32001L0007[1]

A Bizottság 2001/7/EK irányelve (2001. január 29.) a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő harmadik hozzáigazításárólEGT vonatkozású szöveg.

A Bizottság 2001/7/EK irányelve

(2001. január 29.)

a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 94/55/EK tanácsi irányelv műszaki fejlődéshez történő harmadik hozzáigazításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/61/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel [1] módosított, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1994. november 21-i 94/55/EK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 8. cikkére,

mivel:

(1) A 94/55/EK irányelv A. és B. melléklete tartalmazza az általánosan "ADR"-ként ismert, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás A. és B. mellékletét, 1999. július 1-jétől hatályos formában.

(2) Az ADR felülvizsgálatára kétévente kerül sor, és így a módosított változat 2001. július 1-jétől hatályos, 2002. december 31-ig tartó átmeneti időszakkal, kivéve a 7. osztályba tartozó veszélyes anyagokat (radioaktív anyagokat), amelyek esetében az átmeneti időszak 2001. december 31-ig tart.

(3) Ennélfogva szükséges a 94/55/EK irányelv mellékleteinek módosítása.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes áruk szállításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 94/55/EK irányelv mellékletei a következőképpen módosulnak:

1. Az A. melléklet helyébe a következő szöveg lép:

A. MELLÉKLET

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) A. mellékletének 2001. július 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" helyébe "tagállam" lép

Megjegyzés:

Az ADR 2001. évi változata A. mellékletének egységes szerkezetben történő közzétételére akkor kerül sor, amikor a szöveg a Közösség minden hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

2. A B. melléklet a következőképpen módosul:

B. MELLÉKLET

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) B. mellékletének 2001. július 1-jétől hatályos előírásai, azzal az eltéréssel, hogy a "szerződő fél" helyébe "tagállam" lép

Megjegyzés:

Az ADR 2001. évi változata B. mellékletének egységes szerkezetben történő közzétételére akkor kerül sor, amikor a szöveg a Közösség minden hivatalos nyelvén rendelkezésre áll.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek a 7. osztályba tartozó veszélyes anyagokra vonatkozóan 2001. december 31-ig, a többi osztályba tartozó veszélyes anyagokra vonatkozóan pedig legkésőbb 2002. december 31-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják e rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2001. január 29-én.

a Bizottság részéről

Loyola De Palacio

alelnök

[1] HL L 279., 2000.11.1., 40. o.

[2] HL L 319., 1994.12.12., 7. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001L0007 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001L0007&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.