32014R0747[1]

A Tanács 747/2014/EU rendelete ( 2014. július 10. ) a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről, valamint a 131/2004/EK és az 1184/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

A TANÁCS 747/2014/EU RENDELETE

(2014. július 10.)

a szudáni helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedésekről, valamint a 131/2004/EK és az 1184/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. cikk

E rendelet alkalmazásában a következő fogalommeghatározások alkalmazandók:

a) "brókertevékenység": i. olyan ügyletek tárgyalása vagy intézése, amelyek célja áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások vétele, eladása vagy szállítása egy harmadik országból egy másik harmadik országba; vagy ii. áruk és technológia vagy pénzügyi és technikai szolgáltatások eladása vagy vétele, amikor ezek egy más harmadik országba történő transzfer céljából harmadik országokban találhatók;

b) "igény": bármely, e rendelet hatálybalépését megelőzően vagy azt követően szerződés vagy ügylet alapján vagy ahhoz kapcsolódóan keletkezett követelés, akár bírósági eljárásban érvényesítik, akár nem, amely különösen az alábbiakat foglalja magában: i. szerződés vagy ügylet alapján vagy ezekhez kapcsolódóan felmerülő kötelezettség teljesítése iránti igény; ii. kötvény, pénzügyi garancia vagy viszontgarancia kifizetése vagy meghosszabbítása iránti igény; iii. szerződés vagy ügylet tekintetében kártérítés iránti igény; iv. valamely igénnyel szemben érvényesített igény; v. bárhol meghozott ítélet, választott bírósági határozat vagy ezzel egyenértékű határozat elismerése vagy végrehajtása iránti igény, beleértve a külföldön hozott határozat belföldön végrehajthatóvá való nyilvánításának eljárását;

c) "szerződés vagy ügylet": bármely ügylet bármilyen alakban és függetlenül attól, hogy mely alkalmazandó jog vonatkozik rá, függetlenül attól, hogy egy vagy több szerződést vagy hasonló kötelezettségeket foglal-e magában ugyanazon vagy különböző felek közt; ennek alkalmazásában a "szerződés" magában foglal minden kötvényt, garanciát vagy viszontgaranciát - különösen pénzügyi garanciát vagy pénzügyi viszontgaranciát -, továbbá minden jogilag független és nem független hitelt, és bármely olyan kapcsolódó rendelkezést, amely az ügyletből származik vagy azzal kapcsolatos;

d) "illetékes hatóságok": a tagállamoknak a II. mellékletben felsorolt honlapokon feltüntetett illetékes hatóságai;

e) "gazdasági erőforrások": bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzéséhez;

f) "gazdasági erőforrások befagyasztása": annak megakadályozása, hogy a gazdasági erőforrásokat pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére használják fel, beleértve - de nem kizárólag - azok eladását, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését;

g) "pénzeszközök befagyasztása": a pénzeszközök bármilyen mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az azokhoz való hozzáférésnek, illetve bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást eredményezne a pénzeszközök mennyisége, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, vagy más olyan változást okozna, amely lehetővé tenné a pénzeszközök felhasználását, ideértve a portfóliókezelést is;

h) "pénzeszközök": bármilyen pénzügyi eszköz és gazdasági előny, beleértve, de nem kizárólag az alábbiakat: i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, váltó, fizetési megbízás és egyéb fizetési eszközök; ii. pénzügyi intézményeknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóskötelezvények; iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságlevelek, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; iv. kamatok, osztalékok, vagy vagyoni eszközökből származó vagy azok által képzett jövedelem vagy értéktöbblet; v. hitelek, beszámítási jogok, garanciák, teljesítési kötelezvények és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások; vi. hitellevelek, hajóraklevelek, adásvételi szerződések; valamint vii. pénzeszközökben vagy pénzügyi forrásokban fennálló érdekeltséget bizonyító okiratok;

i) "szankcióbizottság": az ENSZ Biztonsági Tanácsának az 1591 (2005). sz. ENSZ BT-határozat (3) bekezdése értelmében létrehozott bizottsága;

j) "technikai segítségnyújtás": javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb műszaki szolgáltatáshoz kapcsolódó műszaki támogatás, amely lehet oktatás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások nyújtása; és magában foglalja a támogatás szóbeli formáit is;

k) "az Unió területe" a tagállamok területét magában foglaló terület, amelyre a Szerződés az abban meghatározott feltételekkel alkalmazandó, beleértve a légterüket is.

2. cikk

Tilos:

a) közvetlenül vagy közvetve bármely szudáni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy Szudánban való használat céljára olyan technikai segítségnyújtást biztosítani vagy brókertevékenységet végezni, amely katonai tevékenységekhez vagy fegyverek és bárminemű kapcsolódó anyag rendelkezésre bocsátásához, gyártásához, karbantartásához és használatához kapcsolódik, ideértve a fegyvereket és lőszereket, a katonai járműveket és felszereléseket, a katonai jellegű felszereléseket, valamint ezek pótalkatrészeit;

b) közvetlenül vagy közvetve bármely szudáni természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv részére vagy Szudánban való használat céljára katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a fegyverek vagy azokhoz kapcsolódó anyagok értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra vonatkozó támogatásokat, kölcsönöket és exporthitel-biztosítást, valamint biztosítást és viszontbiztosítást.

3. cikk

A 2. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik finanszírozás és pénzügyi támogatás, technikai segítségnyújtás és brókertevékenység biztosítását a következőkkel kapcsolatban:

a) kizárólag humanitárius vagy emberi jogi ellenőrzési és védelmi célokat szolgáló, vagy az ENSZ, az Afrikai Unió (AU) és az Európai Unió intézményépítő programjaira szánt, halált nem okozó katonai felszerelések;

b) az Európai Unió, az ENSZ és az AU válságkezelési műveleteire szánt eszközök;

c) aknamentesítő felszerelések és aknamentesítéshez használatos eszközök.

4. cikk

A 2. cikk nem vonatkozik a védőruházatra, beleértve a golyóálló mellényeket és katonai sisakokat is, amelyet az ENSZ-nek, az Európai Uniónak vagy tagállamainak a személyzete, a média képviselői, valamint a humanitárius és a fejlesztési szervezetek munkatársai és az őket kísérő személyzet kizárólag személyes használatra, átmeneti jelleggel vittek be Szudánba.

5. cikk

Az (1), a (2) és a (3) bekezdés nem alkalmazandó olyan pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások rendelkezésre bocsátására, amelyek a humanitárius segítségnyújtás időben történő célba juttatásának biztosításához vagy az alapvető emberi szükségleteket támogató egyéb tevékenységek támogatásához szükségesek, amennyiben az ilyen segítségnyújtást és egyéb tevékenységeket az alábbiak végzik:

a) az Egyesült Nemzetek Szervezete, beleértve annak programjait, alapjait, és egyéb szervezeteit és szerveit, valamint annak szakosított intézményeit és kapcsolódó szerveit;

b) nemzetközi szervezetek;

c) az ENSZ Közgyűlésében megfigyelői státusszal rendelkező humanitárius szervezetek, és e humanitárius szervezetek tagjai;

d) az ENSZ humanitárius reagálási terveiben, menekültügyi reagálási terveiben részt vevő, két- vagy többoldalú finanszírozás keretében működő nem kormányzati szervezetek, egyéb ENSZ felhívások vagy az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatal (OCHA) által koordinált humanitárius klaszterek;

e) az a)-d) pontban említett szervezetek alkalmazottai, kedvezményezettjei, leányvállalatai vagy végrehajtó partnerei, ha és amennyiben ilyen minőségükben járnak el; vagy

f) a szankcióbizottság által meghatározott egyéb megfelelő szereplők az I. melléklet tekintetében.

6. cikk

Az 5. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai az általuk megfelelőnek ítélt feltételekkel engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását vagy rendelkezésre bocsátását, amennyiben teljesülnek az alábbi feltételek:

a) az érintett illetékes hatóság megállapította, hogy a pénzeszközök vagy gazdasági források: i. az I. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek, valamint az ilyen természetes személyek eltartott családtagjai alapvető kiadásainak fedezéséhez szükségesek, beleértve az élelmiszerek, bérlet vagy jelzálog, gyógyszerek és orvosi kezelés, adók, biztosítási díjak és közüzemi díjak költségeit; ii. kizárólag az ésszerű szakértői díjak és a jogi szolgáltatások biztosításával kapcsolatos térítések kifizetésére szolgálnak; vagy iii. kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások szokásos eszköztartási és megtartási díjainak, valamint szolgáltatási díjainak kiegyenlítésére szolgálnak; valamint

b) az érintett tagállam értesítette a szankcióbizottságot az a) pontban említett megállapításról, valamint arról, hogy szándékában áll megadni az engedélyt, és a szankcióbizottság ezen intézkedés tekintetében az értesítést követő két munkanapon belül nem emelt kifogást.

7. cikk

Az 5. cikktől eltérve a tagállamok illetékes hatóságai engedélyezhetik egyes befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felszabadítását, amennyiben teljesülnek a következő feltételek:

a) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások az 5. cikkben említett személy, szervezet vagy szerv I. mellékletbe történő felvételét megelőzően bíróság, hatóság vagy választott bíróság által elrendelt zálogjog, vagy az említett időpontot megelőzően hozott bírósági, hatósági vagy választott bírósági határozat tárgyát képezik;

b) a pénzeszközök vagy gazdasági erőforrások felhasználására kizárólag az ilyen zálogjog által biztosított, vagy az ilyen határozatban érvényesnek elismert követelések teljesítése céljából kerül sor, az ilyen követelésekkel rendelkező személyek jogait szabályozó alkalmazandó törvényekben és rendeletekben meghatározott korlátokon belül;

c) a zálogjog vagy a határozat nem az I. mellékletében felsorolt személy, szervezet vagy szerv javát szolgálja;

d) a zálogjog vagy a határozat elismerése nem ellentétes az érintett tagállam közrendjével; valamint

e) a zálogjogról vagy a határozatról a tagállam értesítette a szankcióbizottságot.

8. cikk

Az 5. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlák alábbi növekményeire:

a) kamat vagy az említett számlákon jelentkező egyéb hozam;

b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes kifizetések, amelyeket azt megelőzően kötöttek, vagy amelyek azt megelőzően keletkeztek, hogy az 5. cikkben említett természetes vagy jogi személyt, szervezetet vagy szervet felvették az I. mellékletbe; vagy

c) a 7. cikkben említett bíróság, hatóság vagy választott bíróság által elrendelt zálogjog vagy hozott határozat alapján esedékes kifizetések;

feltéve, hogy az említett kamatok, egyéb jövedelmek és kifizetések befagyasztására az 5. cikk (1) bekezdésének megfelelően sor került.

9. cikk

A tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló alkalmazandó szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek:

a) az állandó lakóhelyük vagy székhelyük szerinti tagállamok illetékes hatóságai részére haladéktalanul megadnak minden olyan információt, amely elősegítheti e rendelet betartását, például az 5. cikknek megfelelően befagyasztott számlákra és összegekre vonatkozó információkat, és bármely ilyen információt közvetlenül vagy az említett illetékes hatóságok útján továbbítanak a Bizottságnak; valamint

b) együttműködnek a II. mellékletben felsorolt illetékes hatóságokkal az említett információk ellenőrzése során.

10. cikk

Tilos az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyek célja vagy hatása a 2. cikkben, valamint az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett intézkedések kijátszása.

11. cikk

12. cikk

Nem érvényesíthetők az olyan szerződésekkel vagy ügyletekkel kapcsolatos, bármilyen formájú igények, amelyek teljesítését az e rendelet alapján előírt intézkedések közvetlenül vagy közvetve, egészben vagy részben befolyásolják, ideértve a kártérítési vagy egyéb hasonló jellegű igényeket, mint például beszámítási követelést vagy garanciaérvényesítés keretében benyújtott követelést, különösen kötvény, garancia vagy viszontgarancia - különösen pénzügyi garancia vagy pénzügyi viszontgarancia - kifizetésére vagy meghosszabbítására irányuló bármilyen igényt, amennyiben azokat az alábbiak kívánják érvényesíteni:

a) az I. mellékletben foglalt jegyzékben szereplő természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek;

b) az a) pontban említett személyek, szervezetek vagy szervek valamelyikén keresztül, illetve nevében vagy javára eljáró természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek.

13. cikk

A Bizottság és a tagállamok értesítik egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, valamint megosztják egymással az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló bármely egyéb lényeges információt, különösen az alábbiakkal kapcsolatosan:

a) az 5. cikk alapján befagyasztott pénzeszközök, valamint a 6., a 7. és a 8. cikk alapján nyújtott engedélyek;

b) jogsértési és végrehajtási problémák, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletek.

14. cikk

A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a tagállamok által szolgáltatott információk alapján módosítsa a II. mellékletet.

15. cikk

16. cikk

Az I. mellékletnek tartalmaznia kell az érintett természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy szervek azonosításához szükséges adatokat - amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak -; ezeket az adatokat az ENSZ Biztonsági Tanácsa vagy a szankcióbizottság határozza meg. Természetes személyek esetében ilyen adat lehet a név - beleértve a névváltozatokat is -, a születési hely és idő, az állampolgárság, az útlevél és a személyazonosító igazolvány száma, a nem, a cím (amennyiben ismert), valamint a beosztás vagy a foglalkozás. Jogi személyek, szervezetek vagy szervek esetében ilyen adat lehet a név, a bejegyzés helye és ideje, a nyilvántartási szám és a székhely. Az I. mellékletnek tartalmaznia kell a Biztonsági Tanács vagy a szankcióbizottság általi jegyzékbe vétel időpontját.

17. cikk

18. cikk

19. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a) az Unió területén, a légterét is ideértve;

b) a valamely tagállam joghatósága alá eső bármely légi vagy vízi jármű fedélzetén;

c) minden olyan, az Unió területén vagy azon kívül tartózkodó személyre, aki valamely tagállam állampolgára;

d) bármely tagállam joga szerint létesített vagy letelepedett jogi személyre, szervezetre vagy szervre az Unió területén belül vagy azon kívül;

e) a teljes egészében vagy részben az Unión belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, szervezetre vagy szervre.

20. cikk

A 131/2004/EK és az 1184/2005/EK rendelet hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett rendeletekre való hivatkozásokat az erre a rendeletre és a(z) 748/2014/EU rendeletre való hivatkozásokként kell értelmezni.

21. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

I. MELLÉKLET

AZ 5. CIKKBEN EMLÍTETT TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK, SZERVEZETEK ÉS SZERVEK JEGYZÉKE

A. Természetes személyek

1. ELHASSAN, Gaffar Mohammed

Más néven: Gaffar Mohmed Elhassan

Tisztsége: A szudáni fegyveres erők nyugati katonai körzetének vezérőrnagya és parancsnoka.

Nemzeti azonosító száma: Veteránigazolványának száma: 4302.

Születési idő: 1952. június 24.

Címe: El Waha, Omdurman, Szudán.

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2006. április 25.

Egyéb adatok: A szudáni hadsereg nyugállományozott tisztje. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5282254

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

A szakértői bizottság jelentése szerint Gaffar Mohammed Elhassan vezérőrnagy azt állította, hogy a nyugati katonai körzet parancsnokaként ő volt a közvetlen műveleti parancsnoka (elsősorban a harcászati vezetés területén) a szudáni fegyveres erők valamennyi dárfúri elemének. A nyugati katonai körzet parancsnokaként ezt a tisztséget (körülbelül) 2004 novemberétől 2006 elejéig töltötte be. A szakértői bizottság információi szerint Elhassan megsértette az 1591. sz. ENSZ BT-határozat 7. pontját, mivel e tisztségét kihasználva az 1591. sz. ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság előzetes engedélye nélkül kérelmezte (Kartúmtól) és (2005. március 29-től kezdődően) engedélyezte katonai felszerelések Dárfúrba szállítását. Elhassan maga ismerte be a szakértői bizottság előtt, hogy 2005. március 29. és 2005 decembere között légi járműveket, légijármű-hajtóműveket és egyéb katonai felszereléseket hoztak Szudán más részeiből Dárfúrba. Ezen belül például arról is tájékoztatta a szakértői bizottságot, hogy a 2005. szeptember 18. és 21. közötti időszakban 2 Mi-24 típusú harci helikoptert hoztak be engedély nélkül Dárfúrba. Alapos okkal feltételezhető továbbá, hogy Elhassan a nyugati katonai körzet parancsnokaként közvetlenül felelős volt a 2005. július 23-24-i, Abu Hamra környéki, valamint a 2005. november 19-i, a nyugat-dárfúri Jebel Moon területén történt offenzív katonai átrepülések engedélyezéséért. Mindkét műveletben Mi-24 típusú harci helikoptereket használtak, amelyekről a jelentések szerint mindkét alkalommal tüzet nyitottak. A szakértői bizottság jelentése szerint Elhassan azt nyilatkozta a bizottságnak, hogy a nyugati katonai körzet parancsnokaként ő maga hagyta jóvá a légi támogatási és más légi műveleti kérelmeket. (Lásd a szakértői bizottság S/2006/65 sz. jelentésének 266-269. bekezdését.) Gaffar Mohammed Elhassan vezérőrnagy ezen cselekedeteivel megsértette az 1591. sz. ENSZ BT-határozat vonatkozó rendelkezéseit, következésképpen kimeríti azokat a kritériumokat, amelyek alapján az említett ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság felveheti a szankciók hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe.

2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Más néven: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem

Tisztsége: a) korábban a Szudáni Nemzetgyűlés Al-Waha kerületbeli tagja, b) korábban a Szövetségi Ügyek Minisztériumának különleges tanácsadója, c) a mahamid törzs főparancsnoka Észak-Dárfúrban

Születési idő: a) 1964. január 1.; b) 1959

Születési hely: Kutum

Címe: a) Kabkabiya, Szudán; b) Kutum, Szudán (jelenleg Kabkabiya és Kutum városában él Észak-Dárfúrban, korábban Kartúmban tartózkodott)

Állampolgárság: szudáni

Útlevélszám: a) Diplomata útlevél száma: D014433, kiállítva 2013. február 21-én (érvényessége lejárt 2015. február 21-én);

b) Diplomata útlevél száma: D009889, kiállítva 2011. február 17-én (Érvényessége lejárt 2013. február 17-én)

Nemzeti személyazonosító szám: Állampolgársági bizonyítvány száma: A0680623

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2006. április 25.

Egyéb információk: Fénykép rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

A Human Rights Watch állítása szerint birtokukban van egy 2004. február 13-i feljegyzés egy észak-dárfúri önkormányzati hivatalból, amely "a helyi védelmi egységek" számára elrendelte, hogy "engedjék a Musa Hilal sejk parancsnoksága alá tartozó mudzsahedinek és önkéntesek tevékenységének végzését [Észak-Dárfúr] térségében, és biztosítsák azok alapvető szükségleteit". 2005. szeptember 28-án 400 arab milicista támadta meg a nyugat-dárfúri Aro Sharrow falut (és az ott található belső menekülttábort), valamint Acho és Gozmena falvakat. Meggyőződésünk szerint Musa Hilal az Aro Sharrow-i belső menekülttábor megtámadása során jelen is volt; a fiát a Szudáni Felszabadítási Hadsereg (SLA) Shareia elleni támadásakor megölték, így személyes vérbosszúban vett részt. Alapos indokkal feltételezhető, hogy főparancsnokként közvetlenül ő felelt ezekért a tettekért, és felelős a nemzetközi humanitárius jogot és emberi jogi normákat sértő cselekményekért és egyéb atrocitásokért.

4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Más néven: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) "Tek"; c) Gabril Abdul Kareem Badri

Tisztsége: a Nemzeti mozgalom a reformért és a fejlődésért műveleti parancsnoka

Születési idő: 1967. január 1.

Születési hely: El-Fasher, Észak-Dárfúr

Állampolgárság: szudáni születésű

Címe: Tine, Szudán (lakóhelye Tine, a Csáddal közös határ szudáni oldalán).

Nemzeti személyazonosító szám: a) 192-3238459-9; b) születés útján szerzett állampolgárságát igazoló okirat száma: 302581

Az ENSZ általi jegyzékbe vétel dátuma: 2006. április 25.

Egyéb információk: Fénykép rendelkezésre áll az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlapon való feltüntetéshez. Weblink az INTERPOL-ENSZ Biztonsági Tanács szankciós adatlaphoz: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071

A szankcióbizottság által a jegyzékbe vétellel kapcsolatban nyújtott indokolás szöveges összefoglalásából származó információ:

Mayu felelős az Afrikai Uniónak a szudáni Dárfúr térségben tevékenykedő missziója (AMIS) személyzete ellen Dárfúrban 2005 októberében elkövetett emberrablásért. Mayu nyíltan akadályozni próbálja az AMIS tevékenységét megfélemlítés útján, például 2005 novemberében azzal fenyegetett, hogy lelövi az Afrikai Unió (AU) helikoptereit a Jebel Moon területén. E cselekedetei révén Mayu egyértelműen megsértette az 1591. sz. ENSZ BT-határozatot, ugyanis fenyegetést jelent Dárfúr stabilitására, ezért kimeríti azokat a kritériumokat, amelyek alapján az említett ENSZ BT-határozattal létrehozott bizottság felveheti a szankciók hatálya alá tartozó személyek jegyzékébe.

B. Jogi személyek, szervezetek és szervek

II. MELLÉKLET

AZ ILLETÉKES HATÓSÁGOK TÁJÉKOZTATÓ HONLAPJAI ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÉRTESÍTÉSI CÍME

BELGIUM

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGÁRIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CSEHORSZÁG

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NÉMETORSZÁG

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ÉSZTORSZÁG

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ÍRORSZÁG

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GÖRÖGORSZÁG

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANYOLORSZÁG

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIAORSZÁG

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVÁTORSZÁG

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

OLASZORSZÁG

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTORSZÁG

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVÁNIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAGYARORSZÁG

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MÁLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

HOLLANDIA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSZTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

LENGYELORSZÁG

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGÁLIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROMÁNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SZLOVÉNIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SZLOVÁKIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINNORSZÁG

https://um.fi/pakotteet

SVÉDORSZÁG

https://www.regeringen.se/sanktioner

Az Európai Bizottság értesítési címe:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels, Belgium

E-mail-cím: relex-sanctions@ec.europa.eu

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32014R0747 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32014R0747&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02014R0747-20230404 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02014R0747-20230404&locale=hu

Tartalomjegyzék