62/1995. (VI. 17.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról

1. §

A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) IV. Részének "Különleges eljárások" c. fejezete a 134. §-t követően az alábbi címmel és az azt követő új 134/A.-134/F. §-sal egészül ki:

"Az új alkotmány megalkotása

134/A. § A Magyar Köztársaság új alkotmányának megalkotása során a Házszabály általános rendelkezéseit a 134/B.-134/F. §-ba foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

134/B. § (1) A Magyar Köztársaság új alkotmányának kidolgozását, az alkotmánytörvény-javaslat előterjesztését és a kijelölt bizottság feladatának ellátását az Országgyűlés Alkotmányelőkészítő bizottsága végzi.

(2) Az Alkotmányelőkészítő bizottság az új alkotmány elfogadásáig, de legfeljebb az 1994-ben megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnéséig működik.

(3) Az Alkotmányelőkészítő bizottság terjeszti az Országgyűlés elé a tervezett alkotmány elveire, majd az új alkotmány kidolgozott szövegére vonatkozó javaslatot, tökéletesítve az emberi jogok érvényesülésének garanciáit és a szabályozás egészét, megőrizve a kialakult közjogi berendezkedés alapjait.

134/C. § (1) Az Alkotmányelőkészítő bizottság munkájában minden képviselőcsoportból négy-négy képviselő vesz részt.

(2) Az Alkotmányelőkészítő bizottság elnöke az Országgyűlés elnöke.

(3) Az Alkotmányelőkészítő bizottság ülését az Országgyűlés elnökének akadályoztatása esetén felváltva vezetik a képviselőcsoportokból erre kijelölt tagok.

134/D. § (1) Az Alkotmányelőkészítő bizottságban a képviselőcsoportok tagjai együttesen egy-egy szavazattal rendelkeznek.

(2) Az Alkotmányelőkészítő bizottság akkor határozatképes, ha a képviselőcsoportok egy-egy tagja - legfeljebb egy képviselőcsoport tagjainak kivételével - jelen van.

(3) Az Alkotmányelőkészítő bizottság határozatainak meghozatala során a legszélesebb körű egyetértésre törekszik. Az Alkotmányelőkészítő bizottság határozatának meghozatalához legalább öt igenlő szavazat, valamint az szükséges, hogy a javaslatot támogató képviselőcsoportok tagjainak száma érje el a képviselők kétharmadát. A szükséges számú igenlő szavazat hiányában az Alkotmányelőkészítő bizottság az adott kérdésben a hatályos alkotmánynak megfelelő rendelkezést terjeszti elő.

134/E. § (1) Az előterjesztő és a kijelölt bizottság Házszabályban meghatározott jogkörét az Alkotmányelőkészítő bizottság gyakorolja.

(2) Az Alkotmányelőkészítő bizottság csak a Kormány vagy a képviselőcsoportok által előterjesztett javaslatokról és tárgyalási anyagokról tárgyalhat.

(3) Az Országgyűlés napirendjére csak az Alkotmányelőkészítő bizottság által előterjesztett javaslat kerülhet, mind a tervezett alkotmány elveire, mind az új alkotmány kidolgozott szövegére vonatkozóan.

(4) Az Alkotmányelőkészítő bizottság által előterjesztett, a tervezett alkotmány elveire és az új alkotmány kidolgozott szövegére vonatkozó javaslatot érintően csak olyan módosító indítvány, illetve a 107. § szerinti indítvány bocsátható az Országgyűlés ülésén szavazásra, amely a bizottságban a 134/D. § (3) bekezdés szerinti támogatást megkapta. A 107. § (2) bekezdése nem alkalmazható.

(5) Az Országgyűlés együttesen szavaz az Alkotmányelőkészítő bizottság által a 134/E. § (4) bekezdés szerint támogatott módosító indítványokról. A 106. § (3) bekezdésében foglaltak nem alkalmazhatók.

134/F. § (1) Az Alkotmányelőkészítő bizottság feladatai ellátása érdekében szakértőket kérhet fel közreműködésre.

(2) Az Alkotmányelőkészítő bizottság ülésein csak a képviselőcsoportok által meghívott - képviselőcsoportonként legfeljebb négy - és az Alkotmányelőkészítő bizottság, illetve az Alkotmányelőkészítő bizottság elnöke által meghívott szakértők, valamint - állandó meghívottként - a Kormány képviselője vehet részt.

(3) Az Alkotmányelőkészítő bizottság ülései nem nyilvánosak.

(4) Az Alkotmányelőkészítő bizottság nyilvános meghallgatást és ülést is tarthat.

(5) Az Alkotmányelőkészítő bizottság üléseinek előkészítéséről az Országgyűlés elnöke a Főtitkárság útján gondoskodik.

(6) A 134/B-134/F. §-ok alkalmazásában képviselőcsoport: annak a pártnak a képviselőcsoportja, amely az 1994. évi országgyűlési választásokon elért eredmény alapján képviselőcsoport alakítására jogosult lett."

2. §

Záró rendelkezések

E határozat kihirdetése napján lép hatályba, és az új alkotmány hatálybalépésének napján, legkésőbb az 1994-ben megválasztott Országgyűlés megbízatásának megszűnésekor hatályát veszti.

Dr. Gál Zoltán s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Kiss Róbert s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Sasvári Szilárd s. k.,

az Országgyűlés jegyzője