31996L0003[1]

A Bizottság 96/3/EK irányelve (1996. január 26.) a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezésérőlEGT vonatkozású szöveg.

A BIZOTTSÁG 96/3/EK IRÁNYELVE

(1996. január 26.)

a folyékony olajok és zsírok ömlesztett tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló 1993. június 14-i 93/43/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel az adatok azt mutatják, hogy a 93/43/EGK irányelv melléklete IV. fejezete (2) bekezdésének második albekezdését, amely a folyékony, granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszerek szállítására vonatkozik az élelmiszerek szállításra fenntartott tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartályhajókban, nem célszerű alkalmazni, és indokolatlanul súlyos megterhelést jelent az élelmiszeripari vállalkozások számára azon esetekben, ha olyan folyékony zsírok és olajok tengerjáró hajókban való szállítására alkalmazzák, amelyeket emberi fogyasztásra szántak, vagy várhatóan ilyen célra használnak fel;

mivel az ilyen eltérés megfelelő feltételekhez kötésével kell gondoskodni azonban arról, hogy az eltérés engedélyezése a közegészségügy azonos védelmét biztosítsa;

mivel az élelmiszerek szállítására fenntartott tengerjáró hajókból nincs elegendő az olyan olajok és zsírok kereskedelmének folyamatos ellátására, amelyeket emberi fogyasztásra szántak vagy várhatóan ilyen célra használnak fel;

mivel a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a folyékony zsírok és olajok szennyeződését el lehet kerülni, ha a szállításukra használt tartályok könnyen tisztítható anyagokból készülnek, vagy ha a három megelőző szállítmány olyan jellegű, hogy nem hagy vissza elfogadhatatlan szennyeződéseket; mivel biztosítani kell másrészt, hogy a korábban szállításra használt tartályokat hatékonyan tisztítsák meg;

mivel a 93/43/EGK irányelv 8. cikke alapján a tagállamok feladata azon ellenőrzések elvégzése, amelyek biztosítják az ezen irányelv betartását;

mivel ez a különleges eltérés nem érinti a 93/43/EGK irányelv általános rendelkezéseit;

mivel a 93/43/EGK irányelv 1. cikkének (2) bekezdése alapján ezen eltérés nem érintheti azokat az élelmiszereket, amelyekre egyéb meghatározott közösségi higiéniai szabályok vonatkoznak;

mivel az ezen irányelvben foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ezen irányelv eltér a 93/43/EGK irányelv melléklete IV. fejezete (2) bekezdésének második albekezdésétől, és azzal egyenértékű feltételeket ír elő a közegészségügy védelmének, és az érintett élelmiszerek biztonságának és egészséges voltának biztosítására.

2. cikk

(1) Olyan folyékony olajok és zsírok, amelyeket feldolgozásra vagy emberi fogyasztásra szántak vagy várhatóan ilyen célra használnak fel, tengerjáró hajókon ömlesztve, nem kizárólag élelmiszerszállításra fenntartott tartályokban is szállíthatók, a következő feltételekre is figyelemmel:

a) ha az olajat vagy zsírt rozsdamentes acéltartályban vagy egy epoxigyanta béléssel vagy azzal műszakilag egyenértékű más béléssel ellátott tartályban szállítják, a tartályban közvetlenül előtte szállított szállítmány élelmiszer vagy a mellékletben felsorolt megengedett megelőző szállítmányok egyike;

b) ha az olajat vagy zsírt az a) pontban leírtaktól eltérő anyagból készült tartályban szállítják, a tartályban előzetesen szállított három szállítmány vagy élelmiszer vagy a mellékletben felsorolt megengedett szállítmányok egyike.

(2) Olyan folyékony olajok és zsírok, amelyeket a továbbiakban nem dolgoznak fel, és amelyeket emberi fogyasztásra szántak vagy várhatóan ilyen célra használnak fel, azokat tengerjáró hajókon ömlesztve, nem kizárólag élelmiszerszállításra fenntartott tartályokban lehet szállítani, a következő feltételekre is figyelemmel:

a) a tartály rozsdamentes acélból készült, vagy azt epoxigyanta béléssel vagy azzal műszakilag egyenértékű más béléssel látták el;

b) a tartályban a korábban szállított három szállítmány élelmiszer.

3. cikk

(1) Az emberi fogyasztásra szánt vagy várhatóan ilyen célra felhasznált folyékony olajokat és zsírokat szállító tengerjáró hajó kapitányának pontos nyilvántartást kell vezetnie az érintett tartályokban szállított három megelőző szállítmányra és az e szállítmányok közötti tisztítási eljárás hatékonyságára vonatkozóan.

(2) Ha a szállítmányt átrakodják, az (1) bekezdésben előírt nyilvántartás mellett a fogadó hajó kapitányának pontos nyilvántartást kell vezetnie a másik tartályhajón e szállítmányok közt végzett tisztítási eljárás hatékonyságáról, valamint arról, hogy az ömlesztett olaj vagy zsír szállítása a megelőző szállítás során a 2. cikknek megfelelően történt.

(3) A tartályhajó kapitánya az illetékes ellenőrző hatóságok kérésére bemutatja az (1) és (2) bekezdésben meghatározott nyilvántartást.

4. cikk

(1) Ezen irányelvet felülvizsgálják, ha egy vagy több tagállam, vagy a Bizottság úgy véli, hogy módosításokra van szükség a tudományos vagy műszaki fejlődés figyelembevétele érdekében. A mellékletet az irányelv hatálybalépését követő egy éven belül mindenképpen felül kell vizsgálni.

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1996. február 12-én megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

MEGENGEDETT ELŐZŐ SZÁLLÍTMÁNYOK JEGYZÉKE

AnyagCAS-szám
Ecetsav64-19-7
Ecetsav-anhidrid (etán-anhidrid)108-24-7
Aceton (dimetil-keton; 2 – propanon)67-64-1
Savolajok és zsírsav-desztillátumok – növényi olajokból és zsírokból és/vagy azoknak állati zsírokkal és olajokkal vagy tengerihal-zsírokkal és -olajokkal képzett keverékeiből
Ammónium-hidroxid (ammónium-hidrát; ammónia oldat; aqua ammonia)1336-21-6
Ammónium-polifoszfát68333-79-9
10124-31-9
Állati, növényi és tengeri hal eredetű olajok és zsírok (kivéve a kesudióhéj-olajat és a nyers tall-olajat)
Méhviasz (fehér és sárga)8006-40-4
8012-89-3
Benzil-alkohol (csak gyógyszerészeti és reagens tisztaságú)100-51-6
Butil-acetátok (n-; szek-; terc-)123-86-4
105-46-4
540-88-5
Kalcium-klorid-oldat csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak rá hasonló korlátozások10043-52-4
Kalcium-lignoszulfonát8061-52-7
Kandelilla-viasz8006-44-8
Karnauba-viasz (Brazil viasz)8015-86-9
Ciklohexán (hexametilén; hexanaftol; hexahidro-benzol)110-82-7
Epoxidált szójaolaj (minimum 7 % – maximum 8 % etilén-oxid kötésű oxigénnel)8013-07-8
Etanol (etil-alkohol;)64-17-5
Etil-acetát (ecetéter, ecetészter, ecetnafta)141-78-6
2-etil-hexanol (2-etil-hexil-alkohol)104-76-7
Zsírsavak:
Arachinsav (eikozánsav)506-30-9
Behénsav (dokozánsav)112-85-6
Vajsav (n-vajsav, butánsav, etil-ecetsav, propil-hangyasav)107-92-6
Kaprinsav (n-dekánsav)334-48-5
Kapronsav (n-hexánsav)142-62-1
Kaprilsav (n-oktánsav)124-07-2
Erukasav (cisz-13-dokozénsav)112-86-7
Heptánsav (n-heptánsav)111-14-8
Laurinsav (n-dodekánsav)143-07-7
Lauronsav (dodekánsav)4998-71-4
Linolsav (9,12-oktadekadién-sav)60-33-3
Linolénsav (9,12,15-oktadekatrién-sav)463-40-1
Mirisztinsav (n-tetradekánsav)544-63-8
Mirisztoleinsav (tetradekénsav)544-64-9
Olajsav (n-oktadekán-sav)112-80-1
Palmitinsav (n-hexadekánsav)57-10-3
Palmitolénsav (cisz-9-hexadekán-sav)373-49-9
Pelargonsav (n-nonánsav)112-05-0
Ricinolsav (cisz-12-hidroxi-oktadek-9-én-sav; ricinusolajsav)141-22-0
Sztearinsav (n-oktadekánsav)57-11-4
Valeriánsav (n-pentánsav; valeriánsav)109-52-4
Zsíralkoholok:
Butil-alkohol (1-butanol; butil-alkohol)71-36-3
Hexanol (1-hexanol, hexil-alkohol)111-27-3
Oktanol (1-n-oktanol; heptil-karbinol)111-87-5
Cetil-alkohol (C 16 alkohol; 1-hexadekanol; palmitil-alkohol; n-primer hexadecil-alkohol)36653-82-4
Decil-alkohol (1-dekanol)112-30-1
Heptanol (1-heptanol, heptil-alkohol)111-70-6
Lauril-alkohol (n-dodekanol, dodecil-alkohol)112-53-8
Mirisztil-alkohol (1-tetradekanol, tetradekanol)112-72-1
Nonil-alkohol (1-nonanol; pelargon-alkohol; oktil-karbinol)143-08-8
Oleil-alkohol (oktadekénol)143-28-2
Sztearil-alkohol (1-oktadekanol)112-92-5
Tridecil-alkohol (1-tridekanol)27458-92-0
112-70-9
Zsíralkohol-keverékek:
Lauril-mirisztil-alkohol – (C12-C14)
Cetil-sztearil-alkohol – (C16-C18)
Zsírsavészterek – bármely olyan észter, amely a fent felsorolt zsírsavaknak a fent felsorolt zsíralkoholokkal való kombinációjából keletkezik. Például butil-mirisztrát, oleil-palmitát és cetil-sztearát
Zsírsav-metilészterek:
Metil-laurát (metil-dodekanoát)111-82-0
Metil-palmitát (metil-hexadekanoát)112-39-0
Metil-sztearát (metil -oktadekanoát)112-61-8
Metil-oleát (metil-oktadekanoát)112-62-9
Hangyasav (metánsav; hidrogén-karboxil-sav)64-18-6
Glicerin (glicerinalkohol; glicerin)56-81-5
Glikolok:
Butándiol
1,3-butándiol (1,3-butilén-glikol)107-88-0
1,4-butándiol (1,4-butilén-glikol)110-63-4
Polipropilén-glikol (400 fölötti molekulasúlyú)25322-69-4
Propilén-glikol (1,2-propilén-glikol; 1,2-propándiol; 1,2-dihidroxi-propán; monopropilén-glikol (MPG); metil-glikol)57-55-6
1,3-propilén-glikol – (trimetilén-glikol, 1,3-propándiol)504-63-2
n-Heptán142-82-5
n-Hexán (technikai tisztaságú)110-54-3
64742-49-0
Izobutil-acetát110-19-0
Izodekanol (izodecil-alkohol)25339-17-7
Izononanol (izononil-alkohol)27458-94-2
Izooktanol (izooktil-alkohol)26952-21-6
Izopropanol (izopropil-alkohol; IPA)67-63-0
Limonén (dipentén)138-86-3
Magnézium-klorid oldat7786-30-3
Metanol (metil-alkohol)67-56-1
Metil-etil-keton (2-butanon)78-93-3
Metil-izobutil-keton (4-metil-2-pentanon;)108-10-1
Metil-tercierbutil-éter (MTBE)1634-04-4
Melasz57-50-1
Montánviasz8002-53-7
Paraffinviasz8002-74-2
63231-60-7
Pentán109-66-0
Foszforsav (ortofoszforsav)7664-38-2
Ivóvíz csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló korlátozások
Kálium-hidroxid (kálilúg) csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló korlátozások1310-58-3
n-Propil-acetát109-60-4
Propilén tetramer6842-15-5
Propil-alkohol (propán-1-ol; 1-propanol)71-23-8
Nátrium-hidroxid (marószóda, lúg) csak akkor megengedett előző szállítmányként, ha az azt közvetlenül előző szállítmány szerepel e jegyzékben, és nem vonatkoznak arra hasonló korlátozások1310-73-2
Szilícium-dioxid (mikroszilika)7631-86-9
Nátrium-szilikát (vízüveg)1344-09-8
Szorbitol (D-szorbitol; hexahidro-alkohol; D-szorbit)50-70-4
Kénsav7664-93-9
Karbamid-ammonia-nitrát oldat (UAN)
Borseprő (vinasz, vinaccia, borkőüledék, vini, argil-agyag, arcilla-agyag, weinstein, nyers borkőpép, nyers kálium-bitartarát)868-14-4
Fehér ásványolajok8042-47-5

( 1 ) HL L 175., 1993.7.19., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996L0003 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996L0003&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996L0003-20040211 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996L0003-20040211&locale=hu

Tartalomjegyzék