Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32006L0117[1]

A Tanács 2006/117/Euratom irányelve ( 2006. november 20. ) a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

A TANÁCS 2006/117/EURATOMIRÁNYELVE

(2006. november 20.)

a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére és 32. cikkére,

tekintettel a Bizottságnak a tudományos és műszaki bizottság által a tagállamok tudományos szakértői közül a Szerződés 31. cikkével összhangban kijelölt csoport véleményének kikérését és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően kialakított javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállításával kapcsolatos műveleteket számos közösségi és nemzetközi előírás szabályozza, különösen a radioaktív anyagok biztonságos szállítását és azokat a feltételeket, amelyek mellett a radioaktív hulladékokat vagy kiégett fűtőelemeket a rendeltetési hely szerinti országban véglegesen vagy átmenetileg tárolják.

(2) Ezen előírásokon túl a munkavállalók és a lakosság egészségének védelme megköveteli, hogy a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek tagállamok közötti szállítása, a Közösség területére való beszállítása, illetve az onnan való kiszállítása előzetes engedélyezési rendszer hatálya alá tartozzon.

(3) A fémek tagállami hasznosítása során radioaktív anyagok jelenlétét felügyelő és ellenőrző nemzeti rendszerek létrehozásáról szóló, 2002. május 22-i tanácsi állásfoglalásnak (3) megfelelően fontos az újrahasznosításra szánt fémes anyagokban jelen lévő radioaktív anyagokból származó radiológiai kockázatok minimálisra csökkentése.

(4) A radioaktív hulladékok tagállamok közötti szállításának, a Közösség területére történő beszállításának, illetve az onnan történő kiszállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 1992. február 3-i 92/3/Euratom tanácsi irányelv (4) létrehozta a radioaktív hulladékok szállításának szigorú közösségi előzetes engedélyezési és ellenőrzési rendszerét, ami megfelelőnek bizonyult. Mindazonáltal ezt a szabályozást a tapasztalatok fényében módosítani kell az abban szereplő elvek és fogalommeghatározások pontosítása és kiegészítése, továbbá a múltban figyelmen kívül hagyott helyzetek kezelése, a radioaktív hulladékok tagállamok közötti szállításával kapcsolatos jelenlegi eljárás egyszerűsítése és az egyéb közösségi és nemzetközi előírásokkal, különösen a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezménnyel (a továbbiakban: a közös egyezmény) való összhang biztosítása érdekében, amihez a Közösség 2006. január 2-án csatlakozott.

(5) A SLIM-kezdeményezés (a belső piaci jogszabályok egyszerűsítése) ötödik fázisának keretében a tagállamok és a felhasználók képviselőiből álló munkacsoport létrehozására került sor a 92/3/Euratom irányelvet alkalmazók által jelzett számos probléma megoldása, illetve annak érdekében, hogy az irányelv megfeleljen a jelenlegi nemzetközi szabályoknak és jogi eszközöknek.

(6) A 92/3/Euratom irányelvben megállapított eljárást a gyakorlatban csak további felhasználásra nem szánt kiégett fűtőelemekre alkalmazták, ami így az említett irányelv alkalmazásában "radioaktív hulladéknak" minősült. Radiológiai szempontból nem indokolt az újrafeldolgozásra szánt kiégett fűtőelemeket kivonni az ilyen felügyeleti és ellenőrzési eljárás alól. Következésképpen helyénvaló, hogy az irányelv kiterjedjen minden kiégett fűtőelem szállítására, függetlenül attól, hogy annak célja a végleges elhelyezés vagy az újrafeldolgozás.

(7) A tagállamok továbbra is teljes mértékben felelősek a joghatóságuk alá tartozó nukleáris hulladékok és kiégett fűtőelemek kezelésével kapcsolatban általuk választott politikáért, legyen az a kiégett fűtőelemek újrafeldolgozása vagy a további felhasználásra nem szánt kiégett fűtőelemek végleges elhelyezése. Következésképpen ezen irányelv nem sérti a tagállamok azon jogát, hogy a kiégett fűtőelemeket újrafeldolgozás céljából exportálják, és ezen irányelv egyetlen rendelkezése sem jelenti azt, hogy - a visszaszállítás esetét kivéve - a rendeltetési hely szerinti tagállamnak fogadnia kell a végleges kezelésre vagy végleges elhelyezésre szánt radioaktívhulladék- és kiégettfűtőelem-szállítmányokat. Az ilyen szállítások elutasítását az ezen irányelvben meghatározott kritériumok alapján kell megindokolni.

(8) A meglévő eljárás egyszerűsítése nem sértheti a tagállamoknak az azzal kapcsolatban már meglévő jogait, hogy a radioaktív hulladékok jóváhagyásukat igénylő szállítását megtiltsák, vagy feltételeket határozzanak meg az ilyen szállítások tekintetében. A megtiltás nem lehet önkényes, és annak a megfelelő nemzeti, közösségi vagy nemzetközi rendelkezéseken kell alapulnia. Ez az irányelv nem sérti a nemzetközi jog szerinti jogokat és kötelezettségeket, különösen a nemzetközi jog által előírt tengeri, folyami és légi navigációs jogok és szabadságok hajók és légi járművek általi gyakorlását.

(9) Az a lehetőség, hogy a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a tranzittagállam elutasíthatja a szállítások automatikus engedélyezési eljárását, indokolatlan igazgatási terheket támaszt és bizonytalanságot okoz. A kérelmek kézhezvételéről szóló, a rendeltetési hely szerinti és a tranzitországok hatóságai által kötelezően kiállítandó átvételi elismervény, valamint a jóváhagyási határidő meghosszabbítása lehetővé teszi, hogy a kérelmező nagy biztonsággal számíthasson a hallgatólagos jóváhagyásra.

(10) A szállítások ezen irányelv értelmében vett "engedélyezése" nem váltja fel a szállításokra vonatkozó sajátos nemzeti követelményeket, úgymint a szállítási engedélyeket.

(11) Az emberi egészségnek és a környezetnek a radioaktív hulladékokból származó veszélyekkel szembeni védelme érdekében figyelembe kell venni a Közösségen kívül megjelenő kockázatokat. A Közösség területét elhagyó radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek esetében a rendeltetési hely szerinti harmadik országot nem csupán tájékoztatni kell a szállításról, hanem annak hozzájárulását is meg kell szerezni.

(12) A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai az indokoltatlan késedelmek megelőzése és az ezen irányelvben megállapított hozzájárulási eljárás zavartalan működése céljából együttműködnek és kapcsolatot tartanak az egyéb érintett illetékes hatóságokkal.

(13) A szállítmányért felelős személlyel szembeni azon követelmény, amelynek értelmében a szállítás meghiúsulása esetén szükség szerint korrekciós biztonsági intézkedéseket kell foganatosítania, nem akadályozza a tagállamok által nemzeti szinten létrehozott mechanizmusok alkalmazását.

(14) Azon követelmény, amelynek értelmében a birtokos felel a szállítás meghiúsulása esetén felmerülő költségekért, nem akadályozza a tagállamok által nemzeti szinten létrehozott mechanizmusok, vagy a birtokos és a szállításban érintett bármely más személy között létrejött szerződéses megállapodás alkalmazását.

(15) Noha a radioaktív hulladékokat - amennyiben az ilyen anyagok biztonságos kezelése mellett megoldható - abban az államban kell véglegesen elhelyezni, amelyben azok keletkeztek, a tagállamoknak elő kell mozdítaniuk olyan megállapodások megkötését, amelyek megkönnyítik az azon tagállamokból származó radioaktív hulladékok és kiégett fűtőelemek biztonságos és hatékony kezelését, amelyekben azok kis mennyiségben keletkeznek, és ahol megfelelő létesítmények kialakítását a radiológiai szempontok nem indokolnák.

(16) Amennyiben valamely harmadik országbeli címzett és valamely harmadik országbeli birtokos a közös egyezmény 27. cikke szerinti megállapodást kötött, azt a megállapodást ezen irányelv alkalmazásában is fel lehet használni.

(17) Ezen irányelv értelmében és a múltbéli tapasztalatokra való figyelemmel helyénvaló a meglévő formanyomtatvány kiigazítása. Az egyértelműség érdekében rendelkezni kell arról, hogy az új egységes formanyomtatványt ezen irányelv átültetésének időpontjáig el kell készíteni. Amennyiben azonban e határidő betartására nem kerül sor, átmeneti rendelkezésekkel a meglévő formanyomtatvány használatát kell előírni. A nyelvhasználattal kapcsolatos pontos szabályokkal továbbá lehetővé kell tenni a jogbiztonságot, és meg kell előzni az indokolatlan késedelmet.

(18) A tagállamok által a Bizottságnak, továbbá a Bizottság által az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak benyújtott rendszeres jelentésekben hasznos áttekintést kell nyújtani a Közösség-szerte kiadott engedélyekről, és azonosítani kell a tagállamok által a gyakorlatban tapasztalt lehetséges nehézségeket, és az azokra alkalmazott megoldásokat.

(19) A munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv (5) többek között a radioaktív anyagok szállítására, a Közösségbe történő behozatalára és az onnan történő kivitelére is vonatkozik, és rendelkezik az ionizáló sugárzással járó gyakorlatok jelentéstételi és engedélyezési rendszeréről. E rendelkezések következésképpen az ezen irányelv hatálya alá tartozó területre vonatkozóan is jelentőséggel bírnak.

(20) Figyelemmel a fentiekre, az egyértelműség érdekében a 92/3/Euratom irányelvet hatályon kívül kell helyezni, és a helyébe másik jogszabályt kell léptetni. Ez az irányelv nem sértheti a tagállamoknak a nemzeti jogba történő átültetésre és az alkalmazásra vonatkozóan a hatályon kívül helyezett irányelvben előírt határidők tekintetében fennálló kötelezettségeit.

(21) A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (6) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy - a maguk számára, illetve a Közösség érdekében - készítsenek táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy és hatály

(1) Ez az irányelv a lakosság megfelelő védelmének biztosítása céljából létrehozza a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek határokon átnyúló szállításának felügyeleti és ellenőrzési rendszerét.

(2) Ez az irányelv a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatárokat átlépő szállítására vonatkozik, amennyiben:

a) a származási ország, a rendeltetési hely szerinti ország vagy bármely tranzitország a Közösség tagállama; és

b) a szállítmány mennyisége és koncentrációja meghaladja a 96/29/Euratom irányelv 3. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott szintet.

(3) Ezt az irányelvet a használaton kívüli sugárforrásoknak a radioaktív sugárforrások szállítójához vagy gyártójához, vagy egy elismert létesítménybe való szállítására nem kell alkalmazni.

(4) Ezt az irányelvet az újrafeldolgozás útján további felhasználásra visszanyert radioaktív anyagok szállítására nem kell alkalmazni.

(5) Ezt az irányelvet az olyan hulladékok országhatárokat átlépő szállítására, amelyek kizárólag természetesen előforduló, nem tevékenységből eredő radioaktív anyagokat tartalmaznak, nem kell alkalmazni.

(6) Ez az irányelv nem érinti a nemzetközi jog szerinti jogokat és kötelezettségeket.

2. cikk

A feldolgozási és újrafeldolgozási műveletekhez kapcsolódó visszaszállítások

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok vagy a tagállamokban bejegyzett vállalkozások azon jogát, hogy:

a) a feldolgozásra odaszállítandó radioaktív hulladékból; vagy

b) a radioaktív hulladék visszanyerése céljából odaszállítandó egyéb anyagokból

származó radioaktív hulladékot kezelés után visszaszállítsák azok származási országába. Az irányelv nem érinti továbbá a tagállamok vagy a tagállamok vállalkozásainak azon jogát, hogy az oda újrafeldolgozásra szállított kiégett fűtőelemekből az újrafeldolgozási művelet során visszanyert radioaktív hulladékot visszaszállítsák a származási országba.

3. cikk

A kiégett fűtőelemek országhatárokat átlépő szállítása újrafeldolgozás céljából

A tagállamok azon hatáskörének sérelme nélkül, hogy maguk határozzák meg saját kiégettfűtőelem-ciklussal kapcsolatos politikájukat, ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a kiégett fűtőelemeket újrafeldolgozás céljából exportálják, figyelembe véve a nukleáris közös piac elveit, és különösen az áruk szabad mozgását. Az ilyen szállítások és kivitelek felügyeletét és ellenőrzését az ezen irányelvben meghatározott eljárásokkal összhangban kell elvégezni.

4. cikk

A nem engedélyezett szállításokhoz és a be nem jelentett radioaktív hulladékokhoz kapcsolódó visszaszállítás

Ez az irányelv nem érinti a tagállamok azon jogát, hogy a származási országba biztonságosan visszaszállítsák:

a) az ezen irányelv hatálya alá eső olyan radioaktívhulladék- és kiégettfűtőelem-szállítmányokat, amelyek nem rendelkeznek az ezen irányelvvel összhangban megadott kellő engedéllyel; és

b) az olyan radioaktívan szennyezett hulladékot vagy radioaktív sugárforrást tartalmazó anyagot, amelyet a származási ország nem jelentett be radioaktív hulladékként.

5. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "radioaktív hulladék": olyan gáz, folyékony vagy szilárd halmazállapotú radioaktív anyag, amelynek további felhasználását nem tervezi a származási és rendeltetési hely szerinti ország, vagy egy olyan természetes vagy jogi személy, akinek döntését ezen országok elfogadják, és amelynek radioaktív hulladékként való ellenőrzését valamely szabályozó testület végzi a származási és rendeltetési hely szerinti ország jogszabályi és szabályozási keretei szerint;

2. "kiégett fűtőelem": olyan nukleáris üzemanyag, melyet már besugároztak és a reaktormagból véglegesen eltávolítottak; a kiégett fűtőelemet vagy újrafeldolgozásra felhasználható forrásnak kell tekinteni, vagy pedig további felhasználásra nem szánt anyagként végleges elhelyezéséről kell rendelkezni, és radioaktív hulladékként kell kezelni;

3. "újrafeldogozás": olyan folyamat vagy művelet, amelynek célja radioaktív izotópok kinyerése kiégett fűtőelemekből további felhasználás céljából;

4. "szállítás": a radioaktív hulladékoknak vagy a kiégett fűtőelemeknek a származási országból vagy tagállamból a rendeltetési hely szerinti országba vagy tagállamba való eljuttatásával kapcsolatos műveletek összessége;

5. "Közösségen belüli szállítás": olyan szállítás, amely esetében a származási ország és a rendeltetési hely szerinti ország is tagállam;

6. "Közösségen kívüli szállítás": olyan szállítás, amely esetében a származási ország és/vagy a rendeltetési hely szerinti ország harmadik ország;

7. "végleges elhelyezés": a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek engedélyezett létesítménybe való elhelyezése a visszanyerés szándéka nélkül;

8. "tárolás": a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek tárolása a biztonságos elzárást lehetővé tevő létesítményben, későbbi visszanyerés céljából;

9. "birtokos": minden olyan természetes vagy jogi személy, akit a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek szállításának lebonyolítását megelőzően ezen anyagokért a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján jogi felelősség terhel, és aki a címzett részére szállítást tervez;

10. "címzett": az a természetes vagy jogi személy, akinek radioaktív hulladékot vagy kiégett fűtőelemet szállítanak;

11. "származási ország vagy tagállam" és "rendeltetési hely szerinti ország vagy tagállam": az az ország vagy tagállam, ahonnan szállítás indítását tervezik vagy ahonnan szállítást indítanak, illetve az az ország vagy tagállam, ahová a szállítást tervezik vagy végzik;

12. "tranzitország vagy tranzittagállam": bármely olyan, a származási országtól vagy tagállamtól és a rendeltetési hely szerinti országtól vagy tagállamtól eltérő ország vagy tagállam, amelynek területén keresztül szállítást terveznek vagy hajtanak végre;

13. "illetékes hatóságok": bármely olyan hatóság, amely a származási, tranzit- vagy a rendeltetési hely szerinti országok törvényei és rendelkezései értelmében felhatalmazással rendelkezik a radioaktív hulladékok vagy a kiégett fűtőelemek szállítására vonatkozó felügyeleti és ellenőrzési rendszer megvalósítására;

14. "zárt sugárforrás": a 96/29/Euratom irányelvben meghatározott jelentés az irányadó, beleértve adott esetben a forrás szerves részeként a radioaktív anyagot körülvevő kapszulát is;

15. "használaton kívüli sugárforrás": olyan zárt forrás, amelyet a továbbiakban nem használnak, vagy nem szándékoznak arra a tevékenységre használni, amelyre az engedélyt megadták;

16. "elismert létesítmény": egy ország területén található olyan létesítmény, amely az adott ország illetékes hatóságától származó engedéllyel rendelkezik a nemzeti jognak megfelelően zárt sugárforrások hosszú távú tárolására vagy végleges elhelyezésére, vagy a zárt sugárforrások ideiglenes tárolására a nemzeti jog alapján megfelelően felhatalmazott létesítmény;

17. "megfelelően kitöltött kérelem": a 17. cikkel összhangban megállapított valamennyi követelménynek megfelelő egységes formanyomtatvány.

2. FEJEZET

KÖZÖSSÉGEN BELÜLI SZÁLLÍTÁSOK

6. cikk

Szállítási engedély iránti kérelem benyújtása

(1) Az a birtokos, aki radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek Közösségen belüli szállítását vagy szállíttatását tervezi, köteles megfelelően kitöltött engedélykérelmet benyújtani a származási tagállam illetékes hatóságaihoz.

(2) A kérelem egynél több szállításra vonatkozóan is benyújtható, amennyiben:

a) az annak tárgyát képező radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek lényegében ugyanazokkal a fizikai, kémiai és radioaktív tulajdonságokkal rendelkeznek; és

b) a szállítások azonos birtokostól azonos címzetthez történnek, és ugyanazon illetékes hatóságok bevonásával járnak; és

c) a harmadik országon történő áthaladással járó szállítások esetében a Közösségből az áthaladás ugyanazon a belépési határállomáson, és/vagy kilépési határállomáson és az érintett harmadik ország, vagy országok ugyanazon határállomásán vagy határállomásain keresztül történik, kivéve, ha az érintett illetékes hatóságok ettől eltérően állapodnak meg.

7. cikk

A kérelem továbbítása az illetékes hatóságoknak

(1) A származási tagállam illetékes hatóságai hozzájárulás megszerzése céljából megküldik a 6. cikkben említett, megfelelően kitöltött kérelmet a rendeltetési hely szerinti tagállam és adott esetben a tranzittagállam illetékes hatóságainak.

(2) Az érintett tagállamok illetékes hatóságai minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó szállításokra vonatkozó valamennyi információt kellő gondossággal kezeljenek, és védjék azokat a nem rendeltetésszerű felhasználással szemben.

8. cikk

A kézhezvétel igazolása és információkérés

(1) A kérelem kézhezvételét követő 20 napon belül a rendeltetési hely szerinti és a tranzittagállam illetékes hatóságai ellenőrzik, hogy a kérelem a 5. cikk 17. pontja értelmében megfelelően lett-e kitöltve.

(2) Megfelelően kitöltött kérelem esetén a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai legkésőbb 10 nappal az (1) bekezdésben meghatározott 20 napos időtartam lejártát követően átvételi elismervényt küldenek a származási tagállam illetékes hatóságai részére a kézhezvételről, amelynek másolatát az érintett egyéb illetékes hatóságoknak is megküldik.

(3) Amennyiben az érintett tagállamok valamely illetékes hatósága úgy véli, hogy a kérelem nincs megfelelően kitöltve, a hiányzó információkat megkéri a származási tagállam illetékes hatóságaitól, és e kérelméről tájékoztatja az egyéb illetékes hatóságokat is. Ezt a kérelmet legkésőbb az (1) bekezdésben említett időtartam lejártakor be kell nyújtani.

A származási tagállam illetékes hatóságai a kért információkat továbbítják az érintett illetékes hatóságok részére.

Legkésőbb 10 nappal a hiányzó információ kézhezvételét követően és legkorábban az (1) bekezdésben említett 20 napos időtartam lejártát követően a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai átvételi elismervényt küldenek a származási tagállam illetékes hatóságai részére a kézhezvételről, amelynek másolatát az érintett egyéb illetékes hatóságoknak is megküldik.

(4) A kézhezvételről küldendő átvételi elismervényre vonatkozóan az (1), (2) és (3) bekezdésben megállapított időtartam lerövidíthető, amennyiben a rendeltetési hely szerinti és a tranzittagállam illetékes hatóságai úgy ítélik meg, hogy a kérelem megfelelően van kitöltve.

9. cikk

Hozzájárulás és a hozzájárulás megtagadása

(1) Legkésőbb két hónappal a kézhezvételről szóló átvételi elismervény időpontját követően valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságai értesítik a származási tagállam illetékes hatóságait a kérelemhez adott hozzájárulásukról, vagy a hozzájárulás megadásához általuk szükségesnek tartott feltételekről, vagy a hozzájárulás megtagadásáról.

A rendeltetési hely szerinti tagállam vagy bármely tranzittagállam illetékes hatóságai azonban az első albekezdésben említett határidőn túl további legfeljebb egy hónapos határidőt kérhetnek álláspontjuk ismertetésére.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott időtartamok lejártáig nem érkezik válasz a rendeltetési hely szerinti tagállam, és/vagy a tervezett tranzittagállamok illetékes hatóságaitól, úgy kell tekinteni, hogy ezek az országok megadták hozzájárulásukat a kért szállításhoz.

(3) A tagállamoknak meg kell indokolniuk a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulás megadásának feltételekhez kötését, amely indokolásnak a következőkön kell alapulnia:

a) tranzittagállamok esetén a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó nemzeti, közösségi és nemzetközi jogszabályok;

b) a rendeltetési hely szerinti tagállam esetén a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek kezelésére vonatkozó megfelelő jogszabályok, vagy a radioaktív anyagok szállítására vonatkozó megfelelő nemzeti, közösségi és nemzetközi jogszabályok.

