Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

31996R2258[1]

A Tanács 2258/96/EK rendelete (1996. november 22.) a fejlődő országokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről

A TANÁCS 2258/96/EK RENDELETE

(1996. november 22.)

a fejlődő országokban folyó helyreállítási és újjáépítési műveletekről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130w. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

a Szerződés 189c. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően ( 2 ),

mivel a Bizottság az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz címzett, a fejlődő országokban beindítandó különleges helyreállítási támogatási programról szóló, 1993. május 12-i közleményében hangsúlyozta a háború, zavargások vagy természeti katasztrófa következtében komoly pusztítást elszenvedett fejlődő országok által igényelt helyreállítási és újjáépítési támogatás sajátos jellegét és nagyságrendjét;

mivel a helyreállítási támogatásról szóló 1993. december 2-i tanácsi (Fejlesztés) következtetései meghatározzák a szóban forgó támogatás elsődleges céljait, feltételeit és ismérveit, és hangsúlyozzák a Bizottság és a tagállamok közti szoros együttműködés szükségét annak tervezése és végrehajtása során;

mivel a Bizottságnak biztosítania kell a humanitárius segítségnyújtás, a helyreállítás és a fejlesztés területén végzett tevékenység következetességét és folyamatosságát;

mivel az Európai Parlament 1993. november 16-i állásfoglalásában ( 3 ) hangsúlyozta a fejlődő országok helyreállítási támogatás iránti igényének szükségességét és különleges pénzügyi keret létrehozását javasolta, amelyhez jelentős pénzügyi erőforrásokat különítenek el az Európai Közösségek általános költségvetésében;

mivel az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy a helyreállítási tevékenységeket közép-, illetve hosszú távú fejlesztési tervekbe kell beépíteni;

mivel továbbá az Európai Parlament megállapította, hogy a támogatás gyorsaságát és hatékonyságát elsődleges szempontnak kell tekinteni;

mivel a költségvetési hatóság külön költségvetési tételeket iktatott be a költségvetésbe a dél-afrikai helyreállítási programok (B7-3210) és a fejlődő országokban folytatott helyreállítási és újjáépítési tevékenység finanszírozására (B7-6410);

mivel meg kell határozni a szóban forgó programok és tevékenységek lebonyolítására szolgáló eljárásokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A Közösség helyreállítási és újjáépítési tevékenységet végez a (2) bekezdésben említett fejlődő országokban, melyek háború, zavargások vagy természeti katasztrófa következtében súlyos károkat szenvedtek, közülük pedig a legkevésbé fejlett országok élveznek elsőséget. E korlátozott időtartamú tevékenységeket, amelyeket a lehető leggyorsabban meg kell indítani anélkül, hogy emiatt a kár felmérésének színvonala csorbát szenvedne, úgy kell megtervezni, hogy azok hozzájáruljanak az érintett országok társadalmi és politikai stabilitásának helyreállításához szükséges működőképes gazdaság és intézményi kapacitás újjászervezéséhez, és hogy azok általánosságban megfeleljenek az érintett lakosság igényeinek. E tevékenységeknek fokozatosan fel kell váltaniuk a humanitárius tevékenységeket, és elő kell készíteniük a közép- és hosszú távú fejlesztési támogatások újraindítását. Különösen hozzá kell segíteniük a menekülteket, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeket és a leszerelt katonákat ahhoz, hogy hazatérhessenek, és segíteniük kell a teljes lakosságot abban, hogy újból rendes polgári életet folytathasson saját országában és abban a régióban, ahonnét származik.

(2) A rendelet által kedvezményezett országok az afrikai, a karibi- és csendes-óceáni térségi és a földközi-tengeri országok, Latin-Amerika és Ázsia országai, valamint a Kaukázus és Közép-Ázsia fejlődő országai.

2. cikk

(1) Amikor a tevékenységekről döntenek, lehetőség szerint tekintetbe kell venni, hogy adott-e a minimális biztonság, valamint a demokratikus értékeket és az alapvető szabadságjogokat tiszteletben tartó átmeneti folyamat iránti tényleges elkötelezettség.

(2) Az e rendelet értelmében folytatott tevékenységek legfontosabb céljai a következők: a termelés tartós újraindítása, az alapvető infrastruktúra működőképes helyreállítása, beleértve az aknamentesítést, a társadalomba történő visszailleszkedést, különös tekintettel a menekültek, a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek és a leszerelt katonák visszailleszkedésére, valamint a helyreállításhoz szükséges intézményi kapacitás újjászervezésére, különösen helyi szinten.

3. cikk

Az e rendelet értelmében pénzügyi támogatásra jogosult együttműködő partnerek lehetnek regionális és nemzetközi szervezetek, nem kormányzati szervezetek, nemzeti és tartományi hatóságok és szervezetek, közösségi szervezetek, köz- és magánintézmények, valamint szervezetek.

4. cikk

(1) Az 1. cikkben említett tevékenységek során felhasználható eszközök lehetnek tanulmányok, műszaki segítségnyújtás, képzési vagy egyéb szolgáltatások, szállítások és kivitelezői tevékenység, könyvvizsgálat, valamint értékelő és felügyelő küldöttségek létrehozása.

(2) A közösségi finanszírozás kiterjedhet a befektetésekre az ingatlanvásárlás kivételével, valamint az állandó költségekre (beleértve az ügyintézési, karbantartási és üzemeltetési költségeket), annak a ténynek a figyelembevételével, hogy a program során arra kell törekedni, hogy az állandó költségeket a kedvezményezettek vegyék át.

(3) A 3. cikkben meghatározott partnerek pénzügyi hozzájárulására törekedni kell minden egyes együttműködési tevékenységnél. A kért hozzájárulás megfelel az érintett partnerek anyagi lehetőségeinek, és a tevékenység jellegétől függ. Meghatározott esetekben, ha a partner nem kormányzati szervezet vagy nem helyi közösségi szervezet, a hozzájárulás lehet természetbeni is.

(4) A más finanszírozókkal, különösen a tagállamokkal való társfinanszírozás lehetőségét is keresni lehet. A nemzetközi szervezeten keresztül végrehajtott vagy harmadik országgal társfinanszírozott szerződéses eljárásokban való részvételt a külső közösségi támogatásokhoz való hozzáférésről szóló, 2005. december 14-i 2110/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 4 ) határozza meg.

(5) Meg kell hozni a szükséges intézkedéseket az e rendelet értelmében nyújtott segély közösségi jellegének hangsúlyozására.

(6) A Szerződésben célkitűzésként említett koherencia és kiegészítő jelleg érdekében és mindezen műveletek optimális hatékonyságának biztosítása érdekében a Bizottság minden szükséges koordinációs intézkedést meghozhat, beleértve különösen az alábbiakat:

a) a finanszírozott, valamint a Közösség és a tagállamok által finanszírozni kívánt műveletekre vonatkozó információk rendszeres cseréje és elemző rendszer létrehozása;

b) a műveletek megvalósításának helyszíni koordinációja a Bizottság és a tagállamok képviselőinek a kedvezményezett országban tartott rendszeres ülései és információcsere segítségével.

(7) A Bizottság a tagállamokkal együttműködve megtesz minden ahhoz szükséges kezdeményezést, hogy biztosítsa a többi érintett finanszírozóval, különösen az Egyesült Nemzetek rendszerének részét képezőkkel, történő megfelelő koordinációt és szoros együttműködést.

5. cikk

Az e rendelet szerinti közösségi finanszírozás támogatás formájában valósul meg.

6. cikk

(1) Az e rendelet értelmében végzett műveleteknek a hatályos költségvetési és egyéb eljárásokkal - különösen az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletben meghatározott eljárásokkal - összhangban álló előkészítéséért, jóváhagyásáért és irányításáért a Bizottság felelős.

(2) A projektek és programok értékelésénél az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:

- a műveletek hatékonysága és kivitelezhetősége,

- a kulturális, társadalmi, a nemek egyenlőségével kapcsolatos és környezeti szempontok,

- a projekt céljainak eléréséhez szükséges intézményi fejlesztések,

- az ugyanilyen fajtájú műveletek során nyert tapasztalatok.

(3) Az e rendelet értelmében finanszírozott, olyan műveletekkel kapcsolatos határozatokat, amelyek értéke meghaladja a 2 millió ECU összeget, a 7. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően kell meghozni.

A Bizottság röviden tájékoztatja a 7. cikkben említett bizottságot a 2 millió ECU-nél alacsonyabb értékű projektekkel és programokkal kapcsolatban hozni kívánt döntéseiről. Az információt legkésőbb a döntés meghozatalát egy héttel megelőzően rendelkezésre kell bocsátani.

(4) A Bizottságnak joga van a műveletekkel kapcsolatos várható vagy tényleges többletköltségek finanszírozásához szükséges utólagos kötelezettségvállalások jóváhagyásához anélkül, hogy kikérné a 7. cikkben említett bizottság véleményét, amennyiben a költségtúllépés, illetve a többletigény nem haladja meg a finanszírozási határozatban rögzített kezdeti kötelezettségvállalás 20 %-át.

Abban az esetben, ha az előző albekezdésben említett utólagos kötelezettségvállalás nem éri el a 4 millió ECU összeget, a 7. cikkben említett bizottságot tájékoztatni kell a Bizottság által hozott döntésről. Abban az esetben, ha a szóban forgó utólagos kötelezettségvállalás a 4 millió ECU összeget meghaladja, de nem éri el a kezdeti kötelezettségvállalás 20 %-át, ki kell kérni a bizottság véleményét.

(5) Az e rendelet értelmében kötött összes finanszírozási megállapodásnak vagy szerződésnek elő kell írnia, hogy a Bizottság és a Számvevőszék helyszíni vizsgálatokat folytasson a Bizottság által a hatályos szabályoknak - különösképpen az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletben előírt szabályoknak - megfelelően megállapított szokásos eljárások szerint.

(6) Amennyiben a műveleteket a Közösség és a fogadó ország között megkötött finanszírozási megállapodásban szabályozzák, akkor e megállapodásnak elő kell írnia, hogy az adókat, járulékokat és egyéb terheket nem a Közösség viseli.

(7) Az e rendelet szerinti pályázati eljárásokban történő részvételre való jogosultságot a jogosultsági szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

(8) Az e rendelet szerint beszerzett áruk és anyagok származását a származási szabályok és az azoktól való eltérésre vonatkozó szabályok határozzák meg a 2110/2005/EK rendeletben foglaltak szerint.

7. cikk

(1) A Bizottságot a vonatkozó, földrajzi szempontból illetékes bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Az e cikkre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat ( 5 ) 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel annak 8. cikke rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított időtartam egy hónap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

8. cikk

Évente egyszer a 7. cikk (1) bekezdésben említett bizottságok együttes ülésén eszmecserét tartanak a Bizottság képviselőjének a következő évben megvalósítandó műveletekre vonatkozó általános iránymutatásokról szóló előterjesztése alapján.

9. cikk

A Bizottság minden költségvetési év végén jelentést terjeszt a Parlament és a Tanács elé, amely összefoglalja az abban az évben finanszírozott műveleteket, és értékeli e rendeletnek az adott időszak során történt végrehajtását.

Az összefoglalásnak tájékoztatást kell tartalmaznia különösen azon partnerekről akikkel szerződést kötöttek.

A jelentés tartalmazza továbbá az egyes műveletekkel kapcsolatos bármely független értékelés következtetéseit.

A Bizottság legkésőbb a döntése után egy hónappal tájékoztatja a tagállamokat a jóváhagyott műveletekről és projektekről, megadva azok költségét és jellegét, a kedvezményezett ország és a partnerek kilétét.

10. cikk

A Bizottság rendszeresen értékeli a Közösség által finanszírozott műveleteket annak megállapítása érdekében, hogy az ilyen műveletek célkitűzései megvalósultak-e, valamint hogy iránymutatásokkal szolgáljon a jövőbeli műveletek hatékonyságának javításához. A Bizottság a 10. cikkben említett bizottsághoz benyújtja az elvégzett értékelések összefoglalóját, amelyet a bizottság szükség szerint megvizsgálhat. Az értékelő jelentéseket minden azt kérő tagállam rendelkezésére kell bocsátani.

11. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

E rendelet hatálybalépése után három év elteltével a Bizottság átfogó értékelést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz a Közösség által e rendelet keretében finanszírozott műveletekről, valamint a rendelet jövőjére vonatkozó javaslatairól, és adott esetben közli a rendelet módosítására irányuló javaslatait.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 235., 1995.9.9., 11. o.

( 2 ) Az európai parlamenti 1995. december 15-i véleménye (HL C 17., 1996.1.22., 448. o.), a Tanács 1996. január 29-i közös álláspontja (HL C 87., 1996.3.27., 29. o.), valamint az Európai Parlament 1996. május 21-i határozata (HL C 166., 1996.6.10., 33. o.).

( 3 ) HL C 329., 1993.12.6., 77. o.

( 4 ) HL L 344., 2005.12.27., 1. o.

( 5 ) A Tanács 1999. június 28-i határozata a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31996R2258 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31996R2258&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01996R2258-20051228 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01996R2258-20051228&locale=hu