31996R2200[1]

A Tanács 2200/96/EK rendelete (1996. október 28.) a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről

A TANÁCS 2200/96/EK RENDELETE

(1996. október 28.)

a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 42. és 43. cikkeire,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

(1)

mivel jelenleg különböző változások új helyzetet eredményeznek a gyümölcs és zöldség ágazatban, amelyhez a termelőknek alkalmazkodniuk kell; mivel ennek megfelelően indokolt az ágazat piacszervezése alapvető szabályainak reorientációja; mivel, tekintettel arra, hogy a piacszervezés bevezetése óta számos változáson ment keresztül, új rendeletet kell elfogadni az átláthatóság érdekében;

(2)

mivel abba az új rendeletbe szükséges beilleszteni a gyümölcs- és zöldség ágazat termelői szervezetei által elfogadott ( 4 ) bizonyos szabályok kiterjesztése általános szabályainak meghatározásáról szóló 1983. november 14-i 3285/83/EGK tanácsi rendelet fő rendelkezéseit, a gyümölcsre és zöldségre vonatkozó közösségi szabályok alkalmazása ellenőrzésének megerősítéséről ( 5 ) szóló 1985. május 23-i 1319/85/EGK tanácsi rendelet fő rendelkezéseit, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1035/72/EGK rendelet ( 6 ) 16b. cikkének az őszibarackra, citromra és narancsra történő alkalmazására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1988. július 19-i 2240/88/EGK tanácsi rendelet fő rendelkezéseit, az almára és karfiolra vonatkozó intervenciós küszöb bevezetéséről szóló ( 7 )1989. április 27-i 1121/89/EGK tanácsi rendelet fő rendelkezéseit, és a citrusfélék termesztéséről vezetett közösségi nyilvántartás bevezetéséről a 1990. május 7-i 1198/90/EGK tanácsi rendelet ( 8 ) fő rendelkezéseit; mivel ezeket a rendeleteket ezáltal hatályon kívül kell helyezni;

(3)

mivel a Közösségen belül, vagy harmadik országokban exportként értékesített gyümölcs és zöldség közös, kötelező szabványokat alkalmazó osztályozása olyan referenciakeretet szolgáltat, amely elősegíti a tisztességes kereskedelmet és fokozza a piac átláthatóságát, és emellett kizárja a piacról a nem megfelelő minőségű termékeket; mivel az ezeknek a szabványoknak való megfelelés elősegíti a termelés jövedelmezőségének növelését is;

(4)

mivel az egyszerűség érdekében a piacon viszonylag nagy jelentőséggel bíró gyümölcs- és zöldségfélék esetében olyan szabványokat kell elfogadni, amelyek figyelembe veszik az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ/EGB) által elfogadott szabványokat; mivel meg kell állapítani azokat a feltételeket, amelyek alapján ezek a nemzetközi szabványok hozzáigazíthatók a Közösség különleges követelményeihez;

(5)

mivel a szabványosítás csak akkor lehet teljesen eredményes, ha - a kivételekre is figyelemmel - alkalmazásra kerül az értékesítés minden szakaszában, a termelési régiótól kiindulva; mivel kivétel biztosítható egyes műveletek esetében, amelyek vagy nagyon kis jelentőségűek és sajátosak, vagy a kereskedelmi lánc kezdetén helyezkednek el, illetve feldolgozásra szánt termékek esetében; mivel figyelembe kell venni a hiány és túltermelés lehetőségét; mivel a szabványok által megkívánt minőség biztosításához a termékkel rendelkező személynek kell felelősséget vállalnia a szabványok teljesítésére; mivel, különösen a gyümölcs és zöldség tulajdonságaira vonatkozó fogyasztói elvárások értelmében a termék származását a végső kiskereskedelmi értékesítésig fel kell tüntetni az áru címkéjén, magát a kiskereskedelmi értékesítést is;

