32018D0638[1]

A Bizottság (EU) 2018/638 végrehajtási határozata (2018. április 23.) a Spodoptera frugiperda (Smith) károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról (az értesítés a C(2018) 2291. számú dokumentummal történt)

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/638 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2018. április 23.)

a Spodoptera frugiperda (Smith) károsító Unióba történő behurcolásának és Unión belüli elterjedésének megelőzését célzó szükséghelyzeti intézkedések megállapításáról

(az értesítés a C(2018) 2291. számú dokumentummal történt)

1. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában:

a)

"meghatározott szervezet" : Spodoptera frugiperda (Smith);

b)

"meghatározott növények" : a Capsicum L., a Momordica L., a Solanum aethiopicum L., a Solanum macrocarpon L. és a Solanum melongena L. termése, valamint - az élő virágpor, növényi szövettenyészetek, magvak és szemek kivételével - a Zea mays L. Svájcon kívüli harmadik országból származó növényei;

c)

"termesztés helye" : a termőhely meghatározott része, amelyet növényegészségügyi szempontból külön egységként kezelnek. "termőhely": különálló termesztési vagy gazdálkodási egységként működő bármely terület vagy területek összessége.

2. cikk

A meghatározott szervezet kimutatása vagy feltételezett jelenléte

3. cikk

A meghatározott növények Unióba történő behozatalára vonatkozó követelmények

A meghatározott növények csak a következő követelmények teljesülése esetén hozhatók be az Unióba:

a) a meghatározott növényeket a 2000/29/EK irányelv 13. cikke (1) bekezdésének ii. pontjában említett növényegészségügyi bizonyítvány kíséri;

b) a növények megfelelnek e határozat 4. cikke a), b), c), d) vagy e) pontjának. A megfelelő pontot a növényegészségügyi bizonyítvány "Kiegészítő nyilatkozat" rovatában fel kell tüntetni. A 4. cikk c) és d) pontja esetében a növényegészségügyi bizonyítványnak tartalmaznia kell a c) pont iv. alpontjában említett, nyomonkövethetőséget biztosító információkat is;

c) az Unióba történő behozatalukkor a felelős hivatalos szerv az e határozat 5. cikkének megfelelően megvizsgálja a meghatározott növényeket, és nem állapítja meg a meghatározott szervezet jelenlétét.

4. cikk

A meghatározott növények származása

A meghatározott növényeknek meg kell felelniük az alábbi pontok valamelyikében meghatározott követelményeknek:

a) olyan harmadik országból származnak, ahol a meghatározott szervezet jelenléte nem ismert;

b) olyan területről származnak, amelyet az érintett ország nemzeti növényvédelmi szolgálata a megfelelő növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban a meghatározott szervezet előfordulásától mentes területnek nyilvánított; a szóban forgó terület neve fel van tüntetve a növényegészségügyi bizonyítvány "származási hely" rovatában;

c) az a) és b) pontban említettektől eltérő területekről származnak, és megfelelnek a következő feltételeknek: i. a meghatározott növényeket olyan termesztési helyen termesztették, amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel; ii. a kivitelt megelőző három hónapban hatósági vizsgálatokat végeztek a termesztési helyen, és a meghatározott növényeken nem észlelték a meghatározott szervezet jelenlétét; iii. a meghatározott növényeket kivitel előtt hatósági vizsgálatnak vetették alá, és a meghatározott szervezettől mentesnek találták; iv. a növények kivitelét megelőző szállítás során biztosították, hogy a meghatározott növények termesztésének helye visszakövethető legyen; v. a meghatározott növényeket olyan termesztési helyen állították elő, amely teljes fizikai védelmet biztosít a meghatározott szervezet behurcolása ellen;

d) az a) és b) pontban említettektől eltérő területekről származnak, és megfelelnek a c) pont i-iv. alpontjának, továbbá hatékony kezelésnek vetették alá őket a meghatározott szervezettől való mentesség biztosítása érdekében;

e) az a) és b) pontban említettektől eltérő területekről származnak, és betakarítás után hatékony kezelésnek vetették alá őket a meghatározott szervezettől való mentesség biztosítása érdekében, a kezelést pedig feltüntették a növényegészségügyi bizonyítványon.

5. cikk

Hatósági ellenőrzések az Unióba való behozatalkor

A felelős hivatalos szerv a következő ellenőrzéseket végzi el:

a) szemrevételezés és

b) a meghatározott szervezet feltételezett jelenléte esetén mintavétel és a megállapított károsító azonosítása.

6. cikk

A tagállamok területén a meghatározott szervezet kimutatására végzett felmérések

7. cikk

Az alkalmazás kezdőnapja

Ezt a határozatot 2018. június 1-jétől kell alkalmazni.

8. cikk

Ezt a határozatot 2023. június 30-ig kell alkalmazni.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) A Bizottság 2004/103/EK irányelve (2004. október 7.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növények, növényi termékek és egyéb áruk azonosítási és növényegészségügyi ellenőrzéséről, amelyet a Közösségbe való beléptetés helyétől eltérő vagy ahhoz közeli helyszínen is le lehet folytatni, valamint az ezen vizsgálatokra jellemző körülmények meghatározásáról (HL L 313., 2004.10.12., 16. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018D0638 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018D0638&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018D0638-20210701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018D0638-20210701&locale=hu