GK 74. szám

I. A vasúti és a közúti árufuvarozó, a feladó és a címzett közötti szállítási, vállalkozási stb. szerződéssel összefüggően létrejött fuvarozási szerződés megszegéséért csak a fuvarozási szerződésre irányadó jogszabályokban megszabott mértékű kötbérrel és kártérítéssel tartozik.

II. A fuvarozás alatt bekövetkezett károsodás esetén a kártérítés mértéke a szállítói számla alapulvételével csak akkor állapítható meg, ha azt a fuvarozó nem vitatja, egyébként a feladás helyén és idején érvényes piaci ár, illetve a közönséges érték az irányadó. Vállalaton belüli fuvarozás esetén a károsult szempontjából a bizonyított érték szerinti árat kell a kártérítésnél alapul venni.

III. A szállítmányban megállapított darabhiány esetén a darabszámlálási díjat - függetlenül a hiány mértékétől - teljes egészében a szállító fizeti.

[1]IV. A Legfelsőbb Bíróság Gazdasági Kollégiuma a GKT 103/1973., 104/1973. és 105/1973. számú tanácselnöki értekezleti állásfoglalásait nem tartja fenn.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)