Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Fővárosi Törvényszék P.21129/2021/4. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2010. évi CIV. törvény (Smtv.) 10. § (1) bek.] Bíró: Palotás Gergely Péter

Fővárosi Törvényszék

25.P.21.129/2021/4.

A Fővárosi Törvényszék

A Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe. - eljáró ügyvéd: dr. Szabados Gergő) meghatalmazott által képviselt

felperes (felperes címe.) felperes által

a Dr. Káposztás Zoltán Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe. - eljáró ügyvéd: dr. Káposztás Zoltán) meghatalmazott által képviselt

alperes (alperes címe. - törvényes képviselő: Bojtár Endre ügyvezető) alperes ellen

személyiségi jog megsértésének megállapítása és egyéb iránt indított perében meghozta a következő

ítéletet:

A bíróság a keresetet elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 247.650,- (kettőszáznegyvenhétezer-hatszázötven) forint perköltséget.

A le nem rótt 115.600,- (száztizenötezer-hatszáz) forint illetékből 85.600,- (nyolcvanötezer-hatszáz) forint illetéket a felperes, 30.000,- (harmincezer) forint illetéket az alperes köteles az államnak külön felhívásra megfizetni.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi Ítélőtáblának címezve a Fővárosi Törvényszéken lehet benyújtani.

A másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező, ezért a fellebbezést benyújtó félnek jogi képviselőt szükséges meghatalmaznia. Ha a fellebbezést benyújtó fél jogi képviselővel nem rendelkezik, a fellebbezést a bíróság hiánypótlási felhívás kiadása nélkül visszautasítja. A fellebbezést benyújtó fél pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása iránti esetleges kérelmét a jogi segítségnyújtó szolgálatnál terjesztheti elő.

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a felek bármelyike tárgyalás tartását kéri, a bíróság azt indokoltnak tartja, vagy tárgyaláson foganatosítható bizonyítást kell lefolytatni. A fellebbező félnek a tárgyalás tartására irányuló kérelmét a fellebbezésében kell előterjesztenie. A fellebbező fél ellenfele a fellebbezés kézbesítésétől számított tizenöt napon belül tárgyalás tartását kérheti.

A felek kérelme alapján sem kell tárgyalást tartani, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a 379. és 380. §-ban meghatározott okból kell hatályon kívül helyezni, a fellebbezés csak a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik, a fellebbezés csak a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés engedélyezésével, illetve az előzetes végrehajthatósággal kapcsolatos, vagy a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul.

Indokolás

[1] A felperessel szemben büntetőeljárás volt folyamatban a igazgatóság Igazgatósága előtt. Az alperes a kiadója, illetve a szerkesztője a www.portál internetes hírportálnak. Az internetes portálon 2019. november 14. napján "cikk címe" című cikk jelent meg.

[2] A cikk az alábbiakat tartalmazta: "Arról, hogy a vagyonőrök és biztonsági szakemberek foglalkoztatását ellátó területi cég az a 2009-ben bejegyzett, települési székhelyű cég1 Kft., amelynek alapító ügyvezetője személy1, a fenti történetben kulcsszerepet játszik.

A városszerte jól ismert személy1 egyike volt azoknak, akiket a NAV-akció keretében lekapcsoltak, s utóbb letartóztatásba helyeztek".

"A 2016-ban alapított egyesület (amelynek nevét tavaly októberben egyesület2re változtatták) tíz alapító tagja között is ott volt személy1."

"Hirtelen sokaknak beugrott az is, hogy személy1 cége már nem sokkal a 2014-es őszi önkormányzati választás után a már személy2 vezette települési önkormányzat közbeszerzési pályázatát két riválisát megelőzve nyerte el a polgármesteri hivatal (és objektumai) személy- és vagyonvédelmi feladatainak, valamint portaszolgálatának ellátását."

"Többen tudni vélnek rejtélyes pendrive-okról vagy éppen képviselőkről és közszereplőkről vezetett aktákról. Olyan "értesülések" is terjednek, hogy a letartóztatásba került személy1 házába nem csupán a cég működésével kapcsolatos információkra bukkantak a NAV-nyomozók, de ennek nincs semmiféle hivatalos megerősítése."

"NAV akciója után lekért cégkivonat szerint személy1 már nem szerepel a cég1 Kft. tulajdonosai között, viszont ott találjuk az élettársát és a fiát."

[3] Az alperesi cikk megjelentetésekor a felperessel szembeni büntetőeljárás nyomozati szakban volt. A felperes 2020. február 17. napján felszólító levelet küldött a perbeli cikk miatt az alperesnek, kérve személyes adatainak törlését, illetve sérelemdíj megfizetését, az alperes azonban a levélre nem válaszolt.

[4] A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, az alperes azzal a magatartásával, miszerint az általa szerkesztett portál internetes portálon 2019. november 14. napján közzétett "cikk címe" című cikkben közölte a felperes nevét, ez a vele szembeni büntetőeljárás tényét, a felperes személyes adatait jogellenesen kezelte, amivel megsértette a felperes személyes adatok védelméhez való személyiségi jogát.

[5] Kérte továbbá, hogy a bíróság kötelezze az alperest a felperes személyes adatok védelméhez való személyiségi jogának megsértése miatt 500.000,- Ft sérelemdíj, valamint ezen összegnek 2019. november 15. napjától a kifizetés napjáig járó a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

[6] A harmadik kereset arra irányult, hogy a bíróság kötelezze az alperest, 15 napon belül törölje a fenti cikkből a felperes nevét, valamint a vele szembeni büntetőeljárásra való utalást.

[7] Kérte, hogy a bíróság azt is állapítsa meg, hogy az alperes azzal a magatartásával, miszerint az által szerkesztett portál internetes portálon 2019. november 14. napján közzétett "cikk címe" című cikkben közölte a felperessel szembeni büntetőeljárás tényét, megsértette a felperes magánélet védelméhez való jogát.

[8] Kérte végül, hogy a bíróság kötelezze az alperest, a magánélet védelméhez való személyiségi jogának megsértése miatt 500.000,- Ft sérelemdíj, valamint ezen összegnek 2019. november 15. napjától a kifizetés napjáig járó, a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamat megfizetésére.

[9] Keresetének jogalapjaként hivatkozott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre, (Ptk.) 2:42. § (1) - (3) bekezdésére, 2:51. § (1) bekezdés a) pontjára, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i, 2016/679 EU rendeletének (GDPR) 2. cikk (1) bekezdésére, 4., 10. valamint 17. cikkére, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 2. § (2) bekezdésére, valamint 23. § (1), (2), és (5) bekezdésére. A sérelemdíj körében pedig utalt a Ptk. 2:52. § (1)-(3) bekezdésére.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!