1239/B/1990. AB végzés

az 1990. évi önkormányzati választások előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról szóló 70/1990. (IX. 14.) OGY határozat 2. számú melléklete 1. c) pontja, 2. a) pontja, és e) pontja alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítvány tárgyában

A Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága az állami irányítás egyéb jogi eszköze alkotmányellenességének utólagos vizsgálata tárgyában benyújtott indítvány alapján meghozta a következő

végzést.

Az Alkotmánybíróság az 1990. évi önkormányzati választások előkészítésének és lebonyolításának pénzügyi szükségletei biztosításáról szóló 70/1990. (IX. 14.) OGY határozat 2. számú melléklete 1. c) pontja, 2. a) pontja, és e) pontja alkotmányellenességének megállapítására irányuló indítványt visszautasítja.

INDOKOLÁS

I.

Az indítványozó a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 1990. évi LXIV. tv. 17. § (3) bekezdése és a 70/1990. (IX. 14.) OGY határozat 2. számú mellékletének 1. c) pontja, 2. a) pontja, és c) pontja közötti ellentmondás feloldását kérte az Alkotmánybíróságtól.

Az indítványozó álláspontja szerint az OGY határozat sérelmezett rendelkezései, amelyek csak a választási szervek választott tagjai számára járó tiszteletdíjakra és élelmezési költségekre nézve tartalmaznak pénzügyi előirányzatot, sértik az 1990. évi LXIV. tv. 17. § (3) bekezdésének azt a rendelkezését, amely kimondja, hogy a választási szervek választott és megbízott tagjainak jogai és kötelezettségei azonosak.

II.

Az Alkotmánybíróság az indítvány vizsgálata során a következőket állapította meg.

Az 1990. évi LXIV. tv. 55. § (2) bekezdése kimondja, hogy a választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtásának költségeit - az Országgyűlés által meghatározott mértékben - az állami költségvetésből kell biztosítani.

A törvény ezzel az Országgyűlésre bízza a választások előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges pénzügyi előirányzatok mértékének meghatározását. Miután az 1990. évi állami költségvetésben az önkormányzati választásokra címzetten előirányzat nem szerepelt, az Országgyűlés e feladatának a 70/1990. (IX. 14.) OGY határozatban tett eleget.

A választási szervek tagjainak tiszteletdíjra, illetőleg élelmezési költségtérítésre való jogosultságáról jogszabály nem rendelkezik. Azt, hogy a választási bizottságok választott tagjai tiszteletdíjra és élelmezési hozzájárulásra tarthatnak igényt, az Országgyűlés oly módon döntötte el, hogy a 70/1990. (IX. 14.) OGY határozat mellékletében pénzügyi előirányzatot határozott meg e célra.

A 70/1990. (IX. 14.) OGY határozat vitatott rendelkezései egyszeri alkalomra, az 1990-es önkormányzati választásokra szóltak, a választások lebonyolítása során végrehajtást nyertek, ezt követően többé nem alkalmazhatók. Bár az OGY határozat formális hatályon kívül helyezésére nem került sor, azzal, hogy rendelkezési teljesedésbe mentek, egyúttal hatályukat vesztették.

Az Alkotmánybíróság hatásköre az állami szervek hatályban lévő normatív aktusainak alkotmányossági vizsgálatára terjed ki. Miután a sérelmezett rendelkezések már nem tekinthetők hatályban lévőnek, alkotmányellenességük vizsgálatára nem jogosult, ezért az indítványt az Alkotmánybíróság - hatáskör hiányában - visszautasította.

Budapest, 1991. április 3.

Dr. Schmidt Péter s. k.

előadó alkotmánybíró

Dr. Lábady Tamás s. k.

alkotmánybíró

Dr. Tersztyánszky Ödön s. k.

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék