Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31971L0316[1]

A Tanács 71/316/EGK irányelve (1971. július 26.) a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

A TANÁCS 71/316/EGK IRÁNYELVE

(1971. július 26.)

a mérőműszerekkel és a metrológiai ellenőrzés módszereivel kapcsolatos közös rendelkezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. Cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel minden tagállamban kötelező rendelkezések határozzák meg a mérőműszerek műszaki jellemzőit és a metrológiai ellenőrzés módszereit; mivel ezek a követelmények tagállamonként eltérnek; mivel ezek a különbségek akadályozzák a kereskedelmet és egyenlőtlen versenyfeltételeket teremthetnek a Közösségen belül;

mivel minden tagállamban az ellenőrzések egyik célja a fogyasztókat biztosítani arról, hogy a leszállított mennyiségek megfelelnek a kifizetett árnak; mivel következésképpen ezen irányelv célja nem ezeknek az ellenőrzéseknek az eltörlése, hanem a szabályok közti különbségek megszüntetése, amennyiben kereskedelmi akadályt képeznek;

mivel a közös piac létrehozásának és működésének ezek az akadályai csökkenthetők és megszüntethetők, ha ugyanazokat a követelményeket alkalmazzák a tagállamokban, kezdetben a hatályban lévő nemzeti rendelkezések kiegészítésével, később pedig, ha a szükséges feltételek fennállnak, a rendelkezések helyébe lépve;

mivel a közösségi követelmények lehetővé teszik a vállalkozások számára egységes műszaki jellemzőkkel rendelkező, és ezért az EGK-ellenőrzések elvégzése után a Közösség területén értékesíthető termékek gyártását és használatát még abban az időszakban is, amikor a nemzeti rendelkezésekkel egyidejűleg léteznek;

mivel a közösségi tervezési és működési műszaki követelményeknek biztosítaniuk kell, hogy a műszerek folyamatosan pontos méréseket szolgáltassanak a tervezett céljuknak megfelelően;

mivel a műszaki követelmények teljesítését rendszerint a tagállamok igazolják, mielőtt a mérőműszereket forgalomba hozzák vagy először használják és, ha indokolt, az alkalmazás során, és ennek az igazolásnak a formái különösen a típus-jóváhagyási és hitelesítési eljárások; mivel e műszerek Közösségen belüli szabad mozgásának elérése érdekében gondoskodni kell az ellenőrzés tagállamok közötti kölcsönös elismeréséről is, és ezért létre kell hozni a megfelelő EGK-típusjóváhagyási és EGK-elsőhitelesítési eljárást, és a metrológiai ellenőrzés EGK-módszereit is, ezen irányelvvel és a vonatkozó külön irányelvvel összhangban;

mivel egy mérőműszeren vagy terméken feltüntetett, a megfelelő ellenőrzések elvégzését jelző jelek vagy jelzések tanúsítják, hogy az adott műszer vagy termék eleget tesz a vonatkozó közösségi műszaki követelményeknek, és ezért a műszer vagy termék behozatalánál vagy üzembe helyezésénél szükségtelen a már elvégzett ellenőrzések megismétlése;

mivel a nemzeti metrológiai szabályok számos mérőműszer- és termék-kategóriát lefednek; mivel ezen irányelvben meg kell állapítani az általános rendelkezéseket, különösen az EGK-típusjóváhagyási és az EGK-elsőhitelesítési eljárásra, és a metrológiai ellenőrzés EGK-módszereire vonatkozóan; mivel a különféle műszer- és termékkategóriákra alkalmazandó végrehajtási irányelvek megállapítják a felépítésre, működésre és pontosságra vonatkozó műszaki követelményeket, az ellenőrzési eljárásokat, és szükség esetén azokat a feltételeket, amelyek mellett a hatályban lévő nemzeti rendelkezések helyébe a közösségi műszaki követelmények lépnek,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

Alapelvek

1. cikk

(1)

a) Ez az irányelv a műszereknek nevezett árukra vonatkozik, amelyek mérőeszközöket, mérőeszközök összetevőit, kiegészítő felszereléseket és mérőfelszereléseket foglalnak magukba.

b) Ez az irányelv a mértékegységekre, a mérés és a metrológiai ellenőrzés módszereinek összehangolására, és ha szükséges, az ilyen módszerek alkalmazásához szükséges eszközökre is vonatkozik.

c) Ezen irányelvnek tárgyát képezi az előrecsomagolt termékek mennyiségeinek előírása, mérési módszere, metrológiai ellenőrzése és jelölése is.

(2) Ezen irányelv vagy az ezen irányelvhez kapcsolódó külön irányelv alapján egy tagállam sem akadályozhatja meg, tilthatja vagy korlátozhatja egy mérőműszer vagy az (1) bekezdésben meghatározott termék forgalomba hozatalát vagy üzembe helyezését, ha az adott műszer vagy termék EGK-jelzéseket és/vagy jeleket visel az ezen irányelvben és az adott műszerre vagy termékre vonatkozó külön irányelvekben megállapított feltételeknek megfelelően.

(3) A tagállamok az EGK-típusjóváhagyást és -elsőhitelesítést a megfelelő nemzeti intézkedésekkel egyenértékűnek tekintik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tárgyakat érintő külön irányelvek előírják:

- különösen az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott termékek tekintetében a konstrukcióra és működésre vonatkozó mérési eljárásokat és jellemzőket, illetve a műszaki követelményeket,

- az (1) bekezdés b) és c) pontjára vonatkozó követelményeket.

A külön irányelvekben meghatározható az az időpont, amikor a meglévő nemzeti rendelkezések helyébe a közösségi rendelkezések lépnek.

II. FEJEZET

EGK-típusjóváhagyás

2. cikk

(1) Az EGK-típusjóváhagyás a gyártó műszerei tekintetében biztosítja az EGK-elsőhitelesítést, és ha az EGK-elsőhitelesítés nem szükséges, a műszerek forgalomba hozatalára és üzembe helyezésére szóló engedélyt. Ha az adott műszerkategóriára alkalmazandó külön irányelv mentesíti a kategóriát az EGK-típusjóváhagyás alól, az adott kategóriába tartozó műszereket közvetlenül továbbítani kell az EGK-elsőhitelesítésre.

(2) Amennyiben ellenőrzési felszerelésük megengedi, a tagállamok megadják az EGK-típusjóváhagyást minden olyan műszerre, amely eleget tesz az adott műszerre az ezen irányelvekben megállapított követelményeknek.

(3) EGK-típusjóváhagyási kérelmet csak a gyártó vagy a Közösségben letelepedett képviselője nyújthat be. Ugyanarra a műszerre csak egy tagállamban lehet benyújtani kérelmet.

(4) Az a tagállam, amely megadta az EGK-típusjóváhagyást, megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a jóváhagyott típus bármilyen módosításáról vagy kiegészítéséről folyamatosan értesüljön. A tagállam értesíti a többi tagállamot az ilyen változtatásokról.

A jóváhagyott típus módosításaira és kiegészítéseire kiegészítő típusjóváhagyást kell szerezni az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállamtól, ha az ilyen változások befolyásolják vagy befolyásolhatják a mérési eredményeket vagy a műszer használatára előírt feltételeket.

Módosított típus esetén azonban új EGK-típusjóváhagyást kell adni az eredeti EGK-típusjóváhagyási igazolás kiegészítése helyett, ha a típust azután módosítják, hogy az ezen irányelvnek vagy a vonatkozó külön irányelvnek a rendelkezéseit módosították vagy kiigazították oly módon, hogy a módosított típus csak az új rendelkezések alapján hagyható jóvá.

(5) A tagállamok az EGK-típusjóváhagyást ezen irányelv és a vonatkozó külön irányelvek rendelkezései szerint adják meg.

3. cikk

Ha az EGK-típusjóváhagyást segédkészülékre adták, ez a jóváhagyás meghatározza:

- azokat a műszertípusokat, amelyekhez az adott segédkészülék hozzákapcsolható, vagy amelyekbe beépíthető;

- azoknak a műszereknek a teljes működésére vonatkozó általános feltételeket, amelyekre a segédkészülékre vonatkozó típusjóváhagyást megadták.

4. cikk

Ha egy műszer tekintetében az ezen irányelvben és a vonatkozó külön irányelvben meghatározott EGK-típusvizsgálat sikeresnek bizonyult, a vizsgálatot elvégző tagállam kiállít egy EGK-típus-jóváhagyási igazolást és továbbítja a kérelmezőnek. A 11. cikkben vagy a külön irányelvben meghatározott esetekben a kérelmezőnek a jóváhagyott típusnak megfelelő minden műszert el kell látni a típus-jóváhagyási igazolásban feltüntetett jóváhagyási jellel, és minden más esetben jogosult az adott jóváhagyási jel feltüntetésére.

5. cikk

(1) Az EGK-típusjóváhagyás tíz évig érvényes. A jóváhagyás további tíz évre meghosszabbítható; a jóváhagyott típus szerint gyártott műszerek száma nem korlátozott.

Az ezen irányelv, valamint külön irányelv alapján megadott EGK-típusjóváhagyás nem hosszabbítható meg az ezen közösségi rendelkezések bármilyen módosítása vagy kiigazítása hatálybalépésének dátumát követően, ha az EGK-típusjóváhagyás az új rendelkezéseknek alapján nem lett volna megadható.

Ha az EGK-típusjóváhagyást nem hosszabbítják meg, a már használatban lévő, az ezen irányelv rendelkezéseinek megfelelő műszereket jóváhagyottnak tekintik.

(2) Ha olyan új technikákat alkalmaznak, amelyekre külön irányelv nem vonatkozik, a többi tagállammal történő előzetes konzultációt követően korlátozott EGK-típusjóváhagyás adható.

A korlátozások a következők lehetnek:

- a jóváhagyható műszerek számának korlátozása,

- az illetékes hatóságok kötelező értesítése az üzembe helyezés helyeiről,

- a felhasználás korlátozása,

- a használt technikára vonatkozó különleges korlátozások.

Ez a korlátozott jóváhagyás azonban csak akkor adható meg, ha:

- a vonatkozó műszerkategóriáról szóló külön irányelv már hatályba lépett,

- a külön irányelvekben előírt legnagyobb megengedhető hibától nem tértek el.

Az ilyen korlátozott jóváhagyás érvényességi ideje legfeljebb két év. További legfeljebb három éves időszakra meghosszabbítható.

(3) Ha a (2) bekezdésben meghatározott korlátozott EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam úgy véli, hogy egy új technika kielégítőnek bizonyult, kéri az ezen irányelv mellékleteinek és szükség esetén a vonatkozó irányelvnek a műszaki fejlődéshez való igazítását a 18. cikk rendelkezéseinek megfelelően.

6. cikk

Ha egy műszerkategóriát, amely eleget tesz egy külön irányelv követelményeinek, nem kötelező EGK-típusjóváhagyásnak alávetni, a gyártó az ilyen kategóriájú műszereket az I. melléklet 3.3. pontjában meghatározott különleges jellel láthatja el saját felelősségére.

7. cikk

(1) Az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam visszavonhatja azt:

a) ha a műszerek, amelyekre a jóváhagyást megadták, nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak vagy a vonatkozó külön irányelv rendelkezéseinek;

b) ha a típus-jóváhagyási igazolásban vagy az 5. cikk (2) bekezdésében előírt metrológiai követelmények nem teljesülnek;

c) ha meggyőződik arról, hogy a jóváhagyást nem megfelelő módon adták meg.

(2) Az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállamnak vissza kell vonni azt, ha egy jóváhagyott típus szerint gyártott műszerek a használat során általános természetű fogyatékosságot mutatnak, amely alkalmatlanná teszi őket az elérni kívánt célra.

(3) Ha az EGK-típusjóváhagyást megadó tagállam egy másik tagállamtól tájékoztatást kap az (1) és (2) bekezdésben említett esetek egyikének előfordulásáról, a másik tagállammal való konzultációt követően szintén megteszi az említett bekezdésekben meghatározott intézkedéseket.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott eset felmerülését bejelentő tagállam további értesítésig megtilthatja az érintett műszerek forgalomba hozatalát és üzembe helyezését. Haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot és közli a döntése alapjául szolgáló okokat. Ugyanez az eljárás alkalmazandó az (1) bekezdésben meghatározott esetekben azokra a műszerekre vonatkozóan, amelyek mentesültek az EGK-elsőhitelesítés alól, ha a gyártó a megfelelő figyelmeztetést követően a műszereket nem hozza összhangba a jóváhagyott típussal vagy a vonatkozó külön irányelv követelményeivel.

(5) Ha a jóváhagyást megadó tagállam vitatja, hogy a (2) bekezdésben meghatározott eset, amelyről értesítették, felmerült, vagy vitatja, hogy a (4) bekezdés szerint meghozott intézkedések indokoltak, az érintett tagállamok megpróbálnak megegyezésre jutni.

A Bizottságot folyamatosan tájékoztatják, és szükség esetén a Bizottság megfelelő konzultációkat tart a megegyezés elérése érdekében.

III. FEJEZET

Elsőhitelesítés

8. cikk

(1)

a) Az EGK-elsőhitelesítés új vagy felújított műszer vizsgálata annak igazolása érdekében, hogy a műszer megfelel a jóváhagyott típusnak, és/vagy ezen irányelvnek és az adott műszerre vonatkozó külön irányelvnek; ezt az EGK-elsőhitelesítési jelzés tanúsítja.

b) A műszerek EGK-elsőhitelesítése a külön irányelvekben meghatározott esetekben és az elfogadott eljárásoknak megfelelően elvégezhető a részegységenkénti ellenőrzésétől eltérő módon.

(2) Ha megfelelő műszaki felszereléssel rendelkeznek, a tagállamok elvégzik EGK-elsőhitelesítését azoknak a benyújtott műszereknek, amelyek az adott műszerkategóriára külön irányelvben előírt mérési jellemzőknek és a felépítésre és működésre vonatkozó műszaki követelményeknek megfelelnek.

(3) Az EGK-elsőhitelesítési jelet hordozó műszerek esetén a tagállamoknak az 1. cikk (2) bekezdésében előírt kötelezettsége az EGK-elsőhitelesítési jel a műszeren történő elhelyezésének évét követő év végéig tart, ha külön irányelvek nem rendelkeznek hosszabb időtartamról.

9. cikk

(1) Ha egy műszer EGK-elsőhitelesítésre kerül benyújtásra, a vizsgálatot elvégző tagállam meghatározza:

a) hogy a műszer EGK-típusjóváhagyás alól mentesülő kategóriába tartozik-e, és ha igen, akkor eleget tesz-e az adott műszerre vonatkozó külön irányelvben előírt, a felépítésre és működésre vonatkozó műszaki követelményeknek;

b) hogy a műszer részesült-e az EGK-típusjóváhagyásban, és ha igen, akkor megfelel-e a jóváhagyott típusnak és az adott műszerre vonatkozó, az EGK-típusjóváhagyás kiadása időpontjában hatályban lévő külön irányelveknek.

(2) Az EGK-elsőhitelesítésnél elvégzett vizsgálat, a vonatkozó külön irányelvnek megfelelően, különösen vonatkozik:

- a mérési jellemzőkre,

- a legnagyobb megengedhető hibákra,

- a felépítésre, amennyiben szavatolja, hogy a rendes használati feltételek mellett a mérési jellemzők nem hajlamosak nagyobb mértékben leromlani,

- az előírt feliratok és bélyegzőlemezek meglétére, illetve az EGK-hitelesítési jelzés helyére.

10. cikk

Ha egy műszer sikeresen átment az EGK-elsőhitelesítésen ezen irányelv és a külön irányelvek követelményei szerint, a műszerre az ezen irányelv II. mellékletében meghatározott részleges vagy végleges EGK-hitelesítési jelzést helyeznek a tagállam felelősségére, ezen irányelv II. mellékletének megfelelően.