A tagállamok illetékes hatóságai által megkövetelt feltételek - függetlenül attól, hogy tranzit- vagy rendeltetési hely szerinti országról van szó - nem lehetnek szigorúbbak az e tagállamokon belüli hasonló szállításokra megállapított feltételeknél.

(4) Az adott szállítmány áthaladásához hozzájárulást adó tagállam vagy tagállamok nem tagadhatják meg a visszaszállításhoz való hozzájárulás megadását az alábbi esetekben:

a) ha az eredeti hozzájárulás kezelés vagy újrafeldolgozás céljából szállított anyagokra vonatkozott, ha a visszaszállítás az eredeti anyagnak megfelelő, a kezelés vagy újrafeldolgozás során képződő radioaktív hulladékot vagy egyéb termékeket érint, és minden vonatkozó jogszabályt betartanak;

b) a 12. cikkben leírt körülmények között, ha a visszaszállítás azonos feltételek mellett, ugyanazon jellemzőkkel valósul meg.

(5) A másik tagállam illetékes hatóságai részéről mutatkozó indokolatlan késedelmeket, és/vagy az együttműködés hiányát jelenteni kell a Bizottságnak.

10. cikk

Szállítások engedélyezése

(1) Amennyiben a szállításhoz szükséges minden hozzájárulást megadtak, a származási tagállam illetékes hatóságai jogosultak a szállítást engedélyezni a birtokos számára, valamint megfelelő módon tájékoztatják a rendeltetési hely szerinti tagállam és az esetleges tranzittagállamok vagy harmadik tranzitországok illetékes hatóságait.

(2) Az (1) bekezdésben említett engedély semmilyen módon nem érinti a birtokos, a szállítók, a tulajdonos, a címzett, vagy a szállításban részt vevő bármely természetes vagy jogi személy felelősségét.

(3) A 6. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén egy engedély egynél több szállításra is vonatkozhat.

(4) Az engedély legfeljebb három évig érvényes.

Az érvényességi időtartam meghatározásakor a tagállamoknak figyelembe veszik a rendeltetési hely szerinti vagy a tranzittagállam hozzájárulásában megállapított feltételeket.

11. cikk

A szállítmány átvételének elismerése

(1) A címzett minden egyes szállítmány átvételéről az átvételtől számított 15 napon belül átvételi elismervényt küld a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai számára.

(2) A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai az átvételi elismervény másolatát elküldik a származási tagállamnak és minden tranzittagállamnak vagy harmadik tranzitországnak.

(3) A származási tagállam illetékes hatóságai az átvételi elismervény egy másolatát elküldik az eredeti birtokosnak.

12. cikk

A szállítás meghiúsulása

(1) A rendeltetési hely szerinti, a származási vagy tranzittagállam határozhat úgy, hogy egy szállítás nem bonyolítható le, ha a szállítás feltételei ezen irányelvvel összhangban a továbbiakban már nem teljesülnek, vagy nem felelnek meg az ezen irányelvnek megfelelően megadott engedélyek vagy hozzájárulások feltételeinek.

Ez a tagállam a szállításban részt vevő többi tagállam illetékes hatóságait haladéktalanul tájékoztatja erről a határozatáról.

(2) Amennyiben a szállítás nem bonyolítható le, vagy a szállítás feltételeit ezen irányelvvel összhangban nem teljesítették, a származási tagállam illetékes hatóságai biztosítják, hogy a kérdéses radioaktív hulladékokat, vagy kiégett fűtőelemeket azok birtokosa visszaszállítsa, kivéve, ha lehetőség van alternatív biztonsági intézkedés megtételére. Ezen illetékes hatóságok azt is biztosítják, hogy a szállításért felelős személy szükség szerint megtegye a korrekciós biztonsági intézkedéseket.

(3) A birtokos felel az azon esetekben felmerülő költségekért, amelyekben a szállítást nem lehet vagy nem szabad lebonyolítani.

3. FEJEZET

KÖZÖSSÉGEN KÍVÜLI SZÁLLÍTÁSOK

13. cikk

A Közösségbe irányuló behozatal

(1) Amennyiben az ezen irányelv hatálya alá tartozó radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országból lépnek be a Közösségbe és a rendeltetési hely szerinti ország valamely tagállam, a címzett engedélykérelmet nyújt be e tagállam illetékes hatóságainak. A kérelmet - a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett - egynél több szállításra vonatkozóan is be lehet nyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell annak bizonyítékát, hogy a címzett megállapodott a harmadik országban letelepedett és ezen harmadik ország illetékes hatóságai által elfogadott birtokossal, amely arra kötelezi a birtokost, hogy visszavegye a radioaktív hulladékokat vagy kiégett fűtőelemeket, amennyiben a szállítás ezen irányelvvel összhangban - az e cikk (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően - nem bonyolítható le.

(2) A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai hozzájárulás megszerzése céljából megküldik az (1) bekezdésben említett kérelmet az esetleges tranzittagállamok illetékes hatóságainak.

A 8. és 9. cikket alkalmazni kell.

(3) Amennyiben a szállításhoz szükséges minden hozzájárulást megadtak, a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai jogosultak engedélyezni a címzett számára a szállítás lebonyolítását, és erről megfelelően tájékoztatják az esetleges tranzittagállamok vagy harmadik tranzitországok illetékes hatóságait.

A 10. cikk (2), (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell.

(4) A címzett a szállítmány átvételétől számított 15 napon belül minden egyes szállítmány átvételéről átvételi elismervényt küld a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai az elismervény másolatát elküldik a származási tagállamnak és minden tranzittagállamnak vagy harmadik tranzitországnak.

(5) A rendeltetési hely szerinti tagállam vagy bármely tranzittagállam határozhat úgy, hogy egy szállítás nem bonyolítható le, ha a szállítás feltételei ezen irányelvvel összhangban a továbbiakban már nem teljesülnek, vagy nem felelnek meg az ezen irányelvnek megfelelően kiadott engedélyek vagy hozzájárulások feltételeinek. Ez a tagállam erről a határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a származási ország illetékes hatóságait.

(6) A címzett felel az olyan esetekben felmerülő költségekért, amelyekben a szállítást nem lehet vagy nem szabad lebonyolítani.

14. cikk

A Közösségen keresztül történő szállítás

(1) Amennyiben radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek harmadik országból lépnek be a Közösségbe és a rendeltetési hely szerinti ország nem valamely tagállam, az a természetes vagy jogi személy, aki a szállítás irányításáért felel abban a tagállamban, amelynek határállomásán a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek először lépnek be a Közösségbe (az első tranzittagállam), engedélykérelmet nyújt be az adott tagállam illetékes hatóságainak. A kérelmet - a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett - egynél több szállításra vonatkozóan is be lehet nyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell annak bizonyítékát, hogy a harmadik országban letelepedett címzett megállapodott a harmadik országban letelepedett és ezen harmadik ország illetékes hatóságai által elfogadott birtokossal, amely kötelezi a birtokost arra, hogy visszavegye a radioaktív hulladékokat vagy kiégett fűtőelemeket, amennyiben a szállítás ezen irányelvvel összhangban - az e cikk (5) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően - nem bonyolítható le.

(2) Az első tranzittagállam illetékes hatóságai hozzájárulás megszerzése céljából megküldik az (1) bekezdésben említett kérelmet az esetleges többi tranzit tagállam illetékes hatóságainak.

A 8. és 9. cikket alkalmazni kell.

(3) Amennyiben a szállításhoz szükséges valamennyi hozzájárulást megadták, az első tranzittagállam illetékes hatóságai jogosultak engedélyezni az (1) bekezdésben említett felelős személy számára a szállítás lebonyolítását, és erről megfelelően tájékoztatják minden más tranzittagállam, származási tagállam, illetve tranzit- vagy származási hely szerinti harmadik ország illetékes hatóságait.

A 10. cikk (2), (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell.

(4) Az (1) bekezdésben említett felelős személy a megérkezés időpontjától számított 15 napon belül értesíti az első tranzittagállam illetékes hatóságait, hogy a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek elérték a harmadik országbeli rendeltetési helyüket, és megjelöli a Közösség azon utolsó határállomását, amelyen a szállítmány áthaladt.

Ezt az értesítést a címzett azon nyilatkozatával vagy igazolásával kell alátámasztani, miszerint a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek elérték a megfelelő rendeltetési helyüket, és fel kell tüntetni a harmadik országbeli beléptető határállomást.

(5) A tranzittagállam határozhat úgy, hogy a szállítás nem bonyolítható le, ha a szállítás feltételei ezen irányelvvel összhangban a továbbiakban már nem teljesülnek, vagy nem felelnek meg az ezen irányelvnek megfelelően kiadott engedélyeknek vagy hozzájárulásoknak. Ez a tagállam erről a határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a származási ország illetékes hatóságait. Az (1) bekezdésben említett felelős személy felel az olyan esetekben felmerülő költségekért, amelyekben a szállítást nem lehet vagy nem szabad lebonyolítani.

15. cikk

A Közösségből történő kivitel

(1) Amennyiben a Közösségből radioaktív hulladékokat vagy kiégett fűtőelemeket harmadik országba kívánnak kivinni, a birtokosnak engedélykérelmet kell benyújtania a származási tagállam illetékes hatóságainak. A kérelmet - a 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott feltételek mellett - egynél több szállításra vonatkozóan is be lehet nyújtani.

(2) A származási tagállam illetékes hatóságai:

a) a tervezett szállításról értesítik a rendeltetési hely szerinti ország illetékes hatóságait, és kérik hozzájárulásukat; és

b) a hozzájárulás megszerzése céljából megküldik az (1) bekezdésben említett kérelmet az esetleges tranzittagállamok illetékes hatóságainak.

A 8. cikket alkalmazni kell.

(3) Amennyiben a szállításhoz szükséges valamennyi hozzájárulást megadták, a származási tagállam illetékes hatóságai jogosultak a szállítás végrehajtását engedélyezni a birtokos számára, és erről tájékoztatják a rendeltetési hely szerinti harmadik ország és valamennyi tranzittagállam vagy harmadik tranzitország illetékes hatóságait.

A 10. cikk (2), (3) és (4) bekezdését alkalmazni kell.

(4) A birtokos a megérkezés időpontjától számított 15 napon belül értesíti a származási tagállam illetékes hatóságait, hogy a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek elérték a harmadik országbeli rendeltetési helyüket, és megjelöli a Közösség azon utolsó határállomását, amelyen a szállítmány áthaladt.

Ezt az értesítést a címzett azon nyilatkozatával vagy igazolásával kell alátámasztani, miszerint a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek elérték a megfelelő rendeltetési helyüket, és fel kell tüntetni a harmadik országbeli beléptető határállomást.

(5) A származási tagállam vagy bármely tranzittagállam határozhat úgy, hogy a szállítás nem bonyolítható le, ha a szállítás feltételei ezen irányelvvel összhangban a továbbiakban már nem teljesülnek, vagy nem felelnek meg az ezen irányelvnek megfelelően kiadott engedélyeknek vagy hozzájárulásoknak. Ez a tranzittagállam erről a határozatáról haladéktalanul tájékoztatja a származási tagállam illetékes hatóságait.

A 12. cikk (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.

16. cikk

Tiltott kivitel

(1) A tagállamok illetékes hatóságai nem engedélyeznek szállításokat:

a) a déli szélesség 60. fokától délre lévő rendeltetési helyre; vagy

b) az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államcsoport tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között létrejött partnerségi megállapodás (a cotonou-i AKCS-EK-megállapodás) olyan részes államába, amely nem tagállam, a 2. cikk sérelme nélkül, vagy

c) olyan harmadik országba, amely a származási tagállam illetékes hatóságainak véleménye szerint az e cikk (2) bekezdésében említett kritériumokkal összhangban nem rendelkezik a radioaktív hulladékok vagy kiégett fűtőelemek biztonságos kezeléséhez szükséges, a közös egyezményben említett adminisztratív és technikai kapacitással, valamint hatósági szervezettel. Az ezzel kapcsolatos véleményalkotás során a tagállamok megfelelően figyelembe veszik a többi tagállamtól kapott vonatkozó információkat. Ezzel kapcsolatban a tagállamok évente tájékoztatják a Bizottságot és a 21. cikkel létrehozott tanácsadó bizottságot.

(2) A Bizottság - a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban és kellő figyelemmel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vonatkozó biztonsági előírásaira - meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek a tagállamok számára megkönnyítik a kiviteli követelmények betartásának értékelését.

4. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Az egységes formanyomtatvány használata

(1) Az ezen irányelv hatálya alá tartozó valamennyi szállítási művelet esetében egységes formanyomtatványt kell használni.

(2) A Bizottság a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban kidolgozza az egységes formanyomtatványt, amely mellékletében tartalmazza a megfelelően kitöltött kérelemre vonatkozó minimális követelményeket is.

Az egységes formanyomtatványt és mellékleteit legkésőbb 2008. december 25-ig az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni és elektronikus formában hozzáférhetővé kell tenni. Szükség esetén az egységes formanyomtatványt ugyanezen eljárás szerint kell naprakésszé tenni.

(3) Az engedélykérelmet olyan nyelven kell kitölteni, és a 10., 13., 14. és 15. cikkben említett bármely további dokumentációt és információt olyan nyelven kell benyújtani, amely elfogadható azon tagállam illetékes hatóságai számára, amelynek az engedélykérelmet ezen irányelvvel összhangban be kell nyújtani.

A rendeltetési hely szerinti vagy tranzitország illetékes hatóságai kérésére a birtokos a számukra elfogadható nyelven hiteles fordítást nyújt be.

(4) A szállítás engedélyezéséhez szükséges további követelményeket csatolni kell az egységes formanyomtatványhoz.

(5) Az egyéb vonatkozó jogszabályok alapján előírt bármely egyéb kísérőokmány sérelme nélkül az engedélyezési folyamat teljesítését igazoló, kitöltött egységes formanyomtatványt kísérőokmányként mellékelni kell az ezen irányelv hatálya alá tartozó minden szállítmányhoz, beleértve azokat az eseteket is, amelyekben az egyetlen egységes formanyomtatványban található engedély egynél több szállítmányra vonatkozik.

(6) E dokumentumokat a származási és a rendeltetési hely szerinti ország, valamint minden tranzitország illetékes hatóságai rendelkezésére kell bocsátani.

18. cikk

Illetékes hatóságok

(1) A tagállamok legkésőbb 2008. december 25-ig továbbítják a Bizottság részére az illetékes hatóság vagy hatóságok nevét és címét, valamint az ilyen hatóságokkal való gyors kapcsolatfelvételhez szükséges valamennyi információt.

(2) A tagállamok rendszeresen továbbítják a Bizottság részére az ezekben az adatokban bekövetkezett változásokat.

19. cikk

Továbbítás

(1) A Bizottság a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban ajánlásokat dolgoz ki az ezen irányelv rendelkezéseivel kapcsolatos dokumentumok és információk biztonságos és hatékony továbbítására.

(2) A Bizottság létrehozza és karbantartja az alábbiak közzétételére szolgáló elektronikus kommunikációs platformot:

a) az egyes tagállamok illetékes hatóságának vagy hatóságainak neve és címe;

b) az egyes tagállamok illetékes hatóságai számára elfogadható nyelvek; valamint

c) az egyes tagállamok illetékes hatóságai számára a szállítás engedélyezéséhez szükséges valamennyi általános feltétel és további követelmény, ha van ilyen.

20. cikk

Rendszeres jelentések

(1) A tagállamok 2011. december 25-ig, majd ezt követően háromévenként jelentést küldenek a Bizottságnak ezen irányelv végrehajtásáról.

(2) E jelentések alapján a Bizottság a 21. cikkben megállapított eljárással összhangban összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács, valamint az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára, különös figyelmet fordítva a 4. cikk végrehajtására.

21. cikk

A tanácsadó bizottság

(1) A Bizottság munkáját a 16. cikk (2) bekezdésében, a 17. cikk (2) bekezdésében, a 19. cikk (1) bekezdésében és a 20. cikk (2) bekezdésében megállapított feladatainak teljesítése során a tagállamok képviselőiből álló, tanácsadó jellegű bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti, amelynek elnöke a Bizottság egy képviselője.

(2) A Bizottság képviselője a tanácsadó bizottság elé terjeszti a meghozandó intézkedések tervezetét. A tanácsadó bizottság - az elnöke által az ügy sürgőssége szerint megállapított határidőn belül, szükség esetén szavazás útján - véleményt nyilvánít a tervezetről.

