31998L0022[1]

A Bizottság 98/22/EK irányelve (1998. április 15.) a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről

A Bizottság 98/22/EK irányelve

(1998. április 15.)

a harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken és egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételeiről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 98/2/EK bizottsági irányelvvel [1] módosított, a növények vagy növényi eredetű termékek károsító szervezeteinek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 1976. december 21-i 77/93/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 12. cikke (6) bekezdése utolsó előtti albekezdésére,

mivel a 77/93/EGK irányelv V. melléklete B. részében felsorolt harmadik országból származó növények, növényi termékek vagy más anyagok növény-egészségügyi vizsgálatát hatékonyan kell működtetni, e vizsgálatoknak a rendeltetési helyen kívüli ellenőrző állomásokon való elvégzésére összehangolt minimális feltételeket kell meghatározni;

mivel az ilyen növény-egészségügyi vizsgálat elvégzéséhez megállapított minimális feltételeknek figyelembe kell venniük a 77/93/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett ellenőrző állomásokért felelős hivatalos szervekre vonatkozó szakmai követelményeket és a szükséges növény-egészségügyi vizsgálat elvégzését lehetővé tevő létesítményekre, eszközökre és felszerelésekre alkalmazandó rendelkezéseket;

mivel az ezen irányelvben meghatározott intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok biztosítják, hogy harmadik országokból érkező és a 77/93/EGK irányelv V. melléklete B. részében felsorolt növényeknek, növényi termékeknek vagy más anyagoknak a 12. cikk (6) bekezdésének negyedik albekezdésében említett növény-egészségügyi vizsgálatai, amelyeket a rendeltetési helyükön kívüli ellenőrző állomásokon végeznek, megfeleljenek legalább az ezen irányelv mellékletében megállapított minimális feltételeknek.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 1998. október 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyet az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1998. április 15-én.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 15., 1998.1.21., 34. o.

[2] HL L 26., 1977.1.31., 20. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

Harmadik országokból érkező növényeken, növényi termékeken vagy egyéb árukon a rendeltetési helyükön kívüli közösségi ellenőrző állomásokon végzett növény-egészségügyi vizsgálatok minimális feltételei

1. A 77/93/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett, ezen irányelv 1. cikkében meghatározott ellenőrző állomások felügyeletével megbízott hivatalos szervek:

- feladataik elvégzéséhez felhatalmazással rendelkeznek,

- megfelelő szakmai hozzáértéssel rendelkeznek különösen a károsító szervezetek felderítésében és diagnosztizálásában,

- szakértelemmel rendelkeznek a károsító szervezetek azonosításában vagy hozzáférnek ilyen szakértelemhez,

- hozzáféréssel rendelkeznek a (3) bekezdésben felsorolt megfelelő igazgatási, ellenőrzési és vizsgáló létesítményekhez, eszközökhöz és felszerelésekhez,

- hozzáféréssel rendelkeznek a szállítmányok megfelelő tárolását és zárlat alá helyezését - és ha szükséges, a feltartóztatott szállítmány teljes egészének vagy egy részének megsemmisítését (vagy más megfelelő kezelését) - lehetővé tevő létesítményekhez,

- rendelkeznek:

a) a Közösség jogrendjébe illeszkedő, a tagállam nemzeti jogszabályain alapuló írásos, naprakész nemzeti vizsgálati iránymutatásokkal;

b) a 77/93/EGK irányelv 19a. cikkének (6) bekezdésében említett szakértőknek és nemzeti ellenőröknek szóló naprakész közösségi iránymutatásokkal;

c) naprakész közösségi növény-egészségügyi jogszabályokkal;

d) az olyan szakosított laboratóriumok címét és telefonszámát tartalmazó naprakész listával, amelyeket a károsító szervezetek előfordulásának meghatározását vagy a károsító szervezetek azonosítását célzó vizsgálatok elvégzésére hivatalosan elfogadtak. Megfelelő eljárást kell alkalmazni a minta épségének és biztonságának biztosítására a laboratóriumba szállítás és a vizsgálati eljárás során;

e) naprakész információval az olyan harmadik országból érkező növény, növényi termék vagy más anyagok szállítmányáról, amelyeket:

- hivatalosan feltartóztattak,

- szakosított laboratóriumban hivatalos vizsgálatnak vetettek alá az eredményekkel együtt,

feltéve hogy ez az információ jelentőséggel bír a vizsgálat helye szerinti növény-egészségügyi vizsgálatok szempontjából,

- amilyen gyorsan csak lehet, a tényleges szükségleteknek megfelelően adaptálják a növény-egészségügyi vizsgálatok programját, tekintettel az új növény-egészségügyi kockázatokra vagy az 1. cikkben említett ellenőrző állomásokon bevezetésre ajánlott növények, növényi termékek vagy más anyagok mennyiségi vagy terjedelmi változásaira.

2. A 77/93/EGK irányelv 2. cikke (1) bekezdése i) pontjának második albekezdésében említett köztisztviselők és szakképzett alkalmazottak, akik ténylegesen felelnek az ellenőrzés elvégzéséért az ezen irányelv 1. cikkében említett ellenőrző állomásokon, az említett 2. cikk (1) bekezdése i) pontjának második albekezdésében előírt képesítésük részeként:

- megfelelő szakmai hozzáértéssel rendelkeznek különösen a károsító szervezetek felderítésében,

- szakértelemmel rendelkeznek a károsító szervezetek azonosításában vagy hozzáférnek ilyen szakértelemhez,

és közvetlenül rendelkeznek az (1) bekezdés hatodik francia bekezdésében említett információval.

3. Az (1) bekezdésben említett létesítmények, eszközök és felszerelések legalább a következőkkel rendelkeznek:

a) az igazgatási létesítmények tekintetében:

- egy gyors kommunikációs rendszer:

- a 77/93/EGK irányelv 1. cikkének (6) bekezdésében említett hatósággal,

- az (1) bekezdésben említett szakosított laboratóriummal,

- a vámhatóságokkal,

- a Bizottsággal,

- más tagállamokkal,

- dokumentumsokszorosító rendszer;

b) az ellenőrző létesítmények tekintetében:

- amennyiben szükséges, alkalmas ellenőrző területek,

- megfelelő világítás,

- vizsgáló asztal (asztalok),

- eszközök, amelyek alkalmasak:

- szemrevételezéses ellenőrzésre,

- a növény-egészségügyi vizsgálatok helyének és berendezéseinek fertőtlenítésére,

- minták készítésére az (1) bekezdésben említett szakosított laboratóriumokban történő esetleges további vizsgálatokhoz;

c) a szállítmányokból való mintavétel létesítményeinek tekintetében:

- megfelelő anyag az egyes minták egyedi azonosításához és csomagolásához,

- megfelelő csomagolóanyag a mintáknak az (1) bekezdésben említett szakosított laboratóriumokba való elküldéséhez,

- pecsétek,

- hivatalos bélyegzők,

- megfelelő világítás.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31998L0022 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31998L0022&locale=hu

Tartalomjegyzék