31986L0594[1]

A Tanács 86/594/EGK irányelve (1986. december 1.) a háztartási készülékek zajkibocsátásáról

A Tanács 86/594/EGK irányelve

(1986. december 1.)

a háztartási készülékek zajkibocsátásáról

(86/594/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Közgyűlés véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az Európai Közösségek 1973-as [4] és 1977-es [5] környezeti cselekvési programja kiemelte a zajszennyezés fontosságát, és különösen a zaj forrásával kapcsolatos lépések szükségességét;

mivel a lakosságot könnyen érthető módon és lehetőség szerint egyforma módon kell tájékoztatni a háztartási készülékek által kibocsátott zajszintről; mivel a pontos, tárgyra vonatkozó és összehasonlítható információk ösztönözhetik a lakosságot a kevésbé zajos berendezések választására; mivel a gyártók ennek eredményeképpen ösztönzést kapnak arra, hogy csökkentsék az általuk gyártott háztartási készülékek hangkibocsátását;

mivel gyakorlati okokból és a háztartási készülékeken megjelenő túlzott mennyiségű címke elkerülése érdekében a zajszintre vonatkozó adatokat azonos háztartásikészülék-család esetén a háztartási készülékek energiafogyasztásának címkézéssel történő feltüntetéséről szóló, 1979. május 14-i 79/530/EGK tanácsi irányelv [6] alapján készített címkén kell feltüntetni;

mivel ezen esetben a jogharmonizációt szét kell választani egyrészt azokra a követelményekre, amelyek a háztartási készülékek által kibocsátott zaj méréséhez szükségesek, másrészt azokra, amelyek a tanúsított szint ellenőrzéséhez szükségesek; mivel e rendelkezéseknek az e téren meglévő nemzeti rendelkezések helyébe kell lépniük;

mivel ezen irányelv csak a feltétlenül szükséges követelményeket határozza meg; mivel vélelmezik, hogy betartják ezeket a követelményeket mindaddig, amíg a harmonizált normák alkalmazására sor nem kerül; mivel ezért nélkülözhetetlen a háztartási készülékek által működésük közben kibocsátott zaj tanúsított szintjének ellenőrzésére vonatkozó normák kiadása;

mivel a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) és a CENELEC (Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság) az elismert, hatáskörrel rendelkező hatóság arra, hogy kidolgozzon és elfogadjon harmonizált szabványokat (európai szabványokat vagy harmonizációs dokumentumokat) a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 1983. március 28-i 83/189/EGK tanácsi irányelv [7], valamint a Bizottság és a két alábbi szervezet között az együttműködés általános feltételeiről 1984. november 13-án aláírtak alapján adott Bizottsági utasítások szerint;

mivel a harmonizált szabványok elfogadásáig a termékek szabad mozgását az elismert nemzeti szabványoknak és műszaki előírásoknak megfelelő termékek elfogadása biztosítja az ezen irányelvnek való megfelelés folyamatos ellenőrzésével;

mivel a 83/189/EGK irányelv 5. cikke által létrehozott állandó bizottság kiválóan alkalmas a harmonizált szabványok, valamint a nemzeti szabványok és műszaki előírások összhangjának ellenőrzésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

1. Ezen irányelv az alábbiakat érintő rendelkezésekre vonatkozik:

- a háztartási készülékek által kibocsátott zajra vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos általános elvek,

- a háztartási készülékek által kibocsátott zaj meghatározására szolgáló mérési módszerek,

- a háztartási készülékek által kibocsátott zaj szintjének folyamatos ellenőrzésére vonatkozó megállapodások.

2. Ez az irányelv nem vonatkozik:

- a kizárólag ipari vagy szakmai célokra tervezett készülékekre, berendezésekre vagy gépekre,

- az épületek vagy azok szerves részét vagy felszerelését képező berendezésekre, mint például légkondicionáló-, fűtő- és szellőző berendezésekre (kivéve a háztartási ventilátorokat, tűzhely fölé szerelhető pára- és szagelszívókat és a szabadon álló fűtőberendezéseket), központi fűtés olajégőire, illetve a vízellátó- és a szennyvízelvezető rendszer szivattyúira,

- berendezések alkatrészeire, mint például motorokra,

- elektroakusztikai berendezésekre.

2. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában:

a) "háztartási készülék": bármely, elsősorban lakásban (beleértve a pincét, garázst és egyéb melléképületeket) történő felhasználásra tervezett gép, gépnek valamely része vagy készülék, különösen pedig karbantartásra és takarításra, élelmiszerek előkészítésére és tárolására, hő és hideg termelésére és elosztására, légkondicionálásra szolgáló háztartási, illetve egyéb, nem üzemi jellegű célokat szolgáló berendezés;

b) "háztartásikészülék-család": a különféle háztartási készülékek valamennyi modellje (vagy típusa), amelyeket azonos célra terveztek és azonos elven működő energiaforrás hajt meg. A család rendszerint több modellt (típust) foglal magába;

c) "háztartási készülékek sorozata": az azonos modellhez (típushoz) tartozó valamennyi háztartási készülék, amely meghatározott jellemzőkkel rendelkezik, és amelyet ugyanaz a gyártó állít elő;

d) "háztartási készülékek gyártási tétele": azonos körülmények között gyártott vagy készített adott sorozat egy meghatározott mennyisége;

e) "zajkibocsátás": háztartási készüléknek a levegő által közvetített, 1 pikowatt (pW) hangteljesítményre vonatkoztatott A-súlyozású LWA hangteljesítményszintje, decibelben (dB).

3. cikk

(1) A tagállamok egyes készülékcsaládok esetében megkövetelhetik az adott készülékcsalád zajkibocsátására vonatkozó adatok nyilvánosságra hozatalát.

Ezt az információt a gyártó, vagy abban az esetben, ha a gyártó székhelye nem a Közösség területén van, akkor a Közösségben székhellyel rendelkező importőr kell, hogy szolgáltassa.

Ebben az esetben:

a) a nyilvánosságra hozatali eljárás hatálya alá tartozó zajszintet a 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételekkel összhangban kell meghatározni;

b) az adatot a 6. cikk (2) bekezdése szerinti elvek alapján a helyszínen ellenőrizhetik. Az érintett tagállam megtehet minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy a szolgáltatott információ megfeleljen ezen irányelv előírásainak;

c) a gyártó vagy az importőr felelős a szolgáltatott információ pontosságáért.

(2) Ha egy tagállam nem követeli meg a kibocsátott zajra vonatkozó információ nyilvánosságra hozatalát, a gyártó vagy az importőr ennek ellenére is nyilvánosságra hozhatja ezeket, de az (1) bekezdés harmadik albekezdésének a), b) és c) pontját továbbra is alkalmazni kell.

4. cikk

Ha egy háztartásikészülék-család esetében a különböző adatok számára rendelkezésre áll egy, a 79/530/EGK irányelv által meghatározott címke, akkor a zajemissziót ezen a címkén kell feltüntetni.

5. cikk

(1) A tagállamok nem tagadhatják meg, nem tilthatják meg, illetve nem korlátozhatják a háztartási készülékek forgalomba hozatalát azok zajra vonatkozó adataira hivatkozva, ha a berendezésekkel kapcsolatos információ megfelel ezen irányelv előírásainak.

(2) A háztartási készülékek piaci forgalomba hozatalát követően végezhető helyszíni ellenőrzések eredményének fenntartásával a tagállamok úgy tekintik a kibocsátott zajjal kapcsolatos nyilvánosságra hozott információt, hogy azt az irányelvben foglaltaknak megfelelően határozták meg.

6. cikk

(1) a) A háztartási készülékek által kibocsátott zaj meghatározására szolgáló általános mérési eljárásnak olyan pontosnak kell lennie, hogy a mérési bizonytalanságból eredő szórás ne haladja meg a 2 dB-t A-súlyozású hangteljesítményszint esetén.

Az első albekezdés szerinti szórás a mérések összes bizonytalansági tényezőjének kumulatív hatását kell, hogy jelentse, kivéve a berendezés zajszintjének egyik mérésről a másikra történő változását.

b) Az a) pont szerinti általános mérési eljárást minden készülékcsalád esetében ki kell egészíteni a normál használat és a megfelelő megismételhetőség és reprodukálhatóság biztosítása céljából a berendezés helyére, a felszerelési módjára, a terhelésére és az üzemeltetésére vonatkozó adatokkal. Az egyes készülékcsaládoknál meg kell adni a reprodukálhatóság szórását.

(2) Az egy tételben lévő háztartási készülékek tanúsított zajszintjének ellenőrzésére használt statisztikai módszer az elkülönített tételekből történő mintavételezéses mérésekkel kell, hogy történjen.

Az első albekezdés szerinti statisztikai módszer alapvető statisztikai paraméterei olyanok, hogy ha a tétel 6,5 %-nak zajkibocsátási szintje magasabb az előírt szintnél, akkor az elfogadási valószínűség 95 %. A minta vagy az egyenértékű minta nagysága 3 legyen. A választott statisztikai módszerhez 3,5 dB teljes referenciaszórást kell használni.

A Tanács a Bizottság javaslatára 1991. január 1-ig új mintanagyságot és referenciaszórást határoz meg mindegyik háztartásikészülék-családhoz.

7. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítására, hogy késedelem nélkül korrigálják a termékekre vonatkozó zajinformációt, amennyiben a 6. cikk (2) bekezdése szerinti folyamatos ellenőrzésből az derül ki, hogy a háztartási készülékek egy tétele által kibocsátott zaj szintje magasabb a tanúsított értéknél és a gyártó vagy az importőr úgy dönt, hogy a hibás tételt nem vonja ki a forgalomból.

8. cikk

(1) A tagállamok feltételezik, hogy a háztartási készülékek által kibocsátott zaj feltüntetési módja megfelel az ezen irányelvben foglaltaknak, illetve azt, hogy a tagállami ellenőrzés megfelelő, ha a zaj szintjének meghatározására szolgáló méréseket és a szükséges ellenőrzéseket az alábbiakkal összhangban végezték el:

a) olyan harmonizált szabványokat magukba foglaló nemzeti szabványok szerint, amelyek hivatkozásait nyilvánosságra hozták az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában. A tagállamoknak nyilvánosságra kell hozni e nemzeti szabványok hivatkozásait; vagy

b) a (2) bekezdésben foglalt nemzeti szabványok vagy műszaki rendelkezések szerint, amennyiben e nemzeti szabványok és műszaki rendelkezések által érintett területen nincs harmonizált szabvány.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal azon (1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti szabványaiknak és műszaki rendelkezéseiknek a szövegét, melyek véleményük szerint megfelelnek a 6. cikk előírásainak. A Bizottság e szövegeket késedelem nélkül továbbítja a többi tagállamnak. A 9. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással összhangban a Bizottság értesíti a tagállamokat azon a nemzeti szabványokról és műszaki rendelkezésekről, amelyekről feltételezhető, hogy megfelelnek a 6. cikk követelményeinek.

A tagállamok intézkednek e nemzeti szabványoknak és műszaki rendelkezéseknek a megjelentetéséről. A Bizottság biztosítja, hogy azok az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában is megjelennek.

9. cikk

(1) Amennyiben valamely tagállam úgy véli, hogy a 8. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti harmonizált szabvány nem felel meg teljes mértékben a 6. cikk követelményeinek, az a tagállam vagy a Bizottság a 83/189/EGK irányelv alapján létrehozott állandó bizottság (a továbbiakban "bizottság") elé utalja a problémát, felsorakoztatva a rá vonatkozó érveit. A bizottság az ügy sürgősségére való tekintettel nyilvánít véleményt.

A bizottság véleményének fényében a Bizottság tájékoztatja a tagállamot, hogy az érintett szabványt vissza kell-e vonni a 8. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti közzétételből.

(2) Tekintetbe véve a 8. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti szabványokat és műszaki rendelkezéseket a bizottság az alábbi eljárás szerint jár el:

a) A Bizottság képviselője a bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt 54 szavazatos többséggel kell meghozni, a tagállamok szavazatait a 148. cikk (2) bekezdésében meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

b) A Bizottság a tervezett intézkedéseket elfogadja, ha azok összhangban vannak a bizottság véleményével.

c) Ha a tervezett intézkedések nincsenek összhangban a bizottság véleményével, vagy a bizottság nem nyilvánított véleményt, a Bizottság a meghozandó intézkedésekről haladéktalanul javaslatot terjeszt a Tanács elé. A Tanács minősített többséggel határoz.

d) Ha a javaslatnak a Tanács elé terjesztésétől számított három hónapon belül a Tanács nem döntött, a javaslatot a Bizottság fogadja el.

10. cikk

(1) A tagállamok megteszik azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől [8] számított 36 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

11. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1986. december 1-jén.

a Tanács részéről

az elnök

A. Clark

[1] HL C 181., 1982.7.19., 1. o., és HL C 334., 1983.12.10., 15. o.,

[2] HL C 277., 1983.10.17., 166. o.,

[3] HL C 205., 1982.8.9., 13. o.,

[4] HL C 112., 1973.12.20., 3. o.,

[5] HL C 139., 1977.6.13., 3. o.,

[6] HL L 145., 1979.6.13., 1. o.,

[7] HL L 109., 1983.4.26., 8. o.,

[8] Erről az irányelvről a tagállamokat 1986. december 4-én értesítették.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31986L0594 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31986L0594&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.