31972R0922[1]

A Tanács 922/72/EGK rendelete (1972. május 2.) az 1972/73-as tenyészévben a selyemhernyókra nyújtott támogatás általános szabályainak megállapításáról

A TANÁCS 922/72/EGK RENDELETE

(1972. május 2.)

az 1972/73-as tenyészévben a selyemhernyókra nyújtott támogatás általános szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a selyemhernyó-tenyésztés ösztönzésére szolgáló különleges intézkedések megállapításáról szóló, 1972. április 24-i 845/72/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 845/72/EGK rendelet 2. cikke megállapítja, hogy a Közösségben tenyésztett selyemhernyókra támogatást kell nyújtani; mivel az említett cikkben előírt általános alkalmazási szabályokat el kell fogadni;

mivel a támogatási rendszer alkalmazásának egyszerűsítése céljából minden tagállamban csak az adott tagállam területén tenyésztett selyemhernyók után kell támogatást nyújtani;

mivel az említett rendszer megfelelő működésének biztosításához meg kell határozni, hogy ki jogosult a támogatásra, továbbá meg kell határozni a támogatás nyújtásának egyes követelményeit;

mivel közigazgatási ellenőrzési rendszert kell bevezetni annak biztosítására, hogy a támogatást csak az arra jogosult termékekre nyújtsák;

mivel az említett rendszert egységesen alkalmazásának érdekében meg kell határozni a támogatás kiszámítására szolgáló részletes szabályokat;

mivel ennek a rendeletnek csak annyi ideig kell hatályban maradnia, amely hatékonyságának értékelésére elegendő,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

-----A Közösségben tenyésztett selyemhernyókra a 845/72/EGK rendelet 2. cikkében előírt támogatás esetében a következő cikkekben meghatározott általános szabályokat kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A tagállam - a tenyésztő kérelmére - támogatást nyújt a területén tenyésztett selyemhernyók után.

(2) A tagállamok csak azoknak a tenyésztőknek nyújthatnak támogatást, amelyek a petedobozokat jóváhagyott testülettől szerezték be, és amelyek a tenyésztés sikeres befejezése után az előállított gubókat jóváhagyott testületnek szállítják le.

(3) A selyemhernyó-tenyésztés akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, amikor a felhasznált petedobozokból meghatározott, minimális számú gubót állítottak elő; ezt a minimális számot még meg kell határozni.

3. cikk

A termelő tagállamok közigazgatási ellenőrzést vezetnek be annak biztosítására, hogy a támogatás iránti kérelemben szereplő termékek megfelelnek a támogatás nyújtására vonatkozó követelményeknek.

4. cikk

A támogatás összegét selyemhernyópete-dobozonként kell kiszámítani.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 100., 1972.4.27., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972R0922 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972R0922&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01972R0922-19740401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01972R0922-19740401&locale=hu