31999R1256[1]

Council Regulation (EC) No 1256/1999 of 17 May 1999 amending Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy in the milk and milk products sector

A TANÁCS 1256/1999/EK RENDELETE

(1999. május 17.)

a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illetéket megállapító 3950/92/EGK rendeletet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára1,

tekintettel az Európai Parlament véleményére2,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére3,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére4,

tekintettel a Számvevőszék véleményére5,

(1) mivel a tej- és tejtermékágazatban kiegészítő illeték megállapításáról szóló, 1992. december 28-i 3950/92/EGK tanácsi rendelet6 alapján az említett ágazatban az eredetileg 1984. április 2-ától bevezetett kiegészítőilleték-rendszert újabb hét, 12 hónapos időszakkal meghosszabbították; mivel a rendszer célja a tej- és tejtermékpiacon jelentkező kereslet és kínálat közötti egyensúlyhiány és az ebből következő strukturális többlet csökkentése volt; mivel a jobb piaci egyensúly elérése érdekében a rendszerre a jövőben is szükség van; mivel ezért 2000. április 1-jétől nyolc egymást követő, 12 hónapos időszakra tovább kell alkalmazni;

(2) mivel a tejágazatban 2005. július 1-jétől három üzleti év alatt összesen 15 %-kal fokozatosan csökkentik az ártámogatás szintjét; mivel egyrészt a vonatkozó árcsökkentéseket követően, másrészt egy korai szakaszban az egyes strukturális problémák megcélozásával az ennek az intézkedésnek a tej és tejtermékek belső piaci fogyasztására, valamint exportjára gyakorolt hatása igazolja a tej összes referenciamennyiségének jól kiegyensúlyozott növelését a Közösségben;

(3) mivel az egyéni referenciamennyiséget - függetlenül az esetleg átmenetileg átruházott mennyiségektől - a 2000. március 31-én, azaz az 1992-ben hét időszakra meghosszabbított illetékrendszer alkalmazásának a lejártakor, rendelkezésre álló mennyiségként kell meghatározni;

(4) mivel a termelők referenciamennyiség-felhasználása nem elegendő és ez megakadályozhatja a tejágazat megfelelő fejlődését; mivel az ilyen gyakorlat elkerülése érdekében a tagállamok számára biztosítani kell a lehetőséget, hogy a hosszabb ideig tartó jelentős alulfelhasználás esetén a közösségi jog általános elveivel összhangban eldönthessék, hogy a felhasználatlan referenciamennyiségeket visszahelyezik a nemzeti tartalékba azzal a céllal, hogy más termelőknek újra eloszthassák;

(5) mivel a referenciamennyiségek decentralizált irányítása lehetőségének megerősítésére a tejtermelés szerkezetátalakítása vagy a környezetfejlesztés céljából meg kell adni a jogkört a tagállamoknak, hogy a megfelelő területi szinten vagy a begyűjtési területeken ezzel összefüggésben bizonyos rendelkezéseket vezessenek be;

(6) mivel a kiegészítő illetékrendszerrel kapcsolatos tapasztalat azt mutatja, hogy a referenciamennyiségek jogi ügyletek, például bérlet, útján történő átruházása a termelési struktúrák fejlődését akadályozó újabb költségtényező lehet a tejtermelésben attól függetlenül, hogy az nem vezet szükségszerűen az érintett referenciamennyiségeknek a kedvezményezett részére történő tartós elosztásához; mivel a referenciamennyiség tej- és tejtermékpiaci szabályozóeszköz jellegének erősítése céljából a tagállamok számára felhatalmazást kell adni, hogy objektív kritériumok alapján, aktív termelőknek, különösen azoknak, akik korábban használták őket, szétoszthassák az újraelosztás céljából nemzeti tartalékba helyezett referenciamennyiségeket, amelyeket bérlet vagy ahhoz hasonló más jogi ügylet során adtak át; mivel a tagállamoknak legyen joga ahhoz is, hogy megszervezhessék a referenciamennyiségek átruházását a termelők közötti egyéni átruházáson kívül más módon is; mivel kifejezetten rendelkezni kell arról - különösen azért, hogy a meglévő törvényes jogokat megfelelően figyelembe vegyék - hogy a tagállamok megtegyék a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ezeknek a felhatalmazásoknak az alkalmazásakor megfeleljenek a közösségi jog általános elveinek;

