31972D0279[1]

A Tanács határozata (1972. július 31.) az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság felállításáról

A Tanács határozata

(1972. július 31.)

az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság felállításáról

(72/279/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság által benyújtott határozattervezetre,

mivel a Tanács által elfogadott, a mezőgazdasági statisztikákra vonatkozó jogszabályok - végrehajtásuk elősegítésére - intézkedéseket tartalmaznak egy szoros együttműködést létrehozó eljárásra a tagállamok és a Bizottság között; mivel ennek az együttműködésnek a kialakítása érdekében egy bizottságot kell felállítani az ilyen jogszabályok által megszabott feladatok végrehajtására;

mivel fontos, hogy ez a bizottság tekintettel legyen minden más kérdésre is, ami az ilyen jogszabályokkal kapcsolatosan felmerül,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Felállításra kerül az Agrárstatisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: bizottság), amely a tagállamok képviselőiből áll, és amelynek elnöke a Bizottság képviselője.

2. cikk

A bizottság a Tanács által az agrárstatisztika területén elfogadott rendelkezésekben ráruházott feladatokat hajtja végre, a bennük foglalt esetekben és feltételekkel. Ezenfelül megvizsgálhat bármely egyéb kérdést is, ami a rendelkezésekkel kapcsolatban felmerül, és amelyeket az elnök akár saját kezdeményezésére, akár a tagállamok kérésére felvet.

3. cikk

A bizottság kidolgozza saját eljárási szabályzatát.

Kelt Brüsszelben, 1972. július 31-én.

a Tanács részéről

az elnök

T. Westerterp

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972D0279 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972D0279&locale=hu