Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

31989L0427[1]

A Tanács 89/427/EGK irányelve (1989. június 21.) a kén-dioxidra és a lebegő porra vonatkozó levegőminőségi határértékekről és irányértékekről szóló 80/779/EGK irányelv módosításáról

A Tanács 89/427/EGK irányelve

(1989. június 21.)

a kén-dioxidra és a lebegő porra vonatkozó levegőminőségi határértékekről és irányértékekről szóló 80/779/EGK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 130s. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1]

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági- és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az Európai Közösségek 1973-as [4], l977-es [5], 1983-as [6], és l987-es [7] a környezetről szóló cselekvési programjai a környezetvédelmi intézkedések és a fő levegőszennyező anyagok koncentrációjának olyan szintre való csökkentésének szükségességére fektették a hangsúlyt, amely az érzékeny ökoszisztémák védelmét figyelembe véve, elfogadhatónak tekinthető;

mivel a 80/779/EGK irányelvet [8] utoljára az 1985-ös csatlakozási okmány módosította azzal, hogy választási lehetőséget enged két próbavételi- és elemzési módszer és az ezekkel összefüggő határértékek két sorozata között;

mivel a fent említett irányelv 10. cikkének (4) bekezdése szerint 1987 júliusa és 1988 júliusa között javaslatokat kell benyújtani a mérési módszerek és a határértékek két különböző sorozatának párhuzamos alkalmazására vonatkozóan;

mivel e javaslatoknak figyelembe kell venniük a 10. cikk (3) bekezdésében említett párhuzamos mérések eredményeit, és nem tartalmazhatnak diszkriminatív rendelkezéseket;

mivel a párhuzamos mérések eredményei azt mutatják, hogy az említett irányelv I. és a IV. mellékletében rögzített határértékek nem egyformán szigorúak;

mivel egyes tagállamok az I. melléklet határértékeit, más tagállamok a IV. mellékletét alkalmazzák;

mivel ennek az lett a következménye, hogy eltérő és nehezen összehasonlítható mintavételi módszereket alkalmaznak;

mivel a mérési módszerek harmonizálása ezért alapvető fontosságú, az elemzéshez és a levegőben lévő kén-dioxid és lebegő por mintavételéhez vagy egy referenciamódszert, vagy egy műszaki leírást kell meghatározni és kipróbálni;

mivel a tagállamok intézkedéseket tettek annak érdekében, hogy lehető legkorábban, legkésőbb azonban l993. április 1-jéig biztosítsák a határértékek betartását azokon a területeken, amelyekre az eltérések érvényesek;

mivel ezek az intézkedések a 80/779/EGK irányelvben megállapított mérési módszereken és az ezekkel összefüggő határértékeken alapulnak;

mivel a levegőben lévő lebegő por mérésére szolgáló két lehetőség a tagállamok közötti megkülönböztetés veszélyét hordozza magában;

mivel javaslatokat kell kidolgozni, hogy azokkal megszüntessék ezt a kettős szemléletet anélkül, hogy ezzel zavarnák a tagállamok által a határértékek betartására hozott intézkedések teljes végrehajtását; ehhez ezen előírások átdolgozása szükséges két egymást követő fázisban;

mivel e változtatásokat az említett irányelv 3. cikkében rögzített kötelezettségnek a IV. mellékletet alkalmazó tagállamokban való gyakorlásakor figyelembe kell venni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/779/EGK irányelv a következők szerint módosul:

1. A 10. cikk (1), (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ezen irányelv alkalmazása céljából a tagállamok a próbavételnek és az elemzésnek azokat a referenciamódszereit alkalmazzák, amelyek a kén-dioxidra és a korom-módszer szerint mért lebegő porra a III. mellékletben, vagy a gravimetrikus módszerrel mért lebegő porra a IV. mellékletben vannak rögzítve, vagy minden más olyan próbavételi és elemzési módszert, amelyekről a Bizottságnak rendszeres időközönként bizonyítják,

- hogy azok biztosítják az eredményeknek a referenciamódszer eredményeivel való kielégítő megfelelését, vagy

- a referenciamódszerekkel párhuzamosan végzett mérések reprezentatív állomások olyan sorozatán, amelyet a 6. cikk kikötései szerint választottak ki, azt bizonyítják, hogy megfelelően stabil reláció áll fenn az ezen eljárással elért eredmények és a referenciamódszer eredményei között."

"(3) A 3. cikktől eltérően annak a tagállamnak, amely úgy dönt, hogy a (2) bekezdés rendelkezéseivel él, kötelessége:

- a Bizottságnak 1991. január 1-je előtt azoknak a területeknek a meglétét jelenteni, amelyeken úgy véli, hogy fennáll a lehetősége annak, hogy a kén-dioxid-koncentráció és a levegőben lévő lebegő por l991. január 1-je után a IV. melléklet szerinti határértékeket túllépheti;

- 1991. április 1-jétől kezdődően a levegő minőségének azokon a területeken történő fokozatos javítása érdekében terveket nyújtanak be a Bizottságnak. Ezek a releváns információkon alapuló, a szennyeződés jellegéről, eredetéről és alakulásáról elkészítendő tervek főleg a megtett és a még megtenni szándékozott intézkedéseket, valamint a tagállamok által alkalmazott vagy alkalmazni szándékozott eljárásokat írják le. Ezek az intézkedések és eljárások biztosítják, hogy e területeken a kéndioxid-koncentráció és az atmoszférában lévő lebegő por gyorsan, de legkésőbb l993. április 1-jéig a IV. melléklet szerinti határértékre, vagy egy alacsonyabb szintre csökkenjen.

(4) Ahhoz, hogy az I. és a IV. melléklet szerint a jelenlegi kétféle, nem teljesen egyenértékű megközelítéssel együtt járó hátrányokat kiküszöböljék, a Bizottság a Tanácsnak legkésőbb l992. december 31-ig javaslatot nyújt be ezen irányelv alapvető átdolgozására. A javaslat figyelembe veszi az (5) bekezdés szerinti vizsgálatoknál szerzett tapasztalatokat, valamint a lebegő por és a kén-dioxid meghatározásához a műszaki előírás, vagy a referenciamódszer segítségével végzett későbbi vizsgálatok eredményeit. Ezeket a műszaki előírásokat vagy a referenciamódszereket a Bizottságnak a tagállamokkal egyetértésben 1990. december 31-ig kell kidolgozni.

E javaslat olyan további szempontokat tárgyal, amelyek a tudományos ismereteket és ennek az irányelvnek a végrehajtásakor szerzett tapasztalatokat tekintve átdolgozást igényelnek. Ennek során többek között figyelembe kell venni egyrészt a légszennyezés mérésére létrehozott mérőhálózatok és a mérőkészülékek felállításának koncepciójával, másrészt a mérések minőségével és összehasonlíthatóságával összefüggő szempontokat is."

2. A IV. mellékletet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek az értesítéstől [9] számított 18 hónapon belül megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályozott területen fogadtak el.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, l989. június 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

C. Aranzadi

[1] HL C 254., 1988.9.30., 6. o.

[2] HL C 96., 1989.4.17., 189. o.

[3] HL C 56., 1989.3.6, 6. o.

[4] HL C 112., 1973.12.20., 1. o.

[5] HL C 139., 1977.6.13., 1. o.

[6] HL C 46., 1983.2.17., 1. o.

[7] HL C 328., 1987.12.7., 1. o.

[8] HL C 220., 1980.8.30., 30. o.

[9] Ezt az irányelvet 1989.07.11-én ismertették a tagállamokkal

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

IV. melléklet a 80/779/EGK-hoz:

1. Az A. táblázat a következőképpen módosul:

"A. TÁBLÁZAT

Kén-dioxidra megadott határértékek μg/m3-ben a hozzájuk rendelt (a gravimetrikus módszerrel mért) lebegő por értékekkel μg/m3-ben

Referencia időszak | Kén-dioxidra vonatkozó határértékek | Hozzá tartozó, lebegő porra vonatkozó határérték |

év | 80 (az év közben mért napi középér-tékek mediánja) | >150 (az év közben mért napi középértékek mediánja) |

120 (az év közben mért napi közép-értékek mediánja) | ≤ 150 (az év közben mért napi közép-értékek mediánja) |

tél 10.01 - 03.31. | 130 (a télen mért napi középértékek mediánja) | >200 (a télen mért napi középértékek mediánja) |

180 (a télen mért napi középértékek mediánja) | ≤ 200 (a télen mért napi középértékek mediánja) |

év (24 órás mérési időszakokból áll) | 250 [1] (az év minden napjára meghatározott valamennyi napi középérték 98 %-a) | >350 (az év minden napjára meghatározott valamennyi napi középérték 98 %-a) (az összes, év közben mért napi középérték összeggyakoriságának 98 %-os értéke) |

350 [1] (az összes, év közben mért napi középérték összeggyakoriságának 98 %-os értéke) | ≤ 350 (az összes, év közben mért napi középérték összeggyakoriságának 98 %-os értéke) |

2. Az i) pontban az első francia bekezdés helyébe a következő lép:

"- Mintavételi módszer:

Referenciamódszer a III. melléklet A. szakasza szerint."

[1] "A tagállamoknak minden megfelelő lépést megtesznek annak biztosítására, hogy ne lépjék túl ezt az értéket háromnál több egymást követő napon. A tagállamoknak továbbá törekedniük kell arra, hogy megakadályozzanak minden olyan esetet és csökkentsék minden olyan eset számát, amelyben ezen értékeket túllépik."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31989L0427 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31989L0427&locale=hu

Tartalomjegyzék