31998L0028[1]

A Bizottság 98/28/EK irányelve (1998. április 29.) az ömlesztett nyers cukor tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezésérőlEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 98/28/EK irányelve

(1998. április 29.)

az ömlesztett nyers cukor tengeri szállítása tekintetében az élelmiszer-higiéniáról szóló 93/43/EGK irányelv egyes rendelkezéseitől való eltérés engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 1993. június 14-i 93/43/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 3. cikke (3) bekezdésére,

mivel az adatok azt mutatják, hogy a 93/43/EGK irányelv melléklete IV. fejezete (2) bekezdésének második albekezdését, amely a folyékony, granulált vagy porszerű ömlesztett élelmiszerek szállítására vonatkozik az élelmiszerek szállítására fenntartott tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartályhajókban, a tengeren szállított nyers cukor esetében nem célszerű alkalmazni, és indokolatlanul súlyos megterhelést jelent az élelmiszeripari vállalkozások számára azon esetekben, ha a nyers cukrot teljes és hatékony finomítási eljárás nélkül sem élelmiszerként, sem élelmiszer-összetevőként nem szándékoznak felhasználni.

mivel az ilyen eltérés megfelelő feltételekhez kötésével kell gondoskodni azonban arról, hogy az eltérés engedélyezése a közegészségügy azonos védelmét biztosítsa;

mivel az élelmiszerek tengeri szállítására szolgáló tartályokból és/vagy tartályhajókból nincs elegendő az olyan nyers cukor kereskedelmének folyamatos ellátására, amelyet teljes és hatékony finomítás nélkül sem élelmiszerként, sem élelmiszer-összetevőként nem szándékoznak felhasználni;

mivel a korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy nem szennyeződik az olyan finomított cukor, amely esetében az ömlesztett nyers cukrot tengeren, nem élelmiszerek szállítására fenntartott tartályokban és/vagy tartályhajókban szállították; mivel biztosítani kell másrészt, hogy a korábban szállításra használt tartályokat és/vagy szállítótartályokat/tartályhajókat hatékonyan tisztítsták meg, és hogy a tisztítási eljárást a finomított cukor biztonsága és fogyasztásra alkalmas volta szempontjából döntő fontosságúnak tartsák;

mivel a 93/43/EGK irányelv 8. cikkének felhatalmazása alapján a tagállamok feladata azon ellenőrzéseknek az elvégzése, amelyek biztosítják az ezen irányelv betartását;

mivel ez a különleges eltérés nem érinti a 93/43/EGK irányelv általános rendelkezéseit;

mivel az élelmiszerügyi tudományos bizottsággal konzultáltak;

mivel az ezen irányelvben foglalt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ez az irányelv eltér a 93/43/EGK irányelv melléklete IV. fejezete (2) bekezdésének második albekezdésétől, és azzal egyenértékű feltételeket ír elő a közegészségügy védelmének, és az érintett élelmiszerek biztonságának és egészséges voltának biztosítására.

2. cikk

(1) Az olyan nyers cukor, amelyet nem szándékoznak élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként teljes és hatékony finomítási eljárás nélkül felhasználni, tengerjáró hajókon, ömlesztve, tengeri úton nem kizárólag élelmiszerszállításra használt tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartályhajókban is szállítható.

(2) Az (1) bekezdésben említett tartályoknak és/vagy szállítótartályoknak/tartályhajóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:

- mielőtt a nyers cukrot berakodnák, a tartályt és/vagy szállítótartályt/tartályhajót hatékonyan meg kell tisztítani, hogy eltávolítsák az előző rakomány maradványait és az egyéb szennyeződéseket, valamint meg kell vizsgálni annak megállapítására, hogy az ilyen maradványokat hatékony eltávolították-e,

- a nyers cukrot közvetlenül megelőző rakomány nem lehet folyékony anyag.

3. cikk

(1) A nyers cukor tengeri szállításáért felelős élelmiszeripari vállalkozó olyan nyilvántartást vezet, amely pontosan és részletesen leírja az érintett tartályokban és/vagy szállítótartályokban/tartályhajókban szállított megelőző rakományt, és a nyers cukor szállítása előtt alkalmazott tisztítási eljárás jellegét és hatékonyságát.

(2) A nyilvántartás a szállítmányt végig kíséri a szállítás minden állomásán egészen a finomítóig, és a finomító megőrzi a fenti okirat egy példányát. A nyilvántartáson jól láthatóan és kitörölhetetlenül egy vagy több közösségi nyelven a következő mondatot tüntetik fel: "E terméket emberi fogyasztásra való felhasználás előtt finomítani kell."

(3) A nyers cukor tengeri szállításáért és/vagy finomításáért felelős élelmiszeripari vállalkozó az illetékes élelmiszer-ellenőrző hatóságok kérésére bemutatja az (1) és (2) bekezdésben említett bizonylatot.

4. cikk

(1) Az olyan nyers cukrot, amelynek tengeri szállítása nem kizárólag élelmiszer szállításra fenntartott tartályokban és/vagy tartályhajókban történt, teljes és hatékony finomításnak vetik alá, és csak ezt követően lehet élelmiszerként vagy élelmiszer-összetevőként való felhasználásra alkalmasnak tekinteni.

(2) A nyers cukor tengeri szállításáért és finomítási eljárásáért felelős élelmiszeripari vállalkozók a nyers cukor berakodását megelőző tisztítási folyamatot a 93/43/EGK irányelv 3. cikke (2) bekezdésének értelmében vett finomított cukor biztonsága és fogyasztásra alkalmas volta szempontjából döntő fontosságúnak tekintik, figyelembe véve a tartályban és/vagy szállítótartályban/tartályhajóban megelőzően szállított rakomány jellegét.

5. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1998. augusztus 1-jén megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

6. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. április 29-én.

a Bizottság részéről

Martin Bangemann

a Bizottság tagja

[1] HL L 175., 1993.7.19, 1.o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0028&locale=hu