31992R2913

A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról[1]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletének 286. cikk (2) bekezdése, 32013R0952. Hatálytalan 2016.05.01.