(7) mivel a 3950/92/EGK rendelet számos rendelkezése elavult, és ezért törölni kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

3950/92/EGK rendelet a következők szerint módosul:

1. Az 1. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"2000. április 1-jén kezdődő, újabb nyolc egymást követő 12 hónapos időszakra a tehéntejtermelők kiegészítő illetéket fizetnek a kérdéses 12 hónapos időszak során a felvásárlóknak szállított, vagy fogyasztás céljára közvetlenül értékesített, egy meghatározandó mennyiséget meghaladó tej- vagy tejegyenérték-mennyisége után."

2. A 3. cikk (2) bekezdésében szereplő táblázat helyébe az ennek a rendeletnek az I. mellékletében található táblázat lép.

3. A 3. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A mellékletben meghatározott összes mennyiséget az általános piaci helyzet és az egyes tagállamokban meglévő egyedi körülmények figyelembevételével történő felülvizsgálat lehetőségének sérelme nélkül kell meghatározni.

A finnországi "SLOM"-termelők kompenzálása érdekében a finn szállítási kvóta összmennyisége maximum 200 000 tonnáig növelhető, amelyet a közösségi jogszabályoknak megfelelően kell elosztani. E tartalék nem átruházható, és kizárólag olyan termelők részére használható fel, akiknek a termelés újraindításához való jogát a csatlakozás hátrányosan befolyásolja.

Az összmennyiségek növeléséről és az előző albekezdés szerinti egyéni referenciamennyiségek megállapításának feltételeiről a 11. cikkben említett eljárásnak megfelelően kell határozni."

4. A 3. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5. A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"4. cikk

(1) A gazdaságban rendelkezésre álló egyéni referenciamennyiség a 2000. március 31-én rendelkezésre álló mennyiséggel egyenlő. Amennyiben szükséges, az egyéni referenciamennyiséget minden egyes érintett időszakra vonatkozóan ki kell igazítani úgy, hogy az ugyanolyan típusú egyéni referenciamennyiségek összege ne haladja meg a 3. cikkben említett megfelelő összmennyiséget, figyelembe véve az 5. cikkben előírt nemzeti tartalékhoz rendelés miatti levonást.

(2) Az egyéni referenciamennyiségeket a termelők megfelelő indoklással ellátott kérelme alapján növelik vagy állapítják meg a szállításaikat és/vagy a közvetlen értékesítésüket érintő változások figyelembevétele érdekében. A referenciamennyiség növelése vagy megállapítása a termelő másik referenciamennyiségének megfelelő csökkentésével vagy törlésével jár. Ezek a módosítások nem vezethetnek a szóban forgó tagállamra vonatkozó, a 3. cikkben említett szállítások és közvetlen értékesítések összegének növeléséhez.

Amennyiben az egyéni referenciamennyiségek döntő változáson mennek keresztül, a 3. cikkben említett mennyiségek a 11. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően módosulnak."

6. Az 5. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"5. cikk

A 3. cikkben említett mennyiségeken belül a tagállam újra feltöltheti a nemzeti tartalékot egy valamennyi egyéni referenciamennyiséget érintő, határon átnyúló csökkentést követően annak érdekében, hogy a Bizottsággal egyetértésben megállapított objektív kritériumoknak megfelelően további vagy külön mennyiségeket nyújtson a termelőknek.

A 6. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül azoknak a termelőknek a rendelkezésére álló referenciamennyiségeket, akik valamely 12 hónapos időszakban nem hoztak forgalomba tejet vagy tejterméket, a nemzeti tartalékhoz rendelik, és az első albekezdésnek megfelelően újra eloszthatják. Amennyiben a termelő a tagállam által meghatározott időn belül újrakezdi a tej- vagy tejterméktermelést, legkésőbb a kérelmét követő április 1-jéig megkapja a 4. cikk (1) bekezdésének megfelelő referenciamennyiséget.

Amennyiben legalább egy 12 hónapos időszak alatt a termelő nem használja fel akár szállítás, akár közvetlen értékesítés útján a rendelkezésére álló referenciamennyiség legalább 70 %-át, a tagállam a közösségi jog általános elveinek megfelelőn dönthet arról, hogy:

a felhasználatlan referenciamennyiség egésze vagy egy része visszakerüljön-e, és ha igen, milyen feltételekkel a nemzeti tartalékba. Azonban a felhasználatlan referenciamennyiségek vis maior, illetve a szóban forgó termelők termelési kapacitását érintő és megfelelően indokolt, valamint az illetékes hatóság által elismert esetekben nem kerülnek vissza a nemzeti tartalékba,

milyen feltételekkel utalható ki ismét referenciamennyiség az érintett termelőknek."

7. A 6. cikk (1) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) Egy, a tagállamok által meghatározandó időpontig, de legkésőbb március 31-ig a tagállamok a szóban forgó 12 hónapos időszakra engedélyezik azoknak az egyéni referenciamennyiségeknek az ideiglenes átruházását, amelyeket az arra jogosult termelők nem szándékoznak felhasználni."

8. A 7. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A gazdaságban rendelkezésre álló referenciamennyiségek a tagállamok által meghatározandó részletes szabályoknak megfelelően az adott gazdaság eladásakor, bérbeadásakor vagy örökösödés útján történő átruházásakor átszállnak az azt átvevő termelőre, figyelembe véve a tejtermelési körzeteket vagy más objektív kritériumokat és, adott esetben, a felek közötti megállapodásokat.

A referenciamennyiségnek az a része, amelyet nem ruháztak át a gazdasággal együtt, a nemzeti tartalékba kerül. Azonban ha egy rész a referenciamennyiségek átruházása alkalmával visszakerült a nemzeti tartalékba, a csökkentés nem vonatkozik azokra az esetekre, amikor a referenciamennyiséget visszautalják.

Ugyanezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni minden egyéb átruházásra, amely a termelőkre hasonló jogkövetkezményekkel jár.

Amennyiben azonban a földterületet hatóságnak és/vagy közcélú használatra adják át, vagy amennyiben az átruházásra nem mezőgazdasági céllal kerül sor, a tagállamok gondoskodnak arról, hogy végrehajtsák a felek jogos érdekeinek védelméhez szükséges intézkedéseket, és különösen, hogy a távozó termelő olyan helyzetben legyen, hogy amennyiben kívánja, folytatni tudja a tejtermelést."

9. A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"8. cikk

Tekintettel a tejtermelés szerkezetátalakításának végrehajtására vagy a környezet fejlesztésére a tagállamok a következő intézkedések egyikét tehetik, összhangban az általuk a későbbiekben megállapított, a felek jogos érdekeit figyelembe vevő részletes szabályokkal:

a) azoknak a termelőknek, akik vállalják, hogy a tejtermeléssel részben vagy egészben végleg felhagynak, évente egy vagy több részletben kompenzációt adnak, az így felszabadult mennyiségeket pedig nemzeti tartalékba helyezik;

b) objektív szempontok alapján meghatározzák azokat a feltételeket, amelyek szerint a termelők fizetség ellenében egy adott tizenkét hónapos időszak elején részesülhetnek az illetékes hatóság vagy az illetékes hatóság által kijelölt testület által végzett azon referenciamennyiségek újraosztásából, amelyeket az előző tizenkét hónapos időszak végén más termelők véglegesen felszabadítottak a fent említett fizetséggel egyenértékű, évente egy vagy több részletben megfizetett kompenzáció ellenében;

c) a környezet állapotának javítása érdekében átruházott földterület esetében rendelkeznek arról, hogy az adott gazdaságban rendelkezésre álló referenciamennyiség a távozó termelőt illeti meg, amennyiben az folytatni kívánja a tejtermelést;

d) objektív szempontok alapján meghatározzák azokat a régiókat és begyűjtési területeket, amelyeken - a tejtermelés szerkezetének fejlesztése céljából - megengedett a referenciamennyiségek végleges átruházása a hozzátartozó földterület végleges átruházása nélkül;

e) a termelőnek az illetékes hatósághoz, illetve az illetékes hatóság által kijelölt szervhez intézett kérelme alapján engedélyezik a referenciamennyiségeknek az azokhoz tartozó földterület átruházása nélküli átruházását, vagy fordítva, a gazdaságok szintjén a tejtermelés szerkezetének fejlesztése vagy a termelés bővítésének lehetővé tétele céljából.

Az a), b), c) és e) pontban foglalt szabályok nemzeti szinten vagy a megfelelő területi szinten, illetve begyűjtési területen is végrehajthatók.

10. A szöveg a 8. cikk után a következő szöveggel egészül ki:

"8a. cikk

A közösségi jog általános elveinek betartásával eljárva a tagállamok a következő intézkedéseket tehetik annak biztosítása céljából, hogy a referenciamennyiségeket csak aktív tejtermelőknek utalják ki:

a) A 7. cikk (1) bekezdése második albekezdésének sérelme nélkül, amennyiben a referenciamennyiségeket a hozzátartozó földterület átruházásával vagy anélkül adják át földhaszonbérlet útján vagy hasonló jogkövetkezményekkel járó módon, a tagállamok objektív kritériumok alapján dönthetnek, hogy az átruházott referenciamennyiség egésze vagy egy része visszakerüljön-e és milyen feltételekkel a nemzeti tartalékba.

Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 6. cikk szerinti ideiglenes átruházásokra.

b) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy nem alkalmazzák a referenciamennyiségek átruházására vonatkozó, a 7. cikk (1) bekezdésében szereplő rendelkezést."

11. A 3950/92/EGK rendelet kiegészül az ennek a rendeletnek a II. mellékletében szereplő melléklettel.

2. cikk

Amennyiben átmeneti intézkedésekre van szükség az 1. cikkben előírt módosítások végrehajtásához, azokat a 3950/92/EGK rendelet 11. cikkében említett eljárásnak megfelelően fogadják el.

3. cikk

A Tanács vállalja, hogy 2003-ban félidős értékelést végez a Bizottság jelentése alapján annak érdekében, hogy a jelenlegi kvótarendszer 2006-ot követően lejárjon.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2000. április 1-jétől kell alkalmazni az 1. cikk 2. pontja kivételével, amelyet annak hatálybalépésétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1999. május 17-én.

a Tanács részéről

az elnök

K.-H. FUNKE

I. MELLÉKLET

"Az 1999. április 1-jétől 2000. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 140 696 169 735

Dánia 4 454 640 708

Németország1 27 767 036 97 780

Görögország 629 817 696

Spanyolország 5 457 564 109 386

Franciaország 23 793 932 441 866

Írország 5 236 575 9 189

Olaszország 9 698 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Hollandia 10 991 900 82 792

Ausztria 2 543 979 205 422

Portugália 1 835 461 37 000

Finnország 2 394 528 10 000

Svédország 3 300 000 3 000

Egyesült Királyság 14 373 969 216 078"

II. MELLÉKLET

"MELLÉKLET

a) A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 2000. április 1-jétől 2001. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 140 696 169 735

Dánia 4 454 640 708

Németország 27 767 036 97 780

Görögország 674 617 696

Spanyolország 5 807 564 109 386

Franciaország 23 793 932 441 866

Írország 5 332 575 9 189

Olaszország 10 082 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Hollandia 10 991 900 82 792

Ausztria 2 543 979 205 422

Portugália 1 835 461 37 000

Finnország 2 394 528 10 000

Svédország 3 300 000 3 000

Egyesült Királyság 14 386 577* 216 078

* Külön kvótaemelés Észak-Írország számára.

b) A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 2001. április 1-jétől 2002. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 140 696 169 735

Dánia 4 454 640 708

Németország 27 767 036 97 780

Görögország 699 817 696

Spanyolország 6 007 564 109 386

Franciaország 23 793 932 441 866

Írország 5 386 575 9 189

Olaszország 10 298 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Hollandia 10 991 900 82 792

Ausztria 2 543 979 205 422

Portugália 1 835 461 37 000

Finnország 2 394 528 10 000

Svédország 3 300 000 3 000

Egyesült Királyság 14 393 669* 216 078

* Külön kvótaemelés Észak-Írország számára.

c) A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 2002. április 1-jétől 2005. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 140 696 169 735

Dánia 4 454 640 708

Németország 27 767 036 97 780

Görögország 699 817 696

Spanyolország 6 007 564 109 386

Franciaország 23 793 932 441 866

Írország 5 386 575 9 189

Olaszország 10 298 399 231 661

Luxemburg 268 098 951

Hollandia 10 991 900 82 792

Ausztria 2 543 979 205 422

Portugália 1 835 461 37 000

Finnország 2 394 528 10 000

Svédország 3 300 000 3 000

Egyesült Királyság 14 393 669 216 078

d) A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 2005. április 1-jétől 2006. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 157 248 169 735

Dánia 4 476 917 708

Németország 27 906 360 97 780

Görögország 699 817 696

Spanyolország 6 007 564 109 386

Franciaország 23 915 111 441 866

Írország 5 386 575 9 189

Olaszország 10 298 399 231 661

Luxemburg 269 443 951

Hollandia 11 047 273 82 792

Ausztria 2 557 726 205 422

Portugália 1 844 823 37 000

Finnország 2 406 551 10 000

Svédország 3 316 515 3 000

Egyesült Királyság 14 466 619 216 078

e) A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 2006. április 1-jétől 2007. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 173 800 169 735

Dánia 4 499 193 708

Németország 28 045 684 97 780

Görögország 699 817 696

Spanyolország 6 007 564 109 386

Franciaország 24 036 290 441 866

Írország 5 386 575 9 189

Olaszország 10 298 399 231 661

Luxemburg 270 788 951

Hollandia 11 102 647 82 792

Ausztria 2 571 473 205 422

Portugália 1 854 186 37 000

Finnország 2 418 573 10 000

Svédország 3 333 030 3 000

Egyesült Királyság 14 539 569 216 078

f) A 3. cikk (2) bekezdésében említett, 2007. április 1-jétől 2008. március 31-ig érvényes összes referenciamennyiség

(tonnában)

Tagállam Szállítások Közvetlen értékesítések

Belgium 3 190 352 169 735

Dánia 4 521 470 708

Németország 28 185 008 97 780

Görögország 699 817 696

Spanyolország 6 007 564 109 386

Franciaország 24 157 469 441 866

Írország 5 386 575 9 189

Olaszország 10 298 399 231 661

Luxemburg 272 134 951

Hollandia 11 158 020 82 792

Ausztria 2 585 220 205 422

Portugália 1 863 548 37 000

Finnország 2 430 596 10 000

Svédország 3 349 545 3 000

Egyesült Királyság 14 612 520 216 078"

1 HL C 170., 1998.6.4., 60. o.

2 1999. május 6-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

3 HL C 407., 1998.12.28., 203. o.

4 HL C 93., 1999.4.6., 1. o.

5 HL C 401., 1998.12.22., 3. o.

6 HL L 405., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb a 751/1999/EK bizottsági rendelettel (HL L 96., 1999.4.10., 11. o.) módosított rendelet.

1 Amelyből 6 242 180 tonna az új Landokban a termelők általi szállításra, 11 187 tonna pedig az új Landokban a közvetlen értékesítésre vonatkozik.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31999R1256 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31999R1256&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére