31971D0306[1]

A Tanács határozata (1971. július 26.) az építési beruházásra irányuló közbeszerzésekkel foglalkozó tanácsadó Bizottság létrehozásáról

A TANÁCS HATÁROZATA

(1971. július 26.)

az építési beruházásra irányuló közbeszerzésekkel foglalkozó tanácsadó Bizottság létrehozásáról

(71/306/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Bizottság javaslataira,

tekintettel a Közgyűlés véleményére ( 1 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

mivel a Tanács által az építési beruházásra irányuló közbeszerzések területén elfogadott intézkedések végrehajtása olyan problémákat vethet fel, amelyeket kívánatosnak látszik közösen megvizsgálni;

mivel e célból célszerű egy bizottságot létrehozni, amelyben a Bizottság látja el az elnöki feladatokat, és amely a tagállamok hatóságait képviselő személyekből áll,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Bizottságon belül létrejön egy, közbeszerzési szerződés foglalkozó tanácsadó bizottság.

2. cikk

A bizottság a Bizottság kezdeményezésére vagy egy tagállam kérésére - a szerződés 169. és 170. cikke rendelkezéseinek sérelme nélkül - rendszeresen megvizsgálja a Tanács által az építési beruházásra és áru beszerzésére irányuló közbeszerzéseket illetően elfogadott intézkedések alkalmazásából eredő problémákat, beleértve az e területen felmerülő különleges eseteket. A bizottság különösen annak okait vizsgálja, hogy a Tanács által megállapított kritériumoknak megfelelő vállalkozásokkal esetlegesen miért nem konzultáltak, vagy azok miért nem nyerték meg a szerződést, annak ellenére, hogy ők nyújtották be a legjobb ajánlatot.

3. cikk

A bizottság a tagállamok hatóságaihoz tartozó képviselőkből áll

A tagállamok országonként egy tagot és egy vagy két póttagot neveznek ki bizottsági tagnak.

A bizottság elnökének tisztjét a Bizottság egy tisztségviselője tölti be. Az elnököt a Bizottság tisztségviselői segíthetik. A titkárságot a Bizottság szolgálatai biztosítják.

4. cikk

A bizottságot annak elnöke hívja össze saját kezdeményezésére vagy egyik tagjának kérésére.

5. cikk

A bizottság tanácskozásait jegyzőkönyvben rögzítik.

6. cikk

A bizottság megalkotja saját eljárási szabályzatát.

( 1 ) HL 62., 1965.4.12., 883/65. és 889/65. o.

( 2 ) HL 13., 1965.1.29., 150/65. o. és

HL 63., 1965.4.13., 929/65. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31971D0306 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31971D0306&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01971D0306-19770115 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01971D0306-19770115&locale=hu