32000L0028[1]

Az Európai Parlament és Tanács 2000/28/EK irányelve (2000. szeptember 18.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2000/12/EK irányelv módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 2000/28/EK irányelve

(2000. szeptember 18.)

a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról szóló 2000/12/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

tekintettel az Európai Központi Bank véleményére [3],

A Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [4],

mivel:

(1) A Szerződés célkitűzéseivel összhangban, kívánatos elősegíteni a hitelintézetek tevékenységének harmonikus fejlődését a Közösség egész területén, különös tekintettel az elektronikus pénz kibocsátására.

(2) Egyes intézmények tevékenységüket elsősorban az elektronikus pénz kibocsátására korlátozzák. Elkerülendő az elektronikus pénzt kibocsátók közötti verseny bármilyen torzulását, ideértve a pénzügyi politikai intézkedések alkalmazását is, ajánlatos, hogy ezek az intézmények a 2000/12/EK irányelv [5] hatálya alá kerüljenek, megfelelő egyéni rendelkezések alapján, különleges jellemzőik figyelembevétele mellett.

(3) Ennélfogva célszerű kiterjeszteni ezekre az intézményekre a hitelintézetek meghatározását a 2000/12/EK irányelv 1. cikkében előírtak szerint.

(4) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/46/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv [6] meghatározza az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fogalmát.

(5) A tulajdonosi bizalom megőrzése érdekében szükséges, hogy az elektronikus pénz beváltható legyen,

ELFOGADTÁK EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2000/12/EK irányelv a következők szerint módosul:

1. Az 1. cikk 1. pontjának első albekezdését a következő szöveg váltja fel:

"1. A "hitelintézet"

a) olyan vállalkozás, amely a nyilvánosságtól betéteket vagy más visszafizetendő pénzeszközöket vesz át, valamint saját számlára hiteleket nyújt; vagy

b) az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységének megkezdéséről, folytatásáról és prudenciális felügyeletéről szóló, 2000. szeptember 18-i európai parlamenti és tanácsi irányelv [7] szerinti elektronikuspénz-kibocsátó intézmény."

2. Az V. cím a következő cikkel egészül ki:

"33a cikk

A 2000/46/EK irányelv 3. cikke a hitelintézetekre vonatkozik."

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti, és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2002. április 27-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2000. szeptember 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

N. Fontaine

a Tanács részéről

az elnök

H. Védrine

[1] HL C 317., 1998.10.15., 12. o.

[2] HL C 101., 1999.4.12., 64. o.

[3] HL C 189., 1999.7.6., 7. o.

[4] Az Európai Parlament 1999. április 15-i véleménye (HL C 219., 1999.7.30., 421. o.), megerősítve 1999. október 27-én, a Tanács 1999. november 29-i közös álláspontja (HL C 26., 2000.1.28., 12. o.), és az Európai Parlament 2000. április 11-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[5] Az Európai Parlament és a Tanács 2000. március 20-i 2000/12/EK irányelve a hitelintézeti tevékenység megkezdéséről és folytatásáról (HL L 126., 2000.5.26., 1. o.).

[6] HL L 275., 2000.10.27., 39. o.

[7] HL L 275., 2000.10.27., 39. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32000L0028 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32000L0028&locale=hu