Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31971R1182[1]

A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete (1971. június 3.) az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról

A Tanács 1182/71/EGK, Euratom rendelete

(1971. június 3.)

az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére;

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 203. cikkére;

tekintettel a Bizottság javaslatára;

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1];

mivel a Tanács és a Bizottság számos jogi aktusa határoz meg időtartamot, időpontot és határidőt, és alkalmazza a "munkanap" és a "munkaszüneti nap" kifejezést;

mivel e téren egységes általános szabályokat szükséges megállapítani;

mivel kivételes esetekben szükséges lehet, hogy a Tanács vagy a Bizottság bizonyos jogi aktusai eltérjenek ezektől az általános szabályoktól;

mivel a Közösségek célkitűzéseinek eléréséhez biztosítani kell a közösségi jog egységes alkalmazását, és ezért meg kell határozni az időtartamokra, időpontokra és határidőkre alkalmazandó általános szabályokat;

mivel a szerződések nem rendelkeznek az ilyen szabályok megállapítását végző hatóságról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Egyéb rendelkezés hiányában ez a rendelet a Tanács és a Bizottság azon jogi aktusaira vonatkozik, amelyeket az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződés vagy az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés alapján fogadtak vagy fogadnak el.

1. FEJEZET

Időtartamok

2. cikk

(1) E rendelet alkalmazásában a "munkaszüneti nap" azokat a napokat jelenti, amelyeket az intézkedést foganatosító tagállamban vagy közösségi intézményben ekként jelöltek meg.

E célból a tagállamok továbbítják a Bizottságnak a jogszabályaikban munkaszüneti napként megjelölt napok jegyzékét. A Bizottság az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzéteszi a tagállamok által továbbított jegyzékeket, amelyeket kiegészítenek a közösségi intézményekben munkaszüneti napként megjelölt napokkal.

(2) E rendelet alkalmazásában a "munkanap" a munkaszüneti napokon, szombatokon és vasárnapokon kívüli összes egyéb napot jelenti.

3. cikk

(1) Amennyiben egy órákban kifejezett időtartamot attól a pillanattól kell számítani, amikor esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy, úgy kell tekinteni, hogy az óra, amely alatt az esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy, a kérdéses időtartamba nem tartozik bele.

Amennyiben egy napokban, hetekben, hónapokban vagy években kifejezett időtartamot attól a pillanattól kell számítani, amikor esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy, úgy kell tekinteni, hogy az a nap, hét, hónap vagy év, amely alatt az esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy a kérdéses időtartamba nem tartozik bele.

(2) Az (1) és a (4) bekezdés rendelkezéseitől függően:

a) az órákban kifejezett időtartam az időtartam első órájának megkezdődésével veszi kezdetét és utolsó órájának végeztével fejeződik be;

b) a napokban kifejezett időtartam az időtartam első napja első órájának megkezdődésével veszi kezdetét és utolsó napja utolsó órájának végeztével fejeződik be;

c) a hetekben, hónapokban vagy években kifejezett időtartam az időtartam első napja első órájának megkezdődésével veszi kezdetét és annak a napnak az utolsó órájának a végeztével fejeződik be, amelyik az utolsó héten, hónapban vagy évben a hétnek ugyanarra a napjára vagy ugyanarra a naptári napra esik, mint az a nap, amellyel az időszak megkezdődött. Amennyiben egy hónapokban vagy években kifejezett időtartam esetében az a nap, amelyen az időtartamnak le kellene járnia az utolsó hónapban hiányzik, úgy az időtartam az adott hónap utolsó napja utolsó órájának elteltével fejeződik be;

d) ha az időtartam tört hónapot foglal magában, a tört hónap kiszámítása céljából úgy kell tekinteni, hogy a hónap harminc napból áll.

(3) Az érintett időtartamok magukban foglalják a munkaszüneti napokat, a szombatokat és a vasárnapokat, kivéve, ha ezeket kifejezetten kizárják, vagy amennyiben az időtartamot munkanapokban adják meg.

(4) Amennyiben egy nem órában kifejezett időtartam utolsó napja munkaszüneti nap, szombat vagy vasárnap, úgy az időszak a következő munkanap utolsó órájának elteltével fejeződik be.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik az adott időponttól vagy eseménytől visszamenőlegesen számított időtartamokra.

(5) Minden két vagy több napos időtartam legalább két munkanapot tartalmaz.

2. FEJEZET

Időpontok és határidők

4. cikk

(1) E cikk rendelkezéseitől függően, a (4) és az (5) bekezdés kivételével a 3. cikk rendelkezései vonatkoznak a Tanács és a Bizottság jogi aktusaira és az ezekben a jogi aktusokban szereplő rendelkezésekre a hatálybalépés, az érvényesség, az alkalmazás, az érvényesség lejárata, a hatály megszűnése és az alkalmazás megszűnése időpontjainak és időtartamainak tekintetében.

(2) A Tanács és a Bizottság jogi aktusai vagy az azokban foglalt egyes rendelkezések, amelyek hatálybalépésére, érvényességére és alkalmazására egy adott időpontot határoztak meg, az erre az időpontra eső nap első órájának kezdetekor következnek be.

Ez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha a fent említett jogi aktusok vagy rendelkezések hatálybalépésének, érvényességének és alkalmazásának meghatározott számú napon belül kell bekövetkeznie attól kezdve, amikor egy esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy.

(3) A Tanács és a Bizottság jogi aktusai vagy az azokban foglalt egyes rendelkezések, amelyek érvényességi idejének lejártára, hatályának és alkalmazásának megszűnésére egy adott időpontot határoztak meg, az erre az időpontra eső nap utolsó órájának befejeződésekor következnek be.

Ez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha a fent említett jogi aktusok vagy rendelkezések érvényességi ideje lejártának, hatálya és alkalmazása megszűnésének meghatározott számú napon belül kell bekövetkeznie attól kezdve, amikor egy esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy.

5. cikk

(1) E cikk rendelkezéseitől függően, a (4) és az (5) bekezdés kivételével a 3. cikk rendelkezései alkalmazandók, ha a Tanács és a Bizottság jogi aktusának végrehajtása során egy adott időpontban kell vagy lehet valamilyen intézkedést végrehajtani.

(2) Ha a Tanács és a Bizottság jogi aktusának végrehajtása során egy adott időpontban kell vagy lehet valamilyen intézkedést végrehajtani, akkor ezt az erre az időpontra eső nap első órájának kezdete és utolsó órájának befejeződése között kell vagy lehet végrehajtani.

Ez a rendelkezés alkalmazandó akkor is, ha a Tanács és a Bizottság jogi aktusának végrehajtása során meghatározott számú napon belül kell vagy lehet valamilyen intézkedést végrehajtani azt követően, hogy egy esemény bekövetkezik vagy cselekvés végbemegy.

6. cikk

Ez a rendelet 1971. július 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 1971. június 3-án.

a Tanács részéről

az elnök

R. Pleven

[1] HL C 51., 1970.4.29., 25. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31971R1182 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31971R1182&locale=hu