32002D1247[1]

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1247/2002/EK határozata (2002. július 1.) az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 1247/2002/EK határozata

(2002. július 1.)

az európai adatvédelmi biztos feladatainak ellátására vonatkozó szabályokról és általános feltételekről

AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA ÉS AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1], és különösen annak 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [2],

mivel:

(1) Az európai adatvédelmi biztos független felügyeleti szerv, amelynek feladata a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad áramlása tekintetében a természetes személyek védelmével kapcsolatos közösségi eszközök közösségi intézményekre és szervekre vonatkozó alkalmazásának figyelemmel kísérése.

(2) Az adatvédelmi szabályok az egyének alapvető jogainak és szabadságainak védelmét szolgálják, különösen magán- és családi életüket illetően, a személyes adatok feldolgozására tekintettel, különösen az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkével összhangban és kellő tekintettel az Európai Unió alapjogi chartája 7. és 8. cikkére. Az említett alapvető jogokat az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlata szerint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikke és a tagállamok közös alkotmányos hagyományai tükrében kell értelmezni. Az adatvédelem célját annak a célnak a figyelembevételével kell teljesíteni, hogy az állampolgárok számára a köztevékenységekkel kapcsolatos információk hozzáférhetősége nem korlátozható.

(3) E független felügyeleti szerv eredményes létrehozása szü kségessé teszi az európai adatvédelmi biztos és a biztos-helyettes feladatainak teljesítését szabályozó rendelkezések és általános feltételek megállapítását.

(4) Az európai adatvédelmi biztos feladatainak teljesítésére vonatkozó rendeletekbe és általános feltételekbe belefoglalandó elemek nagy többségét a 45/2001/EK rendelet már tartalmazza. Ez tartalmazza az európai adatvédelmi biztos és a biztos-helyettes kinevezésére, humán és pénzügyi erőforrásaikra, függetlenségükre, szakmai titoktartási kötelezettségükre, megbízatásukra és hatáskörükre vonatkozó szükséges rendelkezéseket. Az európai adatvédelmi biztos 45/2001/EK rendelet 46. cikkének k) pontjában előírt eljárási szabályzatának különösen olyan eljárási rendelkezéseket kell tartalmaznia, amelyek hatásköre gyakorlásának módját szabályozzák.

(5) Az európai adatvédelmi biztost a közösségi jog kötelezi, és meg kell felelnie az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek [3]. Ily módon kötelezik őt a Szerződés alapvető jogok és szabadságok védelmére vonatkozó rendelkezései, amelyek megállapítják, hogy a döntéshozatalnak az Unión belül a lehetőség szerinti legnyitottabbnak kell lennie, és amelyek előírják a személyes adatok védelmét, különösen a magántitokhoz való jogot.

(6) E határozat pénzügyi keretének összeegyeztethetőnek kell lennie az 5. címsor mindenkori felső határával.

(7) A rendeleteknek csak két lényeges vonatkozása nem szerepel a 45/2001/EK rendeletben, ezért ezek tisztázásra várnak. Ezek a biztos és a biztos-helyettes fizetésének rögzítésére, a javadalmazás helyett nyújtott juttatásokra és díjazásokra és a biztos székhelyére vonatkoznak. Tisztázni kell a 45/2001/EK rendeletnek az európai adatvédelmi biztos és a biztos-helyettes kinevezési eljárásáról szóló rendelkezéseit is.

(8) Az európai adatvédelmi biztos díjazása az európai ombudsmannal megegyező szintű, mivel biztosítani kell, hogy a biztos a megbízatásához és hatásköreihez mérhető státussal rendelkezzen, és tekintettel arra a tényre, hogy a 45/2001/EK rendelet nagymértékben követi az európai ombudsman példáját a biztos intézményes profiljának meghatározásánál. Az európai ombudsman a javadalmazás, a juttatások és öregségi nyugdíj tekintetében a Bíróság bíráival egyenrangú.

(9) A biztos-helyettest, az ő és az európai biztos közötti hierarchia felállítása érdekében, a javadalmazás, a juttatásokat és öregségi nyugdíj tekintetében a Bíróság hivatalvezetőjével megegyező szintre kell helyezni, míg mindkettőjük részére ugyanolyan típusú javadalmazást kell biztosítani, kinevezési eljárásukkal, hivatali idejükkel és megbízatásaikkal összhangban.

(10) Az európai adatvédelmi biztos székhelye Brüsszelben van annak a közvetlen viszonynak a biztosítása érdekében, amelynek feladatai természeténél fogva az európai biztos és a felügyelete alá tartozó közösségi intézmények és szervek között fennáll, valamint megbízatása zökkenőmentes teljesítése érdekében.

(11) Figyelembe kell venni azt a mértéket, amennyiben az Európai Unióról szóló szerződés VI. címének értelmében az adatvédelmi felügyeleti szervekkel létrejött együttműködés a 45/2001/EK rendelet 46. cikkének f) pontjában előírtak szerint segíteni fog az adatvédelmi felügyeleti szabályok és eljárások alkalmazásánál a következetesség biztosítása céljának elérésében.

(12) Az Európai Parlament illetékes bizottsága úgy határozhat, hogy a Parlament, valamennyi tagja számára nyitott formában, meghallgatja a jelöltek számára nyilvános pályázat kiírását követően a Bizottság által a 45/2001/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban összeállított jegyzéken szereplő jelölteket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az európai adatvédelmi biztos díjazása

Az európai adatvédelmi biztos a javadalmazás, a juttatások, az öregségi nyugdíj és a javadalmazás helyett nyújtott más díjazások meghatározása tekintetében az Európai Közösségek Bíróságának bíráival egyenrangú.

2. cikk

A biztos-helyettes díjazása

A biztos-helyettes a javadalmazás, a juttatások, az öregségi nyugdíj és a javadalmazás helyett nyújtott más díjazások meghatározása tekintetében az Európai Közösségek Bíróságának hivatalvezetőjével egyenrangú.

3. cikk

Kinevezési eljárás

Az európai adatvédelmi biztost és a biztos-helyettest a jelöltek számára kiírt nyilvános pályázatot követően nevezik ki. A jelöltek számára kiírt felhívás lehetővé teszi, hogy az egész Közösségen belül valamennyi érdekelt fél benyújthassa pályázatát. A jelöltek jegyzéke nyilvános. A Bizottság által a 45/2001/EK rendelet 42. cikke (1) bekezdésével összhangban összeállított jegyzék alapján az Európai Parlament illetékes bizottsága határozhat úgy, meghallgatást tart, hogy kifejezhesse, mely jelöltet részesíti előnyben.

4. cikk

Székhely

Az európai adatvédelmi biztos és a biztos-helyettes székhelye Brüsszelben található.

5. cikk

Ez a határozat az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2002. július 1-jén.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. Arias Cañete

a Bizottság részéről

az elnök

R. Prodi

[1] HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

[2] HL C 304. E, 2001.10.30., 178. o.

[3] HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002D1247 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002D1247&locale=hu