32016R1686[1]

A Tanács (EU) 2016/1686 rendelete (2016. szeptember 20.) az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről

A TANÁCS (EU) 2016/1686 RENDELETE

(2016. szeptember 20.)

az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, valamint a velük összeköttetésben álló természetes vagy jogi személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni további korlátozó intézkedések bevezetéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában:

a)

"pénzeszközök" : a befektetett pénzügyi eszközök és a gazdasági előnyök minden fajtája, beleértve többek között a készpénzt, csekket, pénzkövetelést, váltót, fizetési megbízást és egyéb fizetési eszközt; pénzügyi intézményeknél vagy más szervezeteknél elhelyezett betéteket, számlaegyenlegeket, követeléseket és adóskötelezvényeket; nyilvánosan, illetve zárt körben forgalmazott értékpapírokat és adósságinstrumentumokat, beleértve a részvényeket és társasági részesedéseket, értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, kötvényeket, váltókat, opciós utalványokat, zálogleveleket, származtatott ügyleteket, vagyoni eszközök után járó kamatot, osztalékot, illetve egyéb bevételeket, illetve a vagyoni eszközökből származó vagy azokból képzett értéktöbbletet; hitelt, beszámítási jogot, kezességeket, teljesítési biztosítékokat, illetve egyéb pénzügyi kötelezettségeket; akkreditívet, hajóraklevelet, adásvételi szerződéseket; vagyoni részesedést vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító dokumentumokban és az exportfinanszírozás bármilyen más eszközét;

b)

"gazdasági erőforrás" : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem pénzeszköz, de felhasználható pénzeszközök, termékek vagy szolgáltatások megszerzésére;

c)

"pénzeszközök befagyasztása" : a pénzeszközök minden olyan mozgásának, átutalásának, megváltoztatásának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve a velük való kereskedéseknek a megakadályozása, amelynek következtében a pénzeszközök mennyisége, összege, helye, tulajdonjoga, birtoklása, jellege, rendeltetése vagy bármely egyéb tulajdonsága oly módon változna meg, hogy az lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, a portfóliókezelést is beleértve;

d)

"gazdasági erőforrások befagyasztása" : a gazdasági erőforrások pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére irányuló, bármely módon történő felhasználásának megakadályozása, ideértve - nem kizárólagosan - azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

e)

"illetékes hatóságok" : a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon megadott illetékes hatóságai;

f)

"igény" :

személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett bármely igény, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, mely különösen az alábbiakat foglalja magában: i.

szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény; ii.

kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény; iii.

szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítés iránti igény; iv.

ellenkövetelés; v.

bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását.

2. cikk

Az (1) és a (2) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a Tanács által meghatározott egyéb megfelelő szereplők az I. melléklet tekintetében.

3. cikk

Az I. melléklet tartalmazza azokat a természetes vagy jogi személyeket, szervezeteket vagy szerveket, akiket vagy amelyeket a Tanács a (KKBP) 2016/1693 határozat 3. cikke (3) bekezdésének megfelelően olyan személyekként, szervezetekként vagy szervenként azonosított, akik vagy amelyek:

a) összeköttetésben állnak az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével fiókszervezetével, illetve a belőlük kivált csoporttal vagy utódszervezettel, többek között az alábbiak révén: i. részt vesznek az ISIL (Dáis) és az al-Kaida vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a finanszírozásában, vagy az említettekkel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában; ii. részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekmények vagy tevékenységek finanszírozásában, tervezésében, elősegítésében, előkészítésében, illetve elkövetésében, továbbá az ISIL-lel (Dáissal) és az al-Kaidával, vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok által, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára nyújtott terrorista kiképzésben vagy ilyen kiképzés nyújtásában, ideértve a fegyverek és robbanóeszközök használatára, valamint a terrorcselekmények elkövetéséhez használt egyéb módszerek és technológiák alkalmazására való kiképzést is; iii. részt vesznek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel folytatott kereskedelemben, különös tekintettel az olajra és olajtermékekre, a moduláris finomítókra és a kapcsolódó felszerelésekre, valamint az egyéb természeti erőforrásokra és a kulturális javakra irányuló kereskedelemre; iv. fegyvereket és hozzájuk kapcsolódó hadianyagot szolgáltatnak, adnak el vagy adnak át az ISIL-nek (Dáisnak), az al-Kaidának vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek;

b) az Unió területén kívülre utaztak vagy ezt tervezik a következők céljából: i. terrorista cselekmények tervezése, előkészítése vagy elkövetése az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára, illetve ilyen cselekményekben való részvétel; ii. terrorista kiképzés nyújtása vagy abban való részvétel az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy javára; vagy iii. az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy ezek bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet egyéb módon történő támogatása;

c) az Unió területére való beutazást terveznek a b) pontban említett célból, illetve azért, hogy részt vegyenek az ISIL-lel (Dáissal), az al-Kaidával vagy azok bármely sejtjével, fiókszervezetével, illetve az említettekből kivált bármely csoporttal vagy utódszervezettel együttműködve, azok nevében, azok megbízásából vagy azok javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

d) tagokat toboroznak az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet számára, vagy egyéb módon támogatják az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtjének, fiókszervezetének, illetve az említettekből kivált bármely csoportnak vagy utódszervezetnek a cselekményeit vagy tevékenységét, többek között az alábbiak révén: i. közvetlenül vagy közvetve bármilyen módon pénzeszközöket biztosítanak vagy gyűjtenek bizonyos személyek utazásának finanszírozásához a b) és c) pontban említett célból; megszervezik vagy más módon elősegítik bizonyos személyeknek a b) és c) pontban említett célból történő utazását; ii. más személyt felhívtak arra, hogy részt vegyen az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, megbízásából vagy javára elkövetett cselekményekben vagy tevékenységekben;

e) az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet által, azzal együttműködve, annak nevében, annak megbízásából vagy annak javára elkövetett cselekményeket vagy tevékenységeket nyilvánosan előidéznek vagy azokra felbujtanak, ideértve az ilyen viselkedés ösztönzését és dicsőítését is, amely terrorcselekmény esetleges elkövetésének veszélyét vonja maga után;

f) az ISIL (Dáis), az al-Kaida vagy azok bármely sejtje, fiókszervezete, illetve az említettekből kivált bármely csoport vagy utódszervezet megbízásából vagy nevében az Unió területén kívül elkövetett súlyos emberi jogi jogsértés - például emberrablás, erőszakos közösülés és más szexuális erőszak, valamint házasságra vagy rabszolgaságra kényszerítés - elkövetésében vagy elrendelésében vesznek részt vagy bűnrészesként működnek közre.

4. cikk

5. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, illetve egyes pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátását, annak megállapítását követően, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások:

a) az I. mellékletben felsorolt természetes és jogi személyek, szervezetek vagy szervek és e természetes személyek eltartott családtagjai alapvető szükségleteinek kielégítéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérleti díj vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit;

b) kizárólag az ésszerű mértékű szakmai munkadíjak és a jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerült kiadások fedezésére szolgálnak;

c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos kezelési vagy fenntartási díjainak, illetve szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; vagy

d) rendkívüli kiadások fedezéséhez szükségesek.

6. cikk

A 2. cikktől eltérve, a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások a természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően hozott választott bírósági határozat, vagy az említett időpontban, azt megelőzően vagy azt követően az Unióban hozott bírósági vagy közigazgatási határozat, vagy az érintett tagállamban végrehajtandó bírósági határozat hatálya alá tartoznak;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag az ilyen határozatban foglalt, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése érdekében történik, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogai tekintetében irányadó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül,

c) a határozat nem az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével.

7. cikk

A 2. cikktől eltérve, és feltéve, hogy az I. mellékletben felsorolt valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetés az érintett természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv által megkötött olyan szerződés vagy megállapodás, illetve az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről létrejött olyan kötelezettség alapján válik esedékessé, amelyet az adott természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvétele előtt kötöttek meg, illetve amely ezen időpont előtt keletkezett, a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek tartott feltételek mellett engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, feltéve, hogy az érintett illetékes hatóság megállapította az alábbiakat:

a) a pénzeszközöket vagy gazdasági erőforrásokat az I. mellékletben szereplő valamely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részéről történő kifizetésre használják fel; valamint

b) a kifizetés nem sérti a 2. cikk (2) bekezdését.

8. cikk

A 2. cikk (2) bekezdése nem akadályozza az uniós pénzügyi intézmények vagy hitelintézetek általi jóváírást a befagyasztott számlán, feltéve, hogy az ilyen számlákon jelentkező növekmények befagyasztására is sor kerül. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről.

9. cikk

Tilos:

a) az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére közvetlenül vagy közvetve technikai segítséget nyújtani, brókertevékenységet folytatni vagy egyéb olyan szolgáltatást nyújtani, amely katonai tevékenységekhez vagy a közös katonai listán ( 1 ) szereplő áruk vagy technológiák rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit;

b) az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére közvetlenül vagy közvetve katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó hadianyagok eladásával, szállításával, átadásával vagy kivitelével kapcsolatos, vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás, brókertevékenység és egyéb szolgáltatások nyújtására irányuló támogatásokat, kölcsönöket, exporthitel-biztosítást, biztosítást és viszontbiztosítást.

10. cikk

A beszámolásra, a bizalmas adatkezelésre és a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályok, valamint a Szerződés 337. cikkében foglaltakat nem érintve, a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) minden, az e rendelet betartását elősegítő információt - például az I. mellékletben felsorolt bármely természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv megbízásából vagy utasítása szerint eljáró személy tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló pénzeszközökkel és gazdasági erőforrással, vagy a 2. cikk rendelkezéseinek megfelelően befagyasztott számlákkal és összegekkel kapcsolatban - azon tagállam illetékes hatóságai számára, ahol lakóhellyel vagy székhellyel rendelkeznek, illetve tartózkodnak, illetve közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságokon keresztül haladéktalanul a Bizottság rendelkezésére bocsátanak;

b) együttműködnek az illetékes hatóságokkal az említett információk ellenőrzése során.

