3011/2012. (VI. 21.) AB végzés

alkotmányjogi panasz visszautasításáról

Az Alkotmánybíróság teljes ülése alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 37. § (1) bekezdése és 152. § (1) bekezdése a laptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panasz befogadását visszautasítja.

Indokolás

[1] Az indítványozó alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságnál.

[2] 1. Az indítványozó a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Igazgatósága által végrehajtási eljárásban foganatosított hatósági átutalási megbízás kibocsátásával összefüggésben nyújtott be alkotmányjogi panaszt, amelyben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 37. § (1) bekezdése, illetve a 152. § (1) bekezdése a laptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kezdeményezte. Az indítványozó alkotmányjogi panaszában azért támadta az Art. hivatkozott szabályait, mert álláspontja szerint e szabályok alapján az adóhatóság végrehajtható okirat nélkül, jogosulatlanul intézkedhetett vele szemben végrehajtási cselekmény foganatosítása érdekében. Álláspontja szerint az Art. 152. § (1) bekezdése így sérti Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogbiztonság alkotmányos követelményét, a XIII. cikk (1) bekezdésében meghatározott tulajdonhoz való jogot, a XV. cikk (1) és (4) bekezdéseiben foglalt jogegyenlőség alkotmányos követelményét, míg az Art. 37. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében foglalt jogorvoslathoz fűződő alapvető alkotmányos jogba ütközik.

[3] 2. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 56. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint az Alkotmánybíróságnak elsődlegesen az alkotmányjogi panasz befogadhatóságáról szükséges döntenie. Az Alkotmánybíróság jelen ügyben ezért mindenekelőtt azt vizsgálta meg, hogy az alkotmányjogi panasz kimeríti-e az Abtv. 26-27. §-aiban és az Abtv. 29-31. §-aiban foglalt törvényi feltételeket.

[4] 3. Az Abtv. 26. § (2) bekezdés b) pontja úgy rendelkezik, hogy alkotmányjogi panasz alapján az Alkotmánybíróság eljárása akkor kezdeményezhető, ha nincs a jogsérelem orvoslására szolgáló jogorvoslati eljárás, vagy a jogorvoslati lehetőségeit az indítványozó kimerítette. Az Art. 159. § (1) bekezdése az adós részére végrehajtási kifogás előterjesztésének lehetőségét biztosítja az adóhatóság végrehajtási eljárása során foganatosított intézkedése ellen. A végrehajtási kifogás jogorvoslati természetű jogintézmény, amely alkalmas arra, hogy a végrehajtási eljárás során foganatosított intézkedéssel előidézett jogsérelmet hatékonyan orvosolja. Az Abtv. 26. § (2) bekezdésben meghatározott alkotmányjogi panasz alapján alkotmánybírósági eljárás lefolytatására akkor nyílik lehetőség, ha az indítványozó igazolja, hogy a törvény alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségét kimerítette.

[5] Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz be-fogadhatósági vizsgálatának eredményeként megállapította, hogy az indítványozó nem igazolta, hogy az adóhatóság végrehajtási eljárása során végrehajtási cselekményként foganatosított hatósági átutalási megbízásával szemben igénybe vette a törvényben biztosított és a jogsérelem orvoslására szolgáló végrehajtási kifogást. Ebből következően az alkotmányjogi panasz nem felel meg az Abtv. 26. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt törvényi feltételnek, így nem fogadható be.

[6] Mindezek alapján, az Alkotmánybíróság az Abtv. 64. § d) pontja és az Alkotmánybíróság ügyrendjéről szóló 1/2012. (I. 3.) Tü. határozat 30. § (2) bekezdés e) pontja alapján, figyelemmel az Abtv. 56. § (3) bekezdésében előírtakra is, a rendelkező részben foglaltak szerint az alkotmányjogi panasz befogadását visszautasította.

Budapest, 2012. május 15.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Balsai István s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: IV/2620/2012.

Tartalomjegyzék