(6)

mivel a gyümölcs és zöldség termesztése és kereskedelme során teljes körűen figyelembe kell venni a környezetvédelmi érdekeket, beleértve a termesztési gyakorlatot, a hulladékkezelést és a piacról kivont termékek megsemmisítését, különös figyelemmel a vízminőség védelmére, a biodiverzitás fenntartására és a tájvédelemre;

(7)

mivel a termelői szervezetek a közös piacszervezés alkotóelemei, amelynek decentralizált működését saját szintjükön biztosítják; mivel a kereslet egyre nagyobb koncentrációjával szemben a kínálat csoportosítása ezeken a szervezeteken keresztül még inkább gazdasági szükségszerűség, mint bármikor ezelőtt, a termelők piaci helyzetének megerősítése céljából; mivel az csoportosítást önkéntes alapon kell végrehajtani, és annak használhatóságát a termelői szervezetek által a tagjaik részére felajánlott szolgáltatások köre és hatékonysága révén kell bizonyítani; mivel ez nem érinti a termékek szállítását olyan, szakosodott termelői szervezetek részére, amelyek e rendelet hatályba lépése előtt is léteztek;

(8)

mivel egy termelői szervezetet a saját tagállama csak akkor ismerhet el olyan szervezetként, mint amely képes hozzájárulni a közös piacszervezés céljainak megvalósításához, ha társulási szabályai előírnak bizonyos elvárásokat a szervezetre és annak tagjaira vonatkozóan; mivel azoknak a termelői csoportoknak, amelyek szeretnék elnyerni az e rendelet szerinti termelői szervezeti státuszt, engedélyezni kell egy átmeneti időszakot, amely alatt számukra nemzeti és közösségi pénzügyi támogatás adható, a csoport bizonyos kötelezettségvállalása esetén;

(9)

mivel átmeneti időszakot kell biztosítani az 1035/72/EGK ( 9 ) rendelet alapján már elismert termelői szervezetek számára, amelyek nem felelnek meg azonnal e rendelet elismerési követelményeinek; mivel az ilyen szervezeteknek bizonyítaniuk kell, hogy képesek végrehajtani a szükséges változtatásokat;

(10)

mivel annak érdekében, hogy a termelői szervezetek részére különösképpen a pénzügyi döntéseik terén nagyobb felelősséget lehessen biztosítani valamint, hogy a nekik adott közösségi források a jövőbeni követelményeknek való megfelelést szolgálják, meg kell állapítani a források felhasználását szabályozó feltételeket; mivel a termelői szervezetek által képzett működési alapok közös finanszírozása megfelelő megoldásnak tűnik;

(11)

mivel a működési alapok létrehozása és megfelelő működtetése megkívánja, hogy a termelői szervezetek tagjaik teljes gyümölcs- és zöldségtermelését átvegyék;

(12)

mivel a közösségi kiadások korlátok között tartása miatt a termelői szervezetek számára a működési alapok létrehozásához nyújtott segítség esetén egy felső összeghatárt kell megállapítani;

(13)

mivel azokban a régiókban, ahol a termelés szervezettsége gyenge, kiegészítő nemzeti pénzügyi hozzájárulásokat kell lehetővé tenni; mivel a strukturálisan kifejezett hátrányban lévő tagállamok esetében ezeket a hozzájárulásokat a Közösség által visszatéríthetővé kell tenni a közösségi támogatási keretterven keresztül;

(14)

mivel a termelői szervezetek és ezek társulásai befolyásának további növelése és a piac szükséges legnagyobb stabilitásának érdekében a tagállamok részére lehetővé kell tenni, hogy bizonyos feltételek mellett kiterjesszék adott régió nem tag termelőire is az érintett régióban a szervezet vagy társulás által a tagokra alkalmazott szabályokat, különösen a termelés, értékesítés és a környezetvédelem terén; mivel ahol indokolt, a szabályok kiterjesztése révén jelentkező egyes költségek az érintett termelőkre háríthatók, mivel a szabályok kiterjesztéséből ők is profitálnak;

(15)

Mivel az egyéni vagy már csoportosult piaci szereplők kezdeményezésére alapított szakmaközi szervezetek, amennyiben a gyümölcs- és zöldség ágazat különböző foglalkozási kategóriájú tagjainak jelentős arányát képviselik, hozzájárulhatnak a piaci realitások iránti nagyobb figyelmet tanúsító magatartáshoz és elősegíthetik a kereskedelmi megközelítést, ami növeli a termelési teljesítményjelentési aktivitást, azaz a termelés megszervezését, a termékek megjelenítését és értékesítését; mivel ezeknek a szervezeteknek a munkája általában képes hozzájárulni a Szerződés 39. cikkében foglalt célok megvalósításához, és különösképpen e rendelet céljainak megvalósításához, lehetővé kell tenni - mihelyt az erre vonatkozó cselekvési formák meghatározásra kerülnek - azon szervezetek sajátos elismerését, amelyek megfelelő képviseltségről képesek tanúbizonyságot tenni, és gyakorlati tevékenységet folytatnak a fent említett célok elérésével kapcsolatban; mivel a termelői szervezetek és társulásaik által elfogadott szabályok kiterjesztésére, és a kiterjesztés révén fellépő költségek megosztására vonatkozó rendelkezéseket, a célok hasonlóságából következően, szükséges a szakmaközi szervezetekre is alkalmazni;

(16)

mivel az árak stabilizálásához szükséges, hogy a termelői szervezetek beavatkozhassanak a piac működésébe, különösképpen annak meghatározása révén, hogy adott időszakban adott mennyiségű árut nem engednek a piacra; mivel az ilyen árukivonási tevékenységet nem lehet alternatív piacként figyelembe venni; mivel ezért az árukivonásért fizetett közösségi pénzügyi hozzájárulást a termelés meghatározott százalékára kell korlátozni és a közösségi térítést csökkentett szinten kell biztosítani, bár a működési alapok ilyen célú felhasználását engedélyezni kell; mivel az egyszerűség kedvéért a közösségi térítésnek egységes szinten kell lennie minden egyes termék esetében, mivel az összes termék esetében összehasonlítható csökkentés eléréséhez bizonyos megkülönböztetés szükséges;

(17)

mivel az intervenció csak akkor lehet teljesen eredményes, ha piacról kivont termékek nem kerülnek ismételten eladásra a rendes értékesítési csatornákon keresztül; mivel meg kell határozni a különböző alternatív felhasználási módszereket, amelyek révén az áruk felhasználásra kerülhetnek, ahol csak lehetséges elkerülve a megsemmisítésüket;

(18)

mivel az új árukivonási gyakorlat lehetővé teszi a küszöbök átlépésének következményeiről szóló, hatályban lévő rendelkezések azonnali hatályon kívül helyezését; mivel mindazonáltal érdemes megtartani ezeknek az rendelkezéseknek az alapelvét egy átmeneti időszakra és a Bizottságnak hatáskört biztosítani, hogy ennek az alapelvnek megfelelően cselekedjenek, ha a szükség úgy kívánja;

(19)

mivel a 3290/94/EK rendelet ( 10 ) révén a Tanács elfogadta az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai kapcsán született egyezmények alkalmazása céljából a mezőgazdasági ágazatban megkívánt módosításokat és átmeneti intézkedéseket, különösképpen a harmadik országokkal a gyümölcs és zöldség-ágazat területén működő új kereskedelmi intézkedéseket; mivel e rendeletbe beépítették a 3290/94/EK rendelet XIII. mellékletében foglalt rendelkezéseket; mivel, amennyiben a termékek ipari feldolgozás céljából kerülnek behozatalra a Közösségbe, azok nem kerülnek bizományosi értékesítésre; mivel a belépési ár igazolása ezáltal az átalányértéktől eltérő alapon történhet; mivel a vonatkozó rendelkezéseket ezáltal ennek figyelembevételével kell kiegészíteni;

(20)

mivel a közös piacszervezés szabályainak minden piaci szereplő köteles eleget tenni, akire a szabályok vonatkoznak, különben ezek befolyása torzul, ennek minden következményével együtt, a közös források felhasználása és a versenyben való részvétel szempontjából egyaránt; mivel közösségi ellenőrökből álló különleges szervet kell felállítani ennek az ágazatnak a részére; mivel költségvetési és eredményességi okok miatt a testületeknek a Bizottság tisztviselőiből és lehetőleg egyéb személyzetből kell állniuk; mivel közösségi szankciókról szóló rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy az új szabályokat egyformán alkalmazzák a Közösségen belül mindenhol;

(21)

mivel a közös piacszervezés megfelelő működtetéséhez szükséges nélkülözhetetlen feltételek egyike a piac részletes ismerete; mivel ezáltal intézkedéseket szükséges hozni ennek biztosítására;

(22)

mivel egyes támogatások biztosítása veszélyeztetné az egységes piac működését; mivel ezért a Szerződés rendelkezéseit, amelyek megengedik a tagállamok által biztosított támogatások felülvizsgálatát és a közös piaccal összeférhetetlen támogatások betiltását, ki kell terjeszteni arra az ágazatra, amelyre az e rendeletben foglaltak vonatkoznak;

(23)

mivel a piac közös szervezésénél abban az ágazatban megfelelő és egyidejű figyelmet kell fordítani a Szerződés 39. és 110. cikkeiben foglalt célkitűzésekre;

(24)

mivel e rendelet végrehajtásának elősegítésére egy irányítóbizottság révén eljárásmódot kell kialakítani a tagállamok és a Bizottság szoros együttműködése érdekében;

(25)

mivel a mogyoróágazatban kialakult különösen kedvezőtlen helyzet kezelése céljából egységes támogatást kell biztosítani az 1997/1998., 1998/1999. és 1999/2000. gazdasági évben betakarított mogyorótermés tekintetében,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) Ez a rendelet a gyümölcs- és zöldség közös piacszervezését hozza létre.

(2) A közös piacszervezés a következő termékekre vonatkozik:

KN-kódAz áru megnevezése
0702 00 00Paradicsom, frissen vagy hűtve
0703Hagyma, mogyoróhagyma, fokhagyma, póréhagyma és egyéb hagymafélék, frissen vagy hűtve
0704Káposzta, karfiol, karalábé, kelkáposzta és hasonló ehető káposztafélék, frissen vagy hűtve
0705Saláta (Lactuca sativa) és cikória (Cichorium spp.), frissen vagy hűtve
0706Sárgarépa, fehérrépa, céklarépa, feketegyökér, gumós zeller, retek és hasonló ehető gyökerek, frissen vagy hűtve
0707 00Uborka és konzervuborka, frissen vagy hűtve
0708Hüvelyes zöldségek, hüvelyben vagy kifejtve, frissen vagy hűtve
ex07 09Egyéb zöldségek, frissen vagy hűtve, kivéve a 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99, 0709 90 31, 0709 90 39 és 0709 90 60 alcímek zöldségeit
ex08 02Egyéb héjas gyümölcsök, frissen vagy szárítva, héjasan vagy hámozva, illetve anélkül, kivéve a 0802 90 20 alcímből az aréka- (vagy bétel) és kóladiót
0803 00 11Friss főzőbanán (plantain)
ex080300 90Szárított főzőbanán (plantain)
0804 20 10Füge, frissen
0804 30 00Ananász
0804 40 00Avokádó
0804 50 00Guava, mangó, mangosztán
0805Citrusfélék, frissen vagy hűtve
0806 10 10Friss csemegeszőlő
0807Dinnye (beleértve a görögdinnyét) és papaya, frissen
0808Alma, körte és birsalma, frissen
0809Kajszi, cseresznye és meggy, őszibarack (beleértve a nektarint), szilva és kökény, frissen
0810Egyéb gyümölcs, frissen
0813 50 31
0813 50 39
Keverékek kizárólagosan a 0801 és 0802 KN-kód szerint szárított héjas gyümölcsökből
0910 20Sáfrány
ex09 10 99Kakukkfű, frissen vagy hűtve
ex121190 85Bazsalikom, citromfű, menta, Origanum vulgare (oregánó/vad majoránna), rozmaring, zsálya, frissen vagy hűtve
1212 99 30Szentjánoskenyér

(3) A (2) bekezdésben felsorolt termékek esetében a gazdasági éveket, ha szükséges, a 46. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően határozzák meg.

VII. CÍM

Általános rendelkezések

58. cikk

(1) Ez a rendelet az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1997. január 1-jétől kell alkalmazni. A IV. cím a II. mellékletben említett összes termék esetében csak az 1997/1998-as gazdasági év kezdetétől alkalmazandó.

(2) Az 1035/72/EGK, 3285/83/EGK, 1319/85/EGK, 2240/88/EGK, 1121/89/EGK és az 1198/90/EGK rendelet hatályát veszti e rendelet megfelelő rendelkezései alkalmazásának időpontjától.

A hatályon kívül helyezett rendeletekre történő hivatkozásokat az erre a rendeletre történő hivatkozásokként kell érteni és a VI. melléklet korrelációs táblázatával együtt kell olvasni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

VI. MELLÉKLET

Korrelációs táblázat

1035/72/EGK rendeletE rendelet
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
3. cikk3. cikk
4. cikk
5. cikk4. cikk
6. cikk5. cikk
7. cikk6. cikk
8. cikk7. cikk
9. és 11. cikk8. cikk
10. cikk10. cikk
12. cikk9. cikk
13. cikk11. cikk
13a. cikk
13b. cikk
14. cikk14. cikk
14a. cikk
14b. cikk
14c. cikk
14d. cikk
14e. cikk54. cikk
14f. cikk
14g. cikk
15. cikk23. cikk
15a. cikk
15b. cikk18. cikk
16. cikk
16a. cikk
16b. cikk27. cikk
17. cikk28. cikk
18. cikk29. cikk
18a. cikk24. cikk
19. cikk
19a. cikk
19b. cikk
19c. cikk
20. cikk
21. cikk30. cikk
22. cikk31. cikk
23. cikk32. cikk
24. cikk33. cikk
25. cikk34. cikk
26. cikk35. cikk
27. cikk36. cikk
31. cikk43. cikk
32. cikk45. cikk
33. cikk46. cikk
34. cikk47. cikk
35. cikk
36. cikk52. cikk
36a. cikk52. cikk
37. cikk49. cikk
38. cikk44. cikk
40. cikk
41. cikk58. cikk
42. cikk58. cikk

( 1 ) HL C 52., 1996.2.21., 1. o.

( 2 ) HL C 96., 1996.4.1., 269. o.

( 3 ) HL C 82., 1996.3.19., 21. o.

( 4 ) HL L 325., 1983.11.22., 8. o. a legutóbb a 220/92/EGK rendelettel (HL L 24., 1992.2.1., 7. o.) módosított rendelet.

( 5 ) HL L 137., 1985.5.27., 39. o., a legutóbb a 404/93/EGK rendelettel (HL L 47., 1993.2.25., 1. o.) módosított rendelet.

( 6 ) HL L 198., 1988.7.26., 9. o., a legutóbb az 1327/95/EK rendelettel (HL L 128., 1995.6.13., 8. o.) módosított rendelet.

( 7 ) HL L 118., 1989.4.29., 21. o., a legutóbb az 1327/95/EK rendelettel (HL L 128., 1995.6.13., 8. o.) módosított rendelet.

( 8 ) HL L 119., 1990.5.11., 59. o.

( 9 ) A legutóbb az 1363/95/EK rendelettel (HL L 132., 1995.6.16., 1. o.) módosított, a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1972. május 18-i 1035/72/EGK tanácsi rendelet (HL L 118., 1972.5.20., 1. o.).

( 10 ) HL L 349., 1994.12.31., 105. o. a legutóbb az 1193/96/EK rendelettel (HL L 161., 1996.6.29., 1. o.) módosított rendelet.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R2200 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R2200&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R2200-20080101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R2200-20080101&locale=hu

Tartalomjegyzék