1712/2021. (X. 9.) Korm. határozat

a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságának a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról hozott döntése kapcsán képviselendő magyar álláspontról

1. Magyarország Kormánya üdvözli a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságának a nemzeti jog és az európai uniós jog viszonyáról hozott határozatát.

2. Magyarország Kormánya az 1. pont szerinti döntéssel összhangban megállapítja, hogy

a) a Lengyel Köztársaság Alkotmánybíróságának döntését az európai uniós intézmények rossz gyakorlata váltotta ki, amely nincs tekintettel a hatáskör-átruházás elvére, és az Európai Unió alapszerződéseinek módosítása nélküli lopakodó hatáskörbővítéssel igyekszik olyan jogköröket elvonni a tagállamoktól, amelyeket a tagállamok az Európai Unióra soha nem ruháztak át;

b) az uniós jog elsőbbsége kizárólag azokon a területeken állhat fenn, ahol az Európai Unió hatáskörrel rendelkezik, ennek kereteit az Európai Unió alapszerződései rögzítik;

c) az európai uniós intézmények kötelesek tiszteletben tartani a tagállamok nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos berendezkedésének;

d) az európai uniós intézmények mellett a tagállami jogalkalmazó szervek - így különösen az alkotmánybíróságok és bíróságok - is jogosultak arra, hogy az európai uniós hatáskörök terjedelmét és határait vizsgálják.

3. A Kormány felhívja az igazságügyi minisztert, hogy Magyarország Kormányának álláspontját az Európai Unió tagállamaival és intézményeivel ismertesse meg.

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: azonnal

4. A Kormány felkéri az európai uniós intézményeket, hogy a tagállami szuverenitás korlátait működésük során tartsák tiszteletben.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök