagy az egyéb védelmi ellenőrzések végrehajtását szabályozó feltételek

A légi járműbe való berakodást megelőzően minden árut és postai küldeményt át kell vizsgálni, az alábbi esetek kivételével:

a) a védelmi ellenőrzést egy meghatalmazott ügynök már lefolytatta, azt követően illetéktelenek már nem férhettek hozzá a szállítmányhoz; vagy

b) a védelmi ellenőrzést egy ismert szállító már lefolytatta, azt követően illetéktelenek már nem férhettek hozzá a szállítmányhoz; vagy

c) a védelmi ellenőrzést egy listás szállító már lefolytatta, azt követően illetéktelenek már nem férhettek hozzá a szállítmányhoz; az áru kizárólag árukat szállító légi járműre, a postai küldemény pedig kizárólag postai küldeményeket szállító légi járműre kerül; vagy

d) az átrakandó áru vagy postai küldemény védelmi ellenőrzését már lefolytatták a 300/2008/EK rendelet mellékletének 6.1.2. pontja szerint.

2. Áruk és postai küldemények: a meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók és listás szállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárás

A meghatalmazott ügynökök, ismert szállítók és listás szállítók jóváhagyására vagy kijelölésére az alábbi eljárás alkalmazandó:

1. A meghatalmazott ügynökök kinevezését a felelős hatóság hagyja jóvá.

A meghatalmazott ügynöki megbízáshoz a kérelmezőnek dokumentálnia kell a légiközlekedés-védelmi kívánalmak teljesítését, ezt követően helyszíni szemle alkalmával kell igazolnia, hogy megfelel az előírt követelményeknek.

2. Az ismert szállítók kinevezését a felelős hatóság hagyja jóvá.

Az ismert szállítói megbízáshoz a kérelmezőnek információkat kell adnia a légiközlekedés-védelmi kívánalmak teljesítéséről, majd helyszíni szemlén kell igazolnia, hogy megfelel az előírt követelményeknek.

A jóváhagyás alternatívájaként a felelős hatóság a meghatalmazott ügynök számára is engedélyezheti az ismert szállító kijelölését a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályokban rögzített időpontig.

3. A listás szállítót a meghatalmazott ügynök jelöli ki.

A listás szállítói kinevezés feltétele, hogy a meghatalmazott ügynök meggyőződjön arról és hitelesítse, hogy a leendő listás szállító megadta a szükséges tájékoztatást a légiközlekedés-védelmi követelmények teljesítésével kapcsolatban.

G. RÉSZ:

A légifuvarozói posta és a légifuvarozói anyagok: az átvizsgálás vagy az egyéb védelmi ellenőrzések végrehajtását szabályozó feltételek

Légi jármű poggyászterébe való berakodást megelőzően a légifuvarozói postát és a légifuvarozói anyagokat feladott poggyászként kell átvizsgálni, illetve az áruk és a postai küldemények esetében alkalmazott védelmi ellenőrzésnek kell alávetni.

Amennyiben a légifuvarozói postát vagy a légifuvarozói anyagot nem a légi jármű poggyászterében szállítják, kézipoggyászként kell átvizsgálni.

H. RÉSZ:

A fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készlet

1. A fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készlet: az átvizsgálás vagy az egyéb védelmi ellenőrzések végrehajtását szabályozó feltételek

1. A légi járműbe való berakodást megelőzően minden fedélzeti ellátmányt át kell vizsgálni, az alábbi esetek kivételével:

a) egy légi fuvarozó - mielőtt saját légi járműjéhez kiszállította volna az ellátmányt - a védelmi ellenőrzést már lefolytatta, azt követően a kiszállításig illetéktelenek már nem férhettek hozzá az ellátmányhoz; vagy

b) az ellátmány védelmi ellenőrzését egy meghatalmazott beszállító már lefolytatta, azt követően a légi járműhöz, illetve adott esetben a légi fuvarozóhoz vagy más meghatalmazott beszállítóhoz történő kiszállításig ahhoz illetéktelenek már nem férhettek hozzá; vagy

c) az ellátmány védelmi ellenőrzését egy ismert beszállító már lefolytatta, azt követően a légi fuvarozóhoz vagy más meghatalmazott beszállítóhoz történő kiszállításig ahhoz illetéktelenek már nem férhettek hozzá.

2. A repülőtéri készletek csak átvizsgálás után engedhetők a szigorított védelmi területen belülre, hacsak a készletek védelmi ellenőrzését egy ismert beszállító már le nem folytatta, gondoskodva arról, hogy az ellenőrzést követően a szigorított védelmi területre való beléptetésig illetéktelenek ne férhessenek hozzájuk.

2. A fedélzeti ellátmány és a repülőtéri készlet: a meghatalmazott beszállítók és az ismert beszállítók jóváhagyására vagy kijelölésére vonatkozó eljárás

1. A fedélzeti ellátmány meghatalmazott beszállítóinak megbízását a felelős hatóság hagyja jóvá a 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályokban rögzített időpontig.

A meghatalmazott beszállítói megbízáshoz a kérelmezőnek dokumentálnia kell a légiközlekedés-védelmi kívánalmak teljesítését, ezt követően helyszíni szemle alkalmával kell igazolnia, hogy megfelel az előírt követelményeknek.

2. A fedélzeti ellátmány ismert beszállítóját az az üzemben tartó vagy jogi személy jelöli ki, amely részére szállít.

Az ismert beszállítói kinevezés feltétele, hogy az érintett üzemben tartó vagy jogi személy meggyőződjön arról és hitelesítse, hogy a leendő ismert beszállító megadta a szükséges tájékoztatást a légiközlekedés-védelmi követelmények teljesítésével kapcsolatban.

3. A repülőtéri készletek ismert beszállítóit a repülőtér üzemben tartója jelöli ki.

Az ismert beszállítói kinevezés feltétele, hogy a repülőtér üzemben tartója meggyőződjön arról és hitelesítse, hogy a leendő ismert beszállító megadta a szükséges tájékoztatást a légiközlekedés-védelmi követelmények teljesítésével kapcsolatban.

I. RÉSZ:

A szigorított védelmi területek kritikus részeinek meghatározásához alkalmazott ismérvek

A szigorított védelmi területek kritikus részeinek meghatározásával biztosítható, hogy az átvizsgált induló utasok (azaz az induló és átszálló utasok) és kézipoggyászaik, valamint az átvizsgált feladott poggyászok (mind az induló, mind az átszálló utasoké) a rendeltetési hely eléréséig védelmi kockázatoktól mentesek maradjanak.

J. RÉSZ:

A munkaerő-felvétel és a képzési módszerek

1. A munkaerő-felvétel feltételei

Az átvizsgálásért, a belépési ellenőrzésért vagy egyéb védelmi ellenőrzésért felelős személyek, illetve az ilyen tevékenységeket végző vagy oktató személyek alkalmazása az alábbi feltételekhez kötött:

a) a nemzeti jogszabályok szerint megfeleltek a védelmi háttérellenőrzés vagy a munkafelvételi teszt követelményeinek; és

b) rendelkeznek a vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges képességekkel.

2. Képzési módszerek

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok előírhatják

a) az átvizsgálásért, a belépési ellenőrzésért vagy egyéb védelmi ellenőrzésért felelős személyek, illetve az ilyen tevékenységeket végző személyek;

b) az oktatók; és

c) a repülőtéri azonosító kártyák vagy repülőszemélyzeti azonosító kártyák leendő tulajdonosai számára

a kötelező elméleti, gyakorlati és munkahelyi képzést.

K. RÉSZ:

A különleges védelmi eljárások vagy a védelmi ellenőrzés alóli mentesség alkalmazásának feltételei

A 300/2008/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése alapján elfogadásra kerülő végrehajtási szabályok különleges védelmi eljárások vagy a védelmi ellenőrzés alóli mentesség alkalmazását engedélyezhetik, amennyiben

a) az eljárást vagy a mentességet a Bizottság, illetve a felelős hatóság határozza meg; és

b) az eljárást vagy a mentességet objektív okok indokolják.

( 1 ) HL L 97., 2008.4.9., 72. o.

( 2 ) HL L 355., 2002.12.30., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32009R0272 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32009R0272&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02009R0272-20130321 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02009R0272-20130321&locale=hu

Tartalomjegyzék