Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31991R1911[1]

A Tanács 1911/91/EGK Rendelete (1991. június 26.) a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról

A TANÁCS 1911/91/EGK RENDELETE

(1991. június 26.)

a közösségi jogi rendelkezések Kanári-szigetekre történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Spanyolország és Portugália csatlakozási okmányára és különösen annak 25. cikke (4) bekezdésének első albekezdésére,

tekintettel a Bizottság módosított javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a csatlakozási okmány 25. cikke alapján, a Szerződéseket és az Európai Közösségek intézményeinek jogi aktusait alkalmazni kell a Kanári-szigetekre, az említett cikkben, a 155. cikkben és az említett okmány 2. jegyzőkönyvében megállapított eltérésekre is tekintettel;

mivel ezek a szabályok különösen a Közösség vámterületéből, illetve a közös kereskedelempolitika, a közös agrárpolitika és a közös halászati politika alkalmazásából kizárják a Kanári-szigeteket; mivel azonban a tapasztalatok azt mutatták, hogy a Kanári-szigetek fejlődését jobban szolgálná a közös politikákba és a belső piac kialakításának folyamatába történő teljes integrációja; mivel a csatlakozási okmányban megállapított szabályokat ezért módosítani kell, és a Kanári-szigeteket integrálni kell a Közösség vámterületébe;

mivel, a csatlakozási okmány 25. cikke (4) bekezdésének első albekezdése szerint, a Tanács, Spanyolország kérésére, a Bizottság javaslata alapján eljárva és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúan határozhat arról, hogy a Kanári-szigetek a Közösség vámterületének részévé váljon, és meghatározhatja azokat a megfelelő intézkedéseket, amelyeknek célja a hatályban lévő közösségi jogi rendelkezéseknek a Kanári-szigetekre történő kiterjesztése; mivel Spanyolország 1990. március 7-én - a fent említett cikknek megfelelően - egy erre vonatkozó kérelmet nyújtott be;

mivel a Kanári-szigetek valamennyi közösségi politikába történő integrációjához egy fokozatosan, megfelelő átmeneti időszak alatt zajló folyamatra van szükség valamennyi olyan különleges intézkedésnek a sérelme nélkül, amelyet abból a célból hoztak meg, hogy számításba vegyék a Kanári-szigetek távoli, szigeti elhelyezkedéséből és a történetileg kialakult gazdasági és adófizetési viszonyaiból adódó különleges kötöttségeket; mivel egy különleges, a Kanári-szigetek távoli és elszigetelt jellegéhez alkalmazkodó programnak kell tartalmaznia az ilyen intézkedéseket, amelyet e rendelet figyelembevételével kell elfogadni;

mivel a közös agrárpolitikának a Kanári-szigetekre történő alkalmazása lehetővé teszi majd a termékek szabad mozgását, a Spanyolország szárazföldi részére vonatkozó feltételek szerint (átmeneti időszak vége: 1995. december 31.), a Kanári-szigetek ellátása tekintetében a kiegészítő kereskedelmi mechanizmusok kivételével; mivel ezen a rendszeren belül biztosítják majd a termékek szabad áramlását a Kanári-szigetek és Spanyolország többi része között; mivel a közös agrárpolitika teljes körű alkalmazása a különleges ellátási rendszer hatálybalépésének a függvénye; mivel ennek a politikának az alkalmazását továbbá a Kanári-szigetek mezőgazdasági termelésére vonatkozó egyedi intézkedéseknek kell majd kísérniük; mivel ezért a csatlakozási okmány - a közös agrárpolitikának a Kanári-szigetekre történő alkalmazására vonatkozó - rendelkezéseit fenn kell tartani e szabályok hatálybalépéséig, kivéve azokat, amelyek a Kanári-szigetekről származó mezőgazdasági termékeknek a Közösség többi részébe való bejutását szabályozzák; mivel a banánra vonatkozó 2. jegyzőkönyv rendelkezéseinek hatályban kell maradniuk;

mivel szükség van arra, hogy e rendelet hatálybalépésekor a közös halászati politikát alkalmazzák a Kanári-szigetekre vonatkozóan,a Spanyolország szárazföldi részére vonatkozó feltételek szerint (átmeneti időszak vége: 1995. december 31.), olyan egyedi intézkedésekre is tekintettel, amelyeket a meglévő jogszabályok alapján kell meghatározni;

mivel a Kanári-szigetek "sziget" jellegének történeti elismerését tükrözik azok az egymást követő különleges gazdasági és adózással kapcsolatos rendelkezések, amelyeket a szigetcsoport földrajzi elszigeteltségéből származó hátrányok kiegyenlítésére szántak;

mivel ebben az összefüggésben, a Kanári-szigetek közösségi integrációjának erősítése nem összeférhetetlen az e szigetekre vonatkozó közvetett adózás fenntartásával, különösen a Kanári-szigeteknek a közös hozzáadottérték-adó (HÉA) rendszerének területi alkalmazása alóli kizárásával, a 77/388/EGK hatodik irányelv ( 4 ) 3. cikke (2) bekezdésének módosításáról szóló 26. cikk szerint, összefüggésben a csatlakozási okmány I. melléklete V. fejezetének 2. pontjával, és a Kanári-szigeteknek a feldolgozott dohányra vonatkozó irányelvek területi alkalmazása alóli kizárása fenntartásával, a 26. cikk szerint, összefüggésben a csatlakozási okmány I. melléklete V. fejezetének 3. és 4. pontjával;

mivel a Közösség üdvözli annak a Spanyolország által kezdeményezett reformnak a céljait, amely a Kanári-szigetekre vonatkozó gazdasági és adózási rendelkezések adóval kapcsolatos kérdéseire vonatkozik; mivel ez a reform előírja a naprakész közvetett adózás fokozatos bevezetését, a gazdasági és társadalmi fejlődés és a helyi költségvetések finanszírozását szolgáló eszközként, amely a 10 évet meg nem haladó átmeneti időszak végén megteremti a teljes közösségi integráció feltételeit;

mivel legkésőbb 2000. december 31-ig, a Kanári-szigetek vámunióhoz való csatlakozása dinamikus eljárásának részét képező két ötéves szakasz során, kívánatos, hogy helyi termékekre egy sor teljes vagy részleges mentességet engedélyezzenek az új, ún. "arbitrio sur la production et sur les importations (APIM)" (termelési és behozatali) adó alól, feltéve, hogy ezek a mentességek hozzájárulnak a helyi tevékenységek ösztönzéséhez; mivel azonban ennek a tehernek az alkalmazását a közös agrárpolitika részévé váló termékek esetében fel kell függeszteni az említett politika alkalmazásáig, felismerve, hogy - az ilyen termékek harmadik országokból történő behozatala esetében - a Kanári-szigeteken az ezen országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó hatályos rendelkezéseket ugyanaddig az időpontig fenn kell tartani;

mivel szükség van arra, hogy ennek a tehernek a megszüntetését a közös vámtarifa fokozatos elfogadása kísérje e rendelet hatálybalépésének az időpontjától és ugyanabban az átmeneti időszakban, abból a célból, hogy biztosítsák a Kanári-szigeteknek a vámunióba történő teljes integrációját 2000. december 31-ig;

mivel azonban a közös agrárpolitika körébe tartozó termékek esetében a közös vámtarifa és más importvámok alkalmazása a Kanári-szigetek alapvető mezőgazdasági termékekkel történő ellátásáról szóló egyedi intézkedések hatálybalépésétől függ; mivel mindenesetre a Kanári-szigeteken a közös vámtarifa fokozatos alkalmazását - adott esetben egyes érzékeny termékekre vonatkozóan - egyedi vámintézkedések vagy a közös kereskedelempolitikától való eltérések kísérhetik; mivel az ilyen intézkedéseket ugyancsak figyelembe vehetik a vámszabad területekre alkalmazandó szabályok vonatkozásában;

mivel a Közösség más részeiről - a 2. jegyzőkönyv 6. cikke (3) bekezdésében megállapított feltételek szerint - szállított termékekre alkalmazandó "arbitrio insular - tarifa especial" elnevezésű vámot 1992. december 31. után nem lehet alkalmazni, azokat az egyedi eseteket kivéve, amikor a Tanács így határoz, de legkésőbb 2000. december 31-ig; mivel ennek a vámnak a kivetését 1996. január 1-jétől kezdődően fokozatosan meg kell szüntetni úgy, hogy az 2000. december 31-ig teljes mértékben megszűnjön, a hatályos egyezményekből eredő kötelezettségek sérelme nélkül;

mivel legkésőbb 1999. december 31-ig rendelkezni kell védintézkedések alkalmazásának lehetőségéről,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A Szerződések rendelkezéseit, illetve az Európai Közösségek intézményei jogi aktusainak a rendelkezéseit - amelyekkel kapcsolatban a csatlakozási okmány eltérésekről rendelkezett - a Kanári-szigetekre az e rendeletben meghatározott feltételek szerint kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A (2) bekezdésben említett különleges szabályok hatálybalépésétől kezdődően a Spanyolország szárazföldi részére megállapított feltételek szerint a Kanári-szigetekre is alkalmazni kell a közös agrárpolitikát. Azonban:

- a kérdéses termékek Kanári-szigetekre történő bevitele esetében a csatlakozási okmányban meghatározott kiegészítő kereskedelmi mechanizmust nem alkalmazzák,

- e rendelet hatálybalépésétől kezdődően a Kanári-szigetekről származó és a Közösség más részeibe küldött termékekre a Spanyolország szárazföldi részén hatályban lévő szabályokat kell alkalmazni.

(2) A közös agrárpolitika alkalmazásához az ellátásra vonatkozó különleges szabályok társulnak.

(3) A közös agrárpolitika alkalmazása figyelembe veszi a Kanári-szigeteken végzett termelés különleges jellemzőit.

3. cikk

A közös halászati politikát a Kanári-szigetekre a Spanyolország szárazföldi részére megállapított feltételek alapján alkalmazzák, e rendelet hatálybalépésének időpontjától. A közös halászati politika alkalmazásához olyan intézkedések társulnak, amelyeknek célja, hogy adott esetben figyelembe lehessen venni a Kanári-szigeteken végzett termelés különleges jellemzőit.

4. cikk

(1) A 77/388/EGK hatodik irányelv 3. cikke (2) bekezdésének módosításáról szóló 26. cikk szerint, összefüggésben a csatlakozási okmány I. melléklete V. fejezetének 2. pontjával, a Kanári-szigetek területe a közös hozzáadottértékadó-rendszer alkalmazási területén kívül marad.

(2) A 26. cikknek megfelelően, összefüggésben a csatlakozási okmány I. melléklete V. fejezetének 3. és 4. pontjával, Spanyolország tartózkodhat a 72/464/EGK ( 5 ) és 79/32/EGK ( 6 ) irányelvek rendelkezéseinek a Kanári-szigetekre való alkalmazásától.

5. cikk

(1) A spanyol hatóságok jogosultak arra, hogy - egy 2001. december 31.-ét meg nem haladó átmeneti időszakban - termelési és behozatali adót (APIM) vessenek ki a Kanári-szigetekre bevitt vagy ott előállított valamennyi termékre. A közös agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek esetében azonban ezzel a lehetőséggel nem lehet élni mindaddig, amíg a 2. cikk (2) bekezdésében említett, ellátásra vonatkozó egyedi intézkedések nem lépnek hatályba.

(2) 1995. december 31-ig az adó mértékét a (3) bekezdésnek megfelelően állapítják meg. 1996. január 1-jétől az adó mértékét évente 20 %-kal csökkentik úgy, hogy az adó az (1) bekezdésben említett időszak végére megszűnjön.

Az első albekezdés rendelkezéseitől eltérve az adó mértékének csökkentését 1999. december 30-tól 2000. június 30-ig a mellékletben felsorolt termékek esetében felfüggesztik.

(3) Az alkalmazandó adó mértéke 0,1 % és 0,5 % között váltakozhat a termék besorolása szerint; az adó mértéke azonban 15 %-ra is emelkedhet a feldolgozott dohány esetében (2402 10 00 és 2402 20 00 KN-kód). Az adó mértéke semmilyen körülmények között sem emelkedhet az eredeti mérték több mint 15 %-ával. Az adó mértékének e változása semmilyen esetben sem jelenthet hátrányos megkülönböztetést a közösségi származású termékekkel szemben.

(4) Az (1) bekezdésben említett átmeneti időszak során, tekintettel a Kanári-szigetek különleges helyzetére és a vámunióba történő teljes mértékű integrációjának kilátásaira, a helyi termékek tekintetében a gazdasági követelményektől függő, részleges vagy teljes adómentességeket lehet engedélyezni 1995. december 31-ig. Az ilyen mentességeknek a Kanári-szigetek gazdaság- és társadalomfejlesztési stratégiájának a részét kell képezniük, a közösségi támogatási rendszer figyelembevételével, és segíteniük kell a helyi tevékenységek ösztönzését, de a természetük nem lehet olyan, hogy a közös érdekekkel ellentétes módon változtassák a kereskedelem feltételeit.

(5) Az illetékes hatóságok által a (4) bekezdés szerint elfogadott mentességi szabályokról a Bizottságot értesíteni kell, amely azokról tájékoztatja a tagállamokat; a Bizottság részére két hónap áll rendelkezésre ahhoz, hogy megállapítsa e szabályoknak az említett bekezdésben meghatározott céloknak való megfelelőségét. A szabályozást elfogadottnak tekintik, ha a Bizottság a kérdéses időszak alatt arról nem alkot véleményt.

(6) A spanyol hatóságokkal folytatott konzultációt követően, az 1995. év során a Bizottság megvizsgálja a Kanári-szigetek gazdaságával kapcsolatos intézkedések hatását, illetve a Kanári-szigeteknek a Közösség vámterületébe történő integrációja lehetőségét. E vizsgálat alapján a spanyol hatóságok számára engedélyezhetik, hogy - legkésőbb 2001. december 31.-ig - a (4) bekezdésben említett szempontok és az (5) bekezdésben említett eljárás szerint részben vagy egészben fenntartsák a hatályban lévő mentességeket.

6. cikk

(1) A közös vámtarifát (KVT) fokozatosan, 2001. december 31.-ét meg nem haladó átmeneti időszak során, a következő ütemezés szerint vezetik be:

- 1992. december 31-ig az alkalmazandó vámok mértéke megegyezik a KVT-ben szereplő mérték 30 %-ával; 1993. január 1-jétől ez a mérték megegyezik a KVT-ben szereplő mérték 35 %-ával, és 1994. január 1-jétől a vámok mértéke a KVT-ben szereplő mérték 40 %-ra, 1995. január 1-jétől annak 50 %-ra nő,

- 1996. január 1-jétől a vámok mértéke évente 10 %-kal növekszik azért, hogy az átmeneti időszak végére a KVT teljes mértékben vonatkozzon a Kanári-szigetekre.

(2) A KVT és más, a közös agrárpolitika keretében alkalmazandó importvámok alkalmazását azonban felfüggesztik a 2. cikk (2) bekezdésében említett, az ellátásra vonatkozó különleges szabályok hatálybalépéséig.

(3) A KVT Kanári-szigetekre vonatkozó alkalmazása nem sért az adott esetben egyes érzékeny termékek esetében szükséges, a közös kereskedelempolitikából adódó semmilyen különleges tarifális intézkedést vagy eltérést. A vámszabad területekre alkalmazandó szabályokra vonatkozóan is lehet vámintézkedéseket alkalmazni.

(4) A Kanári Szigetekre vonatkozó "arbitrio insular - tarifa especial" elnevezésű vámot a Közösség más részeiről - a csatlakozási okmány 2. jegyzőkönyve 6. cikkének (3) bekezdésében megállapított feltételek szerint - szállított termékekre alkalmazzák; ezt a gyakorlatot 1992. december 31-e után nem lehet folytatni. Egyedi esetekben azonban a Tanács, Spanyolország kérésére és a 2. jegyzőkönyv 6. cikkének (3) bekezdésében említett eljárással összhangban, engedélyezheti ennek a vámnak az alkalmazását egyes érzékeny termékek esetében, legkésőbb 2000. december 31-ig. Ennek a vámnak a harmadik országokból származó importtermékekre történő kivetését - a hatályos egyezményekből eredő kötelezettségek sérelme nélkül - 1996. január 1-jétől kezdődően fokozatosan szüntetik meg úgy, hogy az 2000. december 31-ig véglegesen megszűnjön.

(5) Ha úgy találják, hogy az első bekezdés alkalmazása a kereskedelem eltérítéséhez vezet, a Közösség határozhat úgy, hogy az importvámok között fennálló különbözetet a Kanári-szigeteken szabad forgalomban lévő termékekre vetik ki, amikor e termékeket a közösségi vámterület más részeibe vezetik be.

7. cikk

A közös kereskedelempolitikát a Kanári-szigetekre vonatkozóan a csatlakozási okmányban Spanyolországra megállapított feltételek szerint kell alkalmazni, az e rendelet 2. cikke (2) bekezdésében, 6. cikke (3) bekezdésében és 10. cikke (3) bekezdésében említett különleges intézkedések sérelme nélkül.

8. cikk

A Bizottság megfelelő intézkedéseket fogad el abból a célból, hogy megakadályozza a Kanári-szigetekre alkalmazandó kereskedelmi szabályok módosításából adódó valamennyi spekulációs kereskedelmi mozgást vagy eltérítést.

9. cikk

A Tanács - a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően - elfogadja a Kanári-szigetek távoli elhelyezkedésével és szigetjellegével kapcsolatos támogatási programot. Ez a program tartalmazza a 2. cikk (2) és (3) bekezdésében, a 3. cikkben és a 6. cikk (3) bekezdésében említett egyedi intézkedéseket. Ez a - jogi intézkedéseket és pénzügyi kötelezettségvállalásokat magában foglaló - több ágazatot érintő cselekvési program, amely a közös politikák alkalmazásához kapcsolódik, és a Kanári-szigetek sajátos kötöttségeit tükrözi, 1992. december 31-ig lép hatályba úgy, hogy a Tanács vagy a Bizottság, a körülményektől függően, elfogadja a szükséges jogi aktusokat, a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

10. cikk

(1) Ez a rendelet 1991. július 1-jén lép hatályba.

(2) Ennek a rendeletnek a közös agrárpolitika alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit a 2. cikk (2) bekezdésében előírt ellátási rendszer hatálybalépésének napjától kell alkalmazni. E rendszer legkésőbb 1992. július 1.-jén lép hatályba. A csatlakozási szerződésnek a Kanári-szigetekről származó és a Közösség többi részébe behozott termékekről szóló 2. jegyzőkönyvének rendelkezései azonban e rendelet hatálybalépésének napján - a (3) bekezdésre is figyelemmel - hatályukat vesztik.

(3) A csatlakozási okmány 2. jegyzőkönyvének banánra vonatkozó rendelkezései továbbra is hatályban maradnak.

11. cikk

A csatlakozási okmány 379. cikkében előírt védintézkedéseket, az említett cikkben megállapított körülmények esetén, bármely, a Kanári-szigetek közösségi integrációját szolgáló új rendelkezések által befolyásolt ágazatra alkalmazni kell, de csak legkésőbb 1999. december 31-ig.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az 5. cikk (2) bekezdésének második albekezdésében említett termékek jegyzéke, a közös vámtarifa (KVT) nómenklatúrájának besorolása szerint

Egyéb élelmiszerek:

0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (a 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309.

Dohányáru:

2402 10 00, 2402 20.

Vegyi anyagok:

2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (a 3402 11 00, 3402 12 00 és a 3402 13 00 kivételével), 3809 91 00.

Papíráru:

4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99.

Textiláru:

6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303.

Fémfeldolgozás termékei I.:

7308, 7309 00 (except 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31.

Egyéb készáruk:

3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404.

( 1 ) HL C 67., 1991.3.15., 8. o.

( 2 ) HL C 158., 1991.6.17.

( 3 ) 1991. május 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 4 ) HL L 145., 1977.6.13., 1. o.

( 5 ) HL L 303., 1972.12.31., 1. o.

( 6 ) HL L 10., 1979.1.16., 8. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31991R1911 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31991R1911&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01991R1911-20010101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01991R1911-20010101&locale=hu

Tartalomjegyzék