Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31972R0922[1]

A Tanács 922/72/EGK rendelete (1972. május 2.) az 1972/73-as tenyészévben a selyemhernyókra nyújtott támogatás általános szabályainak megállapításáról

A TANÁCS 922/72/EGK RENDELETE

(1972. május 2.)

az 1972/73-as tenyészévben a selyemhernyókra nyújtott támogatás általános szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a selyemhernyó-tenyésztés ösztönzésére szolgáló különleges intézkedések megállapításáról szóló, 1972. április 24-i 845/72/EGK tanácsi rendeletre ( 1 ) és különösen annak 2. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel a 845/72/EGK rendelet 2. cikke megállapítja, hogy a Közösségben tenyésztett selyemhernyókra támogatást kell nyújtani; mivel az említett cikkben előírt általános alkalmazási szabályokat el kell fogadni;

mivel a támogatási rendszer alkalmazásának egyszerűsítése céljából minden tagállamban csak az adott tagállam területén tenyésztett selyemhernyók után kell támogatást nyújtani;

mivel az említett rendszer megfelelő működésének biztosításához meg kell határozni, hogy ki jogosult a támogatásra, továbbá meg kell határozni a támogatás nyújtásának egyes követelményeit;

mivel közigazgatási ellenőrzési rendszert kell bevezetni annak biztosítására, hogy a támogatást csak az arra jogosult termékekre nyújtsák;

mivel az említett rendszert egységesen alkalmazásának érdekében meg kell határozni a támogatás kiszámítására szolgáló részletes szabályokat;

mivel ennek a rendeletnek csak annyi ideig kell hatályban maradnia, amely hatékonyságának értékelésére elegendő,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

-----A Közösségben tenyésztett selyemhernyókra a 845/72/EGK rendelet 2. cikkében előírt támogatás esetében a következő cikkekben meghatározott általános szabályokat kell alkalmazni.

2. cikk

(1) A tagállam - a tenyésztő kérelmére - támogatást nyújt a területén tenyésztett selyemhernyók után.

(2) A tagállamok csak azoknak a tenyésztőknek nyújthatnak támogatást, amelyek a petedobozokat jóváhagyott testülettől szerezték be, és amelyek a tenyésztés sikeres befejezése után az előállított gubókat jóváhagyott testületnek szállítják le.

(3) A selyemhernyó-tenyésztés akkor tekinthető sikeresen befejezettnek, amikor a felhasznált petedobozokból meghatározott, minimális számú gubót állítottak elő; ezt a minimális számot még meg kell határozni.

3. cikk

A termelő tagállamok közigazgatási ellenőrzést vezetnek be annak biztosítására, hogy a támogatás iránti kérelemben szereplő termékek megfelelnek a támogatás nyújtására vonatkozó követelményeknek.

4. cikk

A támogatás összegét selyemhernyópete-dobozonként kell kiszámítani.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL L 100., 1972.4.27., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31972R0922 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31972R0922&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01972R0922-19740401 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01972R0922-19740401&locale=hu