31990R0220[1]

A Bizottság 220/90/Euratom rendelete (1990. január 26.) az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 1976. október 19-i 3227/76/Euratom biztosítéki rendelet módosításáról

A Bizottság 220/90/Euratom rendelete

(1990. január 26.)

az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 1976. október 19-i 3227/76/Euratom biztosítéki rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Euratom biztosítéki rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló, 1976. október 19-i 3227/76/Euratom bizottsági rendeletre [1], és különösen annak 38. cikkére,

mivel a fent említett 3227/76/Euratom rendelet 38. cikke alapján a Bizottság a rendelet mellékletein kisebb technikai kiigazításokat végezhet;

mivel megfelelő készletváltozási jelentésre van szükség a biztosítéki intézkedések hatálya alá nem tartozó anyagokból nyert nukleáris anyagok nyilvántartása és az azokra vonatkozó jelentések érdekében;

mivel a Bizottság értesítette a tagállamokat erről a kiigazításról, és figyelembe vette a véleményüket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3227/76/EGK rendelet II. melléklete magyarázó megjegyzéseinek 6. pontja, "a készletváltozás típusa" a következőkkel egészül ki:

Kulcsszó | Kód | Magyarázat |

Nukleáris anyag előállítása | MP | A biztosítéki intézkedések hatálya alá nem tartozó anyagokból nyert nukleáris anyag (36. cikk i. pontja) olyan módon, hogy annak koncentrációja meghaladta a követelményekben meghatározott minimumot |

2. cikk

Ez a rendelet 15 nappal az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése után lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1990. január 26-án.

a Bizottság részéről

António Cardoso E Cunha

a Bizottság tagja

[1] HL L 363., 1976.12.31., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31990R0220 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31990R0220&locale=hu