11. cikk

Ha egy külön irányelv követelményeinek megfelelő műszerkategóriára nem kötelező az EGK-elsőhitelesítés, az ebbe a kategóriába tartozó műszereken a gyártó saját felelősségére az I. melléklet 3.4 pontjában leírt különleges jelet rögzíti.

IV. FEJEZET

Az EGK-típusjóváhagyásra és az EGK-elsőhitelesítésre vonatkozó közös rendelkezések

12. cikk

A tagállamok meghoznak minden szükséges intézkedést annak megelőzése érdekében, hogy a műszereken az EGK-jelekkel és -jelzésekkel összetéveszthető jelzéseket és feliratokat használjanak.

13. cikk

Mindegyik tagállam közli a Bizottsággal és a többi tagállammal azokat a szerveket, hivatalokat és intézeteket, amelyek megfelelően jogosultak arra, hogy az ezen irányelvben és a külön irányelvekben meghatározott vizsgálatokat elvégezzék, az EGK-típusvizsgálati igazolást kiadják, és az EGK-elsőhitelesítési jelzést rögzítsék.

14. cikk

A tagállamok megkövetelhetik, hogy az előírt feliratok hivatalos nyelvükön vagy nyelveiken legyenek megfogalmazva.

V. FEJEZET

A használatban lévő műszerek ellenőrzése

15. cikk

Külön irányelvek határozzák meg az ellenőrzési követelményeket az EGK-jelekkel vagy jelzésekkel ellátott, használatban lévő műszerekre vonatkozóan, és különösen a használatban megengedett legnagyobb hibákat. Ha az EGK-jelekkel vagy jelzésekkel nem ellátott műszerekre vonatkozó nemzeti rendelkezések kevésbé szigorú követelményeket állapítanak meg, a nemzeti rendelkezések alkalmazhatók ellenőrzési szempontként.

VI. FEJEZET

Az irányelvek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása

16. cikk

Az irányelv mellékleteinek és az 1. cikkben meghatározott külön irányelvek mellékleteinek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításához szükséges módosításokat a 18. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően fogadják el. Ez az eljárás azonban nem vonatkozik a mértékegységekről szóló irányelv mellékletének angolszász mértékegységekre vonatkozó fejezetére és az előrecsomagolt termékekről szóló irányelveknek a termékek előrecsomagolt mennyiségeinek mennyiségtartományait érintő mellékleteire.

17. cikk

(1) Egy bizottság (továbbiakban "bizottság") létesül a 16. cikkben meghatározott irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására. A tagállamok képviselői alkotják, elnöke a Bizottság képviselője.

18. cikk

(1) A Bizottságot a 16. cikkben említett irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 3 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

19. cikk

Az ezen irányelvnek és az adott műszerekre vonatkozó külön irányelveknek a végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján az EGK-típusjóváhagyás megadásának vagy meghosszabbításának az elutasításáról, ilyen jóváhagyás visszavonásáról, az EGK-elsőhitelesítés elvégzésének megtagadásáról vagy az forgalomba hozás vagy üzembe helyezés megtiltásáról hozott minden döntésben meg kell jelölni a döntés alapjául szolgáló okokat. Az ilyen elutasításról, visszavonásról vagy tilalomról értesíteni kell az érintett felet, és egyidejűleg tájékoztatni kell a tagállamokban hatályban lévő jogszabályok szerint az általa igénybe vehető jogorvoslatokról és a jogorvoslatok gyakorlására engedélyezett időkorlátokról.

20. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől számított tizennyolc hónapon belül megfeleljenek, és erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által érintett területen fogadnak el.

21. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

EGK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS

1. Az EGK-jóváhagyási kérelem

1.1.

A kérelmet és a hozzá kapcsolódó levelezést annak az államnak a hivatalos nyelvén és jogszabályai szerint szövegezik meg, amelyhez a kérelmet intézték. A tagállamnak jogában áll megkövetelni, hogy a mellékelt iratokat is ugyanazon a hivatalos nyelven adják be.

A kérelmező egyidejűleg kérelméről másolatot küld minden tagállamnak.

1.2.

A kérelem a következő információkat tartalmazza:

- a gyártó vagy a cég, vagy ezek vagy a kérelmező meghatalmazott képviselőjének neve és címe,

- a műszerkategória,

- a tervezett felhasználás,

- a mérési jellemzők,

- a kereskedelmi megjelölés, ha van ilyen, vagy a típus.

1.3. A kérelemhez csatolni kell két példányban az értékeléséhez szükséges iratokat és különösen:

1.3.1.

Elsősorban a következők leírása:

- a műszer felépítése és működése,

- a helyes működést biztosító védőszerkezetek,

- szabályozó és kalibráló műszerek,

- tervezett helyek: -

- a hitelesítési jelek és

- a pecsétek (ha alkalmazható).

1.3.2.

Általános szerkezeti tervrajzok és ha szükséges, a fontos részek részletes tervrajzai.

1.3.3.

A működés elvét bemutató sematikus ábra és ha szükséges, fénykép.

1.4.

A kérelemhez, amennyiben indokolt, csatolni kell a már megadott nemzeti jóváhagyáshoz kapcsolódó iratokat.

2. EGK-típusvizsgálat

2.1. A vizsgálat a következőkből áll:

2.1.1.

Szakvélemény az iratokról és a típus mérési jellemzőinek vizsgálata a metrológiai szerv laboratóriumában, feljogosított laboratóriumokban, vagy a gyártás, kiszállítás vagy üzembe helyezés helyén.

2.1.2.

Ha a típus mérési jellemzői részleteikben ismertek, csak a benyújtott iratok vizsgálata.

2.2.

A vizsgálat a műszer rendeltetésszerű használati feltételek melletti teljes működésére kiterjed. Ilyen feltételek mellett a műszernek a megkövetelt mérési jellemzőket meg kell őriznie.

2.3.

A 2.1. pontban említett vizsgálat jellegét és körét külön irányelvek írhatják elő.

2.4.

A metrológiai szerv igényelheti, hogy a kérelmező a jóváhagyási tesztek elvégzéséhez szükséges etalonokat, eszközöket és kisegítő személyzetet a rendelkezésére bocsássa.

3. EGK-igazolás és jóváhagyási jel

3.1.

Az igazolás megadja a típus vizsgálatának eredményeit és előírja a többi teljesítendő követelményt. Az igazoláshoz mellékelik a típus azonosításához és működésének magyarázatához szükséges leírásokat, tervrajzokat és ábrákat. Az irányelv 4. cikkében meghatározott jóváhagyási jel a stilizált ε betű, benne:

- a felső részben, az első hitelesítés helyéül szolgáló állam megkülönböztető nagy nyomtatott betűjele (B Belgium esetében, D Németország esetében, DK Dánia esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, EL Görögország esetében, I Olaszország esetében, IRL Írország esetében, L Luxemburg esetében, NL Hollandia esetében, P Portugália esetében, UK az Egyesült Királyság esetében , A Ausztria esetében, S Svédország esetében, FI Finnország esetében , CZ a Cseh Köztársaság esetében, EST Észtország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, PL Lengyelország esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében, BG Bulgária esetében, RO Románia esetében) és a jóváhagyás évének utolsó két számjegye,

- az alsó részben: a jóváhagyást megadó metrológiai szerv által meghatározandó megjelölés (azonosító szám).

A 6.1. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.2.

Korlátozott EGK-jóváhagyás esetén az ε betű elé ezzel azonos méretű P betű kerül.

A 6.2. pontban látható példa erre a korlátozott jóváhagyási jelre.

3.3.

Az ezen irányelv 6. cikkében említett jel megegyezik az EGK-jóváhagyási jellel, kivéve, hogy a stilizált ε betű szimmetrikusan meg van fordítva függőleges tengelye körül, és nem visel semmilyen más jelölést, kivéve ha külön irányelvek másképpen rendelkeznek.

A 6.3. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.4.

Az irányelv 11. cikkében említett jel megegyezik egy hatszögben lévő EGK-jóváhagyási jellel.

A 6.4. pontban látható példa erre a jóváhagyási jelre.

3.5.

Az előző pontokban említett és a gyártó által az irányelv rendelkezéseinek megfelelően rögzített jeleket minden hitelesítésre benyújtott egyes műszer és segédkészülék látható pontján kell rögzíteni, és olvashatónak és letörölhetetlennek kell lenniük. Ha rögzítésük technikai nehézségekkel jár, külön irányelvekben kivételek tehetők vagy fogadhatók el, miután a tagállamok mérésügyi szervei egyetértésre jutottak.

4. Műszer mintapéldányának letétbe helyezése

A külön irányelvekben említett esetekben a jóváhagyást megadó szerv, ha úgy látja szükségesnek, kérheti a műszer azon mintapéldányának letétbe helyezését, amelyre a jóváhagyást megadta. A mérésügyi szerv a műszer mintapéldánya helyett engedélyezheti a műszer alkatrészeinek, makettjének vagy rajzainak a letétbe helyezését, és ezt az EGK-jóváhagyási igazolásban feltünteti.

5. A jóváhagyás kihirdetése

5.2.

Az érintett fél értesítésével egyidejűleg az EGK-jóváhagyási igazolás másolatait a Bizottságnak és a többi tagállamnak is megküldik; az utóbbiak, ha kívánják, megkaphatják a metrológiai vizsgálatok jegyzőkönyveinek másolatait is.

5.3.

Az EGK-típusjóváhagyás visszavonására és az EGK-típusjóváhagyás mértékét és érvényességét érintő egyéb tájékoztatásokra is az ----- 5.2. pontot említett kihirdetési eljárás irányadó.

5.4.

Az EGK-típusjóváhagyás megadását elutasító tagállam döntéséről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot.

6. Az EGK-típusjóváhagyási jelek

6.1. EGK-típusjóváhagyási jel

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaság Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott EGK-típusjóváhagyás (ld. 3.1. pont, első francia bekezdés)
Az EGK-típusjóváhagyás azonosító száma (ld. 3.1. pont, második francia bekezdés)

6.2. Korlátozott EGK-típusjóváhagyási jel

(ld. 3.2. pont)

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaság Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott korlátozott EGK-típusjóváhagyás.
A korlátozott EGK-típusjóváhagyás azonosító száma.

6.3. EGK-típusjóváhagyás alóli mentesség jele (ld. 3.3. pont)

6.4. Első hitelesítés alól mentesülő műszerek EGK-típusjóváhagyási jele

(ld. 3.4. pont)

Példa:A Németországi Szövetségi Köztársaság Metrológiai Szolgálata által 1971-ben megadott EGK-típusjóváhagyás.
Az EGK-típusjóváhagyás azonosító száma.

II. MELLÉKLET

EGK-ELSŐHITELESÍTÉS

1. Általános rendelkezések

1.1.

Az EGK-elsőhitelesítés egy vagy több (rendszerint kettő) szakaszban végezhető el.

1.2. A külön irányelvek rendelkezéseire is figyelemmel:

1.2.1.

Egy szakaszban kerül elvégzésre az EGK-elsőhitelesítés az üzem elhagyásakor egészet alkotó műszereken, azaz olyan műszereken, amelyek elvben szétszerelés nélkül szállíthatók az üzembe helyezési helyükre.

1.2.2.

Két vagy több szakaszban kerül elvégzésre az EGK-elsőhitelesítés olyan műszereken, amelyek megfelelő működése az üzembe helyezés vagy a használat körülményeitől függ.

1.2.3.

A hitelesítési eljárás első szakaszának különösen azt kell biztosítania, hogy a műszer megegyezzen a jóváhagyott típussal, a típusjóváhagyás alól mentesülő műszerek esetében pedig, hogy megfeleljenek a vonatkozó rendelkezéseknek.

2. Az EGK-elsőhitelesítés helye

2.1.

Ha a külön irányelvek nem írják elő a hitelesítés elvégzésének helyét, az egy szakaszban hitelesítendő műszereket az érintett metrológiai szerv által választott helyen hitelesítik.

2.2. A két vagy több szakaszban hitelesítendő műszereket a területileg illetékes mérésügyi szerv hitelesíti.

2.2.1.

A hitelesítés utolsó szakaszát az üzembe helyezés helyén kell elvégezni.

2.2.2.

A hitelesítés többi szakasza a 2.1. pontban megállapítottak szerint kerül elvégzésre.

2.3.

Különösen abban az esetben, ha a hitelesítés a hitelesítő hivatalon kívül történik, a hitelesítést végző mérésügyi szerv igényelheti a kérelmezőtől, hogy:

- a hitelesítés elvégzéséhez szükséges etalonokat, eszközöket és kisegítő személyzetet a rendelkezésére bocsássa,

- szolgáltasson másolatot az EGK-jóváhagyási igazolásról.

3. EGK-elsőhitelesítési jelzések

3.1. Az EGK-elsőhitelesítési jelzések leírása

3.1.1. A külön irányelvek rendelkezéseire is figyelemmel a 3.3. pontnak megfelelően rögzített EGK-elsőhitelesítési jelzések a következők:

3.1.1.1.

A végleges EGK-elsőhitelesítési jelzés két jelből áll:

a) az elsőt a következőket tartalmazó "e" betű alkotja:

- a felső részben, az eredeti ellenőrzés helyéül szolgáló állam megkülönböztető nagy nyomtatott betűjele (B Belgium esetében, D Németország esetében, DK Dánia esetében, E Spanyolország esetében, F Franciaország esetében, EL Görögország esetében, I Olaszország esetében, IRL Írország esetében, L Luxemburg esetében, NL Hollandia esetében, P Portugália esetében, UK az Egyesült Királyság esetében , A Ausztria esetében, S Svédország esetében, FI Finnország esetében , CZ a Cseh Köztársaság esetében, EST Észtország esetében, CY Ciprus esetében, LV Lettország esetében, LT Litvánia esetében, H Magyarország esetében, M Málta esetében, PL Lengyelország esetében, SI Szlovénia esetében, SK Szlovákia esetében, BG Bulgária esetében, RO Románia esetében), amelyet szükség szerint ki kell egészíteni a területi vagy közigazgatási alegységet jelölő két számjeggyel,

- az alsó felében a hitelesítő ügyintéző vagy hivatal azonosító jelzése;

b) a második bélyegzőt a hitelesítés évének utolsó két számjegye alkotja egy hatszögben.

3.1.1.2.

A részleges EGK-elsőhitelesítési jelzést egyedül az első jel alkotja. Ez pecsétként is szolgál.

3.2. A jelzések alakja és méretei

3.2.1.

A csatolt rajzok mutatják a 3.1. pontban megállapított EGK-elsőhitelesítési jelzésekben a betűk és számok alakját, méreteit és kontúrját; az első két rajz a bélyegző különböző részeit mutatja, a harmadik pedig példa a bélyegzőre. A rajzokon megadott méretek relatív számértékek; a kis "e" betű és a hatszög területe köré írt kör átmérőjének függvényei. A jelek köré írt körök tényleges átmérője 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3.2.2.

A tagállamok mérésügyi szervei kölcsönösen kicserélik a mellékelt rajzokon szereplő modelleknek megfelelő EGK-elsőhitelesítési jelzések eredeti rajzait.

3.3. A jelzések rögzítése

3.3.1.

A végleges EGK-hitelesítési jelzés a műszeren az arra kijelölt helyen rögzítik, ha az teljesen hitelesített és az EGK-követelményeknek megfelelőként elismert.

3.3.2. A részleges EGK-hitelesítési jelzés rögzítése:

3.3.2.1.

Ha a hitelesítést több szakaszban végzik olyan műszeren vagy műszerrészen, amely a nem az üzembe helyezés helyén végzett műveletekre előírt feltételeknek megfelel, azon a helyen, ahol a bélyegződátumot rögzítik, vagy bármilyen egyéb, a külön irányelvekben előírt helyen.

3.3.2.2.

Pecsétként minden esetben a külön irányelvekben előírt helyeken.

( 1 ) HL C 45., 1971.5.10., 26. o.

( 2 ) HL C 36., 1971.4.19., 8. o.

( 3 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31971L0316 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31971L0316&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01971L0316-20070402 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01971L0316-20070402&locale=hu

Tartalomjegyzék