11. cikk

12. cikk

13. cikk

Nem teljesíthető semmiféle igény, beleértve a kártalanításra irányuló vagy egyéb hasonló jellegű igényt- mint például beszámítási igény vagy garanciaigény -, az e rendelet I. mellékletében felsorolt, vagy azokon keresztül vagy javára igényt érvényesítő személyek vagy szervezetek számára olyan szerződések vagy ügyletek tekintetében, amelyeknek a teljesítését közvetlenül vagy közvetve, részben vagy egészben érintették az e rendelet hatálya alá tartozó intézkedések.

14. cikk

A Bizottság és a tagállamok haladéktalanul értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) a 2. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint az 5., 6. és 7. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) az e rendelet megsértésével, illetve végrehajtásával kapcsolatos ügyek, valamint a nemzeti bíróságok által hozott határozatokkal kapcsolatos információk.

15. cikk

16. cikk

17. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

18. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) az Unió területén belül vagy kívül tartózkodó bármely személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létesített jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

19. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

A 3. cikkben említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke

A. A 3. cikkben említett természetes személyek

2. Rabah TAHARI (más néven: Abu Musab); születési idő: 1971. augusztus 28.; születési hely: Oran (Algéria); állampolgárság: algériai.

3. Hocine BOUGUETOF; születési idő: 1959. július 1., születési hely: Tebessa (Algéria); állampolgárság: algériai.

4. Brahim el KHAYARI; születési idő: 1992. május 7.; születési hely: Nîmes (Franciaország); állampolgárság: francia.

5. Guillaume PIROTTE; születési idő: 1994. június 7.; születési hely: Grasse (Franciaország); állampolgárság: francia.

6. Bryan D'ANCONA; születési idő: 1997. január 26.; születési hely: Nizza (Franciaország); állampolgárság: francia.

7. Mesut SEKERCI; születési idő: 1995. július 22.; születési hely: Evreux (Franciaország); állampolgárság: francia, török.

8. Osama MAHMOOD (más néven Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); állampolgárság: pakisztáni (feltételezhetően).

10. Faruq AL-SURI (más néven Samir Hijazi, Samir ‘Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami Abu Hammam Al-‘Askari); születési idő: 1977; születési hely: Damascus, Syria; nem: férfi; állampolgárság: szíriai (feltételezhetően).

11. Sami AL-ARIDI (más néven: Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); születési idő: 1973; nem: férfi; állampolgárság: jordániai (feltételezhetően).

12. Sidan Ag HITTA (más néven Asidan Ag Hitta, Abu'Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); születési idő: 1976.; születési hely: Kidal, Mali; nem: férfi; állampolgárság: mali.

13. Salem ould BREIHMATT (más néven OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); születési idő: 1978 vagy 1984; születési hely: Mauritánia; nem: férfi; állampolgárság: mauritániai.

14. Jafar DICKO (más néven Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); születési idő: 1980 (feltételezett dátum); nem: férfi; állampolgárság: Burkina Faso-i.

15. Abu Yasir HASSAN (más néven Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); születési idő: 1981. és 1983. között; születési hely: Pwani Region, Tanzania; nem: férfi állampolgárság: tanzániai.

16. Bonomade Machude OMAR (más néven Ibn Omar, Abu Sulayfa Muhammad, Abu Sorraca, Abu Surakha, Abu Suraqa Filho, Omar SAIDE, Sheikh Omar); születési idő: 1988. június 15.; születési hely: Palma district, Cabo Delgado province, Mozambique; nem: férfi; állampolgárság: mozambiki.

B. A 3. cikkben említett jogi személyek, szervezetek és szervek

1. Al-Kaida az Indiai Szubkontinensen (Al-Qaeda in the Indian Subcontinent [AQIS] más néven Al-Qa'ida in the Indian Subcontinent, Qaedat al-Jihad in the Indian Subcontinent).

2. Dáis - Hind tartomány (Da'esh - Hind Province, más néven Wilayah of Hind, Islamic State's Hind Province [ISHP], IS-Wilayat al-Hind, Da'esh - Wilayat al-Hind).

3. Hurras AL-DIN (HaD) (más néven: Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al-Qaida in Syria, AQ-S).

4. Ansarul Islam (más néven Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).

5. ISIS-Mozambique (más néven Islamic State of Iraq and Syria - Mozambique, Islamic State -Mozambique, ISIL-M, Ansar Al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab in Mozambique, Mozambique Wilaya of the Islamic State, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna).

II. MELLÉKLET

Az illetékes hatóságokról szóló tájékoztatást tartalmazó honlapok és az Európai Bizottság értesítési címe

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

( 1 ) Legfrissebb változata: HL C 122., 2016.4.6., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32016R1686 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32016R1686&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02016R1686-20230610 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02016R1686-20230610&locale=hu

Tartalomjegyzék