(3) A véleményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Minden tagállamnak kérheti, hogy álláspontját a jegyzőkönyvben rögzítsék.

(4) A Bizottság figyelembe veszi a tanácsadó bizottság véleményét. A Bizottság tájékoztatja továbbá a tanácsadó bizottságot arról, hogy véleményét milyen módon vette figyelembe.

22. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. december 25. előtt megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

23. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 92/3/Euratom irányelv 2008. december 25-től kezdődően hatályát veszti, a tagállamoknak a nemzeti jogba történő átültetés és az irányelv alkalmazásának határidejével kapcsolatos kötelezettségei sérelme nélkül.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az ezen irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni, a mellékletben található megfelelési táblázatnak megfelelően.

24. cikk

Átmeneti rendelkezések

(1) Ha az engedélykérelmet 2008. december 25. előtt a származási ország illetékes hatóságai jóváhagyták, vagy azt az illetékes hatóságoknak megfelelően benyújtották, az ugyanazon engedély hatálya alá tartozó valamennyi szállítási műveletre a 92/3/Euratom irányelvet kell alkalmazni.

(2) A 2008. december 25. előtt benyújtott, a rendeltetési hely szerinti harmadik országba irányuló, egynél többszöri radioaktívhulladék- vagy kiégettfűtőelem-szállítás engedélyezésére vonatkozó kérelem elbírálásakor a származási tagállam valamennyi lényeges körülményt figyelembe veszi, különösen pedig az alábbiakat:

a) az ugyanazon kérelem hatálya alá tartozó valamennyi szállítás tervezett ütemterve;

b) a szállítások ugyanazon kérelembe történő összevonásának indoklása;

c) a benyújtott kérelemben szereplő szállítások számánál kevesebb szállítás engedélyezésének indokoltsága.

(3) Az irányelv 17. cikkében meghatározott egységes formanyomtatvány hozzáférhetővé válásáig értelemszerűen a 93/552/Euratom bizottsági határozatban (7) szereplő formanyomtatványt kell használni ennek az irányelvnek az alkalmazásában.

25. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

26. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. november 20-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA

(1) HL C 286., 2005.11.17., 34. o.

(2) 2006. július 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3) HL C 119., 2002.5.22., 7. o.

(4) HL L 35., 1992.2.12., 24. o.

(5) HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

(6) HL C 321., 2003.12.31., 1. o.

(7) A 92/3/Euratom tanácsi irányelvben említett, a radioaktív hulladékok szállításának felügyeleténél és ellenőrzésénél alkalmazandó formanyomtatvány létrehozásáról szóló, 1993. október 1-jei 93/552/Euratom bizottsági határozat (HL L 268., 1993.10.29., 83. o.).

MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

92/3/Euratom irányelvEzen irányelv
1. cikk1. cikk
2. cikk5. cikk
3. cikkElső preambulumbekezdés
4. cikk, első albekezdés, első mondat6. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, első albekezdés, második mondat7. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, második albekezdés17. cikk, (1) bekezdés
4. cikk, harmadik albekezdés
5. cikk, (1) bekezdés6. cikk, (2) bekezdés
5. cikk, (2) bekezdés10. cikk, (4) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, első albekezdés9. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés17. cikk, (1) bekezdés
6. cikk, (2) bekezdés9. cikk, (3) bekezdés
6. cikk, (3) bekezdés9. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
6. cikk, (4) bekezdés9. cikk, (2) bekezdés
7. cikk, első albekezdés10. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, második albekezdés17. cikk, (1) bekezdés
7. cikk, harmadik albekezdés10. cikk, (2) bekezdés
8. cikk17. cikk, (5) bekezdés
9. cikk, (1) bekezdés, a mondat első része11. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (1) bekezdés, a mondat befejező része17. cikk, (1) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés, első mondat11. cikk, (2) bekezdés
9. cikk, (2) bekezdés, második mondat11. cikk, (3) bekezdés
10. cikk, (1) bekezdés13. cikk
10. cikk, (1) bekezdés, az első mondat befejező része17. cikk, (1) bekezdés
10. cikk, (2) bekezdés14. cikk
10. cikk, (3) bekezdés13. cikk
11. cikk16. cikk, (1) bekezdés
12. cikk, (1) bekezdés15. cikk, (1) bekezdés
12. cikk, (2) bekezdés15. cikk, (3) bekezdés
12. cikk, (3) bekezdés10. cikk, (2) bekezdés
12. cikk, (4) bekezdés17. cikk, (1) bekezdés
12. cikk, (5) bekezdés15. cikk, (4) bekezdés, első albekezdés
12. cikk, (6) bekezdés15. cikk, (4) bekezdés, második albekezdés
13. cikk1. cikk, (3) bekezdés
14. cikk2. cikk
15. cikk, (1) bekezdés12. cikk, (2) bekezdés
15. cikk, (2) bekezdés13. cikk, (1) bekezdés, második albekezdés
16. cikk9. cikk, (4) bekezdés
17. cikk18. cikk
18. cikk20. cikk
19. cikk21. cikk
20. cikk (első, második és harmadik francia bekezdés)17. cikk, (1) bekezdés
20. cikk, negyedik francia bekezdés16. cikk, (2) bekezdés
20. cikk, ötödik francia bekezdés20. cikk, (2) bekezdés
21. cikk22. cikk
22. cikk26. cikk
3. cikk (új)
4. cikk (új)
8. cikk (új)
19. cikk (új)
23. cikk (új)
24. cikk (új)
25. cikk (új)

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0117 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0117&locale=hu

Tartalomjegyzék