T/6969. számú törvényjavaslat indokolással - A Magyarország Alaptörvényének harmadik módosításáról

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.)

1. §

Magyarország Alaptörvényének ALAPVETÉS című fejezetének P) cikke helyébe a következő rendelkezés lép:

"P) cikk

(1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.

(2) Hazánk önállóságának alapja a magyarországi termőföld magyar kézben tartása. Ebből adódóan termőföld csak a magyar állam, helyi önkormányzat és magyar természetes személy tulajdonában lehet."

2. §

Jelen módosítás a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

Indokolás

Általános indokolás

Az Alaptörvény kimondja, hogy a termőföld a nemzet közös öröksége, ezért védelme és fenntartása mindenkinek a kötelessége. E puszta kinyilatkoztatással azonban alapelvek szintjén sem védi meg a termőföldet a jogrendszer.

A termőföld védelmének megteremtése érdekében szükséges kimondani alaptörvényi szinten azt, hogy a termőföld kizárólag magyar kézben (a magyar állam, helyi önkormányzat és magyar természetes személy tulajdonában) lehet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Alaptörvény ALAPVETÉS című fejezete P) cikkének kiegészítése szükséges annak érdekében, hogy a termőföld tulajdonosa kizárólag a magyar állam, helyi önkormányzat és magyar természetes személy lehessen.

A 2. §-hoz

A termőföld védelme érdekében mielőbbi hatálybalépés szükséges. A földvédelemmel kapcsolatos részletes szabályok rendezése törvényi szintre tartozik.

Tartalomjegyzék