32002D0772[1]

A Tanács határozata (2002. június 25., illetve szeptember 23.) a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(2002. június 25., illetve szeptember 23.)

a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról

(2002/772/EK, Euratom)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 190. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 108. cikke (3) és (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament tervezetére ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására ( 2 ),

(1)

Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmányt módosítani kell annak érdekében, hogy tagjainak megválasztására valamennyi tagállamban közös elveknek megfelelően, közvetlen és általános választójog alapján kerüljön sor, lehetőséget adva ugyanakkor a tagállamoknak arra, hogy az e határozat által nem szabályozott területeken továbbra is saját nemzeti rendelkezéseiket alkalmazzák,

(2)

Az e határozattal módosított okmány jobb érthetősége érdekében annak rendelkezéseit újra kell számozni, hogy ezáltal egy átláthatóbb, egységes szerkezetű szöveg álljon elő,

MEGÁLLAPÍTOTTA a következő rendelkezéseket, amelyeket a tagállamoknak alkotmányos követelményeiknek megfelelő elfogadásra ajánl.

1. cikk

A 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz ( 3 ) csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány (a továbbiakban: "az 1976-os okmány") e cikk rendelkezéseinek megfelelően módosul:

1. Az 1976-os okmány szövegében, a 13. cikk kivételével, a "képviselő", illetve az "európai parlamenti képviselő" kifejezések helyébe, az "az Európai Parlament tagja" vagy, az "európai parlamenti tag" kifejezés lép.

2. A 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1. cikk

(1) Az Európai Parlament tagjait valamennyi tagállamban az arányos képviselet elve alapján, listás vagy egyetlen átvihető szavazatos rendszer szerint választják.

(2) A tagállamok az általuk elfogadott eljárás szerinti preferenciális listás szavazást is lehetővé tehetik.

(3) A választásnak általánosnak, közvetlennek, szabadnak és titkosnak kell lennie."

3. A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"2. cikk

Az egyes tagállamok sajátos nemzeti helyzetükkel összhangban európai parlamenti választókerületeket alakíthatnak ki, vagy választási területüket más módon részekre oszthatják, anélkül azonban, hogy a választási rendszer arányos voltát összességében megváltoztatnák.

2a. cikk

A tagállamok a helyek megszerzését minimális szavazatküszöbhöz köthetik. Nemzeti szinten ez a küszöb nem lehet magasabb, mint a leadott szavazatok 5 százaléka.

2b. cikk

Az egyes tagállamok meghatározhatják a jelöltek által a választási kampányra fordítható összeg felső határát."

4. A 3. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdést el kell hagyni, a (2) és (3) bekezdés számozása pedig (1) és (2) bekezdésre változik;

b) az új (1) bekezdésben az "Ez az ötéves időszak" szövegrész helyébe az "Az az ötéves időszak, amelyre az Európai Parlament tagjait megválasztják," szöveg lép;

c) az új (2) bekezdésben az "a (2) bekezdésben" hivatkozás az "a (3) bekezdésben" hivatkozásra változik.

5. A 4. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő bekezdés lép:

"(2) Az Európai Parlament tagjait megilletik az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló 1965. április 8-i jegyzőkönyv szerint részükre biztosított előjogok és mentességek."

6. A 5. cikk hatályát veszti.

7. A 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben:

i. a harmadik francia bekezdés szövegében a "Bíróságának" szövegrész után a "vagy Elsőfokú Bíróságának" szöveggel egészül ki;

ii. a jelenlegi harmadik és negyedik francia bekezdés között a szöveg a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- az Európai Központi Bank Igazgatótanácsának tagja,";

iii. a jelenlegi negyedik és ötödik francia bekezdés között a szöveg a következő francia bekezdéssel egészül ki:

"- az Európai Közösségek ombudsmanja,";

iv. a jelenlegi ötödik francia bekezdésből az "az Európai Szén- és Acélközösség Konzultatív Bizottságának tagja vagy" szövegrészt el kell hagyni;

v. a jelenlegi hatodik francia bekezdésből az "az Európai Szén- és Acélközösséget" szövegrészt el kell hagyni;

vi. a jelenlegi nyolcadik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"- az Európai Közösségek intézményeiben, illetve a hozzájuk, illetve az Európai Központi Bankhoz kapcsolódó szakosított szerveknél aktív tisztviselő vagy alkalmazott.";

b) az (1) bekezdést követően a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) és (3) bekezdés számozása pedig (3) és (4) bekezdésre változik:

"(2) A 2004-es európai parlamenti választásoktól kezdődően az Európai Parlament tagjainak megbízatása nem összeegyeztethető a nemzeti parlamenti képviselőséggel.

Ettől a szabálytól eltérve, és a (3) bekezdés sérelme nélkül,

- az Ír Nemzeti Parlament azon tagjai, akiknek megválasztására a következő európai parlamenti választásokon kerül sor, a következő ír nemzeti parlamenti választásokig kettős mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e bekezdés első albekezdését kell alkalmazni;

- az Egyesült Királyság Parlamentjének azok a tagjai, akik a 2004-es európai parlamenti választásokat megelőző ötéves időszakban az Európai Parlamentnek is a tagjai, a 2009-es európai parlamenti választásokig kettős mandátummal rendelkezhetnek; ettől az időponttól e bekezdés első albekezdését kell alkalmazni.";

c) az új (3) bekezdésben az "a 7. cikk (2) bekezdésében" hivatkozás "a 7. cikkben" hivatkozásra változik, és a "megállapíthatnak" szó helyébe a "kiterjeszthetik az" szöveg lép;

d) az új (4) bekezdésben az "(1) és (2) bekezdés" hivatkozás "(2) és (3) bekezdés" hivatkozásra változik.

8. A 7. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"7. cikk

Ezen okmány rendelkezéseire is figyelemmel, a választási eljárásra az egyes tagállamok saját nemzeti rendelkezései az irányadók.

Ezek a nemzeti rendelkezések, amelyek adott esetben figyelembe vehetik a tagállam sajátos körülményeit, a választási rendszer alapvetően arányos voltát nem változtathatják meg."

9. A 9. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a "meghatározott napon" szövegrész helyébe a "meghatározott napon és időpontokban" szöveg lép;

b) a (2) bekezdésben az "A szavazatok összeszámlálása addig nem kezdődhet meg" szöveg helyébe az "A tagállamok nem tehetik hivatalosan közzé a szavazatszámlálás eredményeit mindaddig" szöveg lép;

c) a (3) bekezdést el kell hagyni.

10. A 10. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdésben a "9. cikk (1) bekezdése szerinti időszakát" szövegrész helybe az "idejét" szöveg lép;

b) a (2) bekezdés második albekezdésében az "egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb egy hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki" szövegrész helyébe "a 3. cikkben említett ötéves időszak lejárta előtt legalább egy évvel, egyhangú határozattal egy ettől eltérő, az előző albekezdés szerinti időszaknál legfeljebb két hónappal korábbi vagy későbbi időszakot jelöl ki";

c) a (3) bekezdésben az "Az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés 22. cikkének," szövegrészt a szövegből el kell hagyni, az "az Európai Gazdasági Közösséget" szavak helyébe az "az Európai Közösséget" kifejezés lép, továbbá az "a 9. cikk (1) bekezdése szerinti időszak" helyébe az "a választási időszak" szöveg lép.

11. A 11. cikkből az "A 7. cikk (1) bekezdése szerinti egységes választási eljárás hatálybalépéséig" szövegrészt el kell hagyni.

12. A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"12. cikk

(1) Az európai parlamenti tagok helye megüresedik, amikor az Európai Parlament tagjának megbízatása lemondás, elhalálozás, vagy a mandátum visszavonása miatt megszűnik.

(2) Ezen okmány egyéb rendelkezéseire is figyelemmel, az egyes tagállamok megfelelő eljárásokat állapítanak meg a 3. cikkben említett ötéves megbízatási időszak alatt megüresedő képviselői helyeknek a megbízatási időszak fennmaradó idejére történő betöltésére vonatkozóan.

(3) Amennyiben valamely tagállam joga kifejezetten rendelkezik az európai parlamenti tagok mandátumának visszavonásáról, a megbízatás megszűnésére az ezekben a jogszabályokban meghatározottak szerint kerül sor. Az illetékes nemzeti hatóságok erről tájékoztatják az Európai Parlamentet.

(4) Amennyiben egy parlamenti hely lemondás, vagy elhalálozás miatt üresedik meg, az Európai Parlament elnöke erről haladéktalanul értesíti az érintett tagállam illetékes hatóságait."

13. A 14. cikk hatályát veszti.

14. A 15. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"15. cikk

Ez az okmány angol, dán, finn, francia, holland, ír, német, olasz, portugál, spanyol és svéd nyelven készült, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles.

Az II és III. melléklet ezen okmány szerves részét képezi."

15. Az I. melléklet hatályát veszti.

16. A III. mellékletből a Németországi Szövetségi Köztársaság kormányának nyilatkozatát el kell hagyni.

2. cikk

(1) Az 1976-os okmány cikkei és mellékletei, az e határozat által módosított változatukban, az e határozathoz csatolt mellékletben foglalt megfelelési táblázat szerint újraszámozódnak; ez a melléklet e határozat elválaszthatatlan részét képezi.

(2) Az 1976-os okmány szövegében az ezen okmány cikkeire és mellékleteire történő hivatkozások ennek megfelelően kiigazításra kerülnek. Ugyanez vonatkozik a közösségi szerződések szövegében az e cikkekre és azok részeire történő hivatkozásokra.

(3) Az egyéb jogi okmányokban és jogi aktusokban szereplő, az 1976-os okmány cikkeire történő hivatkozásokat az 1976-os okmánynak az (1) bekezdésnek megfelelően újraszámozott cikkeire történő hivatkozásokként, az említett cikkek bekezdéseire történő hivatkozásokat pedig az e határozatnak megfelelően átszámozott bekezdésekre történő hivatkozásokként kell érteni.

3. cikk

(1) Az 1. és 2. cikkben foglalt módosítások az azt követő hónap első napján lépnek hatályba, hogy a tagállamok, megfelelő alkotmányos követelményeiknek megfelelően, elfogadták e határozat rendelkezéseit.

(2) A tagállamok megfelelő nemzeti eljárásaik befejezéséről értesítik a Tanács Főtitkárságát.

4. cikk

Ezt a határozatot az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

MELLÉKLET

a 76/787/ESZAK, EGK, Euratom határozathoz csatolt, az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosításáról szóló 2002. június 25-i, illetve szeptember 23-i 2002/772/EK, Euratom tanácsi határozat 2. cikkében említett megfelelési táblázat

Korábbi számozásÚj számozás
1. cikk1. cikk
2. cikk2. cikk
2a. cikk3. cikk
2b. cikk4. cikk
3. cikk5. cikk
4. cikk6. cikk
5. cikk (hatályon kívül helyezve)
6. cikk7. cikk
7. cikk8. cikk
8. cikk9. cikk
9. cikk10. cikk
10. cikk11. cikk
11. cikk12. cikk
12. cikk13. cikk
13. cikk14. cikk
14. cikk (hatályon kívül helyezve)
15. cikk15. cikk
I. melléklet (hatályon kívül helyezve)
II. mellékletI. melléklet
III. mellékletII. melléklet

( 1 ) HL C 292., 1998.9.21., 66. o.

( 2 ) 2002. június 12-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 278., 1976.10.8., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D0772 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D0772&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02002D0772-20020923 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02002D0772-20020923&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére