32006L0137[1]

2006/137/EK Az Európai Parlament és a Tanács irányelve ( 2006. december 18. ) a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

(2006. december 18.)

a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról szóló 2006/87/EK irányelv módosításáról

(2006/137/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (1),

mivel:

(1) A 2006/87/EK irányelv (2) harmonizált feltételeket vezet be a belvízi hajók műszaki bizonyítványának kibocsátására a közösségi belvízi hajóúthálózat egésze tekintetében.

(2) A 2006/87/EK irányelv mellékleteiben szereplő műszaki követelmények lényegében a rajnai hajók szemleszabályzatában - a Rajnai Hajózási Központi Bizottság (CCNR) tagállamai által 2004-ben jóváhagyott változatban - megállapított rendelkezéseket foglalják magukban. A belvízi hajóbizonyítványoknak a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikke szerinti kiadására vonatkozó feltételeket és műszaki követelményeket rendszeresen aktualizálják, és azok a mindenkori technológiai fejlődést tükröző feltételekként és követelményekként vannak elismerve.

(3) A verseny torzulásának és a biztonsági szintek közötti eltérések kialakulásának elkerülése érdekében, valamint az európai szintű harmonizáció előmozdítása érdekében kívánatos, hogy a Közösség valamennyi belvízi hajóútvonala tekintetében egyenértékű műszaki követelményeket fogadjanak el, és azokat azt követően rendszeresen aktualizálják az egyenértékűség fenntartása céljából.

(4) A 2006/87/EK irányelv felhatalmazza a Bizottságot, hogy a műszaki követelményeket a műszaki fejlődéshez igazítsa, és a más nemzetközi szervezetek - elsősorban a CCNR - munkájának köszönhető fejlemények szerint kiigazítsa.

(5) Ezeket a változtatásokat gyorsan kell végrehajtani annak garantálása érdekében, hogy a közösségi belvízi hajóbizonyítvány kiadásához szükséges műszaki követelmények által nyújtott biztonság szintje egyenértékű legyen a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkében említett bizonyítvány kibocsátásához megkövetelt biztonsági szinttel.

(6) A 2006/87/EK irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (3) összhangban kell elfogadni.

(7) A Bizottságot fel kell hatalmazni különösen arra, hogy megállapítsa azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően a 2006/87/EK irányelv mellékleteiben meghatározott műszaki előírások és közigazgatási eljárások módosíthatók. Mivel ezek az intézkedések általános hatályúak és a 2006/87/EK irányelv nem alapvető fontosságú elemeinek módosítására irányulnak, azokat az 1999/468/EK tanácsi határozat 5a. cikkében meghatározott ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(8) A hatékonyság érdekében az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárásra vonatkozó rendes határidőket le kell rövidíteni a 2006/87/EK irányelv mellékleteit módosító olyan intézkedések elfogadásáig.

(9) A sürgősségre tekintettel, a 2006/87/EK irányelv mellékleteinek a műszaki fejlődéshez való igazításához, illetve a más nemzetközi szervezetek - elsősorban a CCNR - munkájának köszönhetően ezen a területen bekövetkező fejleményekhez való igazításához, valamint az ideiglenes rendelkezések elfogadásához az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (6) bekezdésében meghatározott sürgősségi eljárást kell alkalmazni

(10) A 2006/87/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/87/EK irányelv a következőképpen módosul:

1. A 19. cikk a következő bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Amennyiben e bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (1)-(4) bekezdését és (5) bekezdésének b) pontját, valamint 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével.

Az 1999/468/EK határozat 5a. cikke (3) bekezdésének c) pontjában, (4) bekezdésének b) és e) pontjában meghatározott határidő sorrendben huszonegy nap, tizenöt nap, illetve egy hónap.

(4) Amennyiben erre a bekezdésre történik hivatkozás, az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1), (2), (4) és (6) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, a határozat 8. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével."

2. A 20. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"20. cikk

A mellékletek kiigazítása és az ideiglenes bizonyítványokra vonatkozó ajánlások

(1) Annak biztosításához, hogy a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett két bizonyítvány kiadására egyenértékű biztonsági szintet garantáló műszaki követelmények alapján kerüljön sor, illetve az 5. cikkben említett esetek figyelembevétele céljából a Bizottság a 19. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban fogadja el azokat a módosításokat, amelyek ezen irányelv mellékleteinek a műszaki fejlődéshez való igazításához, valamint a más nemzetközi szervezetek - elsősorban a Rajnai Hajózás Központi Bizottsága (a továbbiakban: CCNR) - munkájának köszönhetően az ezen a területen bekövetkező fejleményekhez való igazításához szükségesek. Rendkívül sürgős esetben a Bizottság a 19. cikk (4) bekezdésében említett sürgősségi eljárást alkalmazhatja.

Ezeket a módosításokat gyorsan kell végrehajtani annak garantálása érdekében, hogy a rajnai hajózás céljából elismert közösségi belvízi hajóbizonyítvány kiadásához szükséges műszaki követelmények által nyújtott biztonság szintje egyenértékű legyen a felülvizsgált rajnai hajózási egyezmény 22. cikkében említett bizonyítvány kibocsátásához megkövetelt biztonsági szinttel.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében említett jóváhagyásokat a 19. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

(3) A Bizottság a II. melléklet 2.19. cikkével összhangban a bizottság által megfogalmazott ajánlások alapján határoz az ideiglenes közösségi belvízi hajóbizonyítványok kiadásáról."

3. A II. melléklet a következőképpen módosul:

1. Az 1.06. cikk helyébe a következő szöveg lép:

"1.06.

Átmeneti követelmények

Az ezen irányelv 19. cikkének (4) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban ezen irányelv nem lényegi elemeinek az irányelv kiegészítése révén történő módosítására szolgáló átmeneti követelményeket lehet elfogadni, ha ez sürgősen szükséges, a belvízi utakon való közlekedés műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítására, sürgős esetekben az irányelv rendelkezéseitől való eltérés megengedése, illetve vizsgálatok engedélyezése céljából. A követelményeket közzé kell tenni; érvényességi idejük nem lehet több, mint három év. Valamennyi tagállamban egyidejűleg lépnek hatályba, és ugyanazon feltételek mellett vesztik hatályukat."

2. A 10.03a. cikk (5) pontja helyébe a következő szöveg lép:

"5. A kisebb mennyiségű vizet használó berendezéseknek típusjóváhagyással kell rendelkezniük a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) A 800(19). határozata, vagy más elismert szabvány szerint. Az ilyen elismerések, amennyiben ezen irányelv nem lényegi elemeinek módosítására szolgálnak, ezen irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban történnek. A típusjóváhagyást csak elfogadott hajóosztályozó társaság vagy akkreditált vizsgálati szerv végezheti el. Az akkreditált vizsgálati intézménynek meg kell felelnie a vizsgálati és kalibráló laboratóriumok alkalmasságának általános követelményeire vonatkozó európai szabványnak (EN ISO/CEI 17025: 2000)."

3. A 10.03.b. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép: "1. Oltóanyagok A motorterek, kazánterek, és szivattyúházak védelmére kizárólag a következő oltóanyagokat használó tartósan rögzített tűzoltórendszereket lehet alkalmazni: Egyéb oltóanyagok használatára csak az ezen irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban adható engedély, amennyiben az a jelen irányelv nem lényegi elemeinek módosítására szolgál."

a) CO2 (szén-dioxid);

b) HFC 227 ea (heptafluorproprán);

c) IG-541 (52 % nitrogén, 40 % argon, 8 % szén-dioxid).

2. cikk

1. A 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 2008. december 30-tól kezdődően megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. E hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

2. A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb előírásait, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének napján lép hatályba.

4. cikk

Ezen irányelvnek a 2006/87/EK irányelv 1. cikkének (1) bekezdésében említett belvízi utakkal rendelkező tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 18-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

J.-E. ENESTAM

(1) Az Európai Parlament 2006. november 30-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. december 18-i határozata.

(2) Lásd e Hivatalos Lap 1. oldalát.

(3) HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006L0137 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006L0137&locale=hu A dokumentum konszolidált változatai magyar nyelven nem elérhetőek.