36/2018. (XII. 13.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról[1]

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A törvényjavaslat tartalmazza a javasolt címet és szöveget. Az előterjesztő a törvényjavaslathoz - annak benyújtásával egyidejűleg - indokolást fűz."

2. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat XI. Fejezete helyébe a következő fejezet lép:

"XI. FEJEZET

AZ IROMÁNY-NYILVÁNTARTÁS

90/A. Az iromány-nyilvántartás tartalma és az Országgyűléshez érkezett beadványok

136. § (1) Az iromány-nyilvántartás tartalmazza

a) az irományokat,

b) a 31. § (1) bekezdése és a 137/A. § szerinti indokolást, és

c) az irományokkal összefüggő olyan, a plenáris és bizottsági eseményekre vonatkozó, továbbá a tárgyalást és döntéshozatalt érintő adatokat, amelyek iromány-nyilvántartásba vételét a házelnök elrendelte.

(2) Az irományokról bármely országgyűlési bizottság, képviselő vagy szószóló kérésére az Országgyűlés Hivatala másolatot készít.

137. § (1) Az Országgyűléshez érkezett beadványokat - az irományok és a 136. § (1) bekezdés b) pontja szerinti indokolás kivételével - a házelnök a beadvány tárgya szerint feladatkörrel rendelkező bizottságnak vagy a főigazgatónak adja át intézkedésre, vagy azokat a feladat- és hatáskörrel rendelkező szervhez továbbítja.

(2) Az országgyűlési bizottságok, a képviselőcsoportok, a képviselők és a szószólók a hozzájuk érkezett beadványokat önállóan dolgozzák fel.

90/B. A törvényjavaslathoz fűzött indokolás újraszerkesztése

137/A. § (1) Az előterjesztő az egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és a módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást - annak irománynyilvántartásba vétele céljából - kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek legkésőbb annak az ülésnapnak a megnyitása előtt egy órával, amely ülésnap napirendjén vagy tervezett napirendjén a törvényjavaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája szerepel.

(2) Ha az előterjesztő a 48. § (3) bekezdése, a 48. § (7) bekezdése, a 49. § (4) bekezdése vagy a 71. § (6) bekezdése alapján új egységes javaslattervezetet küld meg a törvényalkotási bizottság elnöke részére, akkor ezzel egyidejűleg az új egységes javaslattervezethez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és a módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást - annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából -kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakat kell alkalmazni az 52. alcímben foglalt eljárásban tárgyalt törvényjavaslathoz fűzött indokolásra is.

(4) Az 57. §-ban meghatározott esetben az előterjesztő az elfogadott törvény szövegének megküldésével egyidejűleg az elfogadott törvényhez készített, a 31. § (1) bekezdése szerinti indokolás és az elfogadott módosító javaslatok indokolásainak figyelembevételével megszövegezett indokolást - annak iromány-nyilvántartásba vétele céljából - kézjegyével ellátva megküldi a házelnöknek.

(5) Az (1)-(4) bekezdést a 63-65. alcímben foglalt eljárásban tárgyalt törvényjavaslathoz fűzött indokolásra nem kell alkalmazni."

3. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat a következő 160/A. §-sal egészül ki:

"160/A. § E határozatnak az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozatnak az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 36/2018. (XII. 13.) OGY határozattal megállapított XI. Fejezetét a 2019. január 1-jén és az azt követően benyújtott törvényjavaslatok esetében kell alkalmazni."

4. § Ez a határozat 2019. január 1-jén lép hatályba.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Simicskó István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére