31976L0580[1]

A Tanács irányelve (1976. június 29.) az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1976. június 29.)

az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 73/239/EGK irányelv módosításáról

(76/580/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 57. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

mivel a az életbiztosítás körén kívül eső közvetlen biztosítási tevékenység megkezdésére és gyakorlására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló, 1973. július 24-i 73/239/EGK tanácsi irányelv [3], annak érdekében, hogy lehetővé tegye az említett üzleti tevékenységek megkezdését és gyakorlását, megszüntetett bizonyos eltéréseket a különböző nemzeti jogszabályok között; mivel ez a biztosítottak és a harmadik személyek számára minden tagállamban védelmet biztosított, és ugyanakkor összehangolta különösen a biztosítóintézetektől megkövetelt pénzügyi garanciákra vonatkozó rendelkezéseket;

mivel, az irányelvnek megfelelően, a minimális biztonsági tőke, amelyet minden egyes tagállam megkíván a területén székhellyel rendelkező valamennyi biztosítóintézettől, nem lehet kevesebb az irányelv által elszámolási egységben előírt összegeknél;

mivel az elszámolási egységre azért is hivatkoznak, hogy meghatározzák bizonyos biztosítási egyesületek járulékból származó bevételének mértékét, amely alatt az irányelv nem alkalmazandó;

mivel az említett irányelv alkalmazásában az elszámolási egység alatt az az egység értendő, amely az Európai Beruházási Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 4. cikkében került meghatározásra; mivel e meghatározás alapján az irányelvben említett összegek nemzeti valutákra való átváltása a különböző tagállamok területén székhellyel rendelkező biztosítóintézetek közötti verseny torzulásához vezetne;

mivel a 75/250/EGK [4] határozatával a Tanács 1975. április 21-én meghatározott egy európai elszámolási egységet, amely a tagállamok valutáinak értékében bekövetkező bármely változás átlagát mutatja; mivel minden egyes valuta és az elszámolási egység árfolyama automatikusan a tőzsdei napi árfolyamoktól függően kerül megállapításra; mivel ennek az európai elszámolási egységnek a használata a biztosítóintézeteket azonos versenyhelyzetbe hozza;

mivel a fent említett jegyzőkönyv 4. cikke éppen felülvizsgálat alatt áll; mivel az EBB Kormányzótanácsának 1975. március 18-i határozata értelmében a Bank a 75/250/EGK tanácsi határozatban meghatározott európai elszámolási egységet alkalmazza;

mivel a közelmúltban, 1975. december 18-án a Bizottság a 3289/75/ESZAK [5] határozattal, a Tanács egyhangú jóváhagyásával elfogadta ezt az európai elszámolási egységet az Európai Szén- és Acélközösséget létrehozó szerződés alkalmazása céljából;

mivel az európai elszámolási egység értéke minden egyes tagállam valutájában naponta kerül meghatározásra, és mivel a felhasználására vonatkozó hivatkozási napot is meg kell határozni az irányelv alkalmazása során;

mivel azonban bizonyos tagállamokban az európai elszámolási egység bevezetése az irányelvben szereplő elszámolási egységekben kifejezett összegek nemzeti valutát érintő csökkenéshez vezetne; mivel az ilyen csökkenés ennek megfelelő csökkenést eredményezne a jelenleg biztosított feleknek a minimális biztonsági tőkével garantált védelemben; mivel az említett összegeket kétévente felül kell vizsgálni; mivel ennek a felülvizsgálatnak az eredményeképpen a kérdéses összegeket valószínűleg módosítják; mivel bizonyos tagállamokban a nemzeti valutában kifejezett összegek csökkenését, ilyen feltételek mellett, gyorsan követhetik az ezekben az államokban végbemenő további kiigazítások; mivel ezeknek az egymást követő intézkedéseknek a megvalósítása a biztosítóintézetek és a felügyelő hatóságok számára nehézségeket jelentene; mivel ezért ezeket az összegeket azon a szinten kell tartani, amelyet az európai elszámolási egység bevezetése előtt használt árfolyam alapján értek volna el, ha ez a szint magasabb, mint az európai elszámolási egység szintje, amíg a 73/239/EGK irányelvben rögzített összegek felülvizsgálatra kerülnek;

mivel a Közösség gazdasági és pénzügyi helyzetének változása indokolttá teszi a fent említett összegek bizonyos szabályos időközönkénti ellenőrzését,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

"a) Az elszámolási egység a Bizottság 3289/75/ESZAK (1) határozata által meghatározott európai elszámolási egység (EEE). Ahol ez az irányelv elszámolási egységet említ, az alkalmazandó nemzeti valutában kifejezett érték minden egyes év december 31-től kezdődően a megelőző október hónap utolsó napján érvényes értékkel egyezik meg, amely napra vonatkozóan az EEE árfolyamértékek az összes közösségi állam valutájában rendelkezésre állnak."

[6]

.

2. cikk

Átmeneti intézkedésként, és amíg a 73/239/EGK irányelvben szereplő elszámolási egységekben kifejezett összegek először módosításra kerülnek, az elszámolási egység átszámítását szolgáló nemzeti valutában az 5. cikk a) pontjában meghatározott összegek nem lehetnek alacsonyabbak, mint ezen irányelv elfogadása előtt az elszámolási egységre alkalmazott árfolyam átszámítása szerinti összegek.

3. cikk

Minden második évben a Tanács, a Bizottság javaslatának alapján, felülvizsgálja, és ha szükséges, módosítja a 73/239/EGK irányelvben rögzített összegeket, figyelembe véve a Közösség gazdasági és pénzügyi helyzetében időközben bekövetkezett változásokat.

4. cikk

Az ezen irányelvvel összhangban módosított nemzeti rendelkezéseket 1976. december 31-től kezdődően kell alkalmazni.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban,1976. június 29-én.

a Tanács részéről

az elnök

G. Thorn

[1] HL C 28., 1976.2.9., 16. o.

[2] HL C 35., 1976.2.16., 17. o.

[3] HL L 228, 1973.8.16., 3. o.

[4] HL L 104., 1975.4.24., 35. o.

[5] HL L 327., 1975.12.19., 4. o.

[6] "HL L 327., 1975.12.19., 4. o."

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31976L0580 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31976L0580&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére