32022L2523[1]

A Tanács (EU) 2022/2523 irányelve (2022. december 14.) az Unióban a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról

A TANÁCS (EU) 2022/2523 IRÁNYELVE

(2022. december 15.)

az Unióban a multinacionális vállalatcsoportokra és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportokra vonatkozó globális minimum-adószint biztosításáról

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Cikk

Tárgy

Ezen irányelv közös intézkedéseket állapít meg a multinacionális vállalatcsoportok és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportok tényleges minimum-adóztatására vonatkozóan a következők formájában:

a) egy jövedelem-hozzászámítási szabály (IIR), amelynek megfelelően a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport anyavállalata kiszámítja és befizeti a kiegészítő adóból hozzá rendelhető részarányt a csoport alacsony adóterhelésű tagjai tekintetében; és

b) az aluladóztatott kifizetések szabálya (UTPR), amelynek értelmében egy multinacionális vállalatcsoport valamely tagjánál további adóráfordítás keletkezik, amely egyenlő az alacsony adóterhelésű csoporttagok tekintetében a jövedelem-hozzászámítási szabály alapján fel nem számított kiegészítő adóból rá eső résszel.

2. Cikk

Hatály

Ezen irányelv nem alkalmazandó a következő szervezetekre (a továbbiakban: kizárt szervezetek):

a) államigazgatási szerv, nemzetközi szervezet, nonprofit szervezet, nyugdíjalap, végső anyavállalatnak minősülő befektetési alap vagy végső anyavállalatnak minősülő ingatlanbefektetési vállalkozás;

b) a nyugdíjszolgáltató kivételével olyan szervezet, amely értékének legalább 95 %-a - közvetlenül vagy egy vagy több kizárt szervezeten keresztül - az a) pontban említett egy vagy több szervezet tulajdonában van, és amely: i. kizárólag vagy szinte kizárólag abból a célból működik, hogy az a) pontban említett szervezet vagy szervezetek javára eszközöket tartson vagy pénzeszközöket fektessen be; vagy ii. kizárólag az a) pontban említett szervezet vagy szervezetek által végzett tevékenységeket kiegészítő tevékenységeket végez;

c) a nyugdíjszolgáltató kivételével olyan szervezet, amely értékének legalább 85 %-a - közvetlenül vagy egy vagy több kizárt szervezeten keresztül - az a) pontban említett egy vagy több szervezet tulajdonában van, feltéve, hogy lényegében teljes nyeresége olyan osztalékokból vagy olyan tőkenyereségekből vagy -veszteségekből származik, amelyek a 16. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjával összhangban nem vehetők figyelembe az elismert nyereség vagy veszteség kiszámításakor.

E bekezdés első albekezdésétől eltérve, az adatszolgáltatást teljesítő csoporttag a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban választhatja azt, hogy az említett albekezdés b) és c) pontjában említett valamely szervezetet nem kezel kizárt szervezetként.

3. Cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában:

1. "szervezet": jogi konstrukció, amely önálló pénzügyi számlákat készít, vagy jogi személy;

2. "csoporttag": a) olyan szervezet, amely egy multinacionális vállalatcsoport vagy egy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport része; és b) a központ bármely állandó telephelye, amely az a) alpontban említett valamely multinacionális vállalatcsoport része;

3. "csoport": a) olyan szervezetek együttese, amelyek tulajdonjog vagy ellenőrzés révén a konszolidált pénzügyi beszámoló végső anyavállalat általi elkészítése céljából az elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standardban meghatározottak szerinti kapcsolatban állnak egymással, beleértve bármely szervezetet is, amelyet a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolójában pusztán kis mérete miatt, lényegességi okokból vagy amiatt nem vesznek figyelembe, hogy értékesítési célból tartják; vagy b) olyan szervezet, amely egy vagy több állandó telephellyel rendelkezik, feltéve, hogy nem része egy másik, az a) alpontban meghatározottak szerinti csoportnak;

4. "multinacionális vállalatcsoport": olyan csoport, amely legalább egy olyan szervezetet vagy állandó telephelyet foglal magában, amely nem a végső anyavállalat joghatóságában található;

5. "nagy volumenű belföldi vállalatcsoport": olyan csoport, amelynek valamennyi tagja ugyanazon tagállamban található;

6. "konszolidált (összevont) pénzügyi beszámoló": a) a szervezet által valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standardnak megfelelően készített pénzügyi kimutatások, amelyekben az említett szervezetnek és azon szervezeteknek, amelyekben ellenőrző részesedéssel rendelkezik, az eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit, ráfordításait és pénzforgalmát egyetlen gazdasági egységhez tartozóként mutatják be; b) a 3. pont b) alpontjában meghatározott csoportok esetében a szervezet által valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standardnak megfelelően készített pénzügyi kimutatások; c) a végső anyavállalat azon pénzügyi kimutatásai, amelyeket nem valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standardnak megfelelően készítenek, és amelyeket a lényeges versenytorzulások elkerülése érdekében utólag kiigazítottak; és d) amennyiben a végső anyavállalat nem készít az a), b) vagy c) alpontban leírtak szerinti pénzügyi kimutatásokat, azon pénzügyi kimutatások, amelyeket akkor készítettek volna el, ha a végső anyavállalat köteles volna ilyen pénzügyi kimutatásokat készíteni a következőkkel összhangban: i. valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard; vagy ii. egy másik pénzügyibeszámoló-készítési standard, feltételezve a pénzügyi kimutatásoknak a lényeges versenytorzulások elkerülése érdekében történő kiigazítását;

7. "pénzügyi év": azon beszámolási időszak, amelynek tekintetében egy multinacionális vállalatcsoport vagy egy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport végső anyavállalata konszolidált pénzügyi beszámolót készít, vagy ha a végső anyavállalat nem készít konszolidált pénzügyi beszámolót, a naptári év;

8. "adatszolgáltatást teljesítő csoporttag": olyan szervezet, amely a 44. cikkel összhangban kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatást nyújt be;

9. "államigazgatási szerv": valamennyi következő kritériumnak megfelelő szervezet: a) részben vagy egészben, kormányzati tulajdonban áll, beleértve annak politikai alegységeit vagy helyi hatóságait is; b) nem végez kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet, és fő célja: i. államigazgatási feladat ellátása; vagy ii. az adott kormány vagy joghatóság eszközeinek kezelése vagy befektetése, mégpedig befektetések végzése vagy tartása, eszközkezelés vagy az említett kormány vagy joghatóság eszközei tekintetében egyéb kapcsolódó befektetési tevékenységek végzése révén; c) általános teljesítményéről egy kormánynak számol be, és éves adatszolgáltatást teljesít az említett kormánynak; és d) megszűnése esetén eszközei egy kormányt illetik, és amennyiben nettó eredményt oszt fel, az ilyen nettó eredményt kizárólag az említett kormány kapja, a nettó eredmény semmilyen része sem szolgálhatja magánszemélyek javát;

10. "nemzetközi szervezet": bármely kormányközi szervezet - a nemzetek feletti szervezeteket is beleértve - vagy ennek 100 %-os tulajdonában levő ügynökség, amely valamennyi következő kritériumnak megfelel: a) elsősorban kormányok alkotják; b) hatályos székhely- vagy lényegileg hasonló megállapodással rendelkezik a letelepedése szerinti joghatósággal, például olyan megállapodással, amely a szervezetnek az említett joghatóságban található irodáit vagy telephelyeit kiváltságokra és mentességekre jogosítja; és c) a jogszabályok vagy a szervezet működését szabályozó dokumentumok tiltják, hogy az árbevétele magánszemélyek javát szolgálja;

11. "nonprofit szervezet": olyan szervezet, amely megfelel valamennyi következő kritériumnak: a) a székhelye szerinti joghatóságban hozták létre és ott működik: i. kizárólag vallási, jótékonysági, tudományos, művészeti, kulturális, sportolási, oktatási vagy más hasonló célokból; vagy ii. szakmai szervezetként, ipari egyesületként, kereskedelmi kamaraként, munkaügyi szervezetként, mezőgazdasági vagy kertészeti szervezetként, civil egyesületként vagy kizárólag a szociális jólét előmozdítása érdekében működő szervezetként; b) az a) alpontban említett tevékenységekből származó lényegében összes bevétele mentes a jövedelemadó alól a székhelye szerinti joghatóságban; c) nincsenek olyan részvényesei vagy tagjai, akiknek vagy amelyeknek a szervezet bevételében vagy eszközeiben tulajdonosi vagy kedvezményezetti érdekeltségük van; d) a szervezet bevétele vagy eszközei nem oszthatók fel magánszemélyeknek vagy nem jótékonysági szervezeteknek, illetve nem használhatók fel ezek javára, kivéve: i. a szervezet jótékonysági tevékenységeinek végzése alapján; ii. nyújtott szolgáltatásokért, illetve ingatlan vagy tőke használatáért járó méltányos ellentételezésként; vagy iii. a szervezet által megvásárolt ingatlan valós piaci értékét tükröző kifizetésként; és e) a szervezet megszűnésekor vagy felszámolásakor annak valamennyi eszközét fel kell osztani vagy vissza kell juttatni vagy egy nonprofit szervezetnek, vagy a szervezet székhelye szerinti joghatóság kormányának, beleértve bármely államigazgatási szervezetet is, vagy a joghatóság bármely politikai alegységének; f) nem folytat olyan kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet, amely nem kapcsolódik közvetlenül azon célokhoz, amelyekre létrehozták;

12. "áteresztő szervezet": szervezet, amennyiben bevételei, kiadásai, nyeresége vagy vesztesége tekintetében adózási szempontból átlátható azon joghatóságban, ahol létrehozták, kivéve, ha egy másik joghatóságban rendelkezik adóügyi illetőséggel, és ott kell lefedett adót fizetnie a bevétele vagy nyeresége után; az áteresztő szervezetet úgy kell tekinteni, mint amely: a) a bevételei, kiadásai, nyeresége vagy vesztesége tekintetében adózási szempontból átlátható szervezet, amennyiben adózási szempontból átlátható azon joghatóságban, amelyben a tulajdonosa található; b) a bevételei, kiadásai, nyeresége vagy vesztesége tekintetében fordított hibrid szervezet, amennyiben adózási szempontból nem átlátható azon joghatóságban, amelyben a tulajdonosa található; e fogalommeghatározás alkalmazásában "fiskálisan átlátható szervezet" az olyan szervezet, amelynek bevételét, kiadásait, nyereségét vagy veszteségét valamely joghatóság jogszabályai úgy kezelik, mintha azok a szervezet közvetlen tulajdonosánál, a szervezetben való érdekeltsége arányában keletkeznének vagy merülnének fel; a csoporttagnak minősülő vállalatban vagy állandó telephelyben fennálló tulajdonosi érdekeltséget adózási szempontból átlátható struktúra révén tartottnak kell tekinteni, ha a tulajdonosi érdekeltséget adózási szempontból átlátható vállalatok láncolatán keresztül közvetve birtokolják; az olyan csoporttag, amely nem rendelkezik adóügyi illetőséggel, és nem tartozik lefedett adó vagy elismert belföldi kiegészítő adó hatálya alá az ügyvezetés helye, a létrehozás helye vagy hasonló kritérium alapján, áteresztő szervezetnek és a bevételei, kiadásai, nyeresége vagy vesztesége tekintetében adózási szempontból átlátható szervezetnek tekintendő, amennyiben: a) a tulajdonosai olyan joghatóságban találhatók, amely a szervezetet adózási szempontból átláthatóként kezeli; b) a szervezet nem rendelkezik telephellyel azon joghatóságban, ahol létrehozták; és c) a bevétel, a kiadás, a nyereség vagy a veszteség nem tulajdonítható egy állandó telephelynek;

13. "állandó telephely": a) olyan joghatóságban található telephely vagy vélelmezett telephely, ahol az alkalmazandó adóegyezménynek megfelelően állandó telephelynek minősül, feltéve, hogy az ilyen joghatóság a jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló, módosított OECD-modellegyezmény 7. cikkéhez hasonló rendelkezéssel összhangban adóztatja a telephelynek tulajdonítható nyereséget; b) ha nincs alkalmazandó adóegyezmény, olyan joghatóságban található telephely vagy vélelmezett telephely, amely az ilyen telephelynek tulajdonítható nyereséget nettó alapon, a saját területén adóügyi illetőséggel rendelkező szervezetek esetében alkalmazott módszerhez hasonló módon adóztatja meg; c) ha egy joghatóságnak nincs társaságiadó-rendszere, az ilyen joghatóságban található telephely vagy vélelmezett telephely, amely a jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló, módosított OECD-modellegyezménynek megfelelően állandó telephelynek minősülne, feltéve, hogy az ilyen joghatóság jogosult arra, hogy a telephelynek tulajdonítható nyereséget az említett egyezmény 7. cikkével összhangban megadóztassa; vagy d) az a)-c) alpontban nem szereplő telephely vagy vélelmezett telephely, amelyen keresztül a szervezet helye szerinti joghatóság területén kívül végeznek tevékenységeket, feltéve, hogy az ilyen joghatóság mentesíti az ilyen tevékenységeknek tulajdonítható nyereséget;

14. "végső anyavállalat": a) olyan szervezet, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrző részesedéssel rendelkezik bármely más szervezetben, és amely sem közvetlenül, sem közvetve nem áll egy másik olyan szervezet tulajdonában, amely benne ellenőrző részesedéssel rendelkezik; vagy b) a 3. pont b) alpontjában meghatározott csoport központja;

15. "minimum-adómérték": tizenöt százalék (15 %);

16. "kiegészítő adó": egy adott joghatóságra vagy csoporttagra vonatkozóan a 27. cikk alapján kiszámított kiegészítő adó;

17. "ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó adórendszer": az elismert jövedelem-hozzászámítási szabály kivételével az olyan adózási szabályrendszer, amelynek értelmében egy külföldi szervezet közvetlen vagy közvetett részvényese vagy egy állandó telephely központja az említett külföldi csoporttag által elért nyereség egy részének vagy egészének rá eső hányada után adózik, függetlenül attól, hogy a részvényes az említett nyereségből felosztás útján részesül-e;

18. "elismert jövedelem-hozzászámítási szabály": egy adott joghatóság belső jogában végrehajtott szabályrendszer, feltéve, hogy az ilyen joghatóság nem nyújt az említett szabályokhoz kapcsolódó kedvezményeket, és: a) amely egyenértékű az ezen irányelvben megállapított szabályokkal, vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében a releváns OECD-modellszabályokkal A gazdaság digitalizációjából eredő adózási kihívások - Az adóalap-erózió elleni globális modellszabályok [második pillér]) (a továbbiakban: OECD-modellszabályok), amelyeknek megfelelően a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport anyavállalata kiszámítja és befizeti a kiegészítő adóból hozzá rendelhető részarányt az említett csoport alacsony adóterhelésű tagjai tekintetében; b) amelynek igazgatása összhangban van az ezen irányelvben megállapított szabályokkal, vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályokkal;

19. "alacsony adóterhelésű csoporttag": a) a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport olyan tagja, amely alacsony adóterhelésű joghatóságban található; vagy b) olyan honosság nélküli csoporttag, amelynek egy pénzügyi év tekintetében elismert nyeresége van, és tényleges adómértéke alacsonyabb, mint a tényleges minimum-adómérték;

20. "közbenső anyavállalat": olyan csoporttag, amely közvetlenül vagy közvetve tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik ugyanazon multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport egy másik csoporttagjában, és amely nem minősül végső anyavállalatnak, részleges tulajdonban álló anyavállalatnak, állandó telephelynek vagy befektetési szervezetnek;

21. "ellenőrző részesedés": olyan tulajdonosi érdekeltség egy szervezetben, amelynek révén az érdekeltség tulajdonosa köteles vagy köteles lett volna a szervezet eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit, ráfordításait és pénzforgalmát tételenként, valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standardnak megfelelően összevonni; a központot úgy kell tekinteni, mint amely rendelkezik az ellenőrző részesedéssel állandó telephelyeiben;

22. "részleges tulajdonban álló anyavállalat": olyan csoporttag, amely közvetlenül vagy közvetve tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik ugyanazon multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport egy másik csoporttagjában, és amelynek a nyereségében közvetlenül vagy közvetve egy vagy több olyan személy rendelkezik 20 %-ot meghaladó tulajdonosi érdekeltséggel, aki nem a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport csoporttagja, továbbá amely nem minősül végső anyavállalatnak, állandó telephelynek vagy befektetési szervezetnek;

23. "tulajdonosi érdekeltség": egy szervezet vagy állandó telephely tőkerészesedése, amely nyereséghez, tőkéhez vagy tartalékokhoz fűződő jogokat biztosít;

24. "anyavállalat": végső anyavállalat, amely nem kizárt szervezet, közbenső anyavállalat vagy részleges tulajdonban álló anyavállalat;

25. "elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard": a nemzetközi számviteli standardok (IFRS vagy az Unióban az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 1 ) alapján elfogadott IFRS), valamint Ausztrália, Brazília, Kanada, az Európai Unió tagállamai, az Európai Gazdasági Térség tagállamai, Hongkong (Kína), Japán, Mexikó, Új-Zéland, a Kínai Népköztársaság, az Indiai Köztársaság, a Koreai Köztársaság, Oroszország, Szingapúr, Svájc, az Egyesült Királyság és az Amerikai Egyesült Államok általánosan elfogadott számviteli elvei;

26. "engedélyezett pénzügyibeszámoló-készítési standard": egy szervezet tekintetében olyan általánosan elfogadott számviteli elvek együttese, amelyek alkalmazására a szervezet helye szerinti engedélyezett számviteli szerv engedélyt ad; e fogalommeghatározás alkalmazásában "engedélyezett számviteli szerv" az a szerv, amely egy adott joghatóságban törvényesen jogosult pénzügyibeszámoló-készítési standardok előírására, megállapítására vagy elfogadására;

27. "jelentős versenytorzulás": az általánosan elfogadott számviteli elvek szerinti bizonyos elv vagy eljárás alkalmazása tekintetében egy olyan alkalmazás, amely a bevétel vagy kiadás 75 000 000 EUR-t meghaladó együttes eltérését eredményezi egy pénzügyi évben ahhoz az összeghez képest, amelyet a nemzetközi számviteli standardok (IFRS vagy az Unió által az 1606/2002/EK rendelet alapján elfogadott IFRS) szerinti megfelelő elv vagy eljárás alkalmazásával állapítottak volna meg;

28. "elismert belföldi kiegészítő adó": egy adott joghatóság belső jogában alkalmazott kiegészítő adó, feltéve, hogy az ilyen joghatóság nem nyújt az említett szabályokhoz kapcsolódó kedvezményeket, és: a) amely lehetővé teszi az adott joghatóságban található csoporttagok többletnyereségének az ezen irányelvben megállapított szabályokkal, vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályokkal összhangban történő meghatározását, valamint az ezen irányelvben megállapított szabályokkal, illetve harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályokkal összhangban az adott joghatóság és a csoporttagok tekintetében a minimum-adómértéknek az említett többletnyereségre történő alkalmazását; és b) amelynek igazgatása összhangban van az ezen irányelvben megállapított szabályokkal vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályokkal;

29. "a tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéke" a tárgyi eszközök kezdeti és végértékének átlaga a halmozott értékcsökkenés, kimerülés és értékvesztés figyelembevételét követően, a pénzügyi beszámolóban nyilvántartottak szerint;

30. "befektetési szervezet": a) a befektetési alap és az ingatlanbefektetési vállalkozás; b) olyan szervezet, amely - közvetlenül vagy ilyen szervezetek láncolatán keresztül - legalább 95 %-ban az a) alpontban említett szervezet tulajdonában van, és amely kizárólag vagy szinte kizárólag abból a célból működik, hogy e szervezet vagy szervezetek javára eszközöket tartson vagy pénzeszközöket fektessen be; vagy c) olyan szervezet, ahol a szervezet értékének legalább 85 %-a az a) alpontban említett szervezet tulajdonában van, feltéve, hogy lényegében teljes nyeresége olyan osztalékokból vagy olyan tőkenyereségekből vagy -veszteségekből származik, amelyek ezen irányelv alkalmazásában nem vehetők figyelembe az elismert nyereség vagy veszteség kiszámításakor;

31. "befektetési alap": olyan szervezet vagy konstrukció, amely megfelel valamennyi következő feltételnek: a) célja, hogy több olyan befektetőtől származó pénzügyi vagy nem pénzügyi eszközöket egyesítsen, amely befektetők közül egyesek nem kapcsolódnak egymáshoz; b) meghatározott befektetési politikával összhangban fektet be; c) lehetővé teszi a befektetők számára az ügyleti, kutatási és elemzési költségek csökkentését vagy a kockázatok együttes megosztását; d) elsősorban befektetésből származó jövedelem vagy nyereség elérésére, illetve egy konkrét vagy általános esemény vagy következmény elleni védelemre szolgál; e) befektetői az általuk befizetett hozzájárulás alapján jogosultak az alap eszközeinek hozamára vagy az ezen eszközökből származó jövedelemre; f) a szervezet vagy konstrukció, illetve annak kezelése a szervezet vagy konstrukció letelepedése vagy irányítása szerinti joghatóságban a befektetési alapokra vonatkozó szabályozási rendszer hatálya alá tartozik, beleértve a pénzmosás elleni és a befektetővédelmi szabályokat is; és g) kezelését a befektetők nevében befektetésialap-kezelő szakemberek végzik;

32. "ingatlanbefektetési vállalkozás": olyan szervezet, amelyben a befektetők széles köre rendelkezik részesedéssel, amely túlnyomórészt ingatlantulajdonnal rendelkezik, és amelyre egységes, a szervezetnél vagy részesedéstulajdonosoknál, legfeljebb egy év halasztással alkalmazott adószint vonatkozik;

33. "nyugdíjalap": a) olyan szervezet, amelyet kizárólag vagy szinte kizárólag abból a célból hoztak létre és működtetnek valamely joghatóságban, hogy magánszemélyek részére nyugellátás-szolgáltatásokat, valamint ahhoz kapcsolódó kiegészítő vagy járulékos szolgáltatásokat nyújtson, amennyiben: i. az említett szervezetet az említett joghatóság vagy annak egyik politikai alegysége vagy helyi hatósága ekként szabályozza; vagy ii. az említett nyugellátás-szolgáltatásokat a nemzeti jogszabályok biztosítják vagy más módon védik, és azokat bizalmi vagyonkezelési konstrukció vagy vagyonkezelő által tartott eszközhalmazból finanszírozzák annak érdekében, hogy biztosítsák a megfelelő nyugdíjfizetési kötelezettségek teljesítését a multinacionális vállalatcsoport és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport fizetésképtelensége esetére; b) nyugdíjszolgáltató;

34. "nyugdíjszolgáltató": olyan szervezet, amelyet kizárólag vagy szinte kizárólag abból a célból hoztak létre és működtetnek, hogy a 33. pont a) alpontjában említett szervezetek javára pénzeszközöket fektessen be, vagy a 33. pont a) alpontjában említett szabályozott tevékenységeket kiegészítő tevékenységeket végezzen, feltéve, hogy a nyugdíjszolgáltató ugyanazon csoporthoz tartozik, mint az említett szabályozott tevékenységeket végző szervezetek;

35. "alacsony adóterhelésű joghatóság": multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tekintetében, olyan tagállam vagy harmadik országbeli joghatóság, amelyben egy multinacionális vállalatcsoportnak vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoportnak bármely pénzügyi évben elismert nyeresége van, és a joghatóság a minimum-adómértéknél alacsonyabb tényleges adómértéket alkalmaz rá;

36. "elismert nyereség vagy veszteség": valamely csoporttagnak a III., VI. és VII. fejezetében meghatározott szabályokkal összhangban kiigazított számviteli nettó nyeresége vagy vesztesége;

37. "nem elismert visszatérítendő beszámításos adó": az elismert beszámításos adótól eltérő, valamely csoporttagot terhelő vagy általa befizetett olyan adó, amely: a) az ilyen csoporttag által kifizetett osztalék után annak haszonhúzója részére visszatérítendő, vagy a haszonhúzó által az ilyen osztalék utáni adótól eltérő adókötelezettséggel szemben beszámítható; vagy b) a részvényes részére történő osztalékfizetéskor visszatérítendő az osztalékot fizető társaságnak; e fogalommeghatározás alkalmazásában az elismert beszámításos adó olyan, valamely csoporttagot - beleértve az állandó telephelyet is - terhelő vagy általa befizetett lefedett adó, amely visszatérítendő vagy jóváírható a csoporttag által kifizetett osztalék haszonhúzója részére, vagy azon esetben, ha a lefedett adó egy állandó telephelyet terhel, vagy azt az állandó telephely fizeti be, a központ által kifizetett osztalék haszonhúzója részére, amennyiben a visszatérítés megfizetését vagy a jóváírás biztosítását: a) a lefedett adókat kivető joghatóságtól eltérő joghatóság teljesíti; b) az osztalék olyan haszonhúzója részére teljesítik, amely a csoporttagra a lefedett adókat kivető joghatóság belső joga szerint a kapott osztalékra vonatkozó minimum-adómértéknek megfelelő vagy azt meghaladó névleges mértékkel adózik; c) az osztalék olyan természetes személy haszonhúzója részére teljesítik, aki adóügyi illetőséggel rendelkezik azon joghatóságban, amely a csoporttagra a lefedett adókat kivetette, és aki a szokásos jövedelemre vonatkozó általános adómértéknek megfelelő vagy azt meghaladó névleges mértékkel adózik; vagy d) államigazgatási szerv, nemzetközi szervezet, illetőséggel rendelkező nonprofit szervezet, illetőséggel rendelkező nyugdíjalap, a multinacionális vállalatcsoporthoz vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoporthoz nem tartozó, illetőséggel rendelkező befektetési szervezet, vagy - amennyiben az osztalék illetőséggel rendelkező nyugdíjalap-tevékenységekkel összefüggésben kerül kifizetésre, és a nyugdíjalap által kapott osztalékhoz hasonló módon adózik - illetőséggel rendelkező életbiztosító részére teljesítik; a d) alpont alkalmazásában: i. egy nonprofit szervezet vagy nyugdíjalap azon joghatóságban rendelkezik illetékességgel, amelyben létrehozták és kezelik; ii. egy befektetési szervezet azon joghatóságban rendelkezik illetékességgel, amelyben létrehozták és szabályozzák; iii. egy életbiztosító azon joghatóságban rendelkezik illetékességgel, amelyben található;

38. "elismert visszatérítendő adókedvezmény": a) olyan visszatérítendő adókedvezmény, amelyet kialakításából adódóan készpénzkifizetés vagy azzal egyenértékű pénzeszköz formájában kell megfizetni a csoporttag részére azon időponttól számított négy éven belül, amikor a csoporttag a jóváírást nyújtó joghatóság jogszabályai szerint jogosulttá válik a visszatérítendő adókedvezményre; vagy b) ha az adókedvezmény részben visszatérítendő, a visszatérítendő adókedvezmény azon része, amelyet készpénzkifizetés vagy azzal egyenértékű pénzeszköz formájában kell megfizetni a csoporttag részére az azon időponttól számított négy éven belül, amikor a csoporttag jogosulttá válik a visszatérítendő adókedvezményre; az elismert visszatérítendő adókedvezmény nem tartalmaz elismert beszámításos adó vagy nem elismert visszatérítendő beszámításos adó alapján jóváírható vagy visszatérítendő adóösszegeket;

39. "nem elismert visszatérítendő adókedvezmény": elismert visszatérítendő adókedvezménynek nem minősülő, de részben vagy egészben visszatérítendő adókedvezmény;

40. "központ": olyan szervezet, amely pénzügyi kimutatásaiban szerepelteti egy állandó telephely számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét;

41. "csoporttag-tulajdonos": olyan csoporttag, amely közvetlenül vagy közvetve tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik ugyanazon multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport egy másik csoporttagjában;

42. "megfelelő eredményfelosztás-adóztatási rendszer": olyan társaságiadó-rendszer, amely: a) csak akkor vet ki nyereségadót, ha a nyereséget ténylegesen vagy vélelmezhetően felosztják a részvényesek között, vagy ha a vállalkozásnál bizonyos nem üzleti költségek merülnek fel; b) a minimum-adómértékkel megegyező vagy azt meghaladó mértékű adót vet ki; és c) 2021. július 1-jén vagy azt megelőzően hatályban volt;

43. "elismert aluladóztatott kifizetések szabálya": egy adott joghatóság belső jogában alkalmazott szabályrendszer, feltéve, hogy az ilyen joghatóság nem nyújt az említett szabályokhoz kapcsolódó kedvezményeket, és: a) amely egyenértékű az ezen irányelvben megállapított szabályokkal vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályokkal, amelyek szerint egy joghatóság beszedi valamely multinacionális vállalatcsoport kiegészítő adójának hozzá rendelhető részarányát, amelyet az említett multinacionális vállalatcsoport alacsony adóterhelésű tagjai után a jövedelem-hozzászámítási szabály alapján nem vetettek ki; b) amelynek igazgatása összhangban van az ezen irányelvben megállapított szabályokkal vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályokkal;

44. "adatszolgáltatásra kijelölt csoporttag": a 44. cikkben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségeknek a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport nevében történő teljesítésére a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport által kijelölt, a végső anyavállalattól eltérő csoporttag.

4. Cikk

A csoporttag helye

Amennyiben az áteresztő szervezettől eltérő szervezet helyét az első albekezdés alapján nem lehetséges meghatározni, úgy kell tekinteni, hogy a szervezet azon joghatóságban található, ahol létrehozták.

A 3. cikk 13. pontjának b) alpontjában meghatározott állandó telephelyet azon joghatóságban kell meghatározni, ahol üzleti jelenléte alapján nettó alapon adózik.

A 3. cikk 13. pontjának c) alpontjában meghatározott állandó telephelyet azon joghatóságban kell meghatározni, ahol elhelyezkedik.

A 3. cikk 13. pontjának d) alpontjában meghatározott állandó telephelyet honosság nélkülinek kell tekinteni.

Amennyiben az alkalmazandó adóegyezmény előírja, hogy az illetékes hatóságoknak kölcsönös megállapodásra kell jutniuk a csoporttag vélelmezett adóügyi illetőségéről, ilyen megállapodás hiányában az (5) bekezdést kell alkalmazni.

Amennyiben az alkalmazandó adóegyezmény alapján nem nyújtható kettős adóztatás alóli mentesség arra tekintettel, hogy a csoporttag az egyezmény mindkét részes felében adóügyi illetőséggel rendelkezik, az (5) bekezdést kell alkalmazni.

Az első albekezdésben említett lefedett adók összegének kiszámítása céljából az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó adórendszernek megfelelően megfizetett adó összege nem vehető figyelembe.

Ha a két joghatóságban fizetendő lefedett adók összege azonos vagy nulla, úgy kell tekinteni, hogy a csoporttag azon joghatóságban található, ahol a rá vonatkozóan a 28. cikkel összhangban szervezetenként kiszámított, gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel összege magasabb.

Ha a két joghatóságban a gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel összege azonos vagy nulla, a csoporttagot honosság nélkülinek kell tekinteni, kivéve, ha a csoport végső anyavállalata, amely esetben úgy kell tekinteni, hogy azon joghatóságban található, ahol létrehozták.

II. FEJEZET

A JÖVEDELEM-HOZZÁSZÁMÍTÁSI SZABÁLY ÉS AZ ALULADÓZTATOTT KIFIZETÉSEK SZABÁLYA

5. Cikk

Az Unióban található végső anyavállalat

6. Cikk

Az Unióban található közbenső anyavállalat

Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben:

a) a végső anyavállalat az említett pénzügyi évben egy elismert jövedelem-hozzászámítási szabály hatálya alá tartozik; vagy

b) egy másik közbenső anyavállalat olyan joghatóságban található, ahol az említett pénzügyi évben egy elismert jövedelem-hozzászámítási szabály hatálya alá tartozik, és közvetlenül vagy közvetve ellenőrző részesedéssel rendelkezik a közbenső anyavállalatban.

7. Cikk

Az Unióban található, és kizárt végső anyavállalat tulajdonában levő közbenső anyavállalat

8. Cikk

Az Unióban található, részleges tulajdonban álló anyavállalat

9. Cikk

A kiegészítő adó felosztása a jövedelem-hozzászámítási szabály alapján

Az alacsony adóterhelésű csoporttag többi tulajdonosának tulajdonosi érdekeltségének tulajdonítható elismert nyereség az az összeg, amelyet a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolójához használt elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard elvei szerint az ilyen tulajdonosoknak tulajdoníthatóként kezeltek volna, ha az alacsony adóterhelésű csoporttag nettó nyeresége megegyezne az elismert nyereségével, és:

a) az anyavállalat az említett számviteli standardnak megfelelően készítette volna el a konszolidált pénzügyi beszámolóját (a továbbiakban: a hipotetikus konszolidált pénzügyi beszámoló);

b) az anyavállalat ellenőrző részesedéssel rendelkezett az alacsony adóterhelésű csoporttagban oly módon, hogy az alacsony adóterhelésű csoporttag valamennyi bevételét és kiadását a hipotetikus konszolidált pénzügyi beszámolóban költségvetési soronként összevonták az anyavállalatéval;

c) az alacsony adóterhelésű csoporttag teljes elismert nyeresége a csoporton kívüli személyekkel kötött ügyleteknek volt tulajdonítható; és

d) a nem az anyavállalat közvetlen vagy közvetett tulajdonában levő valamennyi tulajdonosi érdekeltség a csoporton kívüli személyek tulajdonában volt.

Az e cikk (1) bekezdésével összhangban az anyavállalathoz rendelt összegen felül az anyavállalat által az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (2) bekezdése és a 8. cikk (2) bekezdése alapján a pénzügyi évre fizetendő, a jövedelem-hozzászámítási szabály szerinti kiegészítő adó magában foglalja a 27. cikkel összhangban a következőket:

a) az említett anyavállalatra vonatkozóan kiszámított kiegészítő adó teljes összege; és

b) az ugyanazon tagállamban található alacsony adóterhelésű csoporttagjaira vonatkozóan kiszámított kiegészítő adó összegének és az ilyen kiegészítő adóból a pénzügyi évben az anyavállalathoz rendelhető részaránynak a szorzata.

10. Cikk

A jövedelem-hozzászámítási szabály beszámítási mechanizmusa

Amennyiben a valamely tagállamban található anyavállalat közvetetten tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik egy alacsony adóterhelésű csoporttagban egy olyan közbenső anyavállalaton vagy részleges tulajdonban álló anyavállalaton keresztül, amely az adott pénzügyi évben elismert jövedelem-hozzászámítási szabály hatálya alá tartozik, az 5-8. cikk szerint fizetendő kiegészítő adót csökkenteni kell a kiegészítő adónak az elsőként említett anyavállalatnak tulajdonítható részarányával megegyező azon összeggel, amely a közbenső anyavállalat vagy a részleges tulajdonban álló anyavállalat által fizetendő.

11. Cikk

Elismert belföldi kiegészítő adó alkalmazásának választása

Ha egy tagállam, ahol egy multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tagjai találhatók, egy elismert belföldi kiegészítő adó alkalmazását választja, a multinacionális vállalatcsoportnak vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportnak az említett tagállamban működő valamennyi alacsony adóterhelésű csoporttagja a választott belföldi kiegészítő adó hatálya alá tartozik a pénzügyi évre vonatkozóan.

Elismert belföldi kiegészítő adó alkalmazása esetében az alacsony adóterhelésű csoporttagok belföldi többletnyeresége a konszolidált pénzügyi beszámolóhoz használt pénzügyibeszámoló-készítési standard helyett kiszámítható egy elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard vagy pedig egy engedélyezett számviteli szerv által engedélyezett és a lényeges versenytorzulások megakadályozása céljából kiigazított, engedélyezett pénzügyibeszámoló-készítési standard szerint.

Az első albekezdés ellenére, ha az elismert belföldi kiegészítő adót egy adott pénzügyi évre az anyavállalat elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standardjaival vagy a nemzetközi számviteli standardokkal (IFRS vagy az Unió által az 1606/2002/EK rendelet alapján elfogadott IFRS) összhangban számították ki, az említett multinacionális vállalatcsoportnak vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoportnak az említett tagállamban található csoporttagjai tekintetében az adott pénzügyi évre nem kell a 27. cikknek megfelelően további kiegészítő adót számítani. Ezen albekezdés nem érinti bármely további kiegészítő adónak a 29. cikk szerinti kiszámítását abban az esetben, ha egy tagállam nem alkalmaz elismert belföldi kiegészítő adót a 29. cikk alapján felmerülő bármilyen további kiegészítő adó beszedésére.

12. Cikk

Az aluladóztatott kifizetések szabályának alkalmazása a multinacionális vállalatcsoportban

E célból az ilyen kiigazítás öltheti az érintett csoporttagok által fizetendő kiegészítő adónak vagy pedig az érintett csoporttagok adóköteles nyereségéből történő levonás megtagadásának a formáját, ami olyan adókötelezettséget eredményez, amelyet az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti, az adott tagállamhoz rendelt kiegészítő adóként be kell szedni.

Az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítő adó minden olyan összegét, amely az adott pénzügyi évben az adóköteles nyereségből történő levonás megtagadásának következtében az adott pénzügyi év tekintetében továbbra is esedékes, a szükséges mértékben át kell vinni, és minden egyes további pénzügyi év tekintetében el kell végezni rajta az (1) bekezdés szerinti kiigazítást mindaddig, amíg az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítő adónak az adott pénzügyi év tekintetében az adott tagállamhoz rendelt teljes összegét be nem fizették.

13. Cikk

Az aluladóztatott kifizetések szabályának alkalmazása a végső anyavállalat joghatóságában

E célból az ilyen kiigazítás öltheti az érintett csoporttagok által fizetendő kiegészítő adónak vagy pedig az érintett csoporttagok adóköteles nyereségéből történő levonás megtagadásának a formáját, ami olyan adókötelezettséget eredményez, amelyet az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti, az adott tagállamhoz rendelt kiegészítő adóként be kell szedni.

Az első albekezdés nem alkalmazandó, amennyiben egy alacsony adóterhelésű harmadik országbeli joghatóságban található végső anyavállalat saját maga és az említett joghatóságban található alacsony adóterhelésű csoporttagjai tekintetében elismert jövedelem-hozzászámítási szabály hatálya alá tartozik.

Az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítő adó bármely olyan összegét, amely az adott pénzügyi évben az adóköteles nyereségből történő levonás megtagadásának következtében az adott pénzügyi év tekintetében továbbra is esedékes, a szükséges mértékben át kell vinni, és minden egyes további pénzügyi év tekintetében el kell végezni rajta az (1) bekezdés szerinti kiigazítást mindaddig, amíg az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítő adónak az adott pénzügyi év tekintetében az adott tagállamhoz rendelt teljes összegét be nem fizették.

14. Cikk

Az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítő adó kiszámítása és felosztása

A tagállamra jutó UTPR százalékos arányt az egyes pénzügyi évekre és multinacionális vállalatcsoportokra vonatkozóan a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

a) a munkavállalói létszám a tagállamban a multinacionális vállalatcsoport adott tagállamban található összes tagjánál foglalkoztatott munkavállalók teljes létszáma;

b) a munkavállalói létszám valamennyi aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti joghatóságban a multinacionális vállalatcsoport valamennyi olyan joghatóságban található tagjánál foglalkoztatott munkavállalók teljes létszáma, ahol az adott pénzügyi évben elismert aluladóztatott kifizetések szabálya van hatályban;

c) a tárgyi eszközök összértéke a tagállamban a multinacionális vállalatcsoport adott tagállamban található valamennyi tagjánál nyilvántartott tárgyi eszközök együttes könyv szerinti nettó értéke;

d) a tárgyi eszközök összértéke valamennyi aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti joghatóságban a multinacionális vállalatcsoport olyan joghatóságokban található valamennyi tagjánál nyilvántartott tárgyi eszközök együttes könyv szerinti nettó értéke, ahol az adott pénzügyi évben elismert aluladóztatott kifizetések szabálya van hatályban.

A tárgyi eszközök magukban foglalják az érintett joghatóság területén található valamennyi csoporttag tárgyi eszközeit, ugyanakkor nem tartalmaznak készpénzt vagy pénzeszköz-egyenértékeseket, immateriális javakat vagy pénzügyi eszközöket.

Egy állandó telephelynek a 18. cikk (1) bekezdése által meghatározott és a 18. cikk (2) bekezdésével összhangban kiigazított önálló pénzügyi számláiban szereplő tárgyi eszközöket azon joghatósághoz kell rendelni, amelyben az állandó telephely található.

Egy állandó telephely joghatóságához rendelt munkavállalói létszámot és tárgyi eszközöket nem lehet figyelembe venni a központ joghatóságának munkavállalói létszáma és tárgyi eszközei tekintetében.

A befektetési szervezet által foglalkoztatott munkavállalók létszáma, valamint az általa nyilvántartott tárgyi eszközök könyv szerinti nettó értéke nem vehető figyelembe az (5) bekezdésben meghatározott képlet elemeiben.

Az áteresztő szervezet munkavállalói létszáma és tárgyi eszközeinek könyv szerinti nettó értéke nem vehető figyelembe az (5) bekezdésben meghatározott képlet elemeiben, kivéve, ha azokat állandó telephelyhez vagy - állandó telephely hiányában - azon joghatóságban található csoporttagokhoz rendelik hozzá, ahol az áteresztő szervezetet létrehozták.

A multinacionális vállalatcsoport valamely pénzügyi évre vonatkozóan nulla UTPR százalékos arányú joghatóságban található tagjainak munkavállalói létszáma és tárgyi eszközeinek könyv szerinti nettó értéke az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítő adó teljes összegét az említett pénzügyi év tekintetében a multinacionális vállalatcsoporthoz rendelő képlet elemeiben nem vehető figyelembe.

III. FEJEZET

AZ ELISMERT NYERESÉG VAGY VESZTESÉG KISZÁMÍTÁSA

15. Cikk

Az elismert nyereség vagy veszteség meghatározása

Amennyiben egy csoporttag számviteli nettó nyeresége vagy vesztesége a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolójának elkészítése során alkalmazott elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard vagy engedélyezett pénzügyibeszámoló-készítési standard alapján nem határozható meg észszerűen, a csoporttag adott pénzügyi évre vonatkozó számviteli nettó nyeresége vagy vesztesége egy másik elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard vagy valamely engedélyezett pénzügyibeszámoló-készítési standard alkalmazásával is meghatározható, feltéve, hogy:

a) a csoporttag pénzügyi számláit az említett számviteli standard alapján vezetik;

b) a pénzügyi számlákban szereplő információk megbízhatóak; és

c) az 1 000 000 EUR összeget meghaladó, tartósan fennálló eltéréseket amelyek egy konkrét elvnek vagy standardnak bevételekkel vagy ráfordításokkal vagy ügyletekkel kapcsolatos tételekre történő alkalmazásából adódnak, amennyiben az említett elv vagy standard eltér a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolójának elkészítése során alkalmazott számviteli standardtól kiigazítják, hogy megfeleljenek az említett tételre vonatkozóan a konszolidált pénzügyi beszámoló elkészítése során alkalmazott számviteli standard szerint előírt kezelésnek.

Amennyiben a végső anyavállalat nem készíti el a 3. cikk 6. pontjának a), b) és c) alpontjában említett konszolidált pénzügyi beszámolót, a végső anyavállalatnak a 3. cikk 6. pontjának d) alpontjában említett konszolidált pénzügyi beszámolójának azt kell tekinteni, amely akkor készült volna, ha a végső anyavállalat köteles volna a következőknek megfelelően ilyen konszolidált pénzügyi beszámolót készíteni:

a) valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard; vagy

b) egy engedélyezett pénzügyibeszámoló-készítési standard, feltéve, hogy az ilyen konszolidált pénzügyi beszámolót a lényeges versenytorzulások elkerülése érdekében kiigazítják.

16. Cikk

Kiigazítások az elismert nyereség vagy veszteség meghatározása céljából

E cikk alkalmazásában:

a) "nettó adóráfordítás": a következő tételek nettó összege: i. ráfordításként elhatárolt lefedett adó, valamint a nyereségadó-ráfordítás tekintetében figyelembe vett bármilyen tényleges vagy halasztott lefedett adó, beleértve az olyan nyereségre vonatkozó lefedett adókat, amelyek nem vehetők figyelembe az elismert nyereség vagy veszteség kiszámítása során; ii. a pénzügyi év veszteségének tulajdonítható halasztott adókövetelések; iii. ráfordításként elhatárolt elismert belföldi kiegészítő adók; iv. az ezen irányelv szabályai vagy harmadik országbeli joghatóságok esetében az OECD-modellszabályok alapján keletkező, ráfordításként elhatárolt adókötelezettségek; és v. ráfordításként elhatárolt, nem elismert visszatérítendő beszámításos adók;

b) "figyelembe nem vett osztalék": a tulajdonosi érdekeltség tekintetében kapott vagy felhalmozott osztalék vagy egyéb felosztott nyereség, kivéve a következők tekintetében kapott vagy felhalmozott osztalékot vagy egyéb felosztott nyereséget: i. olyan tulajdonosi érdekeltség: - amellyel a csoport egy vállalatban rendelkezik, és amely e vállalat nyereségéhez, tőkéjéhez vagy tartalékaihoz vagy szavazati jogaihoz fűződő jogok kevesebb mint 10 %-át jelenti a nyereségfelosztás vagy az elidegenítés időpontjában (a továbbiakban: portfólió-részesedés); és - amely azon csoporttag gazdasági tulajdona, amely a nyereségfelosztás időpontjában kevesebb mint egy évig kapja vagy halmozza fel az osztalékot vagy az egyéb felosztott nyereséget; ii. a 43. cikk szerinti választás tárgyát képező befektetési szervezetben meglévő tulajdonosi érdekeltség;

c) "figyelembe nem vett tőkenyereség vagy -veszteség": a csoporttag számviteli nettó nyereségéből vagy veszteségéből az a nyereség, profit vagy veszteség, amely a következőkből származik: i. a portfólió-részesedés kivételével a tulajdonosi érdekeltség valós értékében bekövetkezett változásokból származó nyereségek és veszteségek; ii. a tőkemódszerben figyelembe vett tulajdonosi érdekeltséghez kapcsolódó nyereség vagy veszteség; és iii. a portfólió-részesedés elidegenítésének kivételével a tulajdonosi érdekeltség elidegenítéséből származó nyereségek és veszteségek;

d) "átértékelési módszer szerinti, figyelembe vett nyereség vagy veszteség": olyan nettó nyereség vagy veszteség, amelyet az adott pénzügyi év kapcsolódó lefedett adói növelnek vagy csökkentenek, és amely olyan számviteli módszer vagy gyakorlat alkalmazásából származik, amely valamennyi ingatlan, gép és berendezés tekintetében: i. időszakosan kiigazítja az ilyen ingatlan, gép és berendezés könyv szerinti értékét annak valós értékére; ii. az értékváltozásokat az egyéb átfogó jövedelemben tartja nyilván; és iii. az egyéb átfogó jövedelemben elhatárolt nyereséget vagy veszteséget a későbbiekben nem jeleníti meg az eredményben;

e) "aszimmetrikus devizaárfolyam-nyereség vagy -veszteség": egy eltérő számviteli és adózási funkcionális pénznemmel rendelkező szervezet olyan devizaárfolyam-nyeresége vagy -vesztesége, amely: i. a csoporttag adóköteles nyereségének vagy veszteségének kiszámítása során figyelembe vett elemek egyike, és a csoporttag számviteli funkcionális pénzneme és adózási funkcionális pénzneme közötti árfolyam-ingadozásoknak tulajdonítható; ii. a csoporttag adóköteles számviteli nettó nyereségének vagy veszteségének kiszámítása során figyelembe vett elemek egyike, és a csoporttag számviteli funkcionális pénzneme és adózási funkcionális pénzneme közötti árfolyam-ingadozásoknak tulajdonítható; iii. figyelembe vételre került a csoporttag adóköteles számviteli nettó nyereségének vagy veszteségének kiszámítása során, és amely egy harmadik deviza és a csoporttag számviteli funkcionális pénzneme közötti árfolyam-ingadozásoknak tulajdonítható; és iv. egy harmadik deviza és a csoporttag adózási funkcionális pénzneme közötti árfolyam-ingadozásoknak tulajdonítható, függetlenül attól, hogy az ilyen harmadikdevizaárfolyamnyereség vagy -veszteség beleszámít-e az adóköteles nyereségbe. az adózási funkcionális pénznem a csoporttag adóköteles nyereségének vagy veszteségének egy lefedett adó szempontjából azon joghatóságban történő meghatározására használt funkcionális pénznem, amelyben az adott csoporttag található; a számviteli funkcionális pénznem a csoporttag számviteli nettó nyereségének vagy veszteségének meghatározáshoz használt funkcionális pénznem; a harmadik deviza olyan pénznem, amely nem a csoporttag adózási funkcionális pénzneme vagy számviteli funkcionális pénzneme;

f) "szabályozási szempontból kifogásolt ráfordítás": i. a csoporttagnál jogellenes kifizetésekkel, többek között vesztegetéssel és a bevétel visszaáramoltatásával összefüggésben felmerült ráfordítás; és ii. a csoporttagnál olyan pénzbírságokkal és büntetésekkel összefüggésben felmerült ráfordítás, amelyek összege eléri vagy meghaladja az 50 000 EUR-t vagy az annak megfelelő, a csoporttag számviteli nettó nyereségének vagy veszteségének kiszámításához használt funkcionális pénznemben kifejezett összeget;

g) "korábbi időszaki hibák és a számviteli elvek változásai": egy csoporttag pénzügyi év eleji nyitó saját tőkéjének változása, amely a következőknek tulajdonítható: i. egy korábbi pénzügyi évre vonatkozó számviteli nettó nyereség vagy veszteség meghatározása során elkövetett olyan hiba helyesbítése, amely hatással volt az említett korábbi pénzügyi évben az elismert nyereség vagy veszteség kiszámításánál figyelembe vehető bevételekre vagy ráfordításokra, kivéve, amennyiben a 25. cikknek megfelelően egy hiba ilyen helyesbítése lényeges csökkenést eredményezett a lefedett adókkal kapcsolatos kötelezettségben; és ii. a számviteli elvekben vagy politikában bekövetkezett olyan változás, amely hatással volt az elismert nyereség vagy veszteség kiszámításánál figyelembe vett bevételekre vagy ráfordításokra;

h) "elhatárolt nyugdíjráfordítás": számviteli nettó nyereségben vagy veszteségben szereplő nyugdíj-kötelezettségi ráfordítás összege és a pénzügyi évre vonatkozóan nyugdíjalapba befizetett összeg közötti különbség.

Egy csoporttag számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét az elismert nyereség vagy veszteség meghatározása céljából a következő tételek összegével kell kiigazítani:

a) nettó adóráfordítások;

b) figyelembe nem vett osztalékok;

c) figyelembe nem vett tőkenyereség vagy -veszteség;

d) átértékelési módszer szerinti, figyelembe vett nyereség vagy veszteség;

e) az eszközök és kötelezettségek elidegenítéséből származó, a 35. cikk alapján figyelembe nem vett nyereség vagy veszteség;

f) aszimmetrikus devizaárfolyam-nyereség vagy -veszteség;

g) szabályozási szempontból kifogásolt ráfordítás;

h) korábbi időszaki hiba és a számviteli elvek változása; és

i) elhatárolt nyugdíjráfordítások.

Amennyiben a részvényopciók felhasználására vonatkozó lehetőséggel nem éltek, a minden korábbi pénzügyi évre vonatkozó elismert nyereség vagy veszteség kiszámítása céljából a csoporttag számviteli nettó nyereségéből vagy veszteségéből levont részvényalapú kompenzációs költség vagy ráfordítás összegét figyelembe kell venni azon pénzügyi évben, amelyben az opció lejárt.

Amennyiben a részvényalapú kompenzációs költség vagy ráfordítás összegének egy részét a csoporttag a választás megtételének pénzügyi évét megelőző pénzügyi években tartotta nyilván a pénzügyi számláiban, a csoporttag adott pénzügyi évre vonatkozóan elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámítása során figyelembe kell venni azon összeget, amely az érintett korábbi pénzügyi években a csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor levont részvényalapú kompenzációs költség vagy ráfordítás teljes összege és azon részvényalapú költség vagy kompenzációs ráfordítás teljes összege közötti különbséggel egyenlő, amelyet az említett korábbi pénzügyi években a csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor levontak volna, ha a választásra ilyen pénzügyi években került volna sor.

A választást a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban kell megtenni, és azt következetesen alkalmazni kell az ugyanazon joghatóságban található valamennyi csoporttag tekintetében, a választás megtételének évére és az azt követő valamennyi pénzügyi évre vonatkozóan.

A választás visszavonásának pénzügyi évében a ki nem fizetett részvényalapú kompenzációs költségnek vagy ráfordításnak a választást követően levont összegéből a beszámolóban megjelenített ráfordítást meghaladó részt kell figyelembe venni a csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor.

Egy eszköznek az azonos joghatóságban található két csoporttag közötti értékesítéséből vagy egyéb átruházásából származó veszteséget, amelyet nem a szokásos piaci ár elvével összhangban rögzítettek, a szokásos piaci ár elve alapján ki kell igazítani, amennyiben e veszteséget figyelembe veszik az elismert nyereség vagy veszteség kiszámítása során.

E bekezdés alkalmazásában a "szokásos piaci ár elve" az az elv, amelynek értelmében a csoporttagok közötti ügyleteket olyan feltételekre történő hivatkozással kell nyilvántartani, amelyek független vállalkozások között összehasonlítható ügyletek során, összehasonlítható helyzetekben fennálltak volna.

A valamely eszköz vagy kötelezettség valós értéken vagy értékvesztettként való megjelenítéséből származó nyereség vagy veszteség nem vehető figyelembe a csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének első albekezdés szerinti számítása során.

A nyereség vagy veszteség első albekezdés szerinti meghatározása szempontjából valamely eszköz vagy kötelezettség könyv szerinti értéke az eszköz megszerzésének, illetve a kötelezettség felmerülésének időpontja, valamint a választás megtétele pénzügyi évének első napja közül a későbbi időpontban érvényes könyv szerinti érték.

A választást a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban kell megtenni, és azt a választás által érintett joghatóságban található valamennyi csoporttagra alkalmazni kell, kivéve, ha az adatszolgáltatást teljesítő csoporttag úgy dönt, hogy a választást a csoporttagok tárgyi eszközeire vagy a befektetési szervezetekre korlátozza.

A választás visszavonásának pénzügyi évében a csoporttagok elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor az eszköznek vagy kötelezettségnek a választás nyomán meghatározott visszavonás pénzügyi éve első napján érvényes valós értéke és az eszköznek vagy kötelezettségnek a visszavonás pénzügyi éve első napján érvényes könyv szerinti értéke közötti különbséggel megegyező összeget figyelembe kell venni, ha a valós érték meghaladja a könyv szerinti értéket, vagy le kell vonni, ha a könyv szerinti érték meghaladja a valós értéket.

Az első albekezdésben említett, a választás megtételének pénzügyi évében helyi tárgyi eszközök elidegenítéséből származó nettó nyereséget be kell számítani az első albekezdésben említett, a választás megtételének pénzügyi évében és az azt megelőző négy pénzügyi évben (a továbbiakban: az ötéves időszak) helyi tárgyi eszközök elidegenítéséből származó, az érintett joghatóságban található csoporttagnál jelentkező nettó veszteséggel szemben. A nettó nyereséget először az ötéves időszak legkorábbi pénzügyi évében keletkezett nettó veszteséggel szemben, ha van ilyen, kell elszámolni. A nettó nyereség maradványösszegét el kell határolni, és az ötéves időszak egymást követő pénzügyi éveiben felmerült nettó veszteséggel szemben be kell számítani.

A nettó nyereségnek a második albekezdés alkalmazását követő maradványösszegét az ötéves időszakra egyenletesen kell elosztani az adott joghatóságban található valamennyi olyan csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámítása céljából, amelynek a választás megtételének pénzügyi évében az első albekezdésben említett, helyi tárgyi eszközök elidegenítéséből származó nettó nyeresége keletkezett. Egy csoporttaghoz rendelt nettó nyereség maradványösszegének arányosnak kell lennie az adott csoporttag nettó nyereségének és az összes többi csoporttag nyereségének hányadosával.

Amennyiben valamely joghatóságban található csoporttagok egyikénél sem keletkezett a választás megtételének pénzügyi évében az első albekezdésben említett, helyi tárgyi eszközök elidegenítéséből származó nettó nyereség, az adott joghatóságban található csoporttagok elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor az ötéves időszakra egyenlő mértékben fel kell osztani az egyes csoporttagok között a harmadik albekezdésben említett maradványösszeget.

Az e bekezdés szerinti, a választás megtételének pénzügyi évét megelőző pénzügyi évekre vonatkozó bármely kiigazítására a 29. cikk (1) bekezdésével összhangban tett kiigazítások függvényében kerülhet sor. A választást a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban évente kell megtenni.

Az olyan finanszírozási konstrukcióval kapcsolatos költségek, amelynek keretében egy vagy több csoporttag hitelt nyújt ugyanazon csoport egy vagy több másik csoporttagjának, vagy más módon beruházást hajt végre abban (a továbbiakban: a csoporton belüli finanszírozási konstrukció), nem vehetők figyelembe egy csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor, ha a következő feltételek teljesülnek:

a) a csoporttag alacsony adóterhelésű joghatóságban vagy olyan joghatóságban található, amely alacsony adóterhelésű lett volna, ha a ráfordítás nem merült volna fel a csoporttagnál;

b) észszerűen várható, hogy a csoporton belüli finanszírozási konstrukció várt időtartama alatt a csoporton belüli finanszírozási konstrukció növelni fogja az érintett csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámítása során figyelembe vett ráfordítások összegét anélkül, hogy arányosan megnövelné a hitelt nyújtó csoporttag (a továbbiakban: a partnerszervezet) adóköteles nyereségét;

c) a partnerszervezet egy nem alacsony adóterhelésű joghatóságban vagy olyan joghatóságban található, amely nem alacsony adóterhelésű lett volna, ha a ráfordításhoz kapcsolódó nyereség nem merült volna fel a partnerszervezetnél.

A választást a 45. cikk (1) bekezdésével összhangban kell megtenni.

A választás megtételének vagy visszavonásának pénzügyi évében megfelelő kiigazításokat kell végezni annak érdekében, hogy az ilyen választás vagy a visszavonás ne eredményezze az elismert nyereség vagy veszteség tételeinek többszörös figyelembevételét, sem a figyelmen kívül hagyásukat.

A csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámítása során figyelembe kell venni azon összeget, amely a csoporttag saját tőkéjének növekedéseként jelenik meg, és amely a csoporttag részére az általa tartott kiegészítő alapvető tőkeelem tekintetében teljesített vagy esedékes felosztott nyereségek eredménye.

17. Cikk

A nemzetközi hajózásból származó jövedelem figyelmen kívül hagyása

E cikk alkalmazásában:

a) "nemzetközi hajózásból származó jövedelem": egy csoporttag következő tevékenységekből származó nettó jövedelme, feltéve, hogy a szállítás nem ugyanazon joghatóságon belüli belvízi szállításon keresztül történik: i. nemzetközi forgalomban utasok vagy áruk hajóval történő szállítása, függetlenül attól, hogy a hajó a csoporttag tulajdonában van-e, illetve azzal a csoporttag bérlés útján vagy más módon rendelkezik-e; ii. nemzetközi forgalomban utasok vagy áruk hajóval történő szállítása konténerhelybérlési megállapodások alapján; iii. nemzetközi forgalomban utasok vagy áruk szállítására használandó hajó bérbeadása teljes felszereltséggel, személyzettel és ellátással; iv. nemzetközi forgalomban utasok vagy áruk szállítására használt hajó bérbeadása egy másik csoporttag részére személyzet nélkül hajóbérleti szerződés alapján; v. részvétel olyan csoportban, közös vállalkozásban vagy nemzetközi üzemeltető ügynökségben, amelynek célja utasok vagy áruk hajón történő szállítása nemzetközi forgalomban; és vi. nemzetközi forgalomban utasok vagy áruk hajóval történő szállítására használt hajó értékesítése, feltéve, hogy a hajót a csoporttag legalább egy éve használat céljából tartotta;

b) "nemzetközi hajózást kiegészítő tevékenységből származó elismert jövedelem": a csoporttag következő tevékenységekből származó nettó jövedelme, feltéve, hogy az ilyen tevékenységeket elsősorban utasok vagy áru nemzetközi forgalomban, hajóval történő szállításával összefüggésben végzik: i. hajó személyzet nélküli bérbeadása egy másik, nem-csoporttag hajózási vállalkozás részére, feltéve, hogy a bérlet időtartama nem haladja meg a három évet; ii. más hajózási vállalkozások által nemzetközi hajóút belföldi szakaszára kiállított menetjegyek értékesítése; iii. konténerek bérbeadása és rövid távú tárolása, illetve a konténerek késedelmes leadásakor felszámított álláspénz; iv. mérnökök, karbantartó személyzet, rakománykezelők, vendéglátó személyzet és ügyfélszolgálati személyzet által más hajózási vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások; és v. befektetésből származó jövedelem, ahol a jövedelmet eredményező befektetés a hajók nemzetközi forgalomban való üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tevékenység szerves részeként valósul meg.

Egy csoporttagnál felmerülő azon költségeket, amelyek közvetetten erednek a nemzetközi hajózási tevékenységeiből és a nemzetközi hajózást kiegészítő elismert tevékenységeiből, le kell vonni a csoporttag ilyen tevékenységekből származó bevételéből, a csoporttag nemzetközi hajózásból származó jövedelmének és nemzetközi hajózást kiegészítő tevékenységből származó elismert jövedelmének az ilyen tevékenységekből származó bevételeinek a teljes bevételéhez viszonyított aránya alapján történő kiszámítása érdekében.

18. Cikk

Az elismert nyereség vagy veszteség felosztása a központ és egy állandó telephely között

Amennyiben az állandó telephely nem rendelkezik önálló pénzügyi számlákkal, a számviteli nettó nyeresége vagy vesztesége az az összeg, amely akkor jelent volna meg a pénzügyi számláiban, ha azt a telephely önállóan, a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolójának elkészítése során alkalmazott számviteli standardnak megfelelően készítette volna el.

A 3. cikk 13. pontjának c) alpontjában meghatározott állandó telephelynek minősülő csoporttag számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét ki kell igazítani úgy, hogy csak azon bevételi és ráfordítási összegeket és tételeket tükrözze, amelyek a jövedelem és a vagyon adóztatásáról szóló módosított OECD-modellegyezmény 7. cikkével összhangban a csoporttagnak tulajdoníthatók lettek volna.

Az állandó telephely által ezt követően elért elismert nyereséget a központ elismert nyereségeként kell kezelni az elismert veszteség azon összegéig, amelyet korábban az első albekezdés értelmében a központ ráfordításaként kezeltek.

19. Cikk

Az áteresztő szervezet elismert nyereségének vagy veszteségének felosztása

Az áteresztő szervezetnek minősülő csoporttag számviteli nettó nyereségét vagy veszteségét csökkenteni kell azon tulajdonosai között felosztható összeggel, amelyek a csoporthoz nem tartozó vállalkozások, és amelyek akár közvetlenül, akár adózási szempontból átlátható szervezetek láncain keresztül tulajdonosi részesedéssel rendelkeznek az áteresztő szervezetben, kivéve, ha:

a) az áteresztő szervezet maga is végső anyavállalat; vagy

b) az áteresztő szervezetnek közvetlenül vagy adózási szempontból átlátható szervezetek láncán keresztül egy az a) pontban említett végső anyavállalat a tulajdonosa.

IV. FEJEZET

A KIIGAZÍTOTT LEFEDETT ADÓK KISZÁMÍTÁSA

20. Cikk

Lefedett adók

A csoporttag lefedett adói a következőket foglalják magukban:

a) azon adók, amelyeket a csoporttag a pénzügyi számláiban nyilvántart a saját bevételével vagy nyereségével kapcsolatban, vagy egy olyan csoporttag jövedelméből vagy nyereségéből való részesedésével kapcsolatban, amelyben tulajdonosi érdekeltsége van;

b) a nyereségfelosztás, a vélelmezett nyereségfelosztás vagy a nem üzleti ráfordítások után egy megfelelő eredményfelosztás-adóztatási rendszer alapján felszámított adók;

c) az általánosan alkalmazandó társasági adó helyett előírt adók; és

d) a felhalmozott eredmény és a társaság saját tőkéje alapján előírt adók, beleértve a nyereség és a saját tőke alapján több elemet terhelő adókat is.

A csoporttag lefedett adói nem foglalják magukban a következőket:

a) az anyavállalatnál valamely elismert jövedelem-hozzászámítási szabály alapján felmerült kiegészítő adó;

b) a csoporttagnál elismert belföldi kiegészítő adó alapján felmerült kiegészítő adó;

c) az elismert aluladóztatott kifizetések szabálya alkalmazásának eredményeként a csoporttag által elvégzett kiigazításnak tulajdonítható adók;

d) nem elismert visszatérítendő beszámításos adó; és

e) egy biztosító által a szerződőknek járó hozamok után fizetett adók.

21. Cikk

Kiigazított lefedett adók

A csoporttag pénzügyi évre vonatkozó kiigazított lefedett adóit a számviteli nettó nyereségében vagy veszteségében a pénzügyi évre vonatkozó lefedett adókhoz kapcsolódóan megjelenített tényleges adóráfordítás összegének a következőkkel történő kiigazításával kell meghatározni:

a) a lefedett adóknak a pénzügyi évre vonatkozó, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott növekedésének és csökkentésének nettó összege;

b) a 22. cikkben meghatározott, halasztottadó-kiigazítás teljes összege; és

c) a saját tőkével szemben vagy az egyéb átfogó jövedelemben nyilvántartott lefedett adók növekedése vagy csökkenése a helyi adószabályok szerint adóköteles elismert nyereség vagy veszteség kiszámításánál figyelembe vett összegekhez kapcsolódóan.

A csoporttagnál az adott pénzügyi évre vonatkozó lefedett adót növelő tételek magukban foglalják a következőket:

a) a lefedett adóknak a pénzügyi számlákban az adózás előtti nyereségben ráfordításként megjelenített bármely összege;

b) az elismert veszteségből származó halasztott adókövetelésből a 23. cikk (2) bekezdésének megfelelően felhasznált bármely összeg;

c) a pénzügyi évben fizetett lefedett adókból a bizonytalan adópozícióhoz kapcsolódó, a (3) bekezdés d) pontja alapján előzőleg figyelembe nem vett bármely összeg; és

d) az elismert visszatérítendő adókedvezmény tekintetében a tényleges adóráfordítás csökkentéseként megjelenő jóváírás vagy visszatérítés bármely összege.

A csoporttagnál az adott pénzügyi évre vonatkozó lefedett adót csökkentő tételek a következők:

a) az elismert nyereség vagy veszteség kiszámítása során a III. fejezett szerint figyelembe nem vett nyereséghez kapcsolódó tényleges adóráfordítás összege;

b) nem elismert visszatérítendő adókedvezmény tekintetében a tényleges adóráfordítás csökkentéseként nem nyilvántartott jóváírás vagy visszatérítés bármely összege;

c) a valamely csoporttag részére visszatérített vagy jóváírt lefedett adókból a pénzügyi számlákban nem tényleges adóráfordítás kiigazításaként kezelt bármely összeg, kivéve, ha az elismert visszatérítendő adókedvezményhez kapcsolódik;

d) egy bizonytalan adópozícióhoz kapcsolódó tényleges adóráfordítás összege; és

e) a tényleges adóráfordítás bármely olyan összege, amelynek kifizetésére a pénzügyi év végétől számított három éven belül várhatóan nem kerül sor.

22. Cikk

A halasztottadó-kiigazítás teljes összege

E cikk alkalmazásában:

a) "nem elismert időbeli elhatárolás": i. egy csoporttag pénzügyi számláiban megjelenített halasztott adóráfordítás bármely olyan mozgása, amely bizonytalan adópozícióhoz kapcsolódik; és ii. egy csoporttag pénzügyi számláiban megjelenített halasztott adóráfordítás bármely olyan mozgása, amely egy csoporttag felosztott nyereségéhez kapcsolódik;

b) "nem érvényesített időbeli elhatárolás": egy adott pénzügyi évre vonatkozóan egy csoporttag pénzügyi számláiban nyilvántartott halasztott adókötelezettség bármely növekedése, amelyet várhatóan nem fizetnek meg az e cikk (7) bekezdésében meghatározott időszakon belül, és amely tekintetében az adatszolgáltatást teljesítő csoporttag a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban évente azt választja, hogy nem veszi figyelembe a halasztottadó-kiigazítás adott pénzügyi évre vonatkozó teljes összegében.

Amennyiben a halasztott adóráfordítás kiszámítása céljából alkalmazott adómérték a minimum-adómérték felett van, a 21. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján az adott pénzügyi évre vonatkozóan egy csoporttag kiigazított lefedett adóihoz hozzáadandó, halasztottadó-kiigazítás teljes összege megegyezik a csoporttag pénzügyi számláiban a lefedett adókkal kapcsolatban a minimum-adómérték szerint újraszámított halasztott adóráfordításnak az e cikk (3)-(6) bekezdése szerint kiigazított összegével.

A halasztottadó-kiigazítás teljes összegét meg kell növelni a következőkkel:

a) a nem elismert időbeli elhatárolások vagy nem érvényesített időbeli elhatárolások pénzügyi év során kifizetett bármely összege; és

b) egy korábbi pénzügyi évben meghatározott, majd újramegállapított halasztott adókötelezettség bármely olyan összege, amelyet a pénzügyi év során megfizettek.

A halasztottadó-kiigazítás teljes összege nem tartalmazza a következőket:

a) az elismert nyereség vagy veszteség kiszámítása során a III. fejezett szerint figyelembe nem vett tételekhez kapcsolódó halasztott adóráfordítás összege;

b) a nem elismert időbeli elhatárolásokhoz és a nem érvényesített időbeli elhatárolásokhoz kapcsolódó halasztott adóráfordítás összege;

c) a halasztott adóköveteléssel kapcsolatos értékelési kiigazítás vagy számviteli megjelenítési kiigazítás hatása;

d) az alkalmazandó belföldi adómérték változásával kapcsolatos újraértékelésből származó halasztott adóráfordítás összege; és

e) az adókedvezmények keletkezésével és felhasználásával kapcsolatos halasztott adóráfordítás összege.

A halasztott adókövetelés első albekezdés szerinti megemelése esetén a halasztottadó-kiigazítás teljes összegét megfelelően csökkenteni kell.

A folyó pénzügyi évre meghatározott, majd újramegállapított halasztott adókötelezettség összegét a folyó pénzügyi évet megelőző ötödik pénzügyi év lefedett adóit csökkentő tételként kell kezelni, továbbá az említett pénzügyi évre vonatkozó tényleges adómértéket és kiegészítő adót a 29. cikk (1) bekezdésének megfelelően újra kell számítani. A folyó pénzügyi évre meghatározott, majd újramegállapított halasztott adókötelezettség összege a növekedés azon összege a halasztott adókötelezettség kategóriájában, amelyet a halasztottadó-kiigazítás teljes összegében figyelembe vettek a folyó pénzügyi évet megelőző ötödik pénzügyi évben, és amelyet a folyó fizetési év utolsó napjának végéig nem írtak vissza.

A (7) bekezdéstől eltérve, amennyiben egy halasztott adókötelezettség újramegállapítás alóli kivételt képező elhatárolásnak minősül, újramegállapítása nem lehetséges, még akkor sem, ha a következő öt évben nem írják vissza vagy nem fizetik meg. Az újramegállapítás alóli kivételt képező elhatárolás az adóráfordítás azon elhatárolt összege, amely a kapcsolódó halasztott adókötelezettségekben bekövetkezett változásoknak tulajdonítható a következő tételek tekintetében:

a) tárgyi eszközök költségmegtérülésére képzett értékvesztés;

b) az ingatlanhasználatra vagy a természeti erőforrások kiaknázására vonatkozó kormányzati engedély vagy hasonló megállapodás költsége, amely jelentős tárgyieszköz-beruházást von maga után;

c) kutatási és fejlesztési költségek;

d) leszerelési és helyreállítási költségek;

e) a nem realizált nettó nyereség valós értéken történő értékelése;

f) nettó devizaárfolyam-nyereség;

g) biztosítási tartalékok és biztosítási kötvények halasztott szerzési költségei;

h) a csoporttaggal azonos joghatóságban található tárgyi eszköz értékesítéséből származó és ugyanazon joghatóságban található tárgyi eszközbe újrabefektetett nyereség; és

i) az a)-h) pontban felsorolt tételek tekintetében a számviteli elvek változásaiból adódó többletösszegek.

23. Cikk

Az elismert veszteségre vonatkozó választás

Az elismert veszteségre vonatkozó választás a 40. cikk szerinti megfelelő eredményfelosztás-adóztatási rendszerrel rendelkező joghatóság esetében nem lehetséges.

24. Cikk

A meghatározott típusú csoporttagoknál felmerült lefedett adók egyedi felosztása

A "hibrid szervezet" olyan szervezet, amelyet a helye szerinti joghatóságban jövedelemadózás szempontjából önálló személyként kezelnek, de a tulajdonosa helye szerinti joghatóságban adózási szempontból átlátható szervezetként.

Az első albekezdéstől eltérve, az első albekezdésben említett csoporttag a joghatóságra vonatkozó kiegészítőadó-százaléknak és a csoporttag - ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó adórendszer vagy fiskális átláthatósági szabály szerint figyelembe vett - passzív jövedelmének szorzataként kapott összeget veszi figyelembe a kiigazított lefedett adóiban, amennyiben az eredmény az első albekezdésben meghatározott összegnél alacsonyabb. Ezen albekezdés alkalmazásában a joghatóságra vonatkozó kiegészítőadó-százalékot a csoporttag-tulajdonost a passzív jövedelem tekintetében terhelő lefedett adóktól függetlenül kell meghatározni.

A csoporttag-tulajdonost az ilyen passzív jövedelem tekintetében terhelő bármely lefedett adóból az e bekezdés alkalmazását követően fennmaradó rész a (3) és a (4) bekezdés alapján nem osztható fel.

E bekezdés alkalmazásában "passzív jövedelem" az elismert nyereség szempontjából figyelembe vett következő jövedelemtételeket jelenti, amennyiben egy csoporttag-tulajdonos az ellenőrzött külföldi társaságra vonatkozó adórendszer alapján vagy egy hibrid szervezetben meglévő tulajdonosi érdekeltség eredményeként adóköteles volt:

a) osztalék vagy azzal egyenértékű kifizetés;

b) kamat vagy azzal egyenértékű kifizetés;

c) bérleti díj;

d) jogdíj;

e) életjáradék; vagy

f) olyan típusú ingatlanból származó nettó nyereség, amely az a)-e) pontban leírt jövedelmet termel.

25. Cikk

Adatszolgáltatást követő kiigazítások és adómérték-módosítások

Amennyiben csoporttag korábbi pénzügyi évi kiigazított lefedett adói között figyelembe vett lefedett adók csökkenése esetén az adott pénzügyi évre vonatkozó tényleges adómértéket és kiegészítő adót a 29. cikk (1) bekezdésének megfelelően újra kell számítani úgy, hogy a kiigazított lefedett adók összegéből le kell vonni a csökkentés összegét. Az adott pénzügyi évre és bármely korábbi pénzügyi évre vonatkozó elismert jövedelmet ennek megfelelően ki kell igazítani.

Az adatszolgáltatást teljesítő csoporttagnak a 45. cikk (2) bekezdése szerinti éves választása alapján a lefedett adók nem lényeges mértékű csökkenése a lefedett adók kiigazításaként kezelhető azon pénzügyi évben, amelyben a kiigazításra sor kerül. A lefedett adók csökkenése nem lényeges mértékű, ha a pénzügyi évre a joghatóságra vonatkozóan meghatározott kiigazított lefedett adók aggregált csökkenése nem éri el az 1 000 000 EUR összeget.

Az első albekezdés szerinti kiigazítás nem haladhatja meg a minimum-adómérték szerint újraszámított halasztott adóráfordítással megegyező összeget.

V. FEJEZET

A TÉNYLEGES ADÓMÉRTÉK ÉS A KIEGÉSZÍTŐ ADÓ KISZÁMÍTÁSA

26. Cikk

A tényleges adómérték meghatározása

A multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tényleges adómértékét - feltéve, hogy a joghatóságban van elismert nettó nyereség - minden egyes pénzügyi évre és joghatóságra vonatkozóan ki kell számítani a következő képlet szerint:

ahol a csoporttagok kiigazított lefedett adója a joghatóságban található valamennyi csoporttag IV. fejezettel összhangban meghatározott kiigazított lefedett adójának együttes összege.

A joghatóságban található csoporttagok adott pénzügyi évre vonatkozóan elismert nettó nyereségét vagy veszteségét a következő képlet szerint kell meghatározni:

27. Cikk

A kiegészítő adó kiszámítása

Az egy adott pénzügyi évben egy adott joghatóságra vonatkozó kiegészítőadó-százalék a következő képlet szerint kiszámított pozitív százalékpont-különbség, ha van ilyen:

ahol a tényleges adómérték a 26. cikkel összhangban kiszámított adómérték.

A joghatóság szerinti, adott pénzügyi évre vonatkozó kiegészítő adó a következő képlet szerint kiszámított pozitív összeg, ha van ilyen:

ahol:

a) a kiegészítőadó-többlet a 29. cikkel összhangban az adott pénzügyi évre meghatározott adóösszeg;

b) a belföldi kiegészítő adó az adott pénzügyi évre vonatkozóan a 11. cikkel összhangban vagy egy harmadik országbeli joghatóság elismert belföldi kiegészítő adója alapján meghatározott adóösszeg.

Az adott pénzügyi évben az adott joghatóságra vonatkozó, a (3) bekezdésben említett többletnyereség a következő képlet szerint kiszámított pozitív összeg, ha van ilyen:

ahol:

a) az elismert nettó nyereség a 26. cikk (2) bekezdésével összhangban az adott joghatóságra vonatkozóan meghatározott nyereség;

b) a gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel a 28. cikkel összhangban az adott joghatóságra vonatkozóan meghatározott összeg.

A folyó pénzügyi évben egy adott csoporttagra jutó kiegészítő adót a következő képlet szerint kell kiszámítani:

ahol:

a) az adott joghatóságban található csoporttag adott pénzügyi évre vonatkozó elismert nyeresége a III. fejezettel összhangban meghatározott nyereség;

b) az adott joghatóságban található összes csoporttag adott pénzügyi évre vonatkozó együttes elismert nyeresége az azon joghatóságban található összes csoporttag azon pénzügyi évre vonatkozó elismert nyereségének összege.

28. Cikk

Gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel

E cikk alkalmazásában:

a) "figyelembe vehető munkavállalók": a csoporttag azon teljes munkaidős és részmunkaidős munkavállalói, valamint független vállalkozói, akik, illetve amelyek a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport irányítása és ellenőrzése alatt részt vesznek a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport rendes működési tevékenységeiben;

b) "figyelembe vehető bérköltségek": munkavállalói jövedelemkiadások, beleértve a fizetéseket, béreket és az egyéb olyan kiadásokat, amelyek közvetlen és különálló személyes juttatást biztosítanak a munkavállaló számára, többek között az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékot, a bér- és foglalkoztatási adókat, valamint a munkáltatói társadalombiztosítási járulékokat;

c) "figyelembe vehető tárgyi eszközök": i. az adott joghatóságban található ingatlan, gép és berendezés; ii. az adott joghatóságban található természeti erőforrások; iii. a bérlőnek az adott joghatóságban található tárgyi eszközökhöz fűződő használati joga; és iv. az ingatlanhasználatra vagy természeti erőforrások kiaknázására vonatkozó kormányzati engedély vagy hasonló megállapodás, amely jelentős tárgyieszköz-beruházást von maga után.

Egy adott joghatóságban található csoporttag bérköltségre jutó nyereségkivétele egyenlő a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport részére az ilyen joghatóságban tevékenységet folytató, figyelembe vehető munkavállalók figyelembe vehető bérköltségeinek 5 %-ával, azon figyelembe vehető bérköltségek kivételével, amelyek:

a) aktivált formában szerepelnek a figyelembe vehető tárgyi eszközök könyv szerinti értékében;

b) a 17. cikkel összhangban kizárt jövedelemnek tulajdoníthatók.

Egy adott joghatóságban található csoporttag tárgyieszközre jutó kivétele egyenlő a joghatóságban található tárgyi eszközök könyv szerinti értékének 5 %-ával, a következők kivételével:

a) az értékesítési, bérbeadási vagy befektetési célból tartott ingatlanok - beleértve a földterületet és az épületeket is - könyv szerinti értéke;

b) a 17. cikkel összhangban kizárt jövedelmet termelő tárgyi eszközök könyv szerinti értéke.

Az állandó telephely figyelembe vehető bérköltségei és figyelembe vehető tárgyi eszközei a központ figyelembe vehető bérköltségei és figyelembe vehető tárgyi eszközei szempontjából nem vehetők figyelembe.

Az állandó telephely nyereségének a 19. cikk (1) bekezdése és a 38. cikk (5) bekezdése szerinti, részben vagy egészben történő figyelmen kívül hagyása esetén az ilyen állandó telephely figyelembe vehető bérköltségeit és figyelembe vehető tárgyi eszközeit ugyanilyen arányban figyelmen kívül kell hagyni a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tekintetében e cikk szerint elvégzett számítás során.

Az áteresztő szervezet által a figyelembe vehető munkavállalók után fizetett azon figyelembe vehető bérköltségeket és a tulajdonában álló azon figyelembe vehető tárgyi eszközöket, amelyek a (6) bekezdés alapján nem kerültek hozzárendelésre, a következőkhöz kell rendelni:

a) az áteresztő szervezet csoporttag-tulajdonosaihoz a 19. cikk (4) bekezdése alapján hozzájuk rendelt összeggel arányosan, feltéve, hogy a figyelembe vehető munkavállalók és a figyelembe vehető tárgyi eszközök a csoporttag-tulajdonosok joghatóságában találhatók; és

b) a végső anyavállalatnak minősülő áteresztő szervezethez az áteresztő szervezet elismert nyereségének számításakor a 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott nyereséggel arányosan csökkentve, feltéve, hogy a figyelembe vehető munkavállalók és a figyelembe vehető tárgyi eszközök az áteresztő szervezet joghatóságában találhatók.

Az áteresztő szervezet minden egyéb figyelembe vehető bérköltségét és figyelembe vehető tárgyi eszközét figyelmen kívül kell hagyni a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivételének számításakor.

29. Cikk

Kiegészítőadó-többlet

Amennyiben a 21. cikk (5) bekezdése alapján kiegészítőadó-többletet kell fizetni, a joghatóságban található egyes csoporttagok elismert nyeresége a hozzájuk rendelt kiegészítőadó-összeg és a minimum-adómérték hányadosával megegyező összeg. A csoporttagok közötti felosztást arányosan kell elvégezni a következő képlet alapján:

Kiegészítőadó-többlet csak olyan csoporttaghoz rendelhető, amelynél a kiigazított lefedett adó nyilvántartott összege nullánál kisebb, továbbá kisebb, mint a csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének és a minimum-adómértéknek a szorzata.

30. Cikk

De minimis kizárás

A 26-29. és a 31. cikktől eltérve, - az adatszolgáltatást teljesítő csoporttag választása szerint - az adott joghatóságban található csoporttagok után valamely pénzügyi évben fizetendő kiegészítő adó egyenlő nullával, ha az ilyen pénzügyi évben:

a) a szóban forgó joghatóságban található valamennyi csoporttag átlagos elismert árbevétele kevesebb mint 10 000 000 EUR; és

b) az ilyen joghatóságban található valamennyi csoporttag átlagos elismert nyeresége vagy vesztesége veszteséget képez, vagy kevesebb mint 1 000 000 EUR.

A választást a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban évente kell megtenni.

Ha az adott pénzügyi évet megelőző első vagy második pénzügyi évben, vagy mindkettőben, a joghatóságban nincs elismert árbevétellel, illetve elismert nyereséggel vagy veszteséggel rendelkező csoporttag, az ilyen év vagy évek nem vehetők figyelembe a joghatóság átlagos elismert árbevételének, vagy átlagos elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor.

31. Cikk

Kisebbségi tulajdonban lévő csoporttagok

E cikk alkalmazásában:

a) "kisebbségi tulajdonban lévő csoporttag": olyan csoporttag, amelyben a végső anyavállalat legfeljebb 30 %-os közvetlen vagy közvetett tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik;

b) "kisebbségi tulajdonban lévő anyavállalat": olyan kisebbségi tulajdonban lévő csoporttag, amely közvetlenül vagy közvetve ellenőrző részesedéssel rendelkezik egy másik kisebbségi tulajdonban lévő csoporttagban, kivéve, ha az előbbi csoporttagban egy másik kisebbségi tulajdonban lévő csoporttag közvetve vagy közvetlenül ellenőrző részesedéssel rendelkezik;

c) "kisebbségi tulajdonban lévő alcsoport": a kisebbségi tulajdonban lévő anyavállalat és kisebbségi tulajdonban lévő leányvállalatai; és

d) "kisebbségi tulajdonban lévő leányvállalat": olyan kisebbségi tulajdonban lévő csoporttag, amelyben egy kisebbségi tulajdonban lévő anyavállalat közvetlenül vagy közvetve ellenőrző részesedéssel rendelkezik.

A kisebbségi tulajdonban lévő alcsoport tagjainak kiigazított lefedett adója, valamint elismert nyeresége vagy vesztesége nem vehető figyelembe a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tényleges adómértékéből a 26. cikk (1) bekezdésével összhangban számított maradványérték, sem a 26. cikk (2) bekezdésével összhangban számított elismert nettó nyereség meghatározásakor.

A kisebbségi tulajdonban lévő csoporttag kiigazított lefedett adója, valamint elismert nyeresége vagy vesztesége nem vehető figyelembe a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tényleges adómértékéből a 26. cikk (1) bekezdésével összhangban számított maradványérték, sem a 26. cikk (2) bekezdésével összhangban számított elismert nettó nyereség meghatározásakor.

Ez a bekezdés nem alkalmazandó az olyan kisebbségi tulajdonban lévő csoporttagra, amely befektetési szervezet.

32. Cikk

Mentesítések (safe harbours)

A 26-31. cikktől eltérve, a tagállamok biztosítják, hogy - az adatszolgáltatást teljesítő csoporttag választása alapján - egy vállalatcsoport által valamely joghatóságban fizetendő kiegészítő adót nullának tekintsék egy adott pénzügyi évre vonatkozóan, ha a szóban forgó joghatóságban található csoporttagok tényleges adószintje megfelel valamely, a mentesítési szabályról szóló elismert nemzetközi megállapodás feltételeinek.

Az első bekezdés alkalmazásában a "mentesítésekről (safe harbours) szóló elismert nemzetközi megállapodás" olyan nemzetközi szabályok és feltételek összessége, amelyekhez minden tagállam egyetértését adta, és amelyek az ezen irányelv hatálya alá tartozó vállalatcsoportok számára lehetővé teszik azon lehetőség választását, hogy éljenek az adott joghatóságban található egy vagy több mentesítés (safe harbours) előnyeivel.

VI. FEJEZET

A VÁLLALATI SZERKEZETÁTALAKÍTÁSRA ÉS HOLDINGSTRUKTÚRÁKRAVONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

33. Cikk

A konszolidált árbevételi küszöbérték alkalmazása a vállalatcsoportok fúziója és szétválása esetén

E cikk alkalmazásában:

a) "fúzió": bármely olyan konstrukció, amelyben: i. két vagy több különálló vállalatcsoport összes vagy lényegében az összes csoporttagja közös ellenőrzés alá kerül oly módon, hogy egy összevont csoport tagjaivá válnak; vagy ii. egy egyetlen vállalatcsoporthoz sem tartozó szervezet egy másik szervezettel vagy vállalatcsoporttal közös ellenőrzés alá kerül oly módon, hogy egy összevont csoport tagjaivá válnak;

b) "szétválás": olyan konstrukció, amelyben egy vállalatcsoport csoporttagjai két vagy több különböző vállalatcsoporttá válnak szét úgy, hogy a továbbiakban nem tartoznak azonos végső anyavállalat konszolidációs körébe.

Amennyiben egy ezen irányelv hatálya alá tartozó multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport két vagy több vállalatcsoportra válik szét (a továbbiakban mindegyik: szétválás utáni vállalatcsoport), a konszolidált árbevételi küszöbértéket akkor kell a szétválás utáni vállalatcsoport által teljesítettnek tekinteni, amennyiben:

a) a szétválás után véget érő első vizsgált pénzügyi év tekintetében a szétválás utáni vállalatcsoport éves árbevétele legalább 750 000 000 EUR az említett pénzügyi évben;

b) a szétválás után véget érő második-negyedik vizsgált pénzügyi év tekintetében a szétválás utáni vállalatcsoport éves árbevétele legalább 750 000 000 EUR az említett pénzügyi évek közül legalább kettőben.

34. Cikk

Multinacionális vállalatcsoporthoz vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoporthoz csatlakozó és abból kilépő tagok

A célszervezet tényleges adómértékét és kiegészítő adóját a (2)-(8) bekezdéssel összhangban kell kiszámítani.

35. Cikk

Eszközök és kötelezettségek átruházása

E cikk alkalmazásában:

a) "átszervezés" az eszközök és kötelezettségek átalakítása vagy átruházása, így például fúzió, szétválás, felszámolás vagy hasonló ügylet során, amennyiben: i. az átruházásért fizetett ellenérték egésze vagy jelentős része az átvevő csoporttag vagy a vele kapcsolatban álló személy által kibocsátott tőkerészesedés - vagy felszámolás esetén a célszervezet tőkerészesedése -, vagy, amennyiben nem kerül sor ellenérték kifizetésére, amennyiben a tőkerészesedés kibocsátásának nem volna gazdasági jelentősége; ii. az átadó csoporttagnak az említett eszközök tekintetében elért nyeresége vagy vesztesége részben vagy egészben nem adóköteles; és iii. az átvevő csoporttag helye szerinti joghatóság adójogszabályai előírják, hogy az átvevő csoporttagnak úgy kell kiszámítania az elidegenítés vagy átvétel utáni adóköteles bevételt, hogy az eszközök között az átadó csoporttag adóalapját alkalmazza, kiigazítva az elidegenítésből vagy átvételből származó esetleges nem elismert nyereséggel vagy veszteséggel;

b) "nem elismert nyereség vagy veszteség": a kisebb összeg a következő kettő közül: az átadó csoporttag egy olyan átszervezéssel kapcsolatban felmerülő nyeresége vagy vesztesége, amely adókötelesnek minősül az átadó csoporttag helye szerinti joghatóságban, vagy az átszervezéssel kapcsolatban felmerülő számviteli nyereség vagy veszteség.

Az eszközöket és kötelezettségeket megszerző csoporttagnak (a továbbiakban: az átvevő csoporttag) az elismert nyereségét vagy veszteségét az átvett eszközök és kötelezettségek általa nyilvántartott könyv szerinti értéke alapján kell meghatároznia, amelyet a végső anyavállalatnak a konszolidált pénzügyi beszámoló készítése során alkalmazott pénzügyibeszámoló-készítési standardjával összhangban kell megállapítania.

A (2) bekezdéstől eltérve, ha az eszközök és kötelezettségek elidegenítésére vagy megszerzésére átszervezés keretében kerül sor:

a) az átadó csoporttag az elidegenítésből származó nyereséget vagy veszteséget egyáltalán nem veheti figyelembe az elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor; és

b) az átvevő csoporttag az átadó csoporttag megszerzett eszközeinek és kötelezettségeinek átruházáskori könyv szerinti értéke alapján határozza meg az elismert nyereségét vagy veszteségét.

A (2) és (3) bekezdéstől eltérve, amennyiben az eszközök és kötelezettségek átruházására olyan átszervezés keretében kerül sor, amely az átadó csoporttagnál nem elismert nyereséget vagy veszteséget eredményez:

a) az átadó csoporttagnak az elismert nyeresége vagy vesztesége kiszámításakor a nem elismert nyereség vagy veszteség mértékéig figyelembe kell vennie az elidegenítésből származó nyereséget vagy veszteséget; és

b) az átvevő csoporttagnak az átvétel utáni elismert nyereségét vagy veszteségét úgy kell meghatároznia, hogy a megszerzett eszközöknek és kötelezettségeknek az átadó csoporttagnál nyilvántartott könyv szerinti értékét veszi figyelembe az elidegenítést követően, az átvevő csoporttag helyi adószabályainak megfelelően kiigazítva a nem elismert nyereség vagy veszteség figyelembevétele érdekében.

Az adatszolgáltatást teljesítő csoporttag választása szerint, amennyiben egy csoporttag a helye szerinti joghatóságban adózási célokból köteles vagy jogosult az eszközei alapját és kötelezettségei összegét valós értékre kiigazítani, az ilyen csoporttag:

a) az elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor az egyes eszközei és kötelezettségei tekintetében nyereség- vagy veszteségösszeget vehet figyelembe, amely: i. megegyezik a következő kettő közötti különbséggel: az eszköznek vagy kötelezettségnek közvetlenül az adó kiigazítását kiváltó esemény (a továbbiakban: a kiváltó esemény) napját megelőző, a beszámoló készítésekor figyelembe vett könyv szerinti értéke, illetve az eszköznek vagy kötelezettségnek közvetlenül a kiváltó eseményt követő valós értéke; és ii. amelyet csökkenteni (vagy növelni) kell a kiváltó eseménnyel kapcsolatban felmerülő nem elismert nyereséggel vagy veszteséggel, ha van ilyen;

b) a kiváltó eseményt követően véget érő pénzügyi években az elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításához az eszköznek vagy kötelezettségnek közvetlenül a kiváltó eseményt követő, a beszámoló készítésekor figyelembe vett valós értékét alkalmazhatja; és

c) a csoporttag elismert nyereségének vagy veszteségének kiszámításakor a következő módok egyike szerint figyelembe veheti az a) pontban meghatározott összegek teljes nettó értékét: i. az említett összegek teljes nettó értékét veszi figyelembe azon pénzügyi évben, amelyben a kiváltó esemény bekövetkezik; vagy ii. az említett összegek teljes nettó értékének ötödével megegyező összeget veszi figyelembe azon pénzügyi évben, amelyben a kiváltó esemény bekövetkezik, majd a közvetlenül ezt követő négy pénzügyi év mindegyikében, kivéve, ha a csoporttag egy ezen időszakon belüli pénzügyi évben válik ki a multinacionális vállalatcsoportból vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoportból, amely esetben a fennmaradó összeget teljes egészében figyelembe fogják venni az említett pénzügyi évben.

36. Cikk

Közös vállalkozások

E cikk alkalmazásában:

a) "közös vállalkozás": olyan szervezet, amelynek pénzügyi eredményeit a tőkemódszerrel mutatják be a végső anyavállalat konszolidált pénzügyi beszámolójában, feltéve, hogy a végső anyavállalat közvetlenül vagy közvetve legalább 50 %-os tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik a szervezetben. A közös vállalkozás fogalma nem foglalja magában a következőket: i. olyan multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport végső anyavállalata, amelynek alkalmaznia kell a jövedelem-hozzászámítási szabályt; ii. a 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerinti kizárt szervezet; iii. olyan szervezet, amelynek tulajdonosi érdekeltségét a multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport közvetlenül egy, a 2. cikk (3) bekezdésében említett kizárt szervezeten keresztül birtokolja, és amely megfelel a következő feltételek egyikének: - kizárólag vagy szinte kizárólag abból a célból működik, hogy a befektetői javára eszközöket tartson vagy pénzeszközöket fektessen be; - a kizárt szervezet által végzett tevékenységeket kiegészítő tevékenységeket végez; vagy - érdemben a teljes nyeresége ki van zárva az elismert nyereség vagy veszteség számításából a 16. cikk (2) bekezdésének b) és c) pontjával összhangban. iv. olyan szervezet, amelyet kizárólag kizárt szervezetekből álló multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport birtokol; vagy v. közös vállalkozás kapcsolt vállalkozása.

b) "közös vállalkozás kapcsolt vállalkozása": i. olyan szervezet, amelynek eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit, ráfordításait és pénzforgalmát valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard szerint a közös vállalkozás konszolidálja, vagy konszolidálta volna akkor, ha valamely elfogadható pénzügyibeszámoló-készítési standard erre kötelezte volna a közös vállalkozást; vagy ii. olyan állandó telephely, amelynek központja közös vállalkozás vagy egy, az i. pontban említett szervezet. Ilyen esetekben az állandó telephelyet közös vállalkozás külön kapcsolt vállalkozásaként kell kezelni.

E bekezdés alkalmazásában a "közös vállalkozáscsoport által fizetendő kiegészítő adó" a közös vállalkozáscsoport kiegészítő adójának az anyavállalathoz rendelhető részaránya.

37. Cikk

Több anyavállalattal rendelkező multinacionális vállalatcsoportok

E cikk alkalmazásában:

a) "több anyavállalattal rendelkező multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport": két vagy több olyan vállalatcsoport, ahol a végső anyavállalatok között kombinált struktúrát vagy legalább két államot érintő konstrukciót megvalósító megállapodás jön létre, amely a kombinált csoport legalább egy, a kombinált csoport többi szervezetéhez képest másik joghatóságban található szervezetét vagy állandó telephelyét is magában foglalja;

b) "kombinált struktúra": különálló vállalatcsoportok két vagy több végső anyavállalata által létrehozott konstrukció, amelyben: i. különálló vállalatcsoportok végső anyavállalataiban lévő tulajdonosi érdekeltségeket legalább 50 %-ban azonos áron jegyeznek tőzsdei bevezetés esetén, és azok tulajdonjog, átruházási korlátozás vagy más feltétel révén egymással kombináltak, és önállóan nem ruházhatók át vagy forgalmazhatók; és ii. a végső anyavállalatok egyike összevont pénzügyi beszámolót készít, amelyben az érintett vállalatcsoportokhoz tartozó összes szervezet eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit, ráfordításait és pénzforgalmát együtt, egyetlen gazdasági egységhez tartozóként mutatja be, és azokat valamely szabályozási rendszer értelmében külső könyvvizsgálónak kell ellenőriznie;

c) "legalább két államot érintő konstrukció": különálló vállalatcsoportok két vagy több végső anyavállalata által létrehozott konstrukció, amelynek keretében: i. a végső anyavállalatok kizárólag szerződés útján állapodnak meg üzleti tevékenységük kombinációjáról; ii. a szerződéses megállapodások értelmében a végső anyavállalatok rögzített arány alapján fognak kifizetéseket teljesíteni az osztalékok esetében, valamint felszámolás esetén a részvényeseik részére; iii. a végső anyavállalatok tevékenységeit egyetlen gazdasági egységként, szerződéses megállapodások alapján irányítják, megtartva ugyanakkor önálló jogi személyiségüket; iv. a megállapodásban részes végső anyavállalatok tulajdonosi érdekeltségeit egymástól függetlenül jegyzik, forgalmazzák vagy ruházzák át a különböző tőkepiacokon; és v. a végső anyavállalatok összevont pénzügyi beszámolót készítenek, amelyben az érintett vállalatcsoportokhoz tartozó összes szervezet eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit, ráfordításait és pénzforgalmát együtt, egyetlen gazdasági egységhez tartozóként mutatják be, és azokat valamely szabályozási rendszer értelmében külső könyvvizsgálónak kell ellenőriznie.

Csoporttagként kell kezelni azt a 2. cikk (3) bekezdésében említett kizárt szervezettől eltérő szervezetet, ha azt a több anyavállalattal rendelkező multinacionális vállalatcsoport vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tételes jelleggel összevont alapon kezeli, vagy ha abban ellenőrző részesedéssel a több anyavállalattal rendelkező multinacionális vállalatcsoporthoz vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoporthoz tartozó szervezetek rendelkeznek.

Ezen irányelvnek a több anyavállalattal rendelkező multinacionális vállalatcsoportok vagy nagy volumenű belföldi vállalatcsoportok tekintetében történő alkalmazásakor a végső anyavállalatra való hivatkozásokat értelemszerűen több végső anyavállalatra vonatkozóan kell értelmezni.

VII. FEJEZET

ADÓSEMLEGESSÉGI ÉS NYERESÉGFELOSZTÁSI RENDSZEREK

38. Cikk

Áteresztő szervezetnek minősülő végső anyavállalat

Az áteresztő szervezetnek minősülő végső anyavállalat elismert nyereségét a pénzügyi évre vonatkozóan csökkenteni kell az áteresztő szervezetben tulajdonosi érdekeltséggel rendelkező szervezetnek (a továbbiakban: érdekelt tulajdonos) tulajdonítható elismert nyereség összegével, feltéve, hogy:

a) az érdekelt tulajdonos az említett pénzügyi év végét követő legfeljebb 12 hónapos adómegállapítási időszak tekintetében a minimum-adómértékkel azonos vagy azt meghaladó névleges adómértékkel adózik az ilyen nyereség tekintetében; vagy

b) észszerűen feltételezhető, hogy a végső anyavállalat kiigazított lefedett adója és az érdekelt tulajdonos által a pénzügyi év végét követő 12 hónapos időszakon belül a nyereség után fizetett adók összesített összege eléri vagy meghaladja az említett nyereség és a minimum-adómérték szorzatával megegyező összeget.

Az áteresztő szervezetnek minősülő végső anyavállalat elismert nyereségét a pénzügyi évre vonatkozóan csökkenteni kell az elismert nyereségnek az áteresztő szervezetben érdekelt tulajdonoshoz rendelt részével is, feltéve, hogy az érdekelt tulajdonos:

a) olyan természetes személy, aki adóügyi illetőséggel rendelkezik azon joghatóságban, ahol a végső anyavállalat található, és tulajdonosi érdekeltsége nem haladja meg a végső anyavállalat nyereségének és eszközeinek 5 %-át; vagy

b) olyan államigazgatási szerv, nemzetközi szervezet, nonprofit szervezet vagy nyugdíjalap, amely adóügyi illetőséggel rendelkezik azon joghatóságban, ahol a végső anyavállalat található, és amelynek tulajdonosi érdekeltsége nem haladja meg a végső anyavállalat nyereségének és eszközeinek 5 %-át.

Az első albekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az érdekelt tulajdonos az ilyen veszteséget nem használhatja fel adóköteles nyereségének kiszámításához.

39. Cikk

Levonhatóosztalék-rendszerbe tartozó végső anyavállalat

E cikk alkalmazásában:

a) "levonhatóosztalék-rendszer": olyan adórendszer, amely egy szervezet tulajdonosainak jövedelmét egységes szinten adóztatja azáltal, hogy a szervezet nyereségéből levonja, vagy abban nem veszi figyelembe a tulajdonosok részére felosztott nyereséget, vagy a szövetkezetet mentesíti az adózás alól;

b) "levonható osztalék": levonhatóosztalék-rendszerbe tartozó csoporttag tekintetében: i. a csoporttag érdekelt tulajdonosa részére felosztott nyereség, amely a csoporttag helye szerinti joghatóság jogszabályai szerint levonható a csoporttag adóköteles nyereségből; vagy ii. a szövetkezeti tag részére felosztott szövetkezeti osztalék; és

c) "szövetkezet": olyan szervezet, amely a tagjai nevében kollektív jelleggel értékesít vagy szerez be árukat vagy szolgáltatásokat, és amely a helye szerinti joghatóságban olyan adószabályok hatálya alá tartozik, amelyek a tagjai által a szövetkezeten keresztül értékesített vagy beszerzett áruk és szolgáltatások tekintetében adósemlegességet biztosítanak.

A multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport levonhatóosztalék-rendszerbe tartozó végső anyavállalatának a pénzügyi évre vonatkozóan elismert nyereségét csökkentenie kell - legfeljebb nulláig - azzal az összeggel, amely a pénzügyi év végét követő 12 hónapon belül levonható osztalékként felosztásra kerül, feltéve, hogy:

a) az osztalék a pénzügyi év végét követő legfeljebb 12 hónapos adómegállapítási időszak tekintetében a minimum-adómértékkel azonos vagy azt meghaladó névleges adómértékkel adózik a kedvezményezettnél; vagy

b) észszerűen feltételezhető, hogy az osztalék utáni kiigazított lefedett adók és a kedvezményezett által fizetett, a végső anyavállalat adóinak összesített összege eléri vagy meghaladja az adott nyereség és a minimum-adómérték szorzatával egyenlő összeget.

A multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport levonhatóosztalék-rendszerbe tartozó végső anyavállalatának a pénzügyi évre vonatkozóan elismert nyereségét csökkentenie kell - legfeljebb nulláig - azzal az összeggel is, amelyet a pénzügyi év végét követő 12 hónapon belül levonható osztalékként feloszt, feltéve, hogy a kedvezményezett:

a) természetes személy, és a kapott osztalék szolgáltató szövetkezettől származó szövetkezeti osztalék;

b) olyan természetes személy, aki adóügyi illetőséggel rendelkezik ugyanazon joghatóságban, ahol a végső anyavállalat található, és tulajdonosi érdekeltsége nem haladja meg a végső anyavállalat nyereségének és eszközeinek 5 %-át; vagy

c) olyan államigazgatási szerv, nemzetközi szervezet, nonprofit szervezet vagy nyugdíjszolgáltatónak nem minősülő nyugdíjalap, amely adóügyi illetőséggel rendelkezik azon joghatóságban, ahol a végső anyavállalat található.

40. Cikk

Megfelelő eredményfelosztás-adóztatási rendszerek

A választást a 45. cikk (2) bekezdésével összhangban évente kell megtenni, és az a joghatóságban található valamennyi csoporttagra alkalmazandó.

A vélelmezett osztalékadó összege a következők közül az alacsonyabb:

a) a 27. cikk (2) bekezdésével összhangban az adott pénzügyi évre vonatkozóan kiszámított tényleges adómértéknek a minimum-adómértékre való emeléséhez szükséges kiigazított lefedett adók összege; vagy

b) azon adó összege, amely akkor lett volna esedékes, ha a joghatóságban található csoporttagok egy ilyen pénzügyi évben a megfelelő eredményfelosztás-adóztatási rendszer hatálya alá tartozó teljes nyereségüket felosztották volna.

Az egymást követő pénzügyi évek végén a korábbi pénzügyi évekre vonatkozóan a vélelmezett osztalékadó újramegállapításához létrehozott számlákon szereplő fennálló egyenleget időrendi sorrendben csökkenteni kell - legfeljebb nulláig - a csoporttagok által a pénzügyi évben a tényleges vagy vélelmezett osztalékok után megfizetett adókkal.

A második albekezdés alkalmazása után a vélelmezett osztalékadó újramegállapítását szolgáló számlákon fennmaradó összeget csökkenteni kell - legfeljebb nulláig - egy joghatóság elismert nettó vesztesége és a minimum-adómérték szorzatával megegyező összeggel.

A joghatóság után fizetendő kiegészítőadó-többletet a fizetendő kiegészítőadó-többlet és a következő arány szorzataként kell meghatározni:

ahol:

a) a csoporttag elismert nyereségét a III. fejezetnek megfelelően kell megállapítani minden olyan pénzügyi évre vonatkozóan, amelyben az adott joghatóság tekintetében a vélelmezett osztalékadó újramegállapítását szolgáló számla egyenleget mutat; és

b) a joghatóság elismert nettó nyereségét a 26. cikk (2) bekezdésének megfelelően kell megállapítani minden olyan pénzügyi évre vonatkozóan, amelyben az adott joghatóság tekintetében a vélelmezett osztalékadó újramegállapítását szolgáló számla egyenleget mutat.

41. Cikk

A befektetési szervezet tényleges adómértékének és kiegészítő adójának meghatározása

Amennyiben valamely joghatóságban egynél több befektetési szervezet található, a tényleges adómértékük kiszámításakor a kiigazított lefedett adójukat, valamint az elismert nyereségükből vagy veszteségükből a multinacionális vállalatcsoporthoz vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoporthoz rendelhető részarányt együttesen kell figyelembe venni.

A befektetési szervezetre vonatkozó kiegészítőadó-százalék a minimum-adómérték és az ilyen befektetési szervezet tényleges adómértéke közötti különbséggel megegyező pozitív összeg.

Amennyiben valamely joghatóságban egynél több befektetési szervezet található, a tényleges adómértéküket a gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivétel, valamint az elismert nyereségükből vagy veszteségükből a multinacionális vállalatcsoporthoz vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoporthoz rendelhető részarány kombinálásával kell kiszámítani.

A befektetési szervezet gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivételét a 28. cikk (1)-(7) bekezdésével összhangban kell meghatározni. Az ilyen befektetési szervezet esetében a figyelembe vehető munkavállalók figyelembe vehető bérköltségeinek és a figyelembe vehető tárgyi eszközöknek a ténylegesen figyelembe vett részét arányosan csökkenteni kell a befektetési szervezet elismert nyereségéből a multinacionális vállalatcsoporthoz vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoporthoz rendelhető részarány és a befektetési szervezet teljes elismert nyereségének hányadosával.

42. Cikk

A befektetési szervezet adózási szempontból átlátható szervezetként való kezelésével kapcsolatos választás

A választás visszavonása esetén a befektetési szervezet vagy a biztosítási befektetési szervezet eszközének vagy kötelezettségének elidegenítéséből származó nyereséget vagy veszteséget az eszköznek vagy kötelezettségnek a visszavonás éve első napján érvényes valós piaci értéke alapján kell meghatározni.

43. Cikk

Adóköteles nyereségfelosztási módszer alkalmazásának választása

A befektetési szervezetnél felmerülő lefedett adókból azon összeget, amely a csoporttag-tulajdonosnál a befektetési szervezet nyereségfelosztása kapcsán keletkező adókötelezettséggel szemben jóváírható, az osztalékban részesülő csoporttag-tulajdonos elismert nyereségében és kiigazított lefedett adóiban kell figyelembe venni.

A (3) bekezdésben említett befektetési szervezetnek az adott pénzügyi évet megelőző harmadik évre (a továbbiakban: a vizsgált év) vonatkozó elismert, de fel nem osztott nettó nyereségéből a csoporttag-tulajdonost megillető részt a befektetési szervezet adott pénzügyi évi elismert nyeresége részének kell tekinteni. A II. fejezet alkalmazásában az ilyen elismert nyereség és a minimum-adómérték szorzatával megegyező összeget az alacsony adóterhelésű csoporttagnak a pénzügyi évre vonatkozó kiegészítő adójaként kell kezelni.

A befektetési szervezetnek az adott pénzügyi évre vonatkozó elismert nyeresége vagy vesztesége, valamint az ilyen nyereségnek tulajdonítható kiigazított lefedett adók - a lefedett adók e bekezdés második albekezdésében említett összegének kivételével - nem vehetők figyelembe a tényleges adómértéknek az V. fejezettel és a 41. cikk (1)-(4) bekezdésével összhangban történő kiszámításakor.

A befektetési szervezet vizsgált évre vonatkozóan elismert, de fel nem osztott nettó nyeresége a befektetési szervezet vizsgált évre vonatkozóan elismert nyereségének összege, amely - legfeljebb nulláig - csökkenthető a következőkkel:

a) a befektetési szervezet lefedett adói;

b) a befektetési szervezetnek nem minősülő részvényesek részére történő nyereségfelosztás és vélelmezett nyereségfelosztás összege az adott pénzügyi évet megelőző harmadik év első napjától azon adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napjáig, amelyben a tulajdonosi érdekeltség fennállt (a továbbiakban: a vizsgált időszak);

c) a vizsgált időszak során felmerült elismert veszteségek; és

d) az elismert veszteségek azon maradványösszege, amely még nem csökkentette a befektetési szervezet valamely korábbi vizsgált évre vonatkozóan elismert, de fel nem osztott nettó nyereségét, nevezetesen az elhatárolt befektetési veszteséget.

A befektetési szervezet elismert, de fel nem osztott nettó nyeresége nem csökkenthető az olyan nyereségfelosztás vagy vélelmezett nyereségfelosztás összegével, amely az első albekezdés b) pontjának alkalmazásában már csökkentette a befektetési szervezet valamely korábbi vizsgált évre vonatkozóan elismert, de fel nem osztott nettó nyereségét.

A befektetési szervezet elismert, de fel nem osztott nettó nyeresége nem csökkenthető az elismert veszteség azon összegével, amely az első albekezdés c) pontjának alkalmazásában már csökkentette a befektetési szervezet valamely korábbi vizsgált évre vonatkozóan elismert, de fel nem osztott nettó nyereségét.

A választás visszavonása esetén a befektetési szervezetnek a visszavonás megtételének pénzügyi évét megelőző pénzügyi év végén a vizsgált évre vonatkozóan elismert, de fel nem osztott nettó nyereségéből a csoporttag-tulajdonost megillető részt a befektetési szervezet pénzügyi évi elismert nyeresége részének kell tekinteni. A II. fejezet alkalmazásában az ilyen elismert nyereség és a minimum-adómérték szorzatával megegyező összeget az alacsony adóterhelésű csoporttagnak a pénzügyi évre vonatkozó kiegészítő adójaként kell kezelni.

VIII. FEJEZET

ADMINISZTRATÍV RENDELKEZÉSEK

44. Cikk

Adatszolgáltatási követelmények

E cikk alkalmazásában:

a) "kijelölt helyi szervezet": a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport valamely tagállamban található tagja, amelyet a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport azonos tagállamban található többi tagja jelölt ki arra, hogy a nevükben benyújtsa a kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat vagy az e cikknek megfelelő értesítéseket;

b) "illetékes hatóságok közötti elismert megállapodás": két vagy több illetékes hatóság közötti két- vagy többoldalú megállapodás, amely előírja a kiegészítő adóval kapcsolatos éves adatszolgáltatások automatikus cseréjét.

Ilyen adatszolgáltatást kijelölt helyi szervezet is benyújthat a csoporttag nevében.

A (2) bekezdéstől eltérve, a csoporttag nem köteles kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatást benyújtani az adóhatóságához, ha ilyen adatszolgáltatást az (5) bekezdésben meghatározott követelményekkel összhangban benyújtott:

a) egy olyan joghatóságban található végső anyavállalat, amely az adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan az illetékes hatóságok közötti elismert megállapodással rendelkezik a csoporttag helye szerinti tagállammal; vagy

b) egy olyan joghatóságban található adatszolgáltatásra kijelölt csoporttag, amely az adatszolgáltatási pénzügyi évre vonatkozóan az illetékes hatóságok közötti elismert megállapodással rendelkezik a csoporttag helye szerinti tagállammal.

A kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatást egységes sablon útján kell benyújtani, és annak a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport tekintetében a következő információkat kell tartalmaznia:

a) a csoporttagok azonosítása, feltüntetve azok adóazonosító számát, ha van ilyen, a helyük szerinti joghatóság és az ezen irányelv szabályai szerinti jogállásuk;

b) a multinacionális vállalatcsoport vagy a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport általános vállalati struktúrájára vonatkozó információk, beleértve az egyes csoporttagok más csoporttagokban lévő, ellenőrző részesedését;

c) a következők kiszámításához szükséges információk: i. az egyes joghatóságok tényleges adómértéke és az egyes csoporttagokra vonatkozó kiegészítő adó; ii. a közös vállalkozáscsoport tagjának kiegészítő adója; iii. a jövedelem-hozzászámítási szabály szerinti kiegészítő adó, valamint az aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti kiegészítőadó-összeg felosztása az egyes joghatóságok között; és

d) az ezen irányelvvel összhangban tett választások listája.

Az (5) bekezdéstől eltérve, ha a csoporttag valamely tagállamban található, végső anyavállalata pedig olyan harmadik országbeli joghatóságban, amely az 52. cikk szerinti értékelés alapján ezen irányelv szabályaival egyenértékűnek minősített szabályokat alkalmaz, a csoporttagnak vagy a kijelölt helyi szervezetnek a kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatásban a következő információkat kell szerepeltetnie:

a) a 8. cikk alkalmazásához szükséges valamennyi információ, beleértve a következőket: i. valamennyi olyan csoporttag azonosítása, amelyben a tagállamok valamelyikében található, részleges tulajdonban álló anyavállalat a pénzügyi év során bármikor közvetlenül vagy közvetve tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik, valamint az ilyen tulajdonosi érdekeltség szerkezete; ii. valamennyi olyan információ, amely szükséges azon joghatóságok tényleges adómértékének kiszámításához, amelyekben a tagállamok valamelyikében található, részleges tulajdonban álló anyavállalat az i. alpont alapján meghatározott csoporttagokban tulajdonosi érdekeltséggel rendelkezik, valamint a fizetendő kiegészítő adó kiszámításához; és iii. valamennyi olyan információ, amely az említett célból a 9., 10. vagy 11. cikkel összhangban releváns;

b) a 13. cikk alkalmazásához szükséges valamennyi információ, beleértve a következőket: i. a végső anyavállalat joghatóságában található valamennyi csoporttag azonosítása és a bennük lévő tulajdonosi érdekeltségek szerkezete; ii. minden olyan információ, amely szükséges a végső anyavállalat joghatóságának tényleges adómértéke és a fizetendő kiegészítő adója kiszámításához; és iii. minden olyan információ, amely szükséges a kiegészítő adónak a 14. cikkben meghatározott, aluladóztatott kifizetések szabálya szerinti felosztási képleten alapuló felosztásához.

c) minden olyan információ, amely szükséges az elismert belföldi kiegészítő adó alkalmazásához azon tagállamok által, amelyek a 11. cikkel összhangban olyan választást tettek, hogy ilyen kiegészítő adót alkalmaznak.

45. Cikk

Választások

46. Cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat - így a csoporttagoknak azon kötelezettségére nézve is, hogy adatot szolgáltassanak a kiegészítő adó rájuk eső részére nézve és megfizessék azt, vagy hogy további adóráfordítással rendelkezzenek - és megtesznek minden szükséges intézkedést azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

IX. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

47. Cikk

A halasztott adókövetelések, halasztott adókötelezettségek és átruházott eszközök adóügyi megítélése az átmeneti időszakban

A halasztott adóköveteléseket és a halasztott adókötelezettségeket a minimum-adómérték és az alkalmazandó belföldi adómérték közül az alacsonyabb mérték szerint kell figyelembe venni. Azonban a minimum-adómértéknél alacsonyabb adómérték szerint nyilvántartott halasztott adókövetelés a minimum-adómértékkel vehető figyelembe, ha az adózó bizonyítani tudja, hogy a halasztott adókövetelés elismert veszteségnek tulajdonítható.

A halasztott adóköveteléssel kapcsolatos értékelési kiigazítás vagy számviteli megjelenítési kiigazítás hatását figyelmen kívül kell hagyni.

48. Cikk

A gazdasági jelenléten alapuló nyereségkivételre vonatkozó átmeneti könnyítés

A 28. cikk (3) bekezdésének alkalmazása céljából az 5 %-os érték helyett a következő táblázatban meghatározott értékeket kell figyelembe venni a következő naptári évek december 31-től kezdődő minden egyes pénzügyi év tekintetében:

202310 %
20249,8 %
20259,6 %
20269,4 %
20279,2 %
20289,0 %
20298,2 %
20307,4 %
20316,6 %
20325,8 %

A 28. cikk (4) bekezdésének alkalmazása céljából az 5 %-os érték helyett a következő táblázatban meghatározott értékeket kell figyelembe venni a következő naptári évek december 31-től kezdődő minden egyes pénzügyi év tekintetében:

20238 %
20247,8 %
20257,6 %
20267,4 %
20277,2 %
20287,0 %
20296,6 %
20306,2 %
20315,8 %
20325,4 %

49. Cikk

A multinacionális vállalatcsoportok és a nagy volumenű belföldi vállalatcsoportok kizárásának kezdeti szakasza a jövedelem-hozzászámítási szabály és az aluladóztatott kifizetések szabálya alól

Egy adott tagállamban található végső anyavállalat által az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban fizetendő kiegészítő adót, vagy - amennyiben a végső anyavállalat kizárt szervezet - egy adott tagállamban található közbenső anyavállalat által a 7. cikk (2) bekezdésével összhangban fizetendő kiegészítő adót nullára kell csökkenteni:

a) a multinacionális vállalatcsoport nemzetközi tevékenysége kezdeti szakaszának első öt évében, az V. fejezetben meghatározott követelmények ellenére;

b) az első öt évben, azon pénzügyi év első napjától, amelyben a nagy volumenű belföldi vállalatcsoport először esik ezen irányelv hatálya alá.

Egy multinacionális vállalatcsoport akkor tekinthető úgy, hogy a nemzetközi tevékenysége kezdeti szakaszában van, ha valamely pénzügyi év tekintetében:

a) legfeljebb hat joghatóságban rendelkezik csoporttaggal; és

b) a multinacionális vállalatcsoport referencia-joghatóságon kívüli összes joghatóságban található valamennyi tagjánál nyilvántartott tárgyi eszközök együttes könyv szerinti nettó értéke legfeljebb 50 000 000 EUR.

A első albekezdés b) pontjának alkalmazásában "referencia-joghatóság" az a joghatóság, amelyben a multinacionális vállalatcsoport tagjai a tárgyi eszközök legmagasabb együttes értékével rendelkeznek azon pénzügyi évben, amelyben a multinacionális vállalatcsoport eredetileg ezen irányelv hatálya alá került. A tárgyi eszközök együttes értéke egy adott joghatóságban a multinacionális vállalatcsoportnak az említett joghatóságban található valamennyi tagjánál nyilvántartott valamennyi tárgyi eszköz könyv szerinti nettó értékének összege.

Azon multinacionális vállalatcsoportok esetében, amelyek ezen irányelv hatálybalépésekor az irányelv hatálya alá tartoznak, az (1) bekezdés a) pontjában említett ötéves időszak 2023. december 31-én kezdődik.

Azon multinacionális vállalatcsoportok esetében, amelyek ezen irányelv hatálybalépésekor az irányelv hatálya alá tartoznak, a (2) bekezdésben említett ötéves időszak 2024. december 31-én kezdődik.

Azon nagy volumenű belföldi vállalatcsoportok esetében, amelyek ezen irányelv hatálybalépésekor annak hatálya alá tartoznak, az (1) bekezdés b) pontjában említett ötéves időszak 2023. december 31-én kezdődik.

50. Cikk

A jövedelem-hozzászámítási szabály és az aluladóztatott kifizetések szabálya késleltetett alkalmazására vonatkozó választás

Az első albekezdésben említett végső anyavállalatnak ki kell neveznie egy adatszolgáltatásra kijelölt csoporttagot a végső anyavállalat helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban, vagy, ha a multinacionális vállalatcsoportnak nincs csoporttagja egy másik tagállamban, egy olyan harmadik országbeli joghatóságban, amely az adatszolgáltatás pénzügyi évére vonatkozóan az illetékes hatóságok közötti hatályos elismert megállapodást kötött a végső anyavállalat helye szerinti tagállammal.

Ilyen esetekben az adatszolgáltatásra kijelölt csoporttagnak a 44. cikk (5) bekezdésében meghatározott követelményekkel összhangban be kell nyújtania a kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatásokat. A tagállamban található azon csoporttag, amely e cikk (1) bekezdése alapján választást tett, az adatszolgáltatásra kijelölt csoporttag rendelkezésére bocsátja a 44. cikk (5) bekezdésének való megfeleléshez szükséges információkat, és mentesül a 44. cikk (2) bekezdésében említett adatszolgáltatási követelmény alól.

51. Cikk

Az adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó átmeneti könnyítés

A 44. cikk (7) bekezdése ellenére a kiegészítő adóval kapcsolatos adatszolgáltatást és a 44. cikkben említett értesítéseket legkésőbb azon adatszolgáltatási pénzügyi év utolsó napját követő 18 hónapon belül kell benyújtani a tagállami adóhatóságokhoz, amely a 47. cikkben említett átmeneti év.

X. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

52. Cikk

Az egyenértékűség értékelése

A harmadik országbeli joghatóság belső jogában végrehajtott jogi keret akkor tekinthető egyenértékűnek a II. fejezetben meghatározott elismert jövedelem-hozzászámítási szabállyal, illetve akkor nem tekinthető ellenőrzött külföldi társaságokra vonatkozó adórendszernek, ha az megfelel a következő feltételeknek:

a) érvényesíti azon szabályokat, amelyek alapján a multinacionális vállalatcsoport anyavállalata kiszámítja és megfizeti a kiegészítő adó hozzá rendelhető részarányát a multinacionális vállalatcsoport alacsony adóterhelésű tagjai tekintetében;

b) legalább 15 %-ban állapítja meg azon tényleges minimum-adómértéket, amely alatt valamely csoporttagot alacsony adóterhelésűnek kell tekinteni;

c) a tényleges minimum-adómérték kiszámítása céljából csak az azonos joghatóságban található szervezetek nyereségének keveredését teszi lehetővé; és

d) az egyenértékű minősített jövedelem-hozzászámítási szabály szerinti kiegészítő adó kiszámítása céljából mentességet biztosít az elismert jövedelem-hozzászámítási szabály alkalmazásával valamely tagállamban megfizetett kiegészítő adó, valamint az ezen irányelvben meghatározott, bármely elismert belföldi kiegészítő adó tekintetében.

53. Cikk

A felhatalmazás gyakorlása

54. Cikk

Az Európai Parlament tájékoztatása

A Bizottságnak tájékoztatni kell az Európai Parlamentet arról, ha felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadott el, továbbá ha a Tanács a jogi aktussal kapcsolatban kifogást emelt vagy a hatáskör-átruházását visszavonta.

55. Cikk

Kétoldalú megállapodás az egyszerűsített adatszolgáltatási kötelezettségekről

Az Unió megállapodásokat köthet a mellékletben felsorolt azon harmadik országbeli joghatóságokkal, amelyek jogi keretét az 52. cikkel összhangban egyenértékűként értékelték egy elismert jövedelem-hozzászámítási szabállyal a 44. cikk (6) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási eljárások egyszerűsítését szolgáló keret létrehozása céljából.

56. Cikk

Átültetés

A tagállamok hatályba léptetik azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2023. december 31-ig megfeleljenek. Az említett rendelkezések szövegét haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

A tagállamok az említett rendelkezéseket a 2023. december 31-étől kezdődő pénzügyi évek tekintetében alkalmazzák.

Azonban a 12., a 13. és a 14. cikknek való megfeleléshez szükséges rendelkezéseket - az 50. cikk (2) bekezdésében foglalt rendelkezések kivételével - a 2024. december 31-étől kezdődő pénzügyi évek tekintetében alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

57. Cikk

Az első pillér végrehajtásának a Bizottság általi felülvizsgálata

A Bizottság 2023. június 30-ig jelentést nyújt be a Tanácsnak, amelyben értékeli a gazdaság digitalizációjából fakadó adóügyi kihívások kezelését célzó kétpilléres megoldásról szóló, 2021. október 8-án az OECD/G20 BEPS-szel foglalkozó inkluzív kerete által elfogadott nyilatkozat első pillérének végrehajtásával kapcsolatos helyzetet, és adott esetben jogalkotási javaslatot nyújt be az említett adóügyi kihívások kezelésére az első pillérre vonatkozó megoldás végrehajtásának hiányában.

58. Cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

59. Cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

( 1 ) Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról (HL L 243., 2002.9.11., 1. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32022L2523 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32022L2523&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02022L2523-20221222 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02022L2523-20221222&locale=hu