Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

32005D0876[1]

A Tanács 2005/876/IB határozata ( 2005. november 21. ) a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről

A TANÁCS 2005/876/IB HATÁROZATA

(2005. november 21.)

a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk cseréjéről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a Bizottság javaslatára (1),

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) Az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikkének értelmében az Európai Unió célul tűzte ki, hogy polgárainak magas szintű biztonságot biztosít a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségben. Ez a célkitűzés feltételezi a tagállamok területén lakó személyek elleni büntető ítéletekkel kapcsolatos információk cseréjét a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságai között.

(2) Az 1999. október 15-16-i tamperei Európai Tanács következtetéseinek megfelelően 2000. november 29-én a Tanács intézkedési programot fogadott el a büntetőügyekben a kölcsönös elismerés elvének megvalósítására vonatkozóan (3). Ez a határozat hozzájárul a program 3. intézkedésében meghatározott célkitűzések eléréséhez, amely intézkedés javasolja egy, az Unió valamennyi hivatalos nyelvére lefordított, a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információk igénylésére vonatkozó egységes, a schengeni hatóságok számára kidolgozott mintához hasonló formanyomtatvány bevezetését.

(3) A kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény (4) 13. és 22. cikke rendelkezik az ítéletekkel kapcsolatos információk szerződő felek közötti továbbításának rendszereiről, ezek azonban túl lassúak ahhoz, hogy megfeleljenek az igazságügyi együttműködés igényeinek egy olyan térségben, mint az Európai Unió.

(4) A kölcsönös bűnügyi jogsegélyt érintő első értékelés zárójelentése (5) felszólította a tagállamokat, hogy a kölcsönös jogsegély megkönnyítése érdekében - szükség esetén egységes formanyomtatványok használatával - egyszerűsítsék a dokumentumok államok közötti továbbításának eljárásait.

(5) 2004. március 25-én az Európai Tanács utasította a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a terrorista bűncselekményekért kiszabott ítéletekkel kapcsolatos információk cseréjére vonatkozó intézkedéseket, illetve egy európai ítélet- és eltiltásnyilvántartás létrehozásának lehetőségét, a Bizottság pedig a terrorizmus és más súlyos bűncselekmények elleni harc területén, különösen az információcsere javítása érdekében meghozandó intézkedésekről szóló közleményében kiemelte az ítéletekkel és eltiltásokkal kapcsolatos információtovábbítás hatékony mechanizmusának fontosságát.

(6) Ez a határozat tiszteletben tartja az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvét, mivel az ítéletekkel kapcsolatos információ tagállamok közötti továbbítására szolgáló rendszerek javítását a tagállamok egyoldalú módon nem tudják megfelelően megvalósítani, és az összehangolt fellépést igényel az Európai Unióban. Az ez utóbbi cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban e határozat nem haladja meg a fenti célok eléréséhez szükséges mértéket.

(7) Az ítéletekkel kapcsolatos információk továbbítására szolgáló rendszerek fejlesztése magában foglalja azt, hogy az egyik tagállamban egy másik tagállam állampolgárai ellen kihirdetett ítéletek a lehető leghamarabb ismertek legyenek ez utóbbi tagállamban, illetve hogy valamennyi tagállam a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő, számára szükséges információkat nagyon rövid időn belül megkaphassa a többi tagállamtól.

(8) Ez a határozat kiegészíti és megkönnyíti a hatályos egyezményeken alapuló ítéletekkel kapcsolatos információk továbbításának már meglévő mechanizmusait. Különösen a bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információkról készült kivonatra vonatkozó kérelmekkel kapcsolatos rendelkezések nem helyettesítik az igazságügyi hatóságok rendelkezésére álló azon lehetőséget, hogy az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény (6) 6. cikke (1) bekezdése értelmében a bűnügyi nyilvántartással kapcsolatos információkat közvetlenül egymásnak megküldjék. A határozat rendelkezik azonban egy adott tagállam központi hatóságának azon különös jogáról, hogy a nemzeti jogban meghatározott körülmények esetén a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információról kivonatot kérelmezhet másik tagállam központi hatóságától.

(9) Az ezen határozat értelmében feldolgozott személyes adatok védelem alatt állnak, az Európa Tanács 1981. január 28-i, az egyéneknek a személyes adatok gépi feldolgozása során való védelméről szóló egyezményben leszögezett elveknek megfelelően.

(10) Az Európa Tanács R (84) 10. számú, az elítéltek bűnügyi nyilvántartásáról és rehabilitálásáról szóló ajánlása értelmében a bűnügyi nyilvántartás létrehozásának legfőbb célja a büntető igazságszolgáltatási rendszerért felelős hatóságoknak a tájékoztatása a bírósági eljárás alatt álló személyek előéletéről történő tájékoztatása az egyedi helyzetre szabott döntéshozatal megkönnyítése érdekében. Mivel a bűnügyi nyilvántartás minden egyéb célú, az elítéltnek a társadalomba való újrabeilleszkedési esélyeit rontó felhasználását a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell, az ezen határozat értelmében továbbított információnak a bűnügyi eljáráson kívül eső célból történő felhasználása a megkeresett állam és a megkereső állam nemzeti jogszabályainak megfelelően korlátozható.

(11) E határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat és összhangban van az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában újólag megerősített elvekkel.

(12) E határozatnak nincs olyan hatása, mely arra kötelezi a tagállamokat, hogy bűnügyi nyilvántartásukban a nemzeti jogszabályaik értelmében kötelezően nyilvántartottaktól eltérő ítéleteket vagy bűnügyi információkat is nyilvántartsanak.

(13) E határozat nem alkalmazandó a döntéseknek és azok másolatainak továbbítására,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Központi hatóság

(1) A 2. és 3. cikk alkalmazásában valamennyi tagállam kijelöl egy központi hatóságot. A 2. cikk értelmében történő információküldés és a 3. cikk értelmében történő kérelmekre való válaszadás céljából azonban a tagállamok egy vagy több központi hatóságot is kijelölhetnek.

(2) Valamennyi tagállam tájékoztatja a Tanács Főtitkárságát és a Bizottságot az (1) bekezdésnek megfelelően a kijelölt hatóságról. A Tanács Főtitkársága értesíti a tagállamokat és az Eurojustot erről az információról.

2. cikk

Saját kezdeményezésű tájékoztatás az ítéletekről

Valamennyi központi hatóság késedelem nélkül tájékoztatja a többi tagállam központi hatóságait a bűnügyi nyilvántartásba bekerült, az érintett tagállamok állampolgáraira vonatkozó büntető ítéletekről és az abból következő intézkedésekről. Amennyiben az érintett személy két vagy több tagállam állampolgára, az információt valamennyi érintett tagállamnak továbbítani kell, kivéve ha a személy állampolgára annak a tagállamnak, amelynek a területén elítélték.

3. cikk

Információkérelem az ítéletekre vonatkozóan

(1) Amennyiben egy tagállamtól a bűnügyi nyilvántartásban származó információt kérnek, a központi hatóság a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kérelmezheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk kivonatát, illetve a bűnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó információkat. Minden információt az e határozat mellékletét képező formanyomtatvány alapján kell kérelmezni.

Amennyiben egy személy saját bűnügyi nyilvántartásáról kér információt, annak a tagállamnak a központi hatósága, ahol a kérelmet benyújtották, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően kérelmezheti egy másik tagállam központi hatóságától a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk kivonatát, illetve a bűnügyi nyilvántartáshoz kapcsolódó információkat, amennyiben az érintett személy a megkereső vagy a megkeresett tagállam területén lakik vagy lakott, illetve a megkereső vagy a megkeresett tagállam állampolgára vagy állampolgára volt.

(2) A megkeresett tagállam központi hatósága a nemzeti jogszabályokban, rendeletekben vagy gyakorlatban rögzített feltételek értelmében haladéktalanul, de minden esetben a kérelem kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megküldi a választ a megkereső tagállam központi hatóságának a mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint. A válasz magában foglalja a 2. cikknek megfelelően kapott és a megkeresett tagállam bűnügyi nyilvántartásában szereplő információkat.

Amennyiben a kérelmet az (1) bekezdés második albekezdése értelmében érintett személy kérésére nyújtják be, az (1) bekezdés első albekezdésében említett időszak nem haladhatja meg a kérelem kézhezvételét követő húsz munkanapot.

(3) Amennyiben a megkeresett tagállamnak további információra van szüksége azon személy személyazonosságának megállapítása érdekében, akire a kérelem vonatkozik, haladéktalanul konzultál a megkereső tagállammal annak érdekében, hogy a kért kiegészítő információ kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül meg tudja válaszolni a kérelmet.

(4) A nemzeti jogszabályokban rögzített feltételek mellett a választ az ítéleteket igazoló irat kíséri.

(5) A kérelmek, válaszok és minden egyéb vonatkozó információ bármely olyan írásban dokumentálható módon továbbítható, amely lehetővé teszi a kérelmet, választ, vagy egyéb vonatkozó információt kapó tagállam számára a határozat hitelességének megállapítását.

4. cikk

A személyes adatok felhasználásának feltételei

(1) A (3) cikk értelmében büntetőeljárás céljaira közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag annak a büntetőeljárásnak a céljaira használhatja fel, amelynek céljából az adatokat kérelmezte, a mellékletben szereplő formanyomtatvány szerint.

(2) A (3) cikk értelmében a büntetőeljáráson kívül eső célokból közölt személyes adatokat a megkereső tagállam kizárólag arra a célra használhatja fel, amely célból az adatokat kérelmezte, a formanyomtatványban a megkeresett tagállam által meghatározott korlátokon belül.

(3) Ez a cikk nem alkalmazandó azon személyes adatok esetében, amelyekhez egy tagállam ezen határozat értelmében jutott, és amelyek abból a tagállamból származnak.

5. cikk

Nyelvek

A megkereső tagállam a megkeresett tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén küldi meg a formanyomtatványt. A megkeresett tagállam hivatalos nyelveinek egyikén, vagy egy másik, mindkét tagállam által elfogadott nyelven válaszol. Az ezen határozat elfogadásának időpontjában vagy egy későbbi időpontban valamennyi tagállam megjelölheti a Tanács Főtitkárságának tett nyilatkozatban, hogy az Európai Közösségek intézményeinek hivatalos nyelvei közül melyiket vagy melyeket fogadja el. A Tanács Főtitkársága értesíti a tagállamokat erről az információról.

6. cikk

Más jogi eszközökhöz való viszony

(1) A tagállamok tekintetében ez a határozat kiegészíti és megkönnyíti a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény 13. és 22. cikke, annak 1978. március 17-i (7) és 2001. november 8-i (8) kiegészítő jegyzőkönyvei, az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-i egyezmény (9) valamint annak 2001. október 16-i jegyzőkönyve (10) végrehajtását.

(2) E határozat alkalmazásában a tagállamok lemondanak a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i európai egyezmény 13. cikkét érintő, közöttük fellépő esetleges fenntartásaikról. E határozat nem befolyásolja az előbb említett egyezmény 22. cikkét érintő fenntartásokat. Ezekre a fenntartásokra e határozat 2. cikkére tekintettel lehet hivatkozni.

(3) E határozat nem befolyásolja a tagállamok közötti kétoldalú vagy többoldalú megállapodások kedvezőbb rendelkezéseinek az alkalmazását.

7. cikk

Végrehajtás

A tagállamok a lehető leghamarabb és legkésőbb 2006. május 21-ig végrehajtják ezt a határozatot.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 21-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. STRAW

(1) HL C 322., 2004.12.29., 9. o.

(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3) HL C 12., 2001.1.15., 10. o.

(4) Európa Tanács, Európai szerződések sorozat, 30.

(5) HL C 216., 2001.8.1., 14. o.

(6) HL C 197., 2000.7.12., 1. o.

(7) Európa Tanács, Európai szerződések sorozat, 99. szám.

(8) Európa Tanács, Európai szerződések sorozat, 182. szám.

(9) HL C 197., 2000.7.12., 3. o.

(10) HL C 326., 2001.11.21., 1. o.

MELLÉKLET

A bűnügyi nyilvántartásokban szereplő információk cseréjéről szóló, 2005. november 21-i 2005/876/IB tanácsi határozat 3., 4. és 5. cikkében említett formanyomtatvány

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32005D0876 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32005D0876&locale=hu

Tartalomjegyzék