31992R0479[1]

A Tanács 479/92/EGK rendelete (1992. február 25.) a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

A TANÁCS 479/92/EGK RENDELETE

(1992. február 25.)

a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 87. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára ( 1 ),

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 2 ),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 3 ),

mivel a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától a 85. cikk (3) bekezdése értelmében el lehet tekinteni a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő csoportjai tekintetében;

mivel a Szerződés 87. cikke értelmében a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket rendeleti úton kell elfogadni; mivel a 87. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint, a 85. cikk (3) bekezdésének alkalmazására a rendeletnek részletes szabályokat kell megállapítania, figyelembe véve egyrészről a hatékony felügyelet biztosításának, másrészről a hatósági ellenőrzés lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének szükségességét; mivel a rendeletnek a 87. cikk (2) bekezdése d) pontja értelmében e rendeletnek meg kell határoznia mind a Bizottság, mind a Bíróság feladatait;

mivel a vonalhajózás tőkeigényes ágazat; mivel a konténeres szállítás az együttműködést és korszerűsítést sürgeti; mivel a Közösség hajózási ágazatának el kell érnie az ahhoz szükséges gazdaságos méretet, hogy sikeresen versenyezzen a világ vonalhajózási piacán;

mivel a vonalhajózási társaságok között létrejött műszaki, műveleti és/vagy kereskedelmi együttműködés útján, működésük korszerűsítésére irányuló közös szolgáltatási (hajózási körökben konzorciumnak nevezett) megállapodások biztosíthatják a vonalhajózási szolgáltatások eredményességének javításához, illetve a műszaki és gazdasági fejlődés előmozdításához szükséges eszközöket;

tekintettel a tengeri szállítás jelentőségére a közösségi kereskedelem alakulásában, a konzorciumok között létrejött megállapodások - figyelemmel a nemzetközi vonalhajózás sajátosságaira - e téren fontos szerepet tölthetnek be;

mivel e megállapodások jogi elismerése olyan intézkedés, amely kedvezően befolyásolja a tengeri szállítás versenyképességének javítását a Közösségen belül;

mivel a konzorciumok által kínált szállítási szolgáltatásokat igénybe vevők részesülhetnek a javuló eredményességből és szolgáltatásból származó előnyökből, így többek között a rendszeresség, a kapacitás jobb kihasználása folytán lecsökkent költségek, valamint a jobb vízi járművek és felszerelések javuló minőségű szolgáltatása révén;

mivel a Bizottságot fel kell hatalmazni annak rendeleti úton történő kinyilvánítására, hogy a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a konzorciumok között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira, annak érdekében, hogy - a versenypolitika szempontjainak hátrányos befolyásolása nélkül - megkönnyítsék a vállalkozások gazdaságilag kívánatos együttműködését;

mivel a Bizottságnak - a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival történő szoros és folyamatos együttműködés mellett - pontosan meg kell határoznia e mentességek terjedelmét és a hozzájuk fűzött feltételeket;

mivel a vonalhajózási konzorciumok szakosodott és összetett jellegű közös vállalkozások; mivel az eltérő körülmények között működő konzorciumok megállapodásainak számos válfaja létezik; mivel a konzorciumok működésének kiterjedése, résztvevői, tevékenységei és feltételei gyakran változnak; mivel ezért a Bizottság kötelezettsége kell legyen, hogy időről időre meghatározza a csoportmentességben részesülő konzorciumokat;

mivel a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesítésének biztosítására a csoportmentességhez feltételeket kell fűzni, különösen annak érdekében, hogy a szállítók méltányosan részesüljenek a haszonból, és hogy a versenyt ne zárják ki;

mivel a Szerződés 85. és 86. cikkének a tengeri szállításra történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1986. december 22-i 4056/86/EGK tanácsi rendelet 11. cikke (4) bekezdésének ( 4 ) értelmében a Bizottság rendelkezhet úgy, hogy a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének megfelelően hozott határozatnak visszaható hatálya van; mivel szükséges, hogy a Bizottság hatáskörrel rendelkezzen ilyen hatású rendelkezések rendeleti úton történő elfogadására;

mivel az e rendelet hatálya alá tartozó megállapodásokról, döntésekről és összehangolt magatartásokról szóló értesítések nem kötelezők, mivel a versenyszabályok, különösen pedig a Bizottság - egy későbbi, e rendelet végrehajtására vonatkozó - rendeletében megállapított feltételek tiszteletben tartása elsősorban a vállalkozások kötelezettsége;

mivel nem adható mentesség, ha a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésében meghatározott feltételek nem teljesülnek; mivel a Bizottság számára hatáskört kell biztosítani, hogy megtehesse a megfelelő intézkedéseket, ha egy megállapodásról kiderül, hogy a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésével összeegyeztethetetlen hatással jár; mivel a Bizottságnak módot kell adni arra, hogy a felekhez először ajánlást intézzen, majd határozatot hozzon,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET.:

1. cikk

(1) A Bizottság, a 4056/86/EGK rendelet alkalmazásának sérelme nélkül és a Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének megfelelően rendeletben úgy rendelkezhet, hogy a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától el lehet tekinteni a vállalkozások közötti megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások egyes csoportjai tekintetében, amelyeknek célja a vonalhajózási társaságok közötti tengeri szállítási szolgáltatások közös üzemeltetésének előmozdítása vagy megteremtése, az érintett vállalkozások működésének műszaki, műveleti és/vagy kereskedelmi megállapodások - kivéve árrögzítés - útján történő korszerűsítése céljából (konzorciumok).

(2) Az (1) bekezdés alapján elfogadott rendelet meghatározza a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások azon csoportjait, amelyekre a rendelet vonatkozik, és tüzetesen meghatározza azokat a feltételeket és kötelezettségeket, amelyek alapján a Szerződés 85. cikkének (3) bekezdése értelmében e megállapodások, döntések és összehangolt magatartások mentesülnek a Szerződés 85. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól.

2. cikk

(1) Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet a hatálybalépésétől számított öt évig hatályos.

(2) A rendelet visszavonható vagy módosítható, ha a körülmények bármely, a rendelet elfogadása szempontjából lényeges tényező tekintetében megváltoztak.

3. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet olyan rendelkezést foglalhat magában, amely szerint visszaható hatálya van azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek hatálybalépésekor már léteztek, feltéve, hogy azok megfelelnek a rendeletben megállapított feltételeknek.

3a. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 85. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat az említett rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni azokra a csatlakozás időpontjában már létező megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében a 85. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és nem felelnek meg a 85. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. E cikk azonban nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek a csatlakozás időpontjában már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak.

4. cikk

A rendelet elfogadása előtt a Bizottság közzéteszi annak tervezetét, minden érdekelt személynek és szervezetnek lehetőséget biztosítva, hogy a Bizottság által meghatározott, egy hónapnál nem rövidebb határidőn belül megtegye észrevételeit.

5. cikk

A Bizottság a rendelettervezet közzététele és a rendelet elfogadása előtt konzultál a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet ( 5 ) 14. cikkében említett tanácsadó bizottsággal.

7. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetést követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

( 1 ) HL C 167., 1990.7.10., 9. o.

( 2 ) HL C 305., 1991.11.25., 39. o.

( 3 ) HL C 69., 1991.3.18., 16. o.

( 4 ) HL L 378., 1986.12.31., 4. o.

( 5 ) HL L 1., 2003.1.4., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R0479 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R0479&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01992R0479-20040501 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01992R0479-20040501&